Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 8. став 4. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС”, број 135/04),

Министар науке и заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК

о садржини, изгледу и начину попуњавања захтева за издавање интегрисане дозволе

"Службени гласник РС", бр. 30 од 11. априла 2006, 32 од 30. марта 2016, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују садржина, изглед и начин попуњавања захтева за издавање интегрисане дозволе, као и друга питања од значаја за подношење захтева.

Члан 2.

Захтев за издавање интегрисане дозволе садржи:

 

I. Опште податке:

1. о захтеву,

2. о оператеру,

3. о постројењу и његовој околини,

4. врсти индустријске активности,

5. особљу и инвестиционим трошковима;

 

II. Резиме података о активности и издатим дозволама:

1. кратак опис активности за коју се интегрисана дозвола захтева,

2. подаци о планској и пројектној документацији за постројење (дозволе, одобрења, сагласности),

3. кратак извештај о значајним утицајима на животну средину;

 

III. Детаљни подаци о постројењу, процесима и процедурама:

1. локација,

2. управљање заштитом животне средине,

3. коришћење најбоље доступних техника,

4. коришћење ресурса,

5. емисије у ваздух,

6. емисије штетних и опасних материја у воде,

7. заштита земљишта и подземних вода,

8. управљање отпадом,

9. бука и вибрације,

10. процена ризика од значајних удеса,

11. мере за нестабилне (прелазне) начине рада постројења,

12. дефинитивни престанак рада постројења или његових делова,

13. нетехнички приказ података на којима се захтев заснива.

Захтев из става 1. овог члана садржи и прилоге, и то:

1) документацију прописану законом;

2) табеларне прегледе (дијаграме);

3) мапе и скице;

4) копије издатих дозвола, одобрења и сагласности и других докумената;

5) акционе планове III.4 – III.10.

Члан 3.

Захтев из члана 2. овог правилника подноси се надлежном органу у два истоветна примерка у оригиналу, а прилози у оригиналу или у овереним копијама.

Садржина и изглед захтева из става 1. овог члана и начин његовог попуњавања дати су на Обрасцу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Садржина и изглед захтева из става 1. овог члана и начин његовог попуњавања за издавање интегрисане дозволе за активност интензивног узгоја свиња и живине, дати су на Обрасцу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 32/2016

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-32/2005-1

У Београду, 31. марта 2006. године

Министар

др Александар Поповић, с.р.

 

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Правилником о допуни Правилника о садржини, изгледу и начину попуњавања захтева за издавање интегрисане дозволе ("Службени гласник РС", број 32/2016) додат је образац 2. (види члан 1. Правилника - 32/2016-107)

Престале су да важе одредбе Правилника у обрасцу, у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника, даном почетка примене члана 160. Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 44/2018), односно 1. октобра 2018. године (види члан 160. Закона – 44/2018-27).

Образац 1 - Захетв за издавање интегрисане дозволе за рад постројења _________________ и обнављање активности _________________, на локацији _________________, у _________________

Образац 2 -Захтев за издавање интегрисане дозволе за рад постројења _________________ и обављање активности ____________________, на локацији ______________, у ______________________