Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 57. став 3. Закона о безбедности хране („Службени гласник РС”, број 41/09),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси

ПРАВИЛНИК

о квалитету хране за животиње

„Службени гласник РС“, бр. 4 од 29. јануара 2010, 113 од 29. новембра 2012, 27 од 7. марта 2014, 25 од 13. марта 2015, 39 од 15. априла 2016, 54 од 31. маја 2017.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови у погледу квалитета хране за животиње, и то за: категоризацију, физичка, хемијска, физичко-хемијска и нутритивна својства; физичка, хемијска, физичко-хемијска и нутритивна својства сировина, као и врсту и количину сировина; елементе битних технолошких поступака који се примењују у производњи и преради. 

Облици хране за животиње

Члан 2.

Храна за животиње, у смислу овог правилника, јесте свака супстанца или производ, прерађена, делимично прерађена или непрерађена, а намењена је за исхрану животиња које служе за производњу хране, и то у облику:

1) хранива;

2) премикса;

3) смеше.

Храни за животиње из става 1. овог члана могу да се додају додаци, у складу са овим правилником.

Квалитет

Члан 3.

Под квалитетом хране за животиње подразумевају се њена физичка, хемијска, физичко-хемијска и нутритивна својства.

Квалитет хране за животиње одређује се у складу са овим правилником и посебним захтевима на основу упутства произвођача хране заснованог на специфичним нутритивним потребама животиња, с обзиром на расу, старост, пол и категорију животиња.

Пре отпочињања производње хране за животиње произвођач мора да донесе произвођачку спецификацију.

Произвођачка спецификација

Члан 4.

Произвођачка спецификација, мора да садржи кратак опис технолошких поступака производње, врсту и количину употребљених хранива и дозвољених додатака у односу на нето количину производа и извештај о извршеном испитивању показатеља квалитета производа (здравствена исправност, органолептичке, физичке и хемијске карактеристике).

О донетим произвођачким спецификацијама произвођач води евиденцију, која мора да садржи следеће податке:

1) евиденцијски број спецификације;

2) назив производа и његово трговачко име, ако га производ има;

3) датум доношења произвођачке спецификације;

4) назив и седиште произвођача;

5) датум почетка производње према произвођачкој спецификацији;

6) датум извршеног испитивања састава производа;

7) употребљене додатке и њихов назив, пример: антиоксиданс (ВНТ);

8) рок употребе;

9) начин чувања.

II. КВАЛИТЕТ ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ

Члан 5.

Храна за животиње из члана 2. овог правилника мора да испуњава услове у погледу квалитета, и то за категоризацију, физичка, хемијска, физичко-хемијска и нутритивна својства (у даљем тексту: услови за квалитет).

1. Хранива

Члан 6.

Хранива, у смислу овог правилника, јесу производи биљног, животињског и минералног порекла, произведени природно или индустријски, који служе за исхрану и производњу премикса и смеша.

Хранива, у смислу овог правилника, категоризована у групе, јесу:

1) зрнаста хранива;

2) млински производи од жита;

3) производи индустрије скроба;

4) производи индустрије алкохола и врења;

5) производи индустрије шећера и споредни производи индустрије шећера и производње аскорбинске киселине;

6) производи индустрије уља;

7) сушени биљни производи;

8) остали биљни производи;

9) хранива животињског порекла;

10) хранива са додатком непротеинских азотних једињења;

11) минерална хранива.

1.1. Зрнаста хранива

Подела

Члан 7.

Зрнаста хранива, у смислу овог правилника, јесу жита, легуминозе, соја и друга зрна.

Квалитет жита

Члан 8.

Жита, у смислу овог правилника, морају испунити следеће услове за квалитет:

1) изглед и боја морају бити својствени врсти жита;

2) зрно мора бити здраво, зрело, њему својственог изгледа, мириса и укуса, без знакова плесни, незаражено житним болестима и штеточинама, не сме садржавати штетне супстанце у већим количинама од дозвољених;

3) не сме да садржи више од 3% примеса, и то до 1% неорганских примеса и до 2% органских примеса ( делови стабљике, лишћа, зрна других биљака итд.) од чега до 0,4% кукоља и главнице и до 0,1% зрна корова штетних по здравље животиња (Lolium remotum, Datura stramonium) и главничавих зрна;

4) да не садржи више од 3% покварених зрна од чега до 0,3% плеснивих зрна;

5) да не садржи више од 4% нагрижених зрна и да немају живих инсеката;

6) да не садрже више од 5% ломљених, штурих и проклијалих зрна, од чега до 1% зрна оштећених вештачким сушењем, сем кукуруза код кога је дозвољено до 8% ломљених зрна и до 2% штурих и проклијалих.

7) да не садрже више од 10% примеса из тач. 3) до 6) овог члана, изузев кукуруза где је дозвољено до 10% примеса;

8) не смеју имати страни укус и мирис, и то посебно: на складиште штеточина, на плесни, на семенке житних корова, главичастих зрна због лошег складиштења или неодговарајућег превоза, на стране супстанце, на средства за заштиту биља и уништавање складишних штеточина.

Примесама се не сматрају зрна других жита ако њихово учешће није веће од 10%.

Поред услова из става 1. овог члана жита, у смислу овог правилника, морају да испуњавају услове за квалитет за врсте дате у Табели 1 – Услови за квалитет по врстама жита.

Табела 1

Услови за квалитет по врстама жита

Ред. бр.

Врсте жита

Опис жита

Хектолитарска маса најмање

Влага

највише %

1

2

3

4

5

1.

Кукуруз

Кукуруз зрно кукуруза (Zea mays)

650 kg/m3

до 14

2.

Пшеница

Пшеница зрна културних сорти пшенице (Triticum sativum, Triticum durum)

680 kg/m3

до 14

3.

Тритикале

Тритикале зрна сорти тритикале

680 kg/m3

до 14

4.

Раж

Раж зрно културних сорти ражи (Secale cereale)

600 kg/m3

до 14

5.

Јечам

Јечам зрно културних сорти четвероредног

јечма (Hordeum vulgare)

600 kg/m3

до 14

6.

Зоб

Овас(зоб) зрно културних сорти зоби(Avena sativa)

500 kg/m3

до 14

7.

Сирак

Сирак I ( милодура) зрно културних сорти сирка (Andropogon sorghum californicium) са највише 1% танина

600 kg/m3

до 14

8.

Пиринач

Цела и ломљена зрна ољуштеног пиринча (Oryza sativa) са најмање 93% ољуштених зрна

350 kg/m3

до 14

9.

Просо

Просо зрно проса

(Panicum miliaceum)

650 kg/m3

до 14

10.

Ломљена зрна жита

Споредни производи при комбајнирању, вршидби и припреми

-

до 14

11.

Прекрупа жита

Здробљена и уситњена зрна жита са на 53% скроба

-

до 14

Категорија кукуруза

Члан 9.

С обзиром на остале карактеристике, кукуруз је подељен на следеће категорије дате у Табели 2 – Категорије кукуруза.

Табела 2

Категорије кукуруза

Остале карактеристике

Категорије

I

II

III

IV

V

А) Примесе страног порекла,

– примесе неорганског порекла

– штетне примесе (семе отровних биљака и рђе)

– нечистоће органског порекла

 

-

-

1

 

0,50

0,50

1

 

1

1

1

 

1

1

2

 

2

1

3

Б) оштећена зрна, %

– ломљена зрна

– оштећена зрна (покварена, плеснива, нагрижена и сл.)

– зрна оштећена сушењем

 

2

 

1

0

 

3

 

1,50

0,50

 

4

 

2

1

 

8

 

2,50

1,50

 

11

 

3

2

Укупан садржај примеса страног порекла и оштећених зрна, %

4

7

10

16

22

Лом зрна кукуруза, у смислу овог правилника, јесу ломљена зрна која пролазе кроз квадратно сито отвора 5 mm.

Квалитет кукурузног клипа

Члан 10.

Кукурузни клип мора да испуњава следеће услове за квалитет:

1) зрно мора бити здраво и без знакова плесни;

2) да не садржи више од 14% влаге;

3) однос зрна и окласка мора бити најмање 78:22.

Квалитет легуминозе

Члан 11.

