Zakon

На основу члана 6. став 2. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 15. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18),

Министар здравља доноси

НАРЕДБУ

о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19

"Службени гласник РС", број 37 од 19. марта 2020.

1. Проглашава се епидемија заразне болести COVID-19, епидемијом од већег епидемиолошког значаја – за територију Републике Србије.

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 512-02-00016/2020-10

У Београду, 19. марта 2020. године

Министар,

др Златибор Лончар, с.р.