Редакцијски пречишћен текст

 

На основу члана 60. став 2. Закона о средњој школи („Службени гласник РС”, број 50/92),

Министар просвете доноси

 

ПРАВИЛНИК

о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама

„Службени гласник РС”, бр. 37 од 26. маја 1993, 43 од 15. маја 2015.

 

Члан 1.

Овим правилником уређују се врста диплома за изузетан општи успех ученика у учењу и владању, изузетан успех у савлађивању садржаја из појединог наставног предмета, односно наставне области и услови и начин додељивања диплома ученицима средњих школа.

Члан 2.

Диплома „Вук Караџић” додељује се ученику за изузетан општи успех у учењу и владању.

Диплома за поједини предмет или наставну област додељује се ученику за изузетан успех из општеобразовног предмета или из наставне области, односно стручних предмета и практичне наставе.

Члан 3.

Дипломе утврђене овим правилником додељују се ученицима на крају школовања у средњој школи ако одговарајуће образовање и васпитање стекну према прописаном наставном плану и програму и у законом прописаном року.

Члан 4.

Диплома „Вук Караџић” додељује се ученику средње школе, ако почев од првог разреда до краја школовања сваке школске године постигне одличан успех из свих предмета прописаних наставним планом и програмом, из матурског, односно завршног испита и из владања.

Члан 5.

Диплома за изузетан успех из појединог предмета или наставне области, која обухвата стручне предмете и практичну наставу ако је изучавана најмање две школске године, додељује се ученику који:

1) постигне одличан успех из одређеног предмета или наставне области, односно стручних предмета и практичне наставе на крају сваке школске године;

2) освоји прво место на такмичењу из одређеног предмета или наставне области, или ако:

1) испољи посебну способност и склоност за одређени наставни предмет или наставну област, стручне предмете и практичну наставу и постигне потпуније и шире познавање његовог садржаја него што је предвиђено наставним планом и програмом, ако се за њих не организује републичко такмичење;

2) постигне најмање врлодобар општи успех у свим разредима;

3) постигне примеран успех из владања у свим разредима.

Члан 6.

Диплома за изузетан успех из појединих општеобразовних предмета додељује се за следеће предмете:

1) српски језик;

2) матерњи језик, за ученике припаднике националне мањине;

3) страни језик и књижевност;

4) историја;

5) географија;

6) биологија;

7) математика;

8) физика;

9) хемија;

10) музичка уметност;

11) ликовна уметност;

12) физичко васпитање.

Члан 7.

Диплома за изузетан успех из појединих предмета или наставних области, додељује се за стручне предмете и практичну наставу у подручјима рада.

1) пољопривреда, производња и прерада хране;

2) шумарство и обрада дрвета;

3) геологија, рударство и металургија;

4) машинство и обрада метала;

5) електротехника;

6) хемија, неметали и графичарство;

7) текстилство и кожарство;

8) геодезија и грађевинарство;

9) саобраћај;

10) трговина, угоститељство и туризам;

11) економија, право и администрација;

12) хидрометеорологија;

13) култура, уметност и јавно информисање;

14) здравство и социјална заштита, и

15) личне услуге.

Члан 8.

Диплому „Вук Караџић” и диплому за изузетан успех из појединог предмета или наставне области, додељује ученику школа.

Члан 9.

Поступак за доделу дипломе „Вук Караџић” и диплома за изузетан успех из појединог предмета или наставне области, покреће одељенско веће школе.

Предлог одељенског већа за доделу диплома из става 1. овог правилника разматра наставничко веће школе, утврђује да ли предложени ученици испуњавају утврђене услове за добијање одређене дипломе и доноси одлуку који ученици добијају диплому „Вук Караџић” и диплому за општеобразовне предмете или за наставне области.

Члан 10.

Диплома „Вук Караџић” и дипломе за изузетан успех из појединих предмета или наставне области, додељују се ученику јавно.

Члан 11.

Диплома „Вук Караџић” и диплома за поједине предмете и наставне области издају се на обрасцима бр. 1, 2 и 3, који су у облику табака величине 21х29 цм.

Обрасци диплома из става 1. овог члана, одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обајвљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Број 614-02-281/93-03

У Београду, 20. маја 1993. године

Министар просвете,

проф др Данило Ж. Марковић, с.р.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

 

Правилник о изменама Правилника о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама: "Службени гласник РС", број 43/2015

 

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од школске 2015/16. године.

 

 

Образац број 1.

Образац број 2.

Образац број 3.