Легуминозе морају испуњавати следеће услове за квалитет:

1) да им је боја својствена врсти легуминоза ;

2) да су својственог мириса и укуса;

3) да не садрже више од 14% влаге;

4) да не садрже више од 5% примеса, од чега:

– неорганских примеса (земља, песак, прашина и др.) највише 1%,

– органских примеса највише 3,5% од чега семе отровних биљака највише 0,5%;

5) да не садржи више од 5% оштећених, неразвијених, штурих и проклијалих зрна;

6) да не садржи власи вилине косице.

Примесама се не сматрају зрна других легуминоза ако њихово учешће није више од 10% .

Поред услова из става 1. овог члана легуминозе морају да испуњавају и услове дате у Табели 3 – Услови за квалитет по врстама легуминозе.

Табела 3

Услови за квалитет по врстама легуминозе

Ред. бр.

Врста

легуминозе

Опис

Протеин

најмање %

Маст

 најмање %

Влага

  до %

Целулоза

највише до %

Пепео

  до %

Активност уреазе N/g/мин до

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Грашак

Све врсте јестивог и сточног грашка (Pisum sativum i Pisum arvense)

23

1,50

12

7

3,50

-

2.

Боб

Културне сорте боба (Vicia faba)

23

-

12

-

-

-

3.

Грахорица

Зрно културних сорти грахорице (Vicia sativa, Vicia panonica,)

-

-

11

-

-

-

4.

Соја

Зрно културних сорти соје термички обрађеног (Glycine hispida)

32

17

12

5

6

0,50

5.

Гуар

Зрна гуара (Cyamopsis psoraloides)термички третирано

40

5

12

15

-

-

6.

Лупина

Зрна културних врсти и сорти лупине (Lupinus luteus, Lupinus angustifolius, Lupinus albus)

37

10

12

11

3,50

-

7.

Пасуљ

Зрна пасуља (Phaseolus vulgaris)

28,50

1,50

12

7

3,50

-

8.

Сочиво

(Lens esculenta)

21

2

12

5

3,50

-

9.

Slanutak

(Cicer arietinum)

18

4

14

5

3,50

-

 

1.2. Млински производи од жита

Члан 12.

Млински производи од жита морају испуњавати услове за квалитет дате у Табели 4 – Услови за квалитет млинских производа од жита.

 

Табела 4

Услови за квалитет млинских производа од жита

Ред. бр.

Врсте

производа и нуспроизвода

Елементи битних технолошких поступака

Протеини

 најмање %

Маст

 до %

Влага

 до %

Скроб

 најмање %

Целулоза

   најмање

Пепео

  до %

Пепео

нерастворив

у HCI до %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Пшенично сточно брашно

Производ добијен млевењем пшенице, боје светло мрке до црвенкасто жуте; без горчине, ужеглости и накиселости, крупноће такве да 95% пролази кроз сито  квадратних отвора величине 1 mm, а остатак кроз сито квадратних отвора величине 2 mm

12

-

14

30

8

5

0,25

2.

Пшеничне мекиње

Производ добијен млевењем пшенице и после одвајања брашна и гриза: састоји се претежно од омотача зрна и делова ендосперма: боје сличне боји пшеничног зрна – светломрке; без горчине, крупноће такве да 90% пролази кроз сито квадратних отвора величине 1.6 mm, а остатак кроз сито квадратног отвора величине 4 mm. Садржи неорганске примесе до 0,5% а неорганске до 0,4%

12

-

14

-

11

7

0,25

3.

Пшеничне клице

Производ добијен издвајањем клица из очишћене пшенице при производњи брашна. Састоји се претежно од клица уз присуство брашна и мекиња; боје светложуте и мириса сличног мирису пшенице

20

7

13

-

4

5

0,25

4.

Кукурузно сточно

брашно

Производ добијен млевењем зрна кукуруза; боје светложуте; мириса сличног кукурузној прекрупи; без горчине и ужеглости

8

-

14

58

6

5

0,25

5.

Кукурузне мекиње

Производ добијен при производњи кукурузног брашна, односно кукурузног гриза. Састоји се од омотача зрна кукуруза

9

-

13

-

10,50

2,50

0,25

6.

Кукурузне клице

Производ добијен издвајањем клице из кукурузног зрна; састоји се претежно из клица и делова омотача зрна и ендосперма са најмање 12% масти

12

12

12

-

8

4

0,25

7.

Ражено сточно брашно

Производ добијен млевењем ражи; боје сивомрке, крупноће такве да 95% пролази кроз сито квадратних отвора величине 1 mm, а остатак кроз сито квадратних отвора величине 2 mm

10

-

14

30

5

5

0,25

8.

Ражене мекиње

Производ добијен млевењем ражи, а после одвајања брашна и гриза састоји се претежно од омотача зрна и делова ендосперма; боје сивомрке до зеленкасте

12

-

14

-

11

6

0,25

9.

Пиринчане мекиње

Производ добијен љуштењем и полирањем пиринча; састоји се од омотача зрна и делова ендосперма; боје, укуса и мириса својствених нељуштеном зрну пиринча

10

-

13

-

10

9

1,70

10.

Обезмашћене пиринчане мекиње

Производ добијен од зрна пиринча као под тачком 9, али је из њега издвојена маст

13

3

12

-

13

12

1,70

 

Млински производи од жита не смеју да садрже примесе неорганског и органског порекла и морају да имају мирис и укус својствене сировини од које су произведени.

1.3. Производи индустрије скроба

Члан 13.

Производи индустрије скроба морају да испуњавају услове за квалитет дате у Табели 5 – Услови за квалитет производа индустрије скроба по врстама произода.

Табела 5

Услови за квалитет производа индустрије скроба по врстама производа

Ред.бр.

Врста

производа и нуспроизвода

Елементи битних технолошких поступака

Протеини најмање %

Маст

 до %

Влага до %

Целулоза до %

Пепео до %

Пепео

нераствориву

HCl до %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Кукурузни глутен – I квалитет

Производ добијен при производњи кукурузног скроба; састоји се претежно од кукурузног глутена; скроба и омотача зрна; боје светложуте; мириса својственог прекрупи; укуса умерено киселог

60

-

13

3

3

0,50

2.

Кукурузни глутен – II квалитет

Производ добијен при производњи кукурузног скроба; састоји се претежно од кукурузног глутена; скроба и омотача зрна; боје светложуте; мириса својственог прекрупи; укуса умерено киселог

50

-

13

4

3

0,50

3.

Кукурузно глутенско брашно

Производ добијен при производњи кукурузног скроба; састоји се претежно од кукурузног глутена; скроба и омотача зрна; уз веће присуство ситних мекиња;боје светложуте; мириса својственог прекрупи; укуса умерено киселог

22

-

13

10

6

-

4.

Кукурузна дрождина

Производ добијен при производњи кукурузног скроба; мешањем глутена; крупних и ситних мекиња; сачме или погаче кукурузних клица и екстракта од квашења

17

-

13

15

6

-

5.

Кукурузна  дрождина са кукурузним екстрактом

Производ добијен при производњи кукурузног скроба мешањем кукурузних мекиња; кукурузног екстракта и погача кукурузних клица; боје светлосмеђе и мириса својственог кукурузном екстракту, укуса слабо киселог

14

-

13

15

6

-

6.

Пшенични глутен

Производ добијен при производњи пшеничног скроба; састоји се претежно од пшеничног глутена са мањим количинама омотача зрна и скроба; боје смеђе; мириса својственог пшеничној прекрупи

60

2

12

3

2

0,50

7.

