Редакцијски пречишћен текст

 

На основу члана 48. став 1. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, број 36/09),

Министар животне средине и просторног планирања и министар пољопривреде, шумарства и водопривреде споразумно доносе

ПРАВИЛНИK

о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива

„Службени гласник РС“, бр. 5 од 5. фебруара 2010, 47 од 29. јуна 2011, 32 од 30. марта 2016, 98 од 8. децембра 2016.

Члан 1.

Овим правилником проглашавају се дивље врсте биљака, животиња и гљива ради очувања биолошке разноврсности, природног генофонда, односно врсте које имају посебан значај са еколошког, екосистемског, биогеографског, научног, здравственог, економског и другог аспекта за Републику Србију, као строго заштићене дивље врсте или заштићене дивље врсте и утврђују се мере заштите заштићених врста и њихових станишта.

Члан 2.

Заштићене врсте проглашене овим правилником за строго заштићене дивље врсте наведене су у Прилогу I – Строго заштићене дивље врсте ( у даљем тексту: Прилог I ), а заштићене врсте проглашене за заштићене дивље врсте у Прилогу II – Заштићене дивље врсте ( у даљем тексту: Прилог II ), који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Заштита строго заштићених и заштићених дивљих врста обезбеђује се на територији целе Републике Србије, а одређених врста које су означене и са објашњењем наведене у Прилогу I и Прилогу II овог правилника, само на појединим њеним деловима.

Заштићене дивље врсте, које су под контролом коришћења и промета у складу са посебним прописом, означене су на одговарајући начин у Прилогу II.

Заштита, управљање, лов, коришћење и унапређивање популација ловостајем заштићених врста дивљачи и риба, означених у Прилогу II ознаком Л и Р уређује се прописима из области ловства и рибарства.

Члан 3.

Строго заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива су дивље врсте које су ишчезле са територије Републике Србије или њених делова, враћене програмима реинтродукције, крајње угрожене, угрожене, реликтне, локално ендемичне, стеноендемичне, међународно значајне и заштићене дивље врсте, од посебног значаја за очување биолошке разноврсности Републике Србије.

Члан 4.

Заштита строго заштићених дивљих врста спроводи се забраном коришћења, уништавања и предузимања свих активности којима се могу угрозити дивље врсте и њихова станишта, као и предузимањем мера и активности на управљању популацијама, прописаних овим правилником и посебним законом.

Изузетно од става 1. овог члана строго заштићене дивље врсте могу се користити под условима и на начин прописан Законом о заштити природе, на основу дозволе министарства надлежног за послове заштите природе (у даљем тексту: Министарство).

Члан 5.

Заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива су дивље врсте које у природи тренутно нису угрожене у мери да им прети опасност да нестану или постану критично угрожене а то су рањиве, ендемичне, индикаторске, кључне и кишобран врсте, реликтне, међународно значајне и заштићене дивље врсте, као и врсте које нису угрожене али се због њиховог изгледа могу лако заменити са строго заштићеним врстама.

Члан 6.

Заштита заштићених дивљих врста спроводи се ограничењем коришћења, забраном уништавања и предузимања других активности којима се наноси штета врстама и њиховим стаништима, као и предузимањем мера и активности на управљању популацијама, прописаних овим правилником и посебним законом.

Заштићене дивље врсте из става 1. овог члана, могу се користити под условима и на начин прописан Законом о заштити природе на основу дозволе Министарства а заштићене дивље врсте рибљег фонда и ловна дивљач у складу са прописима из области ловства и рибарства.

Члан 7.

Заштита и очување строго заштићених и заштићених дивљих врста спроводи се предузимањем мера и активности на управљању популацијама, као што су:

1) заштита станишта;

2) праћење стања популација врста и чинилаца њиховог угрожавања, нарочито праћење и смањивање утицаја промене климе на високо рањиве врсте и њихова станишта

3) биотехничке мере;

4) реинтродукција врста на територију Републике Србије или њене поједине делове, односно гајење врста у условима ван природног станишта (ex situ) и на природном станишту (in situ) ради њиховог враћања у природу;

5) санација и ревитализација оштећених станишта;

6) спровођење компензацијских мера успостављањем новог локалитета које има исте или сличне особине као оштећени локалитет и уношење врста на друге локалитете у циљу повећања бројности;

