Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

Неважећи акт

 

На основу члана 2. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РСˮ, број 31/20) и члана 15. став 1. Закона о државној управи („Службени гласник РСˮ, бр. 79/05, 101/07 и 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон, 47/18),

Министар унутрашњих послова, уз сагласност министра здравља, доноси

НАРЕДБУ

о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије

"Службени гласник РС", бр. 34 од 18. марта 2020, 39 од 21. марта 2020, 40 од 22. марта 2020, 46 од 28. марта 2020, 50 од 3. априла 2020.

1. Ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести Covid-19 и заштите становништва од те болести, забрањује се кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), и то:

1) лицима са навршених 65 и више година живота – у насељеним местима преко 5000 становника;

2) лицима са навршених 70 и више година живота – у насељеним местима до 5000 становника.

Забрана из става 1. ове тачке не односи се на период суботом, од 04 до 07 часова.

*Службени гласник РС, број 39/2020

**Службени гласник РС, број 50/2020

2. Забрањује се свим лицима излазак ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), у времену од 17 до 05 часова радним данима, као и од 13 часова суботом до 05 часова понедељком.

Брисан је ранији став 2. (види тачку 1. Наредбе - 46/2020-3)

Изузетно од става 1. ове тачке, дозвољено је извођење кућних љубимаца у периоду од 23 часа до 01 час наредног дана, као и недељом у периоду од 08 до 10 часова, у трајању од 20 минута, највише до 200 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта, почев од 4. априла 2020. године.

У време када је у складу са ст. 1. и 2. ове тачке излазак лица дозвољен, забрањује се да се више од два лица заједно крећу или задржавају на јавном месту на отвореном простору.

Забрана из става 3. ове тачке не односи се на родитеље са малолетном децом.

*Службени гласник РС, број 40/2020

**Службени гласник РС, број 50/2020

2а Забрањује се кретање у свим парковима и јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт, почев од 21. марта 2020. године, од 20 часова.

*Службени гласник РС, број 39/2020

3. Забрана из тач. 1. и 2. ове наредбе не односи се на:

1) здравствене раднике – са лиценцом;

2) припаднике Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране, служби безбедности и Војске Србије, који су на задатку;

3) лица којима Министарство унутрашњих послова изда дозволу за кретање.

3а Приликом одржавања сахрана забрањује се присуство више од 10 лица, уз обавезно поштовање међусобне удаљености присутних од 2 метра.

*Службени гласник РС, број 50/2020

4. Забрана из тач. 1. и 2. ове наредбе не односи се ни на физичка лица којима је неодложно потребна здравствена помоћ и највише два лица у пратњи тог лица.

4а Забрана из тач. 1. и 2. ове наредбе не односи се на домаће и стране држављане који су чланови посаде теретних моторних возила, теретних бродова, возопратно особље железничких возила, посаде и кабинско особље ваздухоплова, којима се обавља међународни превоз у друмском, железничком, водном и ваздушном саобраћају.

*Службени гласник РС, број 39/2020

5. Непоштовање забране из тач. 1. и 2. ове наредбе казниће се за кривично дело у складу са Кривичним закоником, а за прекршај у складу са Уредбом о прекршају за кршење Наредбе министра унутрашњих послова о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије.

*Службени гласник РС, број 39/2020

6. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 01-1094/20-58

У Београду, 18. марта 2020. године

Министар унутрашњих послова,

др Небојша Стефановић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" НАРЕДБЕ

Наредба о измени и допунама Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије: "Службени гласник РС", број 39/2020-6

6. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Наредба о измени и допуни Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије: "Службени гласник РС", број 40/2020-4

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Наредба о измени Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије: "Службени гласник РС", број 46/2020-3

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Наредба о изменама и допунама Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије: "Службени гласник РС", број 50/2020-12

4. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.