Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 32. став 5. и члана 33. став 6. Закона о средствима за заштиту биља („Службени гласник РС”, број 41/09),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси

ПРАВИЛНИК

о обрасцу и садржини захтева за упис у Регистар дистрибутера и увозника средстава за заштиту биља и садржини тог регистра

"Службени гласник РС", бр. 5 од 5. фебруара 2010, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим правилником прописује се образац и садржина захтева за упис у Регистар дистрибутера и увозника средстава за заштиту биља (у даљем тексту: Регистар дистрибутера и увозника) и ближа садржина Регистра дистрибутера и увозника.

II. ОБРАЗАЦ И САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР ДИСТРИБУТЕРА И УВОЗНИКА

Подносилац захтева

Члан 2.

Упис у Регистар дистрибутера и увозника врши се на основу захтева који се подноси министарству надлежном за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство).

Захтев из става 1. овог члана подноси правно лице или предузетник који врши промет или увоз (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за упис у Регистар дистрибутера и увозника

Члан 3.

Захтев из члана 2. овог правилника за упис у Регистар дистрибутера и увозника садржи следеће податке:

1) назив и седиште, број телефона и електронску адресу подносиоца захтева;

2) име и презиме, адресу и јединствени матични број грађана (у даљем тексту: ЈМБГ) за предузетника;

3) порески идентификациони број подносиоца захтева (у даљем тексту: ПИБ);

4) место, адресу и број телефона објекта и продајног места (објекат за промет на велико, промет на мало или увоз);

5) датум, потпис и печат подносиоца захтева.

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се доказ:

1) да је подносилац захтева уписан у Регистар привредних субјеката;

2) о пореском идентификационом броју подносиоца захтева (у даљем тексту: ПИБ);

3) о стручној оспособљености кадрова одговорних за стављање у промет средстава за заштиту биља;

4) о закупу објекта односно продајног места (објекат за промет на велико, мало или увоз), ако није у својини подносиоца захтева;

5) пуномоћје, ако се захтев подноси преко пуномоћника;

6) о уплаћеној административној такси, у складу са законом.

Подносилац захтева за упис у Регистар дистрибутера и увозника доставља копије исправа којима се доказују подаци из става 2. овог члана.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу – Захтев за упис у Регистар дистрибутера и увозника средстава за заштиту биља, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

III. САДРЖИНА РЕГИСТРА ДИСТРИБУТЕРА И УВОЗНИКА

Садржина Регистра

Члан 4.

Регистар дистрибутера и увозника садржи следеће податке:

1) редни број уписа у Регистар дистрибутера и увозника;

2) број и датум решења о упису у Регистар привредних субјеката;

3) назив и седиште, матични број, ПИБ, број телефона и електронску адресу правног лица, односно предузетника, као и име и презиме, адресу и ЈМБГ предузетника;

4) имена лица овлашћених за заступање;

5) број и датум решења о упису, односно решења о брисању из Регистра дистрибутера и увозника;

6) податке о делатности (промет на велико, промет на мало, увоз);

7) податке о објекту за складиштење, односно продајном месту (место, адреса, број телефона, површина);

8) податке о запосленом стручном лицу у објекту за складиштење, односно продајном месту (име и презиме, стручна спрема, ЈМБГ).

Документа која се подносе уз захтев за упис чине саставни део Регистра дистрибутера и увозника и трајно се чувају, у складу са прописима којима се уређује архивска грађа.

Увид у податке из става 1. овог члана врши се уз обавезно присуство лица овлашћеног за вођење тог регистра.

Регистарски број

Члан 5.

Сваком дистрибутеру, односно увознику приликом уписа у Регистар дистрибутера и увозника додељује се регистарски број.

Дистрибутер, односно увозник може да има само један регистарски број.

Регистарски број који је једном додељен не може се мењати.

Регистарски број који је додељен дистрибутеру, односно увознику не може бити додељен неком другом дистрибутеру, односно увознику у случају да тај дистрибутер, односно увозник престане да обавља делатност промета, односно увоза.

Промене података

Члан 6.

У Регистар дистрибутера и увозника уписују се и промене података.

Дистрибутер, односно увозник, дужан је да сваку промену података уписаних у Регистар дистрибутера и увозника пријави Министарству у року од 15 дана од дана настале промене и приложи доказе о томе.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

  Број 011-00-285/2009-09

  У Београду, 1. фебруара 2010. године

  Министар,

  др Саша Драгин, с.р.

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Даном почетка примене Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 44/2018), односно 1. октобра 2018. године престају да важе одредбе овог правилника, у обрасцу, у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника (види члан 160. Закона - 44/2018-27).