7) подршка научним истраживањима, образовним активностима и популаризацији очувања и заштите врста;

9) сакупљање матичних јединки у циљу размножавања, гајења њихових потомака и промета у комерцијалне сврхе у за то регистрованим плантажама и фармама;

10) премештање јединки строго заштићених врста у случају акцидентних ситуација (загађења ваздуха, воде и земљишта, масовна појава гмизаваца, водоземаца и сл.);

11) повећање бројности строго заштићене врсте изнад оптималне бројности, предвиђене посебним програмом, односно програмом развоја ловног подручја који доноси министарство надлежно за послове пољопривреде, шумарства и водопривреде;

12) проналажење одговарајућег места за реинтродукцију миграторних врста, као подручје значајно за развојни циклус врсте, или станиште миграторних врста (хранилишта, зимовалишта, одмаралишта, легла за носиље, миграторни коридори, мењање длаке).

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-18/2009-03

У Београду, 20. јануара 2010. године

Министар,

др Оливер Дулић, с.р.

 

Прилози

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Правилником о измени Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива ("Службени гласник РС", број 32/2016) Прилог I и Прилог II замењени су новим прилозима (види члан 1. Правилника - 32/2016-59)

Правилником о допуни Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива ("Службени гласник РС", број 98/2016) допуњен је Прилог II (види члан 1. Правилника - 98/2016-97)

 

Прилог I
Строго заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива

FAUNA – ЖИВОТИЊЕ

CHORDATA – ХОРДАТА

MAMMALIA – СИСАРИ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

CARNIVORA

(ЗВЕРИ)

Canidae

(пси)

Canis lupus

Вук

*, 1-II (резерва), Рез. 6; 4-II/IV

Felidae

Lynx lynx

Рис

1-III, Рез. 6; 4-II/IV

(мачке)

Felis silvestris

Дивља мачка

*, 1-II (резерва); 4-IV

Mustelidae

Lutra lutra

Видра

1-II, Рез. 6; 4-II/IV

(куне)

Mustela erminea

Хермелин

1-III

Mustela eversmanii

Степски твор

1-II; 4-II/IV

Vormela peregusna

Шарени твор

1-II; 4-II/IV

Ursidae

(медведи)

Ursus arctos

Мрки медвед

1-II, Рез. 6; 4-II/IV

CHIROPTERA

(СЛЕПИ МИШЕВИ)

Rhinolophidae

(потковичари)

Rhinolophus blasii

Средоземни потковичар

1-II, Рез. 6; 4-II/IV

Rhinolophus euryale

Јужни потковичар

1-II, Рез. 6; 4-II/IV

Rhinolophus ferrumequinum

Велики потковичар

1-II, Рез. 6; 4-II/IV

Rhinolophus hipposideros

Мали потковичар

1-II, Рез. 6; 4-II/IV

Rhinolophus mehelyi

Тамнооки потковичар

1-II, Рез. 6; 4-II/IV

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Широкоухи љиљак

1-II, Рез. 6; 4-II/IV

(вечерњаци)

