На основу члана 178. став 2. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 70/2001 и 73/2001),

Министар за рад и запошљавање и министар здравља и заштите животне околине, споразумно доносе

 

 

ПРАВИЛНИК

о начину издавања и садржају потврде о наступању привремене спречености за рад запосленог у смислу прописа о здравственом осигурању

"Службени гласник РС", број 1 од 14. јануара 2002.

 

 

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин издавања и садржај потврде о наступању привремене спречености за рад у смислу прописа о здравственом осигурању (у даљем тексту: потврда).

 

Члан 2.

Потврду издаје лекар који је, по прописима о здравственом осигурању, овлашћен да цени привремену спреченост за рад.

У случају теже болести запосленог, потврда се издаје члану уже породице или другом лицу са којим живи у породичном домаћинству.

 

Члан 3.

Потврда садржи обавезно:

1) идентификационе податке, и то:

(1) назив здравствене установе, седиште и адресу,

(2) име и презиме запосленог, датум рођења и лични – матични број,

(3) назив послодавца, седиште и адресу;

2) податке о привременој спречености за рад, и то:

(1) датум почетка привремене спречености за рад,

(2) основ за привремену спреченост за рад,

(3) дијагнозу болести,

(4) очекивано време трајања спречености за рад;

3) потпис и факсимил лекара, оверен печатом здравствене установе.

 

Члан 4.

Потврда се издаје на обрасцу ЗОР-X (лист величине 21 x 14,5 cm, боја штампе црна, хартија бела).

Образац из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

  

Број 110-00-2231/2001-02

У Београду, 26. децембра 2001. године

Министарство здравља

и заштите животне околине

заменик министра,

др Урош Јовановић, с.р.

Министарство за рад

и запошљавање

министар,

Драган Миловановић, с.р.