На основу члана 8. став 4. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС”, број 72/09),

    Министар просвете доноси

 

 

ПРАВИЛНИК

о садржини и начину вођења Регистра издавача који су добили дозволу за издавање уџбеника и других наставних средстава

„Службени гласник РС“, број 21 од 6. априла 2010.

 

 

Предмет Правилника

 

Члан 1.

    Овим правилником прописују се ближа садржина и начин вођења Регистра издавача који су добили дозволу за издавање уџбеника и других наставних средстава (у даљем тексту: Регистар).

     

Начин вођења Регистра

 

Члан 2.

    Регистар води министарство надлежно за послове образовања (у даљем тексту: Министарство).

    Регистар се води у писменом облику, на српском језику, ћириличким писмом, штампаним словима.

    Регистар се води ручно, хемијском оловком плаве и црвене боје.

    Регистар може да се води и као електронска база података.

    Регистар у писменом и електронском облику мора да садржи идентичне податке.

    Министарство редовно и благовремено ажурира све промене података који су садржани у Регистру.

    Министарство на својој званичној интернет страници објављује податке о издавачима из Регистра.

 

Изглед и садржина Регистра

 

Члан 3.

    Регистар у писменом облику је тврдо укоричена књига, плавих корица, положеног А3 формата.

    На предњој корици Регистра налазе се утиснути: грб Републике Србије, назив Министарства и назив Регистра.

    Унутрашњост Регистра састоји се из два дела. У првом делу је Списак издавача, а други део састоји се из регистарских листова.

    У одговарајуће рубрике регистарског листа уписују се:

    1) редни број у Регистру;

    2) пун назив издавача;

    3) седиште издавача (адреса и место);

    4) шифра делатности издавача;

    5) матични број издавача;

    6) порески идентификациони број издавача (ПИБ);

    7) лице овлашћено за заступање издавача (име и презиме и јединствени матични број грађана);

    8) регистарски број дозволе за издавање уџбеника и других наставних средстава (у даљем тексту: лиценца);

    9) врста лиценце;

    10) број и датум доношења решења на основу којег се врши упис у Регистар;

    11) напомене.

    Лице овлашћено за упис у Регистар потписује сваки упис у Регистар.

    Образац Регистра одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Уписивање у Регистар

 

Члан 4.

    Упис у Регистар врши се на основу решења министра надлежног за послове образовања (у даљем тексту: министар).

    Упис у Регистар врши се хемијском оловком плаве боје.

    Грешка у Регистру исправља се на основу закључка министра, тако што се у одговарајући регистарски лист у рубрици „напомена” упише број и датум доношења закључка о исправци грешке и одговарајућа забелешка о исправци погрешно уписаног податка.

    Истовремено, у одговарајућу рубрику регистарског листа, непосредно испод основног уписа податка који се исправља уписује се тачан податак, а погрешно уписан прецртава косом линијом црвене боје.

 

Упис промене податка у Регистар

 

Члан 5.

    Упис промене података у Регистру врши се на основу решења о упису промене података у Регистру, тако што се у одговарајућу рубрику регистарског листа уписује број и датум доношења решења о упису промене података у Регистру, а у рубрику „напомена” податак који се мења.

    Истовремено, у одговарајућу рубрику регистарског листа, непосредно испод основног уписа податка који се мења, односно последњег уписа промене тог податка, уписује се нов податак, а податак који се мења прецртава се косом линијом црвене боје.

 

Упис података о одузимању лиценце издавачу

 

Члан 6.

    Ако издавачу буде одузета лиценца, тај податак уноси се у Регистар на основу решења о одузимању лиценце, тако што се у одговарајућу рубрику регистарског листа уписује број и датум доношења решења о одузимању лиценце, а  у рубрику „напомена” забелешка о одузимању лиценце.

    Остатак рубрика регистарског листа и одговарајућа рубрика у Списку издавача прецртавају се косом линијом црвене боје.

 

Завршна одредба

 

Члан 7.

    Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

          Број 110-00-00247/2009-06

          У Београду, 2. марта 2010. године

          Министар,

          проф. др Жарко Обрадовић, с.р.