Eptesicus serotinus

Велики поноћњак

1-II, Рез. 6; 4-IV

Hypsugo savii

Планински слепи мишић

1-II; 4-/IV

Miniopterus schreibersii

Дугокрили љиљак

1-II, Рез. 6; 4-II/IV

Myotis alcathoe

Мали бркати вечерњак

1-II; 2-II; 4-IV

Myotis bechsteinii

Дугоухи вечерњак

1-II, Рез. 6; 4-II/IV

Myotis blythii

Мали мишоухи вечерњак

1-II, Рез. 6; 4-II/IV

Myotis brandtii

Велики бркати вечерњак

1-II, Рез. 6; 4-IV

Myotis capaccinii

Дугопрсти вечерњак

1-II, Рез. 6; 4-II/IV

Myotis dasycneme

Барски вечерњак

1-II, Рез. 6; 4-II/IV

Myotis daubentonii

Водени вечерњак

1-II; 4-IV

Myotis emarginatus

Шиљоухи вечерњак

1-II, Рез. 6; 4-II/IV

Myotis myotis

Велики мишоухи вечерњак

1-II, Рез. 6; 4-II/IV

Myotis mystacinus

Црни бркати вечерњак

1-II, Рез. 6; 4-IV

Myotis nattereri

Ресасти вечерњак

1-II; 4-IV

Nyctalus leisleri

Мали ноћник

1-II; 4-IV

Nyctalus noctula

Средњи ноћник

1-II; 4-IV

Pipistrellus kuhlii

Белоруби слепи мишић

1-II; 4-IV

Pipistrellus nathusii

Шумски слепи мишић

1-II; 4-IV

Pipistrellus pipistrellus

Мали слепи мишић

1- III; 4-IV

Pipistrellus pygmaeus

Патуљасти слепи мишић

1-II; 4-IV

Plecotus auritus

Смеђи дугоухи љиљак

1-II; 4-IV

Plecotus austriacus

Сиви дугоухи љиљак

1-II; 4-IV

Vespertilio murinus

Двобојни вечерњак

1-II; 4-IV

RODENTIA

(ГЛОДАРИ)

Castoridae

(даброви)

Castor fiber

Дабар

1- III, Рез. 6; 4-II/IV

Cricetidae

Chionomys nivalis

Снежна волухарица

1-III

(хрчкови)

Cricetus cricetus

Хрчак

1-II; 4-IV

Dinaromys bogdanovi

Динарска волухарица

Microtus liechtensteini

Велика волухарица

Gliridae

Dryomys nitedula

Шумски пух

1-III; 4-IV

(пухови)

Muscardinus avellanarius

Пух лешникар

1-III; 4-IV

Muridae

(мишеви)

Micromys minutus

Патуљасти миш

Sciuridae

(веверице)

Spermophilus citellus

Текуница

1-II, Рез. 6; 4-II/IV

Spalacidae

(слепи кучићи)

Spalax leucodon

Слепо куче

Zapodidae

(мишолики скочимиши)

Sicista subtilis

Степски скочимиш

1-II, Рез. 6; 4-II/IV

SORICOMORPHA

Soricidae

Neomys fodiens

Водена ровчица

1-III

(РОВЧИЦЕ)

(ровчице)

Sorex alpinus

Планинска ровчица

1-III

Talpidae

(кртице)

Talpa caeca

Слепа кртица

AVES – ПТИЦЕ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

ANSERIFORMES

(ГУШЧАРИЦЕ)

Anatidae

(патке и гуске)

Anas acuta

Шиљкан

1-II; 2-II; 3-III; 5-II/А, III/Б

Anser anser

Дивља гуска

1-III; 2-II; 5-II/А, III/Б

Anser brachyrhynchus

Краткокљуна гуска

1-III; 2-II; 5-II/Б

Anser erythropus

Мала лисаста гуска

1-II; 2-I,II; 5-I

Aythya fuligula

Ћубаста патка

1-III; 2-II;

5-II/А, III/Б

Aythya marila

Морска црнка

1-III; 2-II;

5-II/Б, III/Б

Aythya nyroca

Патка њорка

1-III; 2-I,II; 3-III; 5-I

Branta bernicla

Гриваста гуска

1-III; 2-II;

5-II/Б

Branta leucopsis

Белолика гуска

1-II; 2-II; 5-I

Branta ruficollis

Гуска црвеновољка

1-II; 2-I,II; 3-II; 5-I

Bucephala clangula

Патка дупљашица

1-III; 2-II;

5-II/Б

Clangula hyemalis

Ледењарка

1-III; 2-II;

5-II/Б

Cygnus columbianus

Мали лабуд

1-II; 2-II; 5-I

Cygnus cygnus

Велики лабуд

1-II; 2-II; 5-I

Mareca strepera

Чегртуша

1-II; 2-II; 5-II/А

Melanitta fusca

Баршунасти турпан

1-III; 2-II;

5-II/Б

Melanitta nigra

Црни турпан

1-III; 2-II;

5-II/Б, III/Б

Mergellus albellus

Мали ронац

1-II; 2-II; 5-I

Mergus merganser

Велики ронац

1-III; 2-II; 5-II/Б

Mergus serrator

Средњи ронац

1-III; 2-II;

5-II/Б

Netta rufina

Превез

1-III; 2-II;

5-II/Б

Oxyura leucocephala

Белоглава патка

1-II; 2-I,II; 3-II; 5-I

Somateria mollissima

Гавка

1-III; 2-II;