Пшенично глутенско брашно (корнстип)

Производ добијен при производњи пшеничног скроба; састоји се претежно од пшеничног глутена са мањим количинама омотача зрна и више скроба; боје смеђе; мириса својственог пшеничној прекрупи

20

-

13

-

-

-

 

1.4. Производи индустрије алкохола и врења

Члан 14.1

Производи индустрије алкохола и врења морају да испуњавају услове за квалитет дате у Табели 6 – Производи добијени од биомасе специфичних микроорганизама узгајаних на одређеним супстратима.1

Табела 61

Производи добијени од биомасе специфичних микроорганизама узгајаних на одређеним супстратима1

Врста производа

Елементи битних технолошких поступака

Подаци за обавезно декларисање

Квасци и слични производи (пивски квасац, пекарски квасац, квашчани производи)

Сви квасци и њихови делови добијени од Saccharomyces cerevisiae, Sacchoromyces celsberginis, Kyuyveromyces lactis, Kyuyveromyces fragilis, Torulaspora delbruckii, Candida utilis/Pichiadinii, Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii Brettanomyces spp(1) на супстратима већином биљне врсте као што је меласа, шећерни сируп, алкохол, остаци дестилације, цералије и производи који садрже скроб, воћни сок, сурутку, млечну киселину, шећер, хидролизована биљна влакна и хранљиве састојке ферментације као амонијак или минералне соли

– влага ако је <75% или >97%(2)

– ако је влага <75%:

– сирови протеин(3)

(1) Коришћени називи сојева квасца могу се разликовати зависно од научне таксономије, па се у складу са тим могу користити синоними сојева квасца.

(2) У декларацију обавезно унети проценат влаге кадa је њен проценат испод 75% и изнад 97%.

(3) У декларацију обавезно унети проценат сировог протеина када је влага испод 75%.

1Службени гласник РС, број 25/2015

 

1.5. Производи индустрије шећера и споредни производи индустрије шећера и производње аскорбинске киселине

Члан 15.

Производи индустрије шећера и споредни производи индустрије шећера и производње аскорбинске киселине морају да услове за квалитет дате у Табели 7 – Услови за квалитет производа индустрије шећера и споредних производа индустрије шећера и производње аскорбинске киселине по врстама производа.

Табела 7

Услови за квалитет производа индустрије шећера и споредних производа индустрије шећера и производње аскорбинске киселине по врстама производа

Ред. бр.

Врста производа

Елементи битних технолошких поступака

Протеин

%

Влага до %

Шећера најмање %

Пепео %

Пепела

нерастворивог

у HCl до %

Киселост pH

1.

Суви резанци шећерне репе

Осушени и излужени резанци шећерне репе; без мириса на киселине, плесан и распадања

8

12

-

7

-

-

2.

Суви резанци шећерне репе меласирани

Осушени резанци шећерне репе са додатком меласе; мириса и укуса меласе

8

14

8

8

-

-

3.

Луг Л. Сорбоза Исправан назив

Упарени остатак у производњи Ц витамина из кристалне Д глукозе која се добија ензиматском хидролизом скроба; боје тамносмеђе; мириса пријатног

8

14

53

-

-

-

1.6. Производи индустрије уља

Појам и подела

Члан 16.

Производи индустрије уља, у смислу овог правилника, јесу погаче, сачме и љуске које се добијају при преради уљарица.

Погаче су производи добијени пресовањем (хидрауличким или механичким поступком) у производњи уља од технички припремљеног (љуштеног, млевеног, загреваног и сл.) семена, клица и језгара.

Сачме су производи добијени екстракцијом у производњи уља од технички припремљеног (љуштеног, млевеног, загреваног и пресованог) семена клица или језгара.

љуске су целулозни омотачи семена уљарица са мањим садржајем уља и протеина и садржајем влаге највише 12% и употребљавају се у изради смеша.

Услови за квалитет

Члан 17.

Погаче и сачме морају да испуњавају следеће услове за квалитет:

1) да им је мирис својствен сировини од које се производе, да немају мирис трулежи или растварача којим је вршена екстракција и да нису ужегле;

2) да не садрже више од 1 % укупних примеса, а ако су од ољуштеног кикирикија, садржај укупних примеса може да буде до 2%;

3) да погаче не садрже више од 12% масти, а сачме не више од 3% масти.

Поред услова из става 1. овог члана погаче и сачме морају да испуњавају услове за квалитет дате у Табели 8 – Услови за квалитет погаче и сачме по врстама.

Табела 8

Услови за квалитет погаче и сачме по врстама

Ред. број

Врста погаче или сачме

Елементи битних технолошких поступака

протеин најмање %

Влага до %

Целулоза до %

Маст до %

Пепео до %

Деловање уреазе мг Нг/мин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Погача од соје

Уреаза 0,4 mgN/g

Производ добијен пресовањем семена соје (Glycine hispida); боје светложуте до светлосмеђе; од укупне количине протеина 15 % мора да буде растворљиво у води; активност уреазе највише 0,5 mg N/g/мин

38

12

9

5

8

0,50

2.

Сачма са ољуштеног зрна соје – I квалитет

Уреаза 0,4 mg N/g

Производ добијен екстракцијом ољуштеног и загрејаног зрна соје; (Glycine hispida) боје светложуте до светлосмеђе; активност уреазе највише 0,5 mg N/g/мин

48

12

8

2

6

0,50

3

Сачма од ољуштеног зрна соје Е-квалитета

Уреаза 0,4 mg N/g

Производ добивен екстракцијом ољуштеног и загрејаног зрна соје (Glycine hispida); боје је светложуте до светлосмеђе

50

12

3,5

2

6

0,50

4.

Сачма од делимично ољуштеног зрна соје

– II квалитет

 Уреаза 0,4 mg N/g

Производ добијен екстракцијом термички обрађеног зрна соје; (Glycine hispida) боје светложуте до светлосмеђе; од укупне количине протеина 15 % мора да буде растворљиво у води, активност уреазе највише 0,5 mg N/g/мин

44

12

7

2

7

0,50

5.

Сачма од неољуштеног зрна соје – III квалитет

Производ добијен екстракцијом термички обрађеног зрна соје; (Glycine hispida) активност уреазе највише 0,5 mg N/g/мин

40

12

9

2

8

0,50

6.

Протеини од соје

Производ добијен издвајањем протеина из зрна соје, лизина мора имати најмање 5%

85

10

-

-

-

-

7.

Протеини од соје – концентрат

Производ добијен из зрна соје, лизина мора имати најмање 3,7%

63

10

-

-

-

-

8.

Погача од делимично ољуштеног сунцокрета

Производ добијен од делимично ољуштеног семена сунцокрета (Helianthus annuus); боје је сиво смеђе

27

12

27

7

6

-

9.

Сачма од делимично ољуштеног семена сунцокрета – I квалитет

Производ добијен од делимично ољуштеног семена сунцокрета (Helianthus annuus) екстракцијом и сепарацијом

42

12

12

7

6

-

10.

Сачма од делимично ољуштеног семена

сунцокрета – II квалитет

Производ добијен пресовањем и екстракцијом делимично ољуштеног семена сунцокрета (Helianthus annuus)

33

12

21

2

8

-

11.

Сачма од неољуштеног

Производ добијен екстракцијом неољуштеног сунцокретовог семена (Helianthus annuus)

24

12

25

4

8

-

12.

Сачма од сунцокретовог семена са смањеним садржајем протеина – III квалитет

Производ добијен екстракцијом; пресовањем и сепарацијом грубе фракције сачме од делимично ољуштеног семена сунцокрета

33

12

21

8

-

-

13.

Сачма од сунцокретовог семена са повишеним садржајем љуске  – IV квалитет

Производ добијен од сачме са смањеним садржајем протеина и љуске семена сунцокрета

20

12

34

-

-

-

14.

Погача од уљане репице

Производ добијен пресовањем семена уљане репице (Brassica napus oleifera) и огрштице (Brassica rapa oleifera); боје зеленожуте

27

10

12

7

8

 

15.

Сачма од уљане репице – I квалитет

Производ добијен екстракцијом уљане репице (Brassica rapa oleifera) ца највише 40 mmоl/t глукозинолата

36

10

12,5

2

9

-

16.

Сачма од уљане репице – II квалитет

Производ добијен екстракцијом уљане репице (Brassica rapa oleifera) са повећаним садржајем глукозинолата више од 40 mmol/g

30

10

12,5

2

9

-

17.

Погача од семена бундеве

Производ добијен пресовањем ољуштеног семена бундеве (Cucurbita maxima, Cucurbita melanosperma, Cucurbita moshata и др.)

49

12

7

5

8

-

18.

Сачма од семена бундеве

Производ добијен екстракцијом ољуштеног и делимично ољуштеног семена бундеве

45

12

14

4

9

-

19.

