Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 22. став 2. Закона о политичким странкама („Службени гласник РС”, број 36/09),

Министар за државну управу и локалну самоуправу доноси

 

 

ПРАВИЛНИК

о начину уписа и вођења Регистра политичких странака

Службени гласник РС”, бр. 51 од 14. јула 2009, 27 од 7. априла 2023.

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин уписа и вођења Регистра политичких странака (у даљем тексту: Регистар).

 

Члан 2.

Регистар се води у облику књиге тврдог повеза и као јединствена електронска база података.

Регистар се води у непрекидном низу бројева.

 

Члан 3.

Регистар који се води у облику књиге тврдог повеза хоризонталног је формата.

Књига из става 1. овог члана састоји се од 100 регистарских листова израђених на хартији беле боје.

Регистарски лист састоји се од две међусобно повезане нумерисане стране од којих је свака величине 400x300 mm, у који се у вертикалне колоне уписује:

1) редни број уписа;

2) назив политичке странке;

3) скраћени назив политичке странке;

4) седиште и адреса политичке странке;

5) датум оснивања политичке странке;

6) датум доношења програма политичке странке, односно његових измена;

7) датум доношења статута политичке странке, односно његових измена;

8) датум подношења пријаве за упис у Регистар;

9) лично име, пребивалиште и адреса и јединствени матични број грађана заступника политичке странке;

10) положај политичке странке националне мањине;

11) чланство у ширим политичким савезима у земљи и иностранству;

12) број и датум доношења решења о упису у Регистар;

13) број и датум доношења решења о промени података у Регистру;

14) забелешка о обнови уписа у Регистар;

15) забелешка о покретању поступка за забрану рада политичке странке;

16) престанак и забрана рада политичке странке;

17) број и датум доношења решења о брисању политичке странке из Регистра;

18) напомена.

Образац регистарског листа из става 3. овог члана, као прилог 1, одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Члан 4.

На корици и првој ненумерисаној страни књиге из члана 3. овог правилника одштампан је назив Регистра: „Регистар политичких странака” и редни број књиге.

Прва ненумерисана страна књиге оверава се потписом одређеног службеног лица и печатом министарства надлежног за послове управе (у даљем тексту: Министарство).

 

Члан 5.

Политичке странке уписују се у Регистар под редним бројем уписа и то почев од броја 1.

Ако се књига из члана 3. овог правилника попуни, уписивање се наставља у другој књизи под редним бројем уписа који следи последњем редном броју уписа из претходне књиге.

 

Члан 6.

Уписивање података у Регистар врши се у одговарајуће колоне регистарског листа.

Ако се одговарајућа колона регистарског листа у књизи из члана 3. овог правилника попуни, уписивање података се наставља на додатном листићу од хартије истог квалитета. На листићу се уписује регистaрски број политичке странке, а листић се оверава печатом органа тако да отисак печата захвата листић и лист регистарског листа за који је листић здружен.

Подаци у Регистар уписују се читко и не смеју се брисати или преправљати.

*Службени гласник РС, број 27/2023

 

Члан 7.

Грешка која се уочи у току уписа политичке странке у Регистар исправља се тако што се погрешно уписан податак прецрта водоравном линијом и упише тачан податак, уз упис датума исправке и потпис одређеног службеног лица.

Грешка која се уочи након уписа политичке странке у Регистар исправља се на основу одлуке Министарства, тако што се погрешно уписан податак прецртава водоравном линијом и упише тачан податак, а у рубрику „Напомена” упише број и датум доношења одлуке о исправци грешке у Регистру и одговарајућа забелешка о исправци погрешно уписаног податка.

 

II. УПИС У РЕГИСТАР

 

1. Упис политичке странке у Регистар

 

Члан 8.

Упис у Регистар врши се на основу пријаве за упис политичке странке у Регистар.

У одговарајуће колоне регистарског листа уписују се подаци о политичкој странци, као и број и датум доношења решења о упису политичке странке у Регистар.

Образац пријаве из става 1. овог члана, као прилог 2, одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Члан 9.

Уз пријаву за упис у Регистар се подносе:

1) записник са оснивачке скупштине;

2) оснивачки акт;

3) изјаве оснивача о оснивању политичке странке, које садрже оверу потписа у складу са законом, најмање у броју који је потребан за оснивање политичке странке из члана 2, односно члана 3. Закона о политичким странкама;

4) списак оснивача политичке странке који су дали оверену изјаву о оснивању политичке странке;

5) потврде о упису оснивача политичке стране у бирачки списак;

6) два примерка програма;

7) два примерка статута;

8) акт о избору заступника политичке странке;

9) оверена фотокопија личне карте заступника политичке странке, а ако она не садржи податак о пребивалишту и адреси и потврду о пребивалишту;

10) доказ о уплати републичке административне таксе у складу са законом којим се уређују републичке административне таксе.

Подаци који се уписују у образац пријаве за упис у Регистар морају бити идентични подацима садржаним у актима и документима из става 1. овог члана.

Образац изјаве из става 1. тачка 3) овог члана и образац списка из става 1. тачка 4) овог члана, као прилози 3 и 4, одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Податке о чињеницама које се доказују потврдом из става 1. тачка 5) овог члана министарство може прибавити по службеној дужности.