5-II/Б, III/Б

Spatula clypeata

Пловка кашикара

1-II; 2-II; 3-III; 5-II/А, III/Б

Tadorna ferruginea

Утва златокрила

1-II; 2-II; 5-I

Tadorna tadorna

Шарена утва

1-II; 2-II

APODIFORMES

Apodidae

Apus pallidus

Сива чиопа

1-II

(ЧИОПЕ)

(чиопе)

Apus apus

Црна чиопа

1-III

Tachymarptis melba

Бела чиопа

1-II

CAPRIMULGIFORMES

(ЛЕГЊЕВИ)

Camprimulgidae(легњеви)

Caprimulgus europeus

Легањ

1-II; 5-I

CHARADRIIFORMES

(ШЉУКАРИЦЕ)

Burchinidae

(ћурликовци)

Burchinus oedicnemus

Ћурликовац

1-II; 2-II; 5-I

Charadriidae

Charadrius dubius

Жалар слепић

1-II; 2-II

(вивци)

Charadrius hiaticula

Жалар блатарић

1-II; 2-II

Charadrius alexandrinus

Морски жалар

1-II; 2-II; 5-I нова рез. 6

Eudromias morinellus

Планински зујавац

1-II; 2-II; 5-I

Pluvialis sqatarola

Сребрни вивак

1-III; 2-II;

5-II/Б

Pluvialis apricaria

Златни вивак

1-III; 2-II; 5-I, II/Б, III/Б

Vanellus vanellus

Вивак

1-III; 2-II;

5-II/Б

Glareolidae

(зијавци)

Glareola pratincola

Зијавац

1-II; 2-II; 5-I

Haematopodidae

(остригари)

Haematopus ostralegus

Остригар

1-III; 5-II/Б

Laridae

(галебови)

Hydrocoloeus minutus

Мали галеб

1-II, Рез. 6 нова; 5-I

Larus melanocephalus

Црноглави галеб

1-II; 2-II; 5-I

Larus marinus

Црни галеб

5-II/Б

Larus fuscus

Мрки галеб

5-II/Б

Rissa tridactyla

Тропрсти галеб

1-III

Recurvirostridae

Himantopus himantopus

Властелица

1-II; 2-II; 5-I

(сабљарке)

Recurvirostra avosseta

Сабљарка

1-II; 2-II; 5-I

Scolopacidae

Actitis hypoleucos

Полојка

1-II; 2-II

(шљуке и

Arenaria interpres

Шљука камењарка

1-II; 2-II

спрудници)

Calidris alba

Бела спрутка

1-II; 2-II

Calidris alpina

Црнотрба спрутка

1-II; 2-II; 5-I

Calidris falcinellus

Пљоснокљуна спрутка

1-II; 2-II

Calidris ferruginea

Риђа спрутка

1-II; 2-II

Calidris minuta

Мала спрутка

1-II; 2-II

Calidris pugnax

Спрудник убојица

1-III; 2-II; 5-I, II/Б

Calidris temminckii

Седа спрутка

1-II; 2-II

Gallinago gallinago

Барска шљука

1-III; 2-II; 5-II/А, III/Б

Gallinago media

Шљука ливадарка

1-II; 2-II; 5-I

Limosa limosa

Муљача

1-III; 2-II;

5-II/Б

Limosa lapponica

Лапонска муљача

1-III; 2-II; 5-I, II/Б

Lymnocryptes minimus

Мала шљука

1-III; 2-II; 5-II/А, III/Б

Numenius arquata

Велика царска шљука

1-III; 2-II;

5-II/Б

Numenius phaeopus

Мала царска шљука

1-III; 2-II;

5-II/Б

Numenius tenuirostris

Танкокљуна царска шљука

1-II; 2-I,II; 3-I; 5-I

Phalaropus fulicarius

Сива лисконога

1-II; 2-II

Phalaropus lobatus

Црвеноврата лисконога

1-II; 2-II; 5-I

Scolopax rusticola

Шумска шљука

**; 1-III; 2-II; 5-II/А, III/Б

Tringa erithropus

Црни спрудник

1-III; 2-II;

5-II/Б

Tringa glareola

Спрудник мигавац

1-II; 2-II; 5-I

Tringa nebularia

Кривокљуни спрудник

1-III; 2-II;