Погача од ољуштеног семена памука

Производ добијен екстракцијом уља из ољуштеног памуковог семена, удео госипола до 1200 mg-kg

40

10

13

4

8

-

20.

Погача од делимично ољуштеног семена памука

Производ добијен пресовањем делимично ољуштеног памуковог семена

32

11

17

-

-

-

21.

Погача од семена памука

Производ добијен пресовањем дезинтегрисаног семења памука (Gossypium hirsutum i Gossypium vitifoliuum) боје жуте до зеленкастомрке; са највише 120 mg/kg госипола

32

10

13

5

8

-

22.

Сачма од ољуштеног семена памука

Производ добијен екстракцијом уља из ољуштеног семена памука

48

12

8

2

-

-

23.

Сачма од делимично ољуштеног семена памука

Производ добијен екстракцијом уља из делимично ољуштеног семена памука

40

12

16

2

5

-

24.

Сачма од неољуштеног семена памука

Производ добијен екстракцијом из  неољуштеног семена памука

-

12

30

2

-

-

25.

Сачма од семена памука

Производ добијен екстракцијом дезинтегралног семена памука са највише 1 200 mg/kg госипола

40

10

13

8

-

-

26.

Погача од семена мака

Производ добијен пресовањем семена мака (Papaver rhoeas); боје сиве до смеђе

36

10

11

-

11

-

27.

Сачма од семена мака

Производ добијен екстракцијом семена мака (Papaver rhoeas)

30

10

11

12.5

-

-

28.

Погача од мокро исклицалих кукурузних клица

Производ добијен пресовањем кукурузних клица мокрим поступком при производњи скроба; садржи делиће ендосперма и љуске; боје жутомрке

18

10

8,5

4

3

-

29.

Погача од суво исклицалих кукурузних клица

Производ добијен пресовањем исклицалих клица кукуруза уз присуство остатка ендосперма љуске; боје жутомрке

11

12

7

4

8

-

30.

Погача од семена сезама

Производ добијен екстракцијом и пресовањем семена сезама (Сесамyм имадицyм); боје светложуте

35

10

6,50

-

11

-

31.

Погача од семена мака

Производ добијен пресовањем семена мака (Papaver rhoeas); боје сиве до смеђе

36

10

11

-

11

-

32.

Сачма од семена мака

Производ добијен екстракцијом семена мака (Papaver rhoeas)

38

10

11

-

12,5

-

33.

Погача од семена лана

Производ добијен пресовањем семена лана (Lynum usitatissium); боје светложуте до светлосмеђе

30

10

6,5

-

11

-

34.

Сачма од семена лана

Производ добијен екстракцијом семена лана; боје светложуте до светлосмеђе; примеса највише 7%

34

10

6,5

-

11

-

35.

Погача од палминих коштица

Производ добијен пресовањем језгре коштице палми (Elacis species); боје светлосиве до тамносиве

15

10

24

-

4

-

36.

Погача од копре

Производ добијен пресовањем сушеног ендосперма семена кокосове палме (Cocus nucifera); боје светлосмеђе

19

12

15

5

7

-

37.

Сачма од копре

Производ добијен екстракцијом сушеног ендосперма семена кокосове палме; боје светлосмеђе

21

12

14

4

7

 

38.

Сачма од пшеничних клица

Производ добијен екстракцијом пшеничних клица

25

12

-

-

6

-

Члан 18.

Декларација за љуске из члана 16. став 4. овог правилника мора имати и податке о уделу влаге који не сме прелазити 12%.

1.7. Сушени биљни производи

Члан 19.

Сушени биљни производи, у смислу овог правилника, јесу биљке или њихови делови осушени до степена у ком се могу чувати без кварења и које морају да испуне услове за квалитет дате у Табели 9 – Услови за квалитет биљних производа по врстама.

Табела 9

Услови за квалитет биљних производа по врстама

Ред. бр.

Врста биљних

производа

Елементи битних технолошких поступака

Протеини минимум %

Влага до %

Целулоза до%

Пепео до %

Маст до %

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Брашно од луцерке – I  квалитет

Производ добијен вештачким сушењем и млевењем стабљика и лишћа младе луцерке (Medicago sativa) боје тамнозелене до светлозелене; без страних мириса; уситњености такве да 94% брашна пролази кроз сито квадратних отвора величине 1,6 mm а остатак кроз сито квадратних отвора величине 4 mm; б каротина најмање 200 mg/kg; примесе осталог биља које је расло са луцерком највише 10 %

20

12

21

16

 

2.

Брашно од луцерке – II квалитет

Производ добијен вештачким сушењем и млевењем стабљике и лишћа младе луцерке (Medicago sativa); боје тамнозелене, без страних мириса; уситњеност као под бројем 1. б каротина најмање 150 mg/kg; примесе осталог биља које је расло са луцерком највише 10%

17

12

25

12

 

3.

Брашно од луцерке – III квалитет

Производ добијен вештачким сушењем и млевењем стабљике и листа младе луцерке (Medicago sativa); боје светлозелене до зеленожуте; уситњеност као под бројем 1.  б каротина најмање 100 mg/kg; примесе осталог биља које је расло са луцерком највише 10%

15

13

28

13

 

4.

Брашно од трава (Graminea)

Производ добијен сушењем и млевењем младих трава које су заједно расле; боје светлозелене; уситњености као под бројем 1, са најмање 170 mg/kg каротина

12

13

31

13

 

5.

Млевена биљка кукуруза

Производ добијен млевењем целе биљке кукуруза заједно са клипом у млечној или воштаној зрелости; боје жуте до светлосмеђе

6

12

30

-

-

6.

Тапиока (Manioka; Cassava)

Сушени, млевени и претходно опрани не производи гомоља (брашно од утврђује маниоке; пелети и др); боје се сиве до сивомрке са најмање 65% скроба

-

13

13

5,5

3

7.

Сушена комина од грожђа

Производ добијен сушењем и млевењем остатка при преради грожђа у виду смеђе боје

6

12

30

не утврђује се

 

8.

Брашно од грашка

Производ добијен сушењем и млевењем биљке грашка са плодовима боје светлозелене до светлосмеђе

16

10

24

9

 

9.

Брашно од биљке грашка

Производ добијен сушењем и млевењем биљке грашка после издвајања зрна. Боје светлозелене до светлосмеђе са најмање 30% азотних екстрактивних материја

12

12

30

не утврђује се

 

10.

Брашно од биљке соје

Производ добијен сушењем и млевењем стабљике, лишћа и плода зелене биљке соје; боје зелене до тамнозелене

15

12

25

30

 

11.

Брашно од кукурузовине

Производ добијен млевењем кукурузовине без клипа; боје светлосмеђе садржи најмање 25% безазотних екстракваних супстанци

4

12

36

-

-

 

1.8. Остали биљни производи

Члан 20.*

Остали биљни производи, у смислу овог правилника, јесу: биљне масти, биљна уља, масне киселине, протектиране масти за исхрану преживара, сојин гриз, сојино брашно, рогач и сојина меласа, који морају да испуњавају услове за квалитет дате у Табели 10 – Услови за квалитет осталих биљних производа по врстама.*

Табела 10*

Услови за квалитет осталих биљних производа по врстама*

Редни број

Врста биљних производа

Елементи битних технолошких поступака

Протеин

%

Влага

%

Целулоза

%

Пепео

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Јестива биљна маст

Јестиво биљно уље

Производ који се састоји од биљне масти, односно биљног уља; пероксидни број највише 40 mmоl H2О2/kg

не утврђује се

не утврђује се

не утврђује се

не утврђује се

2.

Масна киселина

Производ добијен рафинацијом биљних масти и уља са највише 5% неосапуњиве материје и испарљивих материја

не утврђује се

5

не утврђује се

не утврђује се

3.

Протектиране масти за исхрану преживара

Производ добијен комбинацијом биљних и животињских масти у хемијској реакцији са калцијумом и садржи највише 9% калцијума и највише 84% масти. Боја светлосмеђа

не утврђује се

5

не утврђује се

11

4.

Сојин гриз

Производ добијен љуштењем и екструдирањем зрна соје чија је активност уреазе највише 0,4 mg N/g/мин и најмање 18% уља

38

8

4,5

5,5

5.

