Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 52. став 1. тачка а) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 68/20) и члана 15. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), на предлог Републичке стручне комисије за заштиту становништва од заразних болести и Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”,

Министар здравља доноси

НАРЕДБУ

о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору

"Службени гласник РС", број 78 од 29. маја 2020.

1. Ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 забрањују се јавна окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима у затвореном простору – када се истовремено окупља више од 100 лица.

За време дозвољеног окупљања на јавним местима у затвореном простору морају бити примењене све превентивне мере које се односе на дезинфекцију, санитарно-техничке и хигијенске услове.

2. Забрањују се јавна окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима на отвореном простору – када се истовремено окупља више од 1.000 лица.

Изузетно од става 1. ове тачке, спортским такмичењима може присуствовати већи броја лица, с тим да растојање између присутних лица износи најмање један метар.

На улазу за публику, приликом спортског догађаја којем је дозвољено присуство већег броја лица у смислу става 2. ове тачке, мора бити истакнуто обавештење о максималном броју лица која могу да присуствују догађају док ова мера траје.

3. Забрана окупљања из тач. 1. и 2. ове наредбе траје док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији Републике Србије.

4. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору („Службени гласник РС”, бр. 66/20 и 76/20).

5. Ова наредба ступа на снагу 1. јуна 2020. године.

Број 512-02-9/35/2020-01

У Београду, 28. маja 2020. године

Министар,

др Златибор Лончар, с.р.