На основу члана 20. став 5. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),

Министар науке и заштите животне средине доноси

 

ПРАВИЛНИК

о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији

о процени утицаја на животну средину

„Службени гласник РС”, број 69 од 09.08.2005.

 

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује поступак јавног увида, презентације и јавне расправе о студији о процени утицаја на животну средину (у даљем тексту: студија о процени утицаја).

Члан 2.

Надлежни орган обезбеђује јавни увид, организује презентацију и јавну расправу о студији о процени утицаја.

Излагање студије о процени утицаја на јавни увид врши се у року од седам дана од дана пријема захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја.

Излагање студије о процени утицаја на јавни увид се оглашава у дневном, односно локалном листу на сваком од службених језика који излази на подручју које ће бити захваћено утицајем планираног пројекта, односно активности и траје најмање 20 дана од дана обавештавања.

Излагање студије о процени утицаја на јавни увид може се вршити и путем електронских медија.

Оглашавање излагања студије о процени утицаја на јавни увид спроводи надлежни орган.

Оглас о излагању студије о процени утицаја на јавни увид садржи: пун назив органа који спроводи оглашавање, назив студије о процени утицаја чије се излагање оглашава, податке о времену и месту излагања студије о процени утицаја на јавни увид, податке о времену и месту јавне презентације и јавне расправе, начин на који заинтересовани органи и организације и јавност могу добити информације о студији о процени утицаја и доставити примедбе, као и друге информације које могу бити од значаја за процес јавног увида.

Члан 3.

Студија о процени утицаја се излаже на јавни увид у згради надлежног органа у посебној просторији или у посебној просторији која је одређена за излагање студије о процени утицаја на јавни увид.

Ако сагласност на студију о процени утицаја издаје министарство надлежно за послове заштите животне средине, односно надлежни орган аутономне покрајине, студија о процени утицаја се мора изложити и у просторији органа локалне самоуправе на чијој се територији планира извођење пројекта.

Надлежни орган дужан је да на улазу у управну зграду истакне на видном месту оглас о излагању студије о процени утицаја на јавни увид уз тачно наведено време када се може вршити увид.

Ако се студија о процени утицаја излаже на јавни увид у посебној просторији, потребно је на улазу у зграду или у централном холу зграде истаћи обавештење о томе у којој је просторији студија о процени утицаја изложена на јавни увид и време када се може вршити увид.

Члан 4.

Надлежни орган дужан је да свим заинтересованим органима и организацијама и јавности који врше увид у изложену студију о процени утицаја пружи потребне информације и помоћ приликом тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби и мишљења на студију о процени утицаја.

Заинтересовани органи, организације и јавност подносе примедбе и мишљења на изложену студију о процени утицаја за време трајања јавног увида у писменом облику и предају их надлежном органу који је изложио студију о процени утицаја на јавни увид.

У току трајања јавног увида надлежни орган је дужан да води евиденцију о извшеном јавном увиду (у виду дневника или службене белешке) и која чини саставни део документације о спроведеном јавном увиду.

Члан 5.

Надлежни орган обезбеђује вођење записника на јавној расправи у који се уносе све примедбе, предлози и мишљења дати у току јавне расправе.

У записник са јавне расправе уносе се подаци о времену и месту одржавања јавне расправе, свим присутним на јавној расправи и попис свих учесника у дискусији.

Носилац пројекта учествује у јавној презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја.

У току јавне расправе сва присутна правна и физичка лица која су поднела примедбе на студију о процени утицаја у писаном облику могу у одређеном времену образложити примедбе пред надлежним органом и носиоцем пројекта. На сваку изнету примедбу носилац пројекта заузима став и јавно га износи пред надлежним органом, подносиоцем примедби и присутнима на јавној расправи.

Члан 6.

Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност за време трајања јавног увида подносе примедбе и мишљења на студију о процени утицаја у писаном облику и предају их надлежном органу.

Члан 7.

Надлежни орган у року од 15 дана од дана завршетка јавне расправе, на основу мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности, доставља носиоцу пројекта преглед мишљења са предлозима за измене и допуне студије о процени утицаја.

Носилац пројекта надлежном органу подноси студију о процени утицаја по потреби измењену и допуњену са прегледом мишљења и предлозима из става 1. овог члана у року од 15 дана од дана њиховог пријема.

Надлежни орган у року од 15 дана од дана пријема измењене и допуњене студије о процени утицаја, доставља техничкој комисији ту студију са систематизованим прегледом мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности и извештајем о спроведеном поступку процене утицаја.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Број 110-00-6/2005-01

У Београду, 21. јула 2005. године

Министар,

др Александар Поповић, с.р.