Сојино брашно

Производ добијен љуштењем, пресовањем и екстракцијом масти зрна соје, чија је активност уреазе до 0,4 mg N/g/мин

47

8

3,5

6,5

6.

Рогач

Производ добијен дробљењем или млевењем плодова рогача (Ceratoni siliqna) без коштица, са најмање 30% шећера

не утврђује се

15

не утврђује се

4,5

7.

Сојина меласа

Производ добијен екстракцијом водорастворних шећера у производњи сојиних протеинских концентрата са садржајем суве материје мин. 45%.

max 8%

не утврђује се

не утврђује се

не утврђује се

*Службени гласник РС, број 39/2016

 

1.9. Хранива животињског порекла

Појам

Члан 21.

Хранива животињског порекла, у смислу овог правилника, јесу производи добијени прерадом делова животиња и њихових производа, и то: рибље брашно, китово брашно, производи од прераде рибе, споредни производи при клању и преради живине, месно брашно, месно-коштано брашно и кожно-месно брашно, крвно брашно, јетрено брашно, чварци, маст и рибље уље, обрано млеко, сурутка, албумин и казеин.

Рибље брашно

Члан 22.

Рибље брашно, у смислу овог правилника, јесте производ добијен сушењем и млевењем рибе и деловима рибе.

Производ из става 1. овог члана, мора да испуњава следеће услове: боје – смеђе до тамносмеђе; мириса – на рибу без ужеглости; уситњености – такве да 90% брашна пролази кроз сито квадратних отвора величине 1,6 mm, а остатак кроз сито квадратних отвора величине 4 mm.

Рибље брашно разврстава се у класе и мора да испуњава услове за квалитет дате у Табели 11 – Услови за квалитет рибљег брашна по класама.

Табела 11

Услови за квалитет рибљег брашна по класама

Остала обележја рибљег брашна

Брашно од харинге

Класе

Брашно од рибљег отпадака

I

II

III

Протеини %

 

70

65

60

50

Сварљивост протеина у киселом пепсину %

 

90

88

88

80

Влага %

 

10

10

10

10

Маст %

 

5

10

10

15

Пепео %

 

15

18

20

25

Пепео нерастворљив у HCl%

 

2,20

2,20

2,20

2,20

NaCl %

 

4

4

4

4

 

Китово брашно и производи од прераде рибе

Члан 23.

Китово брашно и протеини од сока који настаје при преради рибе из члана 20. овог правилника које се употребљавају за исхрану животиња морају испуњавати услове за квалитет дате у Табели 12 – Услови за квалитет китовог брашна и производа од прераде риба.

Табела 12

Услови за квалитет китовог брашна и производа од прераде риба

Састав производа

Китово брашно

Растворљиви протеини од рибе

Сушени рибљи сок

Елементи битних технолошких поступака

Производ добијен од меса кита без удела масти

Производ добијен при посебној преради рибе, без костију рибе

Производ добијен гњечењем рибе при производњи рибљег брашна

Протеин минимално %

70

80

60

Влага%

10

5

8

Маст %

10

7

-

Пепео %

15

7

-

NaCl %

4

2

10

 

Споредни производи при клању и преради живине

Члан 24.

Брашно од перја мора бити уситњено толико да 95% брашна може проћи кроз сито квадратних отвора величине 1,6 mm, а остатак брашна мора проћи кроз сито квадратних отвора величине 4 mm. Брашно од отпадака при клању живине без перја и брашна од отпадака при клању и преради меса живине, мора бити уситњено толико да 90 % брашна може проћи кроз сито квадратних отвора величине 1,6 mm, а остатак брашна мора проћи кроз сито квадратних отвора величине 4 mm.

Споредни производи при клању и преради живине морају да испуњавају услове за квалитет дате у Табели 13 – Услови за квалитет споредних производа при клању и преради живине.

Табела 13

Услови за квалитет споредних производа при клању и преради живине

Састав производа

Брашно од перја добијено при клању живине

Брашно од отпадака при клању живине, без садржаја перја

Брашно од  отпадака при клању и преради меса живине

Елементи битних технолошких поступака

Производ добијен хидролизом и млевењем перја

Производ добијен од отпадака при клању живине; без садржаја перја

Производ добијен прерадом споредних  производа клања живине: угинуле живине и отпадака из инкубатора

Протеини минимално %

75

55

60

Сварљивост протеина минимум %

75

78

78

Влага%

11

10

10

Маст %

35

25

20

Пепео %

не утврђује се

10

10

Стабилизована маст % највише

не утврђује се

15

15

 

Месно брашно, месно-коштано брашно и кожно-месно брашно

Члан 25.

Месно брашно, месно-коштано брашно и кожно-месно брашно које се употребљавају за исхрану животиња морају да испуњавају услове за квалитет  дате у Табели 14 – Услови за квалитет месног брашна, месно-коштаног брашна и кожно-месног брашна.

Табела 14

Услови за квалитет месног брашна, месно-коштаног брашна и кожно-месног брашна

Састав производа

Месно брашно

Месно коштано брашно

Кожно-месно брашно

Елементи битних технолошких поступака

Производ добијен прерадом нејестивих производа клања без  кератинских материја; боје смеђе до тамносмеђе; уситњеност  таква да 95% брашна пролази кроз сито квадратних отвора  величине 1,6 mm, а остатак кроз сито квадратних отвора величине 4 mm

Производ добијен сушењем и млевењем меса и костију животиња или њихових лешева; боје тамносмеђе, мириса без ужеглости и својственог коштаном брашну. Уситњености такве да 90% брашна пролази кроз сито квадратног отвора величине 1,6 mm а остатак кроз сито квадратних отвора величине 4 mm

Производ добијен прерадом отпадака коже без длака, са припадајућим месним делом

 

I

II

III

I

II

 

Протеини минимално %

60

55

50

45

40

80

Сварљивост протеина минимум %

83

83

83

83

83

83

Влага %

10

10

10

10

10

10

Маст %

-

15

15

15

15

15

Пепео %

15

25

30

35

45

8

NaCl %

4

4

4

-

-

4

 

Крвно брашно, јетрено брашно, маст и рибље уље

Члан 26.

Крвно брашно, јетрено брашно, маст и рибље уље који се употребљавају за исхрану животиња, морају испунити услове за квалитет дате у Табели 15 – Услови за квалитет крвног брашна и јетреног брашна, масти и рибљег уља.

Табела 15

Услови за квалитет крвног брашна и јетреног брашна, масти и рибљег уља

Састав

Крвно брашно

Јетрено брашно

Маст

Рибље уље

Елементи битних технолошких поступака

Производ

Производ

Маст

Уље добивено

производ

Производ добијен сушењем крви закланих животиња

Производ добијен сушењем  и млевењем јетре животиња; стабилизовано

Маст топлокрвних животиња

 

 

Уситњеност крвног брашна и јетреног брашна је таква да 95% брашна пролази кроз сито квадратних отвора величине 1,6 mm а остатак кроз сито квадратних отвора величине 4 mm

 

 

Протеини минимално %

80

60

-

-

Сварљивост протеина минимум  %

90

90

-

-

Влага%

10

11

1

-

Маст %

3

18

-

-

Пепео %

5

3

-

-

НаЦл %

-

-

-

-

Киселински степен до

-

-

3

-

 

-

-

55

120

 

Декларација за маст топлокрвних животиња мора да садржи и податке о количини антиоксиданса.

Пуномасно и обрано млеко у праху, сурутка, албумин и казеин

Члан 27.

Пуномасно и обрано млеко у праху, сурутка, албумин и казеин који се употребљавају за исхрану животиња морају да испуњавају услове за квалитет дате у Табели 16 – Услови за квалитет пуномасног и обраног млека у праху, сурутке, албумина и казеина.

Табела 16

Услови за квалитет пуномасног и обраног млека у праху, сурутке, албумина и казеина

Ред. бр

Врста производа

Елементи битних технолошких поступака

Протеин

најмање %

Влага

до %

Маст

до %

Пепео

до %

Пепео

нерастворив у HCl

Лактоза

најмање %

NaCl

до %

1

2

3

4

5

6

7

8

0

10

1.

