Неважећи акт

Редакцијски пречишћен текст
 

 

На основу члана 61. став 2. Закона о основној школи ("Службени гласник РС", број 50/92),

Министар просвете доноси

 

 

 

ПРАВИЛНИК

о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи

„Службени гласник РС”, бр. 37 од 26. маја 1993, 42 од 10. јуна 1993.

 

 

Члан 1.

Овим правилником уређују се врсте дипломе за изузетан општи успех ученика у учењу и владању, изузетан успех из појединог наставног предмета и услови и начин додељивања диплома ученицима основне школе.

 

Члан 2.

Дипломе утврђене овим правилником додељују се ученику на крају школовања ако основно образовање и васпитање стекне према прописаном наставном плану и програму и у законом прописаном року.

 

Члан 3.

Дипломе „Вук Караџић” додељује се ученику за изузетан општи успех у учењу и примерном владању.

Диплома за изузетан успех из појединог наставног предмета додељује се ученику за предмете утврђене овим правилником (у даљем тексту: посебна диплома).

 

Члан 4.

Диплома „Вук Караџић” додељује се ученику:

1) ако од петог до осмог разреда на крају сваке школске године постигне одличан успех из свих предмета прописаних насатвним планом и програмом и примерно владање; и

2) ако, поред постигнутог одличног успеха из свих предмета прописаних наставним планом и програмом* и примерног владања добије најмање једну посебну диплому или једну од прве три награде на општинском или градском такмичењу.

 

*Службени гласник РС, број 37/1993

 

Члан 5.

Посебна диплома додељује се ученику за наставни предмет који је изучаван најмање две школске године ако:

1) постигне најмање врло добар општи успех и примерно владање на крају сваке школске године;

2) постигне одличан успех их тог наставног предмета на крају сваке школске године;

3) добије једну од прве три награде на општинском или градском такмичењу.

Ако није организовано општинско или градско такмичење из одређеног наставног предмета, посебна диплома додељује се ученику који поред услова из тач. 1. и 2. овог члана испољи посебну способност и склоност за тај наставни предмет и постигне потпуније и шире познавање његовог садржаја него што је предвиђено наставним планом и програмом.

 

Члан 6.

Ученику се додељује посебна диплома за следеће наставне предмете:

1) српски језик;

2) матерњи језик за ученике припаднике националне мањине;

3) страни језик;

4) историја;

5) географија;

6) биологија;

7) математика;

8) физика;

9) хемија,

10) музичка култура;

11) ликовна култура;

12) физичко васпитање.

 

Члан 7.

Диплома „Вук Караџић”, изузетно, може се доделити ученику који из објективних разлога не постигне одличан успех у свим резредима из предмета за које је поред залагања потребна и одговарајућа способност као: музичка култура, ликовна култура и физичко васпитање.

 

Члан 8.

Ученику коме је додељена Диплома „Вук Караџић” може се доделити и једна или више посебних диплома, под условима утврђеним овим правилником.

 

Члан 9.

Диплому „Вук Караџић” и посебну диплому додељује школа ученику на предлог наставничког већа.

Наставничко веће школе утврђује да ли предложени ученици испуњавају услове утврђене овим правилником за додељивање одговарајуће дипломе и доноси одлуку којим се ученицима додељује Диплома „Вук Караџић”, а којима посебна диплома из члана 6. овог правилника.

Поступак за доделу диплома из става 1. овог члана покреће одељењско веће школе.

 

Члан 10.

Диплома „Вук Караџић” издаје се на обрасцу број 1, у облику табака величине 21х29 цм, са прописаним текстом и ликом Вука Караџића на унутрашњим странама у вишебојној штампи.

Посебна диплома издаје се на обрасцу број 2, у облику табака, величине 21х29 цм, са прописаним текстом и детаљем из Мирослављевог јеванђеља на унутрашњим странама у вишебојној штампи.

Обрасци диплома из члана 3. овог правилника, одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

 

Члан 11.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима и поступку за додељивање диплома за изузетан успех у школском учењу и владању („Службени гласник СРС”, број 23/66).

 

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Број 022-06-51/93-02

У Београду, 25. маја 1993. године

Министар просвете,

проф др Данило Ж. Марковић, с.р.

 

 

 

obrazac7.gif (6122 bytes)

obrazac8.gif (5918 bytes)