*Службени гласник РС, број 27/2023

Члан 9а

Уз пријаву за упис политичке странке која је настала спајањем две или више политичких странака у Регистар подноси се:

1) одлука о спајању политичких странака;

2) изјаве чланова о чланству у политичкој странци која је настала спајањем две или више политичких странака, које садрже оверу потписа у складу са законом, најмање у броју који је потребан за оснивање политичке странке из члана 2, односно члана 3. Закона о политичким странкама;

3) извештај о обједињеној имовини (биланс стања);

4) списак чланова политичке странке који су дали оверену изјаву о чланству у политичкој странци;

5) два примерка програма;

6) два примерка статута;

7) акт о избору заступника политичке странке;

8) оверена фотокопија личне карте заступника политичке странке, а ако она не садржи податак о пребивалишту и адреси и потврда о пребивалишту;

9) доказ о уплати републичке административне таксе у складу са законом којим се уређују републичке административне таксе.

Подаци који се уписују у образац пријаве за упис у Регистар морају бити идентични подацима садржаним у актима и документима из става 1. овог члана.

Образац пријаве из става 1. овог члана, као прилог 8, одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Образац изјаве из става 1. тачка 2) овог члана и образац списка из става 1. тачка 4) овог члана, као прилози 5 и 6, одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 27/2023

Члан 10.

Образац изјаве из члана 9. став 1. тачка 3) овог правилника преузима се на интернет страници званичног сајта Министарства, а подаци у образац изјаве уписују се електронским путем, након чега одштампану изјаву потписује оснивач политичке странке – давалац изјаве и потпис оверава у складу са законом.

Оверене изјаве из члана 9. став 1. тачка 3) овог правилника прилажу се по азбучном реду презимена оснивача политичке странке.

Потврде о упису оснивача политичке странке у бирачки списак прилажу се по азбучном реду презимена оснивача политичке странке.

Списак из члана 9. став 1. тачка 4) овог правилника обавезно се доставља сређен по азбучном реду презимена оснивача политичке странке, израђен у писаном и електронском облику тако да спискови у оба облика буду истоветни, а који у писаном облику потписује лице овлашћено за подношење пријаве за упис политичке странке у Регистар. Подаци у електронском облику достављају се на CD-у као MS Excell документ, у UNICODE кодном распореду. Све колоне форматирати као текст.

Члан 10а

Образац изјаве из члана 9а став 1. тачка 2) овог правилника преузима се, попуњава и прилаже на начин прописан чланом 10. ст. 1. и 2. овог правилника.

Списак из члана 9а став 1. тачка 4) овог правилника доставља се на начин прописан чланом 10. став. 4. овог правилника.

*Службени гласник РС, број 27/2023

 

2. Упис промене података у Регистру

 

Члан 11.

Упис промене података у Регистру врши се на основу решења о упису промене података у Регистру, тако што се у одговарајућу колону регистарског листа уписује број и датум доношења решења о промени података у Регистру и податак који се мења.

Истовремено, у одговарајућу колону регистарског листа непосредно испод основног уписа податка који се мења, односно последњег уписа промене тог податка, који се прецртава косом црвеном линијом, уписује се нов податак.

 

Члан 12.

За упис промене података у Регистар подноси се пријава за промену података у Регистру.

Образац пријаве из става 1. овог члана, као прилог 9, одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 27/2023

Члан 13.

Уз пријаву за промену података у Регистру се подноси:

1) записник са седнице надлежног органа за доношење одлуке о промени података, у изворнику односно овереном препису;

2) одлука о промени података;

3) доказ о уплати републичке административне таксе у складу са законом којим се уређују републичке административне таксе.

Уз пријаву за промену података који се односе на измене и допуне програма и статута достављају се по два примерка програма и статута.

Уз пријаву за промену података који се односе на заступника доставља се оверена фотокопија личне карте лица које се у Регистар уписује као заступник политичке странке, а ако она не садржи податак о пребивалишту и адреси и потврда о пребивалишту.

*Службени гласник РС, број 27/2023

Брисан је назив Одељка 3. (види члан 7. Правилника – 27/2023-76)

Чл. 14-17.

Брисани су (види члан 7. Правилника – 27/2023-76)

4. Брисање из Регистра

Члан 18.

Брисање политичке странке из Регистра врши се на основу решења о брисању политичке странке из Регистра, тако што се у одговарајућу колону регистарског листа уписује број и датум доношења решења о брисању политичке странке из Регистра.

Истовремено, регистарски лист који се односи на ту политичку странку, осим колона „Број и датум доношења решења о брисању политичке странке из Регистра” и „Напомена”, прецртава се двема црвеним паралелним косим линијама.

 

Члан 19.

За брисање политичке странке из Регистра, осим у случају из члана 35. став 3. тачка 3) Закона о политичким странкама, подноси се пријава за брисање политичке странке из Регистра.

 

Члан 20.