Пуномасно млеко у праху

Производ добијен испаравањем воде из необраног млека; боје је жућкасте, мириса својственог млеку

25

5

26

6

-

-

 

2.

Обрано млеко у праху

Производ добијен испаривањем воде из обраног млека; боје жућкасте; мириса карактеристичног за млеко

33

5

1,25

8

-

-

 

3.

Сурутка у праху

Производ добијен испаравањем воде из сурутке; боје беле до светложуте; мириса карактеристичног за сурутку

11

7

3

8

60

6

 

4.

Делактозирана сурутка у праху

Производ добијен издвајањем лактозе из сурутке сушењем; боје жутосмеђе; мириса свеже сурутке

14

7

1

16

50

4

 

5.

Сурутка обогаћена сојиним протеином

Производ добијен ензиматском обрадом сурутке и сојиног брашна;деловање уреазе 0,2 mg/g мин.

35

8

3

8

45

3

 

6.

Лактоалбумин

Производ добијен после таложења казеина и лактоглобулина из млека и сушењем; боје беле до светложуте

75

8

-

25

-

-

 

7.

Казеин кисели

Производ добијен из млека таложењем уз помоћ киселина или ензима: боје беле до светложуте; зрна тамније боје без примеса

66

12

-

-

-

-

 

 

1.10. Хранива са додатком непротеинских азотних једињења

Појам

Члан 28.

Хранива са додатком непротеинских азотних једињења, у смислу овог правилника, јесу хранива која физичким и хемијским својствима ограничавају токсичност урее, амонијака и других азотних једињења и омогућавају њихово боље искоришћавање у исхрани преживара.

Садржај влаге у производима из става 1. овог члана не сме бити већи од 12%.

Врста и количина сировина

Члан 29.

У производњи хранива из члана 28. овог правилника могу се употребљавати следеће врсте и количине азотних једињења:

1) амонијум-ацетат (CH3COONH4), који се ставља у промет у облику белог прашка ( зрнца) и садржи најмање 18% азота. Уситњеност амонијум-ацетата мора бити таква да кроз сито квадратних отвора величине 1 mm пролази 1 mm 98% зрнаца, а кроз сито квадратних отвора величине 0,5 mm најмање 92% зрнаца;

2) амонијум-бикарбонат (NH4HCO3), који се ставља у промет у облику белог прашка, сланог окуса и садржи најмање 17,5% азота. Уситњеност амонијум-бикарбоната мора бити такав да кроз сито квадратних отвора величине 1 mm пролази најмање 98% зрнаца, а кроз сито квадратних отвора величине 0,5 mm најмање 92% зрнаца;

3) амонијум-сулфат [(NH4)2SO4)] који се ставља у промет у облику белог прашка, сланог окуса и садржи најмање 21% азота. Уситњеност мора бити таква да кроз сито отвора величине 1 mm пролази 98% зрнаца амонијум-сулфата, а кроз сито квадратног отвора величине 0,5 mm најмање 92% зрнаца;

4) биурет (C2H5O2N3), у промет се ставља у облику белих зрнаца и садржи најмање 35% азота;

5) моноамонијум-фосфат [(NH4H2PO4)] који садржи најмање 10% азота и 23% фосфора;

6) диамонијум-фосфат [(NH4)2HPO4)] који садржи најмање 18% азота и 22% фосфора;

7) уреа  [karbamid – CO(NH2)2] за исхрану животиња мора бити беле боје, без мириса, са уделом влаге до 0,5%. Величина зрнаца мора бити таква да кроз сито квадратног отвора величине 0,5 mm највише 205 зрнаца. Удео азота у уреи треба најмање 42%, рачунато на суву материју, што одговара противредности протеина од најмање 263 (N x 6,25).

Подаци о квалитету

Члан 30.

Подаци о квалитету наведени у декларацији за хранива из члана 28. овог правилника  јесу:

1) врста и количина употребљивог носача (органског или неорганског);

2) врста и количина азотних спојева;

3) протеинска истовредност хранива.

1.11. Минерална хранива

Члан 31.

Минерална хранива, у смислу овог правилника, јесу неорганска једињења намењена подмиривању потреба животиња калцијумом, фосфором, натријумом, калијумом, магнезијумом, сумпором и хлором.

Производи из става 1. овог члана морају да испуњавају услове за квалитет дате у Табели 17 – Услови за квалитет минералних хранива.

Табела 17

Услови за квалитет минералних хранива

Ред. бр.

Врста минералних хранива

Елементи битних технолошких поступака

Услови квалитета

1.

Коштано брашно

Производ добијен индустријском прерадом костију из којих су одстрањене масти и колаген

Боје беле до светложуте; уситњеност мора бити таква да 95% брашна пролази криз сито квадратних отвора величине 0,4 mm, а остатак кроз сито квадратних отвора величине 1,0 mm Садржај фосфора најмање 12% Однос калцијум фосфор 1,8-2,0:1 Садржај влаге највише 6% Садржај масти највише 1,5%

2.

Со за исхрану животиња

Технички чист натријум-хлорид и то као млевена со или брикетирана со за исхрану животиња

Уситњеност млевене соли мора бити таква да 95% соли пролази кроз сито квадратних отвора  величине 0,4 mm, а остатак кроз сито квадратних отвора величине 2 mm Садржај натријума најмање 38% Садржај влаге највише 2% Садржај калцијума највише 0,15%  Садржај јода у облику калијум-јодида најмање 0,0038% Садржај у води  нерастворљивих примеса највише 3,5%

3.

Калцијумлактат

Технички чист калцијумлактат Ca(CH3CH(OH)COOH)2

Чистоћа производа 97% Калцијум најмање 12%

4.

Калцијумглуконат

Технички чист калцијумглуконат Ca(HOCH2(CHOH)4COO)2

Чистоћа производа 97% Калцијум најмање 8,5%

5.

Калцијумкарбонат

Сточна креда – Калцијумкарбонат за исхрану животиња (CaCO3) технички чист; млевен

Боје беле или светлосиве; уситњеност таква да производ пролази кроз сито квадратних отвора величине 0,2 mm без остатка Садржај калцијума најмање 36% Садржај влаге највише 2% Садржај магнезијума највише 1% Садржај страних примеса највише 1%

6.

Сирови калцијумфосфат

Производ добијен млевењем природних фосфата из којих је одстрањен флуор; састоји се претежно од трикалцијумфосфата [Ca3(PO4)2]

Садржај фосфата  растворљивог у минералним киселинама најмање 14% Садржај калцијума највише 31% Садржај флуора највише 0,20%

7.

Калцијумфосфат

Технички чист трикалцијумфосфат Ca(PO4)2

Садржај фосфора најмање 18% Садржај калцијума највише 31%

8.

Калцијум-хидрогенфосфат-дихидрат

Технички чист дикалцијум-фосфат (CaHPO4 h 2H2O)

Уситњеност мора бити таква да кроз сито квадратних отвора величине 0,71 mm пролази 60%; кроз сито квадратних отвора 0,5 mm пролази 95%, а кроз сито квадратних отвора величине 1 mm пролази 100% Садржај калцијума највише 23% Садржај фосфора растворљивог у минералној киселини најмање 16% Садржај флуора највише 0,20%

9.

Калцијум- тетрахидроген- диортофосфат- монохидрат

Технички чист монокалцијум-фосфат CaH4(PO4)2 2H2O

Садржај: Фосфора најмање 22% Калција  најмање 15% Флуора до 0,2% Ca : P > 0,8 : 1

10.

Натријум- дихидроген- ортофосфат- дихидрат

Технички чист

мононатријум-фосфат NaH2PO4 2H2O

Садржај: Фосфора најмање 19% Флора до 0,2% Натријум најмање 13% Чистоћа 95%

11.

Динатријум- хидроген- ортофосфат- додекахидрат

Технички чист

динатријум-фосфат Na2HPO4 .12H2O

Садржај: Фосфора  најмање 8% Флуора до 0,30% Натријума најмање 11% Чистоћа 95%

12.

Тринатријум- ортофосфат

Технички чист тринатријум-орто фосфат Na3PO4

Садржај: Фосфора најмање 10% Флуора до 0,30% Натријума најмање 24% Чистоћа 95%

13.