5-II/Б

Tringa ochropus

Спрудник пијукавац

1-II; 2-II

Tringa stagnatilis

Танкокљуни спрудник

1-II; 2-II

Tringa totanus

Црвеноноги спрудник

1-III; 2-II;

5-II/Б

Stercorariidae

Catharacta skua

Велики поморник

1-III

(поморници)

Stercorarius longicaudus

Дугорепи поморник

1-III

Stercorarius parasiticus

Краткорепи поморник

1-III

Stercorarius pomarinus

Виторепи поморник

1-III

Sternidae

Chlidonias hybrida

Белобрка чигра

1-II; 5-I

(чигре)

Chlidonias leucopterus

Белокрила чигра

1-II; 2-II

Chlidonias niger

Црна чигра

1-II; 2-II; 5-I

Gelochelidon nilotica

Дебелокљуна чигра

1-II; 2-II; 5-I

Hydroprogne caspia

Велика чигра

1-II; 2-II; 5-I

Sternula albifrons

Мала чигра

1-II; 2-II; 5-I

Sterna hirundo

Обична чигра

1-II; 2-II; 5-I

CICONIIFORMES

(ЧАПЉЕ, РОДЕ И ИБИСИ)

Ardeidae

(чапље)

Ardea alba

Велика бела чапља

1-II; 2-II; 3-III; 5-I

Ardea purpurea

Црвена чапља

1-II; 2-II; 5-I

Ardeola ralloides

Жута чапља

1-II; 5-I

Botaurus stellaris

Водени бик

1-II; 2-II; 5-I

Bubulcus ibis

Чапља говедарка

1-II; 3-III

Egretta garzetta

Мала бела чапља

1-II; 3-III; 5-I

Ixobrychus minutus

Чапљица

1-II; 2-II; 5-I

Nycticorax nycticorax

Гак

1-II; 5-I

Ciconiidae

Ciconia ciconia

Бела рода

1-II; 2-II; 5-I

(роде)

Ciconia nigra

Црна рода

1-II; 2-II; 3-II; 5-I

Phoenicopteridae

(пламенци)

Phoenicopterus roseus

Пламенац

1-II; 2-II; 3-II; 5-1

Threskiornithidae

Platelea leucorodia

Кашичар

1-II; 2-II; 3-II; 5-I

(ражњеви)

Plegadis falcinellus

Ражањ

1-II; 2-II; 5-I

COLUMBIFORMES

(ГОЛУБОВИ)

Columbidae

(голубови)

Columba livia

Дивљи голуб

1-III; 3-III; 5-II/А

Columba oenas

Голуб дупљаш

1-III; 5-II/Б

CORACIIFORMES

(МОДРОВРАНЕ,

Alcedinidae

(водомари)

Alcedo atthis

Водомар

1-II; 5-I

ВОДОМАРИ И СРОДНИЦИ)

Coraciidae

(модровране)

Coracias garrulus

Модроврана

1-II; 2-II; 5-I

Meropidae

(пчеларице)

Merops apiaster

Пчеларица

1-II; 2-II

Upupidae

(пупавци)

Upupa epops

Пупавац

1-II

CUCULIFORMES

Cuculidae

Clamator glandarius

Ћубаста кукавица

1-II

(КУКАВИЦЕ)

(кукавице)

Cuculus canorus

Кукавица

1-III

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter brevipes

Краткопрсти кобац

1-II; 2-II; 3-II; 5-I

(ГРАБЉИВИЦЕ)

(орлови и јастребови)

