На основу члана 9. ст. 3, 4. и 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10),

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

ОДЛУКУ

о неприступању изради Стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 Суботица – Београд (Батајница) на животну средину

"Службени гласник РС", број 21 од 17. марта 2023.

1. Доноси се одлука да се за измене и допунe Просторног плана подручја инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 Суботица – Београд (Батајница) („Службени гласник РС”, бр. 69/03, 36/10, 143/14, 81/15 и 113/22), (у даљем тексту: Просторни план) не израђује стратешка процена утицаја на животну средину.

2. Стратешка процена утицаја на животну средину се не врши, из разлога што су измене и допуне Просторног плана мањег обима и односи се на проширење капацитета граничног прелаза Келебија.

3. Изменама и допунама Просторног плана не мења се обухват Просторног плана и не очекује се битнији утицај на животну средину и одрживи развој.

4. Ова одлука се доноси на основу мишљења министарства надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација.

5. Ова одлука представља саставни део Одлуке о изради измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица – Београд (Батајница).

6. Ова одлука се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”.

7. Ова одлука ступа на снагу даном ступања на снагу Одлуке о изради измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 Суботица – Београд (Батајница).

Број 350-01-42/2023-11

У Београду, 3. марта 2023. године

Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Министар,

Горан Весић, с.р.