Магнезијум- тетрахидроген- диортофосфат- трихидрат

Технички чист

магнезијум-

тетрахидро-фосфат (MgH4(PO4)2.3H2O)

Садржај: Фосфора најмање 21% Магнезијума најмање 8%

14.

Тримагнезијум-диортофосфат-пентахидрат

Технички чист

тримагнезијум-фосфат (Mg3(PO4)25H2O)

Садржај:Фосфора најмање 22% Магнезијума најмање 25%

15.

Натријум- магнезијум- фосфат

Технички чист

натријум-магнезијум-фосфат NaMgPO4

Садржај: Фосфора најмање 17% Натријума најмање 8% Магнезијма најмање 8%

16.

Магнезијум-оксид

Технички чист магнезијев оксид MgO

Садржај: Магнезијума најмање  50%

17.

Сумпор

Технички чист сумпор

Чистоћа 97%

18.

Магнезијум- карбонат

Технички чист

магназијум-карбонат MgCO3

Садржај: Магнезијума најмање 26% Чистоћа 95%

19.

Магнезијум- дихлорид- хексахидрат

Технички чист

магнезијум-дихлорид MgCl2 6H2O

Садржај: Магнезијум најмање 11% Чистоћа 95%

20.

Магнезијум- сулфат- хептахидрат

Технички чист

магнезијум-сулфат MgSO4. 7H2O

Садржај: Магнезијум најмање 9%

21.

Моноамонијум фосфат

NH4H2PO4

Садржај: Фосфора најмање 23% Калцијума до 1% Флуора до 0,30% Азота до 10%

22.

Диамонијум- фосфат

(NH4)2. HPO4

Садржај: Фосфора најмање 22% Калцијума до 1%Флуора до 0,30% Азота до 18 %

 

2. Премикс

Појам

Члан 32.

Премикси, у смислу овог правилника, јесу производи са високим садржајем витамина, минералних материја, аминокиселина и дозвољених додатака, који су хомогено измешани са носачем. Служе за исхрану животиња у комбинацији са хранивима или за израду смеша.

Квалитет премикса одређује се у складу са одредбом члана 3. став 2. тачка 2) овог правилника.

Носач у премиксу

Члан 33.

Носач у премиксу може да буде свако храниво или мешавина хранива, прописаних овим правилником.

Употребљен носач у премиксу мора да одржава стабилност и побољшава физичка својства састојака премикса.

Услови за избор носача

Члан 34.

Избор носача је условљен гранулацијом, насипном масом, проточношћу и електростатичким особинама састојака премикса.

Остали услови за носача

Члан 35.

Носачи не смеју бити хигроскопни и не смеју да садрже супстанце инкомпатибилне састојцима премикса, да изазивају хемијску нестабилност састојака премикса и спонтану хемијску реакцију састојака премикса.

Услови мешања

Члан 36.

Премикс мора бити хомогено измешан за састојак који се меша у односу 1:100 000, са коефицијентом варијације од највише 5%.

Врсте премикса

Члан 37.

Премикси могу бити:

1) минерални;

2) витамински;

3) витаминско-минерални;

4) остали премикси.

Премикси се могу стављати у продају за поједине врсте животиња.

Минерални премикс

Члан 38.

Минерални премикс, у смислу овог правилника, јесте премикс који садржи мешавину дозвољених минерала.

Витамински премикс

Члан 39.

Витамински премикс, у смислу овог правилника, јесте премикс који садржи само витамине.

Витаминско-минерални премикс

Члан 40.

Витаминско-минерални премикс, у смислу овог правилника, јесте премикс који садржи дозвољене минерале и витамине.

Остали премикси

Члан 41.

Остали премикси, у смислу овог правилника, јесу премикси са аминокиселинама, премикси непротеинских азотним једињењима и остале премикси који садрже дозвољене додатке.

Елементи битних технолошких поступака у производњи

Члан 42.

Елементи битних технолошких поступака који се примењују у производњи премикса јесу: одвага, млевење, мешање, паковање, декларисање и складиштење, који се одвијају по фазама.

У првој фази врши се одвага носача и његово млевење, као и одвага додатака.

У другој фази врши се одвага сировина, а у трећој фази врши се мешање сировина и самлевених хранива.

Завршна фаза јесте паковање, декларисање и складиштење премикса.

3. Смеше

Појам

Члан 43.

Смеше, у смислу овог правилника, јесу производи добијени мешањем хранива и додатака храни за животиње, у таквом односу да могу да послуже као потпуна или допунска храна за животиње.

Члан 44.

У смешама које се производе у складу са чланом 3. став 2. тачка 2) овог правилника, садржај влаге мора одговарати садржају влаге прописаном овим правилником, који не сме да пређе у:

1) минералним смешама 8%;

2) осталим смешама 13.5%;

3) меласираним смешама 15%.

Врсте

Члан 45.

Смеше могу бити:

1) потпуне смеше, које служе за подмирење свих потреба животиња у хранљивим материјама;

2) допунске смеше, које својим хранљивим материјама треба да употпуне хранива са којима се мешају.

Услови за квалитет

Члан 46.

Смеше морају да испуњавају услове за квалитет, и то:

1) да им боја одговара боји употребљених хранива и додатака храни за животиње;

2) да су им мирис и укус својствени мирису и укусу употребљених хранива и додатака храни за животиње, да су без горчине и ужеглости и без мириса на плесан.

Услови мешања

Члан 47.

Степен измешаности (хомогености) смеша мора бити такав да у дневном оброку буду садржани сви предвиђени (декларисани) састојци.

Смеша мора бити хомогено измешана за састојак који се меша у односу 1:10 000, са коефицијентом варијације испод 10%.

Смеше за исхрану свиња

Члан 48.

Смеше за исхрану свиња могу бити:

1) потпуне;

2) допунске.

Потпуне смеше за исхрану свиња су:

1) потпуна смеша за прехрањивање прасади;

2) потпуна смеша за прасад I – телесне масе до 15 kg;

3) потпуна смеша за прасад II – телесне масе од 15 до 25 kg;

4) потпуна смеша за свиње у порасту и тову I – телесне масе од 25 до 60 kg;

5) потпуна смеша за свиње у порасту и тову II – телесне масе од 60 до 100 kg;

6) потпуна смеша за супрасне крмаче и назимице;

7) потпуна смеша за крмаче дојаре и нерасте.

Допунске смеше за исхрану свиња су:

1) допунска смеша за прасад;

2) допунска смеша за товне свиње;

3) допунска смеша за приплодне свиње.

У потпуне и допунске смеше за исхрану свиња не сме се додавати непротеински азот (NPN).

Потпуне смеше за исхрану свиња

Члан 49.

Потпуне смеше за исхрану свиња морају да испуњавају услове за квалитет дате у Табелама 18  и 19 – Услови за квалитет потпуне смеше за исхрану свиња.

Табела 18

Услови за квалитет потпуне смеше за исхрану свиња

Редни број

Хемијски састав

Потпуна смеша

за прихрањивање прасади

Потпуна смеша за прасад I до 15 kg

Потпуна смеша за прасад II од 15 kg  до 25 kg

Потпуна смеша за свиње у порасту и тову I од 25 kg до 60 kg

1

2

3

4

5

6

1.

Протеини, %, најмање

22

20

18

16

2.

Маст, %, најмање

7

5

не утврђује се

не утврђује се

3.

Влага, %, највише

12

12

13,5

13,5

4.

Целулоза, %, највише

4

5

6

7

5.

Пепео, %, највише

8

8

8

8

6.

Калцијум, %

0,8 до 1,0

0,8 до 1,0

0,7 до 0,9

0,6 до 0,8

7.

Фосфор, %, најмање

0,65

0,60

0,60

0,55

8.

Натријум, %

0,15 до 0,25

0,15 до 0,25

0,15 до 0,25

0,15 до 0,25

9.

Цинк, mg/kg, најмање

100

100

100

100

10.

Бакар, mg/kg, најмање

20

20

20

20

11.

Гвожђе, mg/kg, најмање

120

120

120

100

12.