Accipiter nisus

Кобац

1-II; 2-II; 3-II

Aegypius monachus

Црни стрвинар

1-II; 2-II; 3-II; 5-I

Aquila chrysaetos

Сури орао

1-II; 2-II; 3-II; 5-I

Aquila fasciata

Пругасти орао

1-II; 2-II; 3-II; 5-I

Aquila heliaca

Орао крсташ

1-II; 2-I,II; 3-I; 5-I

Buteo buteo

Мишар

1-II; 2-II; 3-II

Buteo lagopus

Гаћасти мишар

1-II; 2-II; 3-II

Buteo rufinus

Риђи мишар

1-II; 2-II; 3-II; 5-I

Circaetus galicus

Змијар

1-II; 2-II; 3-II; 5-I

Circus aeruginosus

Еја мочварица

1-III; 2-II; 3-II; 5-I

Circus cyaneus

Пољска еја

1-II; 2-II; 3-II; 5-I

Circus macrourus

Степска еја

1-II; 2-II; 3-II; 5-I

Circus pygargus

Еја ливадарка

1-II; 2-II; 3-II; 5-I

Clanga clanga

Црни орао

1-II; 2-II; 3-II; 5-I

Clanga pomarina

Орао кликташ

1-II; 2-II; 3-II; 5-I

Gypaetus barbatus

Брадан

1-II; 2-II; 3-II; 5-I

Gyps fulvus

Белоглави суп

1-II; 2-II; 3-II; 5-I

Haliaeetus albicilla

Белорепан

1-III; 2-I, II; 3-I; 5-I

Hieraaetus pennatus

Патуљасти орао

1-II; 2-II; 3-II; 5-I

Milvus migrans

Црна луња

1-II; 2-II; 3-II; 5-I

Milvus milvus

Риђа луња

1-II; 2-II; 3-II; 5-I

Neophron percnopterus

Бела кања

1-II; 2-II; 3-II; 5-I

Pernis apivorus

Осичар

1-III; 2-II; 3-II; 5-I

Falconidae

Falco biarmicus

Кршки соко

1-II; 2-II; 3-II; 3-II; 5-I

(соколови)

Falco cherrug

Степски соко

1-II, Рез. 6 нова; 2-II; 3-II; 5-I

Falco columbarius

Мали соко

1-II; 2-II; 3-II; 5-I

Falco naumanni

Белонокта ветрушка

1-II; 2-I,II; 3-II; 5-I

Falco peregrinus

Сиви соко

1-II; 2-II; 3-I; 5-I

Falco subbuteo

Ластавичар

1-II; 2-II; 3-II

Falco tinnunculus

Ветрушка

1-II; 2-II; 3-II

Falco vespertinus

Сива ветрушка

1-II; 2-II; 3-II; 5-I

Pandionidae

(орлови рибари)

Pandion haliaetus

Рибар

1-II; 2-II; 3-II; 5-I

GALLIFORMES

(КОКОШКЕ)

Phasianidae

(коке)

Alectoris graeca

Камењарка

1-III, Рез. 6 нова; 5-II/А

Bonasa bonasia

Лештарка

1-III; 5-I, II/Б

Tetrao urogallus

Велики тетреб

1-III; 5-I, II/Б, III/Б

GAVIIFORMES

(МОРСКИ ГЊУРЦИ)

Gaviidae

(морски гњурци)

Gavia arctica

Црногрли морски гњурац

1-II; 2-II; 5-I

Gavia immer

Велики морски гњурац

1-II; 2-II; 5-I

Gavia stellata

Риђогрли морски гњурац

1-II; 2-II; 5-I

GRUIFORMES

(ЖДРАЛОВИ)

Gruidae

(ждралови)

Grus grus

Ждрал

1-II; 2-II; 3-II; 5-I

Rallidae

Crex crex

Прдавац

1-II; 2-II; 5-I

(барске коке)

Porzana porzana

Барски петлић

1-II; 2-II; 5-I

Rallus aquaticus

Барски петлован

1-III; 5-II/Б

Zapornia parva

Сиви барски петлић

1-II; 2-II; 5-I

Zapornia pusilla

Мали барски петлић

1-II; 2-II; 5-I

Otididae

Otis tarda

Велика дропља

1-II; 2-I,II; 2-II; 3-II; 5-I

(дропље)

Tetrax tetrax

Мала дропља

1-II; 3-II; 5-I

PASSERIFORMES

Alaudidae

Alauda arvensis

Пољска шева

1-III; 5-II/Б

(ПЕВАЧИЦЕ)

(шеве)

Calandrella brachydactyla

Мала шева

1-II; 5-I

Calandrella rufescens

Источна мала шева

1-II

Eremophila alpestris

Планинска ушата шева

1-II

Galerida cristata

Ћубаста шева

1-III

Lullula arborea

Шумска шева

1-III; 5-I

Melanocorypha calandra

Велика шева

1-II; 5-I

Bombycillidae

(кугаре)

Bombycilla garrulus

Кугара

1-II

Certhiidae

Certhia brachydactyla

Дугокљуни пузић

1-II

(пузићи)

