Редакцијски пречишћен текст 

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 115. став 2. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, број 71/94),

Министар културе доноси

 

 

 

ПРАВИЛНИК

о обрасцима за документацију која се води о археолошком ископавању и истраживању

 

Службени гласник РС, бр. 19 од 05. јуна 1995, 102 од 14. новембра 2006.

 

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се обрасци за документацију која се води о археолошком ископавању и истраживању.

 

Члан 2.

О археолошком ископавању и истраживању води се документација на Обрасцу број 1, а о непокретним и покретним налазима, који се ископавају или нађу приликом археолошког ископавања и истраживања води се документација на обрасцима:

А, на коме се региструју сви судови или фрагменти посуђа истог типа или с истим особинама, у једној документационој јединици;

Б, на коме се региструју сви А картони из једне документационе јединице;

Б-1, Б-2 и Б-3, на којима се региструју резултати синтетичке анализе керамике с дијаграмима, у једној документационој јединици;

Ц, на коме се региструју сви остали покретни налази;

Д, на коме се региструју све опеке истог типа, димензија, особина, у једној документационој јединици;

Д-1, Д-2 и Д-3, на којима се региструје резултат синтетичке и статичке анализе опека с дијаграмима;

Е, на коме се региструју подаци о прикупљеним узорцима и лабораторијским анализама;

Ф, који обухвата све податке о једној документационој, односно стратиграфској целини, с описом слоја, датовањем на основу нумизматичких и других налаза и археолошким инвентаром с референцом одговарајућег картона према врсти предмета или групи;

Г, који региструје податке за гробове инхумираних покојника с описом, антрополошким подацима и скицом;

Г-1, који региструје податке за гробове са спаљеним покојницима с описом, антрополошким подацима и скицом;

Ј, који региструје новац и представља нумизматички каталог;

Ј-1 и Ј-2, који региструје резултат статистичке анализе нумизматичких налаза на локалитету, с дијаграмом, и

З, који региструје музејски смештај.

 

Члан 2а*

О археолошким рекогносцирањима која изводе научне установе или установе заштите на основу добијеног одобрења за ископавање и истраживање археолошког налазишта, у складу са законом, води се документација на Обрасцу број 4 – Картон археолошког налазишта, који садржи листове величине 29,7 х 21 цм и упутство за попуњавање картона археолошког налазишта.*

 

*Службени гласник РС, број 102/2006

 

 

Члан 3.

Обрасци: 1; Б, Б-1, Б-2 и Б-3; Д-1, Д-2 и Д-3; Ф; Г и Г-1; Ј, Ј-1 и Ј-2 су листови величине 29,7 x 21 cm, а обрасци: А; Ц; Д; Е и З су листови величине 15 x 21 cm.

Обрасци 1 до 3 одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Обрасци су одштампани у „Службеном гласнику РС”, број 19/95 на стр. 602 до 615.

 

 

Члан 4.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о обрасцима за документацију која се води о археолошким ископавањима и истраживањима („Службени гласник РС”, број 6/91).

 

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Број 630-1337/95-02

У Београду, 19. маја 1995. године

Министар,

др Нада Поповић-Перишић, с. р.

 

 

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ПРАВИЛНИКА

 

Правилник о допуни Правилника о обрасцима за документацију која се води о археолошком ископавању и истраживању: „Службени гласник РС", број 102/2006

 

Члан 2.

Образац број 4 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије".