Zakon

На основу члана 9. ст. 1. и 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10),

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

ОДЛУКУ

о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене туристичке дестинације Кучајске планине на животну средину

"Службени гласник РС", број 84 од 12. јуна 2020.

1. Приступа се изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене туристичке дестинације Кучајске планине на животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена).

2. Разлози за израду Стратешке процене дефинисани су на основу територијалног обухвата и могућих утицаја Просторног плана подручја посебне намене туристичке дестинације Кучајске планине (у даљем тексту: Просторни план) на животну средину, на следећи начин:

– значај Просторног плана за заштиту животне средине и одрживи развој произилазе из потребе да се животна средина, природне и културно-историјске вредности заштите и обезбеди одрживи развој на подручју Просторног плана;

– потреба да се у планирању просторног развоја подручја Просторног плана сагледају стратешка питања заштите животне средине и обезбеди њихово решавање на одговарајући начин;

– чињеница да Просторни план представља оквир за реализацију посебне намене планског подручја.

3. Стратешка процена се ради за подручје Просторног плана. Оквирна граница Просторног плана обухвата делове територије општине Деспотовац и целу територију општине Жагубица, и то:

– на територији општине Деспотовац целе катастарске општине: Буковац, Војник, Двориште, Деспотовац, Жидиље, Језеро, Јеловац, Липовица, Ломница, Пањeвац, Поповњак, Равна Река, Ресавица, Сладаја, Стењевац и Стрмостен;

– на територији општине Жагубица целе катастарске општине: Близнак, Брезница, Вуковац, Жагубица, Новарица, Јошаница, Крепољин, Крупаја, Лазница село, Лазница Селиште, Медвеђица, Милановац, Милатовац, Осаница, Рибаре, Сиге и Суви До.

У Нацрту Просторног плана, биће дата коначна граница Просторног плана.

4. Израда Стратешке процене је заснована на студијско-аналитичкој документацији из области просторног планирања, туризма, заштите културних добара, природе и животне средине, водопривреде, као и другој релевантној документацији.

5. Стратешком проценом биће разматранa питања заштите ваздуха, вода, земљишта, живог света, природе, културно-историјске баштине, као и друга питања за која се у току израде утврди да захтевају одговарајућу обраду.

6. Извештај о стратешкој процени, као документ којим се приказује поступак израде Стратешке процене, резултати до којих се дошло и начин интегрисања у поступак припреме Просторног плана, садржи:

– полазне основе Стратешке процене: обухват, предмет и циљеви Просторног плана, захтеви заштите животне средине из релевантних планских и других докумената;

– опште и посебне циљеве Стратешке процене и индикаторе;

– процену могућих утицаја на животну средину: приказ стања животне средине на подручју Просторног плана; варијанте развоја планског подручја, укључујући сценарио нултог развоја и варијанте развоја и заштите планског подручја повољне са аспекта заштите животне средине; процену утицаја варијантних решења на животну средину; опис мера за спречавање и ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја на животну средину; поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег; процену утицаја планских решења на животну средину, опис мера за спречавање и ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја на животну средину; начин на који су при процени узети у обзир елементи животне средине и карактеристике утицаја;

– смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима;

– програм праћења стања животне средине у току спровођења Просторног плана;

– приказ коришћене методологије;

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор Просторног плана са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у Просторни план;

– учешће заинтересованих страна у поступку израде и разматрања Извештаја о стратешкој процени;

– закључке до којих се дошло током израде Извештаја о стратешкој процени;

– извод из Стратешке процене (закључак – нетехнички резиме).

7. Носилац израде Стратешке процене је министарство надлежно за послове просторног планирања, у складу са чланом 47. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 – др. закон и 9/20).

8. Рок за израду Стратешке процене је 12 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Просторног плана.

Стручни тим за израду Стратешке процене биће састављен од стручњака одговарајућег профила. Стратешка процена ће се обавити у складу са европским и међународним принципима теорије и добре праксе у изради стратешке процене утицаја на животну средину за исту врсту планских докумената.

9. Учешће заинтересованих органа и организација у разматрању Извештаја о стратешкој процени обезбеђује се достављањем Извештаја о стратешкој процени на мишљење.

Учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени обезбеђује се у оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана, у трајању од 30 дана, у јединицама локалне самоуправе које су у обухвату Просторног плана.

10. Средства за израду Стратешке процене обезбеђује Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

11. Одлука о изради Стратешке процене је саставни део Одлуке о изради Просторног плана.

12. Ова одлука се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”.

13. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 350-01-1350/2020-11

У Београду, 4. јуна 2020. године

Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Потпредседница Владе и

министарка,

проф. др Зорана Михајловић, с.р.