Certhia familiaris

Краткокљуни пузић

1-II

Cinclidae

(воденкосови)

Cinclus cinclus

Воденкос

1-II

Corvidae

Nucifraga caryocatactes

Лешњикара

1-II

(вране)

Pyrhocorax graculus

Жутокљуна галица

1-II

Pyrrhocorax pyrhocorax

Црвенокљуна галица

1-II; 5-I

Emberizidae

(стрнадице)

Calcarius lapponicus

Стрнадица остругашица

1-II

Emberiza cia

Стрнадица камењарка

1-II

Emberiza cirlus

Црногрла стрнадица

1-II

Emberiza citrinellla

Стрнадица жутовољка

1-II

Emberiza hortulana

Виноградска стрнадица

1-III; 5-I

Emberiza melanocephala

Црноглава стрнадица

1-II

Emberiza schoeniclus

Барска стрнадица

1-II

Miliaria calandra

Велика стрнадица

1-III

Plectrophenax nivalis

Снежна стрнадица

1-II

Fringillidae

Carduelis cannabina

Конопљарка

1-II

(зебе)

Carduelis carduelis

Чешљугар

1-II

Carduelis chloris

Зелентарка

1-II

Carduelis flammea

Брезова јуричица

1-II

Carduelis flavirostris

Планинска јуричица

1-II

Carduelis hornemanni

Поларна јуричица

1-II

Carduelis spinus

Чижак

1-II

Carpodacus erythrinus

Руменка

1-II

Coccothraustes coccothraustes

Батокљун

1-II

Fringilla coelebs

Зеба

1-III

Fringilla montifringilla

Северна зеба

1-III

Loxia curvirostra

Крстокљун

1-II

Pyrrhula pyrrhula

Зимовка

1-III

Serinus serinus

Жутарица

1-II

Hirundinidae

Delichon urbicum

Градска ласта

1-II

(ласте)

Hirundo daurica

Даурска ласта

1-II

Hirundo rustica

Сеоска ласта

1-II

Hirundo rupestris

Горска ласта

1-II

Riparia riparia

Брегуница

1-II

Laniidae

Lanius collurio

Руси сврачак

1-II; 5-I

(сврачци)

Lanius excubitor

Велики сврачак

1-II

Lanius minor

Сиви сврачак

1-II; 5-I

Lanius nubicus

Дугорепи сврачак

1-II, Рез. 6 нова; 5-I

Lanius senator

Риђоглави сврачак

1-II

Motacillidae

Anthus camprestris

Степска трептељка

1-II; 5-I

(плиске)

Anthus cervinus

Риђогрла трептељка

1-II

Anthus pratensis

Ливадска трептељка

1-II

Anthus spinoletta

Планинска трептељка

1-II

Anthus trivialis

Шумска трептељка

1-II

Motacilla alba

Бела плиска

1-II

Motacilla cinerea

Поточна плиска

1-II

Motacilla flava

Жута плиска

1-II

Muscicapidae

Ficedula albicollis

Беловрата мухарица

1-II; 2-II; 5-I

(мухарице)

Ficedula hypoleuca

Црноврата мухарица

1-II; 2-II

Ficedula parva

Мала мухарица

1-II; 2-II; 5-I

Ficedula semitorquata

Источна шарена мухарица

1-II; 2-II; 5-I

Muscicapa striata

Сива мухарица

1-II; 2-II

Oriolidae

(вуге)

Oriolus oriolus

Вуга

1-II

Paridae

Aegithalos caudatus

Дугорепа сеница

1-II

(сенице)

Parus ater

Јелова сеница

1-II

Parus caeruleus

Плава сеница

1-II

Parus cristatus

Ћубаста сеница

1-II

Parus lugubris

Сеница шљиварка

1-II

Parus major

Велика сеница

1-II

Parus montanus

Планинска сива сеница

1-II

Parus palustris

Сива сеница

1-II

Passeridae

Montifringilla nivalis

Планински врабац

1-II

(врапци)

Passer hispaniiolensis

Шпански врабац

1-III

Petronia petronia

Врабац камењарац

1-II

Prunellidae

Prunella collaris

Планински попић

1-II

(попићи)

Prunella modularis

Обични попић

1-II

Remizidae

(сенице вуге)

