На основу члана 13. став 3. Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС”, бр. 31/05, 45/05 – исправка, 22/07, 38/08, 9/10, 69/11 и 95/18 – др. закон), на предлог Завода за заштиту природе Србије,

Министар заштите животне средине доноси

НАРЕДБУ

о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и фауне у 2023. години

"Службени гласник РС", број 18 од 3. марта 2023.

1. Забрањује се сакупљање заштићених врста дивље флоре и фауне у 2023. години, и то:

1) на целој територији Републике Србије:

(1) Iris pseudoacorus L. – Барска перуника, Жута перуника, Дивља перуника,

(2) Hypericum barbatum Jacq. – Трепљасти кантарион, Пљускавица трепљаста,

(3) Hypericum maculatum Crantz – Планински кантарион,

(4) Hypericum rumelicum Boiss. – Румелијски кантарион, Издашљивица,

(5) Veratrum nigrum L. – Црна чемерика, Кинавка,

(6) Hirudo medicinalis – Медицинска пијавица,

(7) Testudo hermanni – Шумска корњача,

(8) Vipera ammodytes – Поскок;

2) на подручју Западнобачког управног округа, Јужнобачког управног округа, Севернобачког управног округа, Севернобанатског управног округа, Јужнобанатског управног округа, Средњебанатског управног округа и Сремског управног округа:

(1) Ruscus aculeatus L. – Веприна, Кострика, Шимширика,

(2) Ruscus hypoglossum L. – Језичаста кострика, Веприна, Непричац,

(3) Inula helenuim L. Оман, Оманика, Девесиље;

3) на подручју Сремског округа:

(1) Allium ursinum L. – Сремуш, Медвеђи лук, Цремош;

4) на подручју Западнобачког управног округа, Севернобачког управног округа, Севернобанатског управног округа, Средњебанатског управног округа, Сремског управног округа, Јужнобанатског управног округа, Јужнобачког управног округа, Подунавског управног округа, Браничевског управног округа, Борског управног округа и Расинског управног округа:

(1) Pelophylax kl. esculenta – Зелена жаба,

(2) Pelophylax lessonae – Мала зелена жаба,

(3) Pelophylax ridibundus – Велика зелена жаба;

5) на подручју Западнобачког управног округа, Сремског управног округа, Мачванског управног округа и Браничевског управног округа:

(1) Helix aspersa – Баштенски пуж;

6) на подручју Западнобачког управног округа, Севернобачког управног округа, Севернобанатског управног округа, Средњебанатског управног округа и Јужнобанатског управног округа:

(1) Helix lucorum – Шумски, сиви пуж,

(2) Helix pomatia – Виноградарски пуж.

2. Изузетно, забрана сакупљања врста из тачке 1. ове наредбе, не односи се на заштићена подручја у којима је планом и/или годишњим програмом управљања заштићених подручја, сакупљање тих врста дозвољено.

3. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 353-01-240/23-04

У Београду, 22. фебруара 2023. године

Министарка,

Ирена Вујовић, с.р.