Манган, mg/kg, најмање

30

30

30

30

13.

Јод, mg/kg, најмање

0,5

0,5

0,5

0,5

14.

Селен, mg/kg, најмање

0,1

0,1

0,1

0,1

15.

Витамин А, IJ/kg, најмање

15.000

15.000

15.000

7.000

16.

Витамин Д3, IJ/kg, најмање

1.500

1.500

1.500

1.000

17.

Витамин Е, mg/kg, најмање

40

40

40

не утврђује се

18.

Витамин Б12, mg/kg, најмање

0,02

0,02

0,02

не утврђује се

19.

Метаболичка енергија рачунски, МЈ/kg, најмање

13,5

13,0

13,0

12,5

20.

Лизин, %. најмање

1,3

1,2

1,0

0,8

21.

Метионин+цистин, %, најмање

0,75

0,70

0,60

0,45

 

Табела 19

Услови за квалитет потпуне смеше за исхрану свиња

Ред. бр.

Хемијски

састав

Потпуна

смеша за свиње

у порасту

и тову II

60 kg до 100 kg

Потпуна

смеша

за супрасне

крмаче и

назимице

Потпуна

смеша

за крмаче

дојаре

и нерасте

1

2

3

4

5

1.

Протеини, % најмање

14

13

16

2.

Влага, %, највише

13,5

13,5

13,5

3.

Целулоза, %, највише

7

9

7

4.

Пепео, %, највише

8

8

8

5.

Калцијум, %

0,5 до 0,7

0,75 до 1,00

0,75 до 1,00

6.

Фосфор, % најмање

0,50

0,55

0,55

1

2

3

4

5

7.

Натријум, %

0,15 до 0,25

0,15 до 0,25

0,15 до 0,25

8.

Цинк, mg/kg најмање

100

100

100

9.

Бакар, mg/kg, најмање

20

20

20

10.

Гвожђе, mg/kg, најмање

100

100

100

11.

Манган, mg/kg, најмање

20

20

20

12.

Јод, mg/kg, најмање

0,5

0,5

0,5

13.

Селен, mg/kg, најмање

0,1

0,1

0,1

14.

Витамин А, IJ/kg,

најмање

7.000

8.000

8.000

15.

Витамин Д3, IJ/kg,

најмање

1.000

1.000

1.000

16.

Витамин Е, mg/kg, најмање

не утврђује се

25

25

1

2

3

4

5

17.

Витамин Б12, mg/kg, најмање

не утврђује се

0,02

0,02

18.

Метаболичка енергија

рачунски, МЈ/kg,

најмање

12,5

12,0

13,0

19.

Лизин, %, најмање

0,65

0,55

0,75

20.

Метионин+цистин, %, најмање

0,40

0,30

0,40

 

Допунске смеше за исхрану свиња

Члан 50.

Допунске смеше за исхрану свиња морају да испуњавају услове за квалитет дате у Табели 20 – Услови за квалитет допунских смеша за исхрану свиња.

 

Табела 20

Услови за квалитет допунских смеша за исхрану свиња

Ред. бр.

Хемијски састав

Допунска смеша за прасад

Допунска смеша за

товне свиње

Допунска смеша за приплодне свиње

1

2

3

4

5

1.

Протеини, %, најмање

40

35

35

2.

Влага, %, највише

12

12

12

3.

Пепео, %, највише

15

15

15

4.

Калцијум, %

2,0 до 2,7

2,2 до 2,7

3,0 до 3,4

5.

Фосфор, % најмање

1,8

1,5

1,7

6.

Натријум, %

0,5 до 0,7

0,5 до 0,7

0,5 до 0,7

7.

Цинк, mg/kg, најмање

300

400

400

8.

Бакар, mg/kg, најмање

80

80

80

9.

Гвожђе, mg/kg, најмање

350

400

400

10.

Манган, mg/kg, најмање

90

80

80

11.

Јод, mg/kg, најмање

2,0

2,0

2,0

12.

Селен, mg/kg, најмање

0,3

0,3

0,3

13.

Витамин А, IЈ/kg, најмање

40.000

25.000

30.000

14.

Витамин Д3, IЈ/kg, најмање

4.000

3.500

3.600

15.

Витамин Е, mg/kg, најмање

100

не утврђује се

100

16.

Витамин Б12, mg/kg, најмање

0,07

не утврђује се

0,07

17.

Лизин, %, најмање

3,3

2,0

2,1

18.

Метионин+цистин, %,

најмање

1,7

1,0

1,0

 

Смеше за исхрану говеда

Члан 51.

Смеше за исхрану говеда могу бити:

1) потпуне смеше;.

2) допунске смеше.

Потпуне смеше за исхрану говеда су:

1) потпуна смеша – замена млека за телад;

2) потпуна смеша за телад I – почетна;

3) потпуна смеша за телад II – телесне масе од 50 kg до 100 kg;

4) потпуна смеша за телад у порасту и тову III – телесне масе од 100 kg до 250 kg;

5) потпуна смеша за тов јунади I – телесне масе од 250 kg до 350 kg;

6) потпуна смеша за тов јунади II- телесне масе преко 350 kg;

7) потпуна смеша за краве музаре до 20 л/дан млека;

8) потпуна смеша за краве музаре преко 20 л/дан млека;

9) потпуна смеша за високо стеоне краве и јунице;

10) потпуна смеша за приплодне бикове.

Допунске смеше за исхрану говеда су:

1) допунска смеша за телад телесне масе од 100 до 250 kg;

2) допунска смеша за тов јунади (обе фазе това);

3) допунска смеша за краве музаре.

У потпуну смешу – замену млека за телад, потпуну смешу за телад I – почетну и потпуну смешу за телад II – телесне масе од 50 kg до 100 kg не сме се додавати непротеински азот (NPN).

За производњу смеша за исхрану говеда не смеју се користити хранива животињског порекла утврђена у члану 20. овог правилника, осим обраног млека, сурутке, албумина и казеина, као ни коштано брашно и сирово коштано брашно.

Потпуне смеше за исхрану говеда

Члан 52.

Потпуне смеше за исхрану говеда морају да испуњавају услове за квалитет дате у Табелама 21 и 22 – Услови за квалитет потпуних смеша за исхрану говеда.

Табела 21

Услови за квалитет потпуних смеша за исхрану говеда

Ред. бр.

Хемијски састав

Потпуна

смеша –

замена

млека

за телад

Потпуна

смеша

за телад

– I почетна

Потпуна

смеша

за телад – II од 50 kg

до 100 kg

1

2

3

4

5

1.

Обрано млеко

у праху, %

50

не утврђује се

не утврђује се

2.

Протеини, %, најмање

22

20

18

3.

Маст, %, најмање

12

5

5

4.

Влага, %, највише

6

12

13,0

5.

Целулоза, %, највише

2

6

8

6.

Пепео, % највише

8

8

8

7.

Калцијум, %

0,9 до 1,1

0,6. до 0,8

0,6. до 0,8

8.

Фосфор, %

0,7 до 0,9

0,4 до 0,6

0,4 до 0,6

9.

Натријум, %

0,3 до 0,4

0,2 до 0,3

0,2 до 0,3

10.

Витамин А, IJ/kg,

најмање

12.000

8.000

8.000

11.

Витамин Д3, IJ/kg, најмање

1.500

1.000

1.000

12.

Витамин Е, mg/kg, најмање

20

20

20

13.

Кобалт, mg/kg, најмање

0,1

0,1

0,1

14.

Бакар, mg/kg, најмање

8

5

5

15.

Цинк, mg/kg, најмање

50

50

50

16.

Гвожђе, mg/kg, најмање

60

50

30

17.

Манган, mg/kg, најмање

30

30

20

18.

Јод, mg/kg, најмање

0,5

0,6

0,6

19.

Селен, mg/kg, најмање

0,1

0,1

0,1

20.

Овсене јединице/kg, рачунски, најмање

не утврђује се

0,9

0,9

 

Табела 22

Услови за квалитет потпуних смеша за исхрану говеда

Ред. бр.

Хемијски састав

Потпуна

смеша за телад у порасту и тову III од

100 kg до 250 kg

Потпуна смеша за тов јунади И од 250 kg,

до 350 kg