Уз пријаву за брисање политичке странке из Регистра се подносе:

1) докази на основу којих се утврђују чињенице о престанку рада политичке странке или спајању политичке странке са другом или другим политичким странкама;

2) доказ о уплати републичке административне таксе у складу са законом којим се уређују републичке административне таксе.

 

5. Упис података о покретању поступка за забрану рада политичке странке и забрани рада политичке странке

 

Члан 21.

Покретање поступка за забрану рада политичке странке уписује се у Регистар, тако што се у одговарајућу колону регистарског листа уписује забелешка о покретању поступка за забрану рада политичке странке, датум покретања поступка за забрану рада политичке странке и подносилац предлога за забрану рада политичке странке.

 

Члан 22.

Забрана рада политичке странке уписује се у Регистар, тако што се у одговарајућу колону регистарског листа уписује број и датум доношења одлуке Уставног суда о забрани рада политичке странке и датум достављања одлуке Уставног суда Министарству.

 

III. УПИС ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У РЕГИСТАР

 

Члан 23.

Упис у Регистар политичке организације уписане у Регистар политичких организација према Закону о политичким организацијама („Службени гласник СРС”, број 37/90 и „Службени гласник РС”, бр. 30/92 – др. закон, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05 – др. закон), као и оне која је уписана у Регистар удружења, друштвених организација и политичких организација према Закону о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације које се оснивају за територију Социјалистичке Федеративне Републике Југославије („Службени лист СФРЈ”, број 42/90 и „Службени лист СРЈ”, бр. 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 и 73/00 – др. закон) врши се на основу пријаве за упис у Регистар.

У одговарајуће колоне регистарског листа уписују се подаци о политичкој странци, као и број и датум доношења решења о упису политичке странке у Регистар.

Образац пријаве за упис политичке странке из става 1. овог члана, као прилог 7, одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Члан 24.

Уз пријаву из члана 23. овог правилника се подносе:

1) два примерка програма;

2) два примерка статута;

3) акт о избору, односно именовању заступника политичке странке;

4) изјаве чланова политичке странке о чланству у политичкој странци које садрже оверу потписа, најмање у броју који је потребан за оснивање политичке странке сагласно чл. 8. и 9. Закона о политичким странкама;

5) списак чланова политичке странке који су дали оверену изјаву о чланству у политичкој странци;

6) друге акте донете у поступку усклађивања.

Подаци који се уписују у образац пријаве из члана 23. овог правилника морају бити идентични подацима садржаним у актима и документима из става 1. овог члана.

Образац изјаве из става 1. тачка 4) овог члана и образац списка из става 1. тачка 5) овог члана идентични су обрасцу изјаве и обрасцу списка из члана 16. став 2. овог правилника.

 

Члан 25.

Образац изјаве из члана 24. став 1. тачка 4) овог правилника преузима се на интернет страници званичног сајта Министарства, а подаци у образац изјаве уписују се електронским путем, након чега одштампану изјаву потписује члан политичке странке – давалац изјаве и потпис оверава у складу са законом.

Оверене изјаве из члана 24. став 1. тачка 4) овог правилника прилажу се по азбучном реду презимена чланова политичке странке.

Списак из члана 24. став 1. тачка 5) овог правилника обавезно се доставља сређен по азбучном реду презимена чланова политичке странке, израђен у писаном и електронском облику тако да спискови у оба облика буду истоветни, а који у писаном облику потписује заступник политичке странке. Подаци у електронском облику достављају се на ЦД-у као МС Еxцелл документ, у УНИЦОДЕ кодном распореду. Све колоне форматирати као текст.

 

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 26.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о садржају и начину вођења Регистра политичких организација („Службени гласник СРС”, број 39/90), а Правилник о начину вођења Регистра удружења, друштвених организација и политичких организација које се оснивају за територију СФРЈ и образац за вођење тог регистра („Службени лист СФРЈ”, број 45/90) престаје да се примењује на политичке странке.

 

Члан 27.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се даном почетка примене Закона о политичким странкама.

 

 

Број 110-00-70/2009-08

У Београду, 10. јула 2009. године

Министар,

Милан Марковић, с.р.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о изменама и допунама Правилника о начину уписа и вођења Регистра политичких странака („Службени гласник РС”, број 27/2023) Прилози 2, 3, 5 и 6 замењени су новим прилозима и додати су прилози 8 и 9 (види чл. 3, 5. и 8. Правилника – 27/2023-76).

Прилози

Прилог 1 – Регистарски лист број: _____

Прилог 2 – Пријава за упис политичке странке у регистар

Прилог 3 – Изјава оснивача о оснивању политичке странке

Прилог 4 – Списак оснивача политичке странке који су дали оверену изјаву о оснивању политичке странке ________________________

Прилог 5 – Изјава члана политичке странке о чланству у политичкој странци

Прилог 6 – Списак чланова политичке странке који су дали оверену изјаву о чланству у политичкој странци ________________________

Прилог 7 – Пријава за упис политичке организације уписане у регистар политичких организација или регистар удружења, друштвених организација и политичких организација у регистар политичких странака

Прилог 8 – Пријава за упис политичке странке која је настала спајањем две или више политичких странака у регистар

Прилог 9 – Пријава за упис промене података у регистар политичких странака