На основу члана 186. став 6. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, број 41/09),

Министар унутрашњих послова доноси

 

ПРАВИЛНИК

о међународним возачким дозволама

"Службени гласник РС", број 49 од 21. јул 2010.

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се поступак и начин издавања и вођења евиденција издатих међународних возачких дозвола.

 

Члан 2.

Међународна возачка дозвола (у даљем тексту: дозвола) издаје се на захтев возача.

Захтев за издавање међународне возачке дозволе беле је боје, формата А4 и садржи:

1) назив правног лица које издаје дозволу;

2) број регистра;

3) податке који се односе на возача (име и презиме, место рођења, датум рођења, место боравка, јединствени матични број грађана и податке о пребивалишту и адреси), као и простор за фотографију димензија 45 х 35 mm који се налази, гледано у образац захтева, десно од података који се односе на возача;

4) податке о возачкој дозволи на основу које се захтева издавање међународне возачке дозволе (број дозволе, орган који је издао дозволу, датум издавања, серијски број дозволе, категорије за које дозвола важи);

5) датум подношења захтева;

6) потпис подносиоца захтева;

7) податке о евидентираним важећим заштитним мерама, односно мерама безбедности забране управљања моторним возилом (датум од када мера почиње да тече и датум до кога мера траје);

8) податке о уписаним условима, односно ограничењима коришћења дозволе (уписати ограничења из возачке дозволе на основу које се захтева издавање међународне возачке дозволе);

9) податке о издатој међународној возачкој дозволи (назив и седиште правног лица које је издало међународну возачку дозволу, датум издавања, број дозволе, категорије возила за које је издата међународна возачка дозвола, услови, односно ограничења коришћења);

10) место за печат и потпис овлашћеног лица;

11) датум преузимања дозволе;

12) потпис возача.

Подаци из става 1. тач. 1–6. овог члана штампају се на лицу захтева, а подаци из става 1. тач. 7–12. овог члана штампају се на наличју захтева.

Образац захтева за издавање међународне возачке дозволе (Образац 1) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Члан 3.

Уз Захтев за издавање међународне возачке дозволе прилажу се:

1) важећа лична карта – на увид;

2) важећа возачка дозвола на основу које се захтева издавање међународне возачке дозволе – на увид, као и фотокопија те дозволе;

3) две фотографије димензија 45 х 35 mm које испуњавају услове за издавање возачке дозволе;

4) доказ о уплати прописане накнаде;

5) уверење територијално надлежне организационе јединице Министарства унутрашњих послова о изреченим и извршеним важећим заштитним мерама, односно мерама безбедности забране управљања моторним возилом.

 

Члан 4.

Садржина и изглед међународне возачке дозволе прописани су Уредбом о ратификацији Међународне конвенције о саобраћају на путевима („Службени лист СФРЈ, број 6/78), а израђује се на заштићеном папиру, који садржи целулозна влакна црвене, плаве и жуте боје, која под UV светлом флуоресцирају, као и четвороструку хемијску заштиту (дејством киселина, база, органских растварача и хлора јављају се карактеристичне бојене реакције на папиру). Заштита у штампи састоји се од холограма и микротекста и нумерације серијског броја штампане високом штампом. Међународна возачка дозвола индивидуално је одређена серијским бројем који се генерише приликом њене израде.

Лева страница омота међународне возачке дозволе штампа се и на обичном папиру у оригиналу на српском језику и у преводу на француски, енглески, шпански, руски и немачки језик и чини њен саставни део.

Међународна возачка дозвола може се издати држављанима Републике Србије и странцима којима је издата возачка дозвола Републике Србије.

Међународна возачка дозвола не може се издати на основу пробне возачке дозволе.

 

Члан 5.

Међународна возачка дозвола издаје се са роком важења од три године од датума издавања.

Ако важност издате дозволе на основу које се захтева издавање међународне возачке дозволе истиче пре рока из става 1. овога члана, важење међународне возачке дозволе везује се за рок важења возачке дозволе на основу које се захтева издавање.

Нова категорија возила уписаће се на захтев возача у међународну возачку дозволу ако је возач у року важења међународне возачке дозволе стекао право на управљање моторним возилима и скуповима возила нове категорије и издата му је одговарајућа возачка дозвола са новоуписаном категоријом возила, односно скупова возила.

Категорије возила за које важи међународна возачка дозвола обележавају се стављањем печата, десно, наспрам категорије возила којима је возач овлашћен да управља националном возачком дозволом.

У рубрику „Услови, односно ограничења коришћења” уписују се важећа ограничења под којима је издата возачка дозвола на основу које се захтева издавање међународне возачке дозволе, као и мере забране управљања моторним возилом и скуповима возила.

 

Члан 6.

О издатим међународним возачким дозволама води се евиденција која се састоји од регистра и картотеке.

Регистар се води у писаној и електронској форми.

Картотека издатих међународних возачких дозвола састоји се од захтева за издавање међународне возачке дозволе и прилога уз захтев. Захтеви су сложени по растућем броју регистра.

Правно лице коме је поверено издавање међународних возачких дозвола води регистар о издатим међународним возачким дозволама који садржи рубрике у које се уписују: редни број регистра; датум издавања међународне возачке дозволе; серијски број међународне возачке дозволе; категорије возила којима возач има право да управља на основу међународне возачке дозволе; подаци о возачкој дозволи на основу које је издата међународна возачка дозвола (серијски број, број возачке дозволе, датум издавања, назив органа који је издао возачку дозволу, уписаним заштитним мерама, односно мерама безбедности забране управљања моторним возилом).

 

Члан 7.

Надзор над издавањем међународних возачких дозвола врше територијално надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих послова према седишту правног лица које је издало међународну возачку дозволу и организациона јединица у седишту Министарства унутрашњих послова, надлежна за послове возача и возачких дозвола.

 

Члан 8.

Међународне возачке дозволе издате до дана почетка примене овог правилника важе до истека рока уписаног у те дозволе.

 

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. новембра 2010. године.

 

Министар

унутрашњих послова,

Ивица Дачић, с.р.

 

pravilnik-medjunarodnevozacke_Page_2.tif