Remiz pendulinus

Сеница вуга

1-II

Sittidae

Sitta europaea

Бргљез

1-II

(бргљези)

Sitta neumayer

Бргљез лончар

1-II

Sturnidae

(чворци)

Sturnus roseus

Ружичасти чворак

1-II

Sylviidae

Acrocephalus arundinaceus

Велики трстењак

1-II; 2-II

(грмуше)

Acrocephalus palustris

Трстењак млакар

1-II; 2-II

Acrocephalus schoenobaenus

Трстењак рогожар

1-II; 2-II

Aerocephalus melanopogon

Шеварски трстењак

1-II; 2-II; 5-I

Aerocephalus paludicola

Источни трстењак

1-II; 2-I,II; 5-I

Aerocephalus scirpaceus

Трстењак цвркутић

1-II; 2-II

Cettia cetti

Свилорепи цврчић

1-II; 2-II

Cisticola juncidis

Шивачица

1-II; 2-II

Hippolais icterina

Жути вољић

1-II; 2-II

Hippolais olivetorum

Вољић маслинар

1-II; 2-II; 5-I

Hippolais pallida

Сиви вољић

1-II; 2-II

Locustella fluviatilis

Цврчић поточар

1-II; 2-II

Locustella luscinioidaes

Обични цврчић

1-II; 2-II

Locustella naevia

Цврчић тршчар

1-II; 2-II

Phylloscopus collybita

Обични звиждак

1-II; 2-II

Phylloscopus sibilatrix

Шумски звиждак

1-II; 2-II

Phylloscopus trochilus

Брезов звиждак

1-II; 2-II

Phyllosscopus bonelli

Горски звиждак

1-II; 2-II

Regulus ignicapillus

Ватроглави краљић

1-II; 2-II

Regulus regulus

Краљић

1-II; 2-II

Sylvia atricapilla

Црноглава грмуша

1-II; 2-II

Sylvia borin

Сива грмуша

1-II; 2-II

Sylvia cantillans

Грмуша црвеновољка

1-II; 2-II

Sylvia communis

Обична грмуша

1-II; 2-II

Sylvia curruca

Грмуша чаврљанка

1-II; 2-II

Sylvia hortensis

Велика грмуша

1-II; 2-II

Sylvia melanocephala

Средоземна црноглава грмуша

1-II; 2-II

Sylvia nisoria

Пиргаста грмуша

1-II; 2-II; 5-I

Tichodromadidae

(пузавци)

Tichodroma muraria

Пузгавац

1-II

Timalidae

(бркате сенице)

Panurus biarmicus

Брката сеница

1-II

Turdidae

Erithacus rubecula

Црвендаћ

1-II; 2-II

(дроздови)

Luscinia luscinia

Велики славуј

1-II; 2-II

Luscinia megarhynchos

Мали славуј

1-II; 2-II

Luscinia svecica

Модровољка

1-II; 2-II; 5-I

Monticola saxatilis

Кос камењар

1-II; 2-II

Monticola solitarius

Модрокос

1-II; 2-II

Oenanthe hispanica

Средоземна белогуза

1-II; 2-II

Oenanthe oenanthe

Обична белогуза

1-II; 2-II

Phoenicurus ochruros

Црна црвенрепка

1-II; 2-II

Phoenicurus phoenicurus

Обична црвенрепка

1-II; 2-II

Saxicola rubetra

Обична траварка

1-II; 2-II

Saxicola torquatus

Црноглава траварка

1-II; 2-II

Troglodytes troglodytes

Царић

1-II

Turdus iliacus

Мали дрозд

1-III; 2-II;

5-II/Б

Turdus merula

Кос

1-III; 2-II; 5-II/Б

Turdus philomelos

Дрозд певач

1-III; 2-II;

5-II/Б

Turdus pilaris

Дрозд боровњак

1-III; 2-II;

5-II/Б

Turdus torquatus

Кос огрличар

1-II; 2-II

Turdus viscivorus

Дрозд имелаш

1-III; 2-II;

5-II/Б

PELECANIFORMES

(НЕСИТИ И ВРАНЦИ)

Phalacrocoracidae

(вранци)

Microcarbo pygmaeus

Мали вранац

1-II; 2-II; 5-I

Pelecanidae

Pelecanus crispus

Кудрави несит

1-II; 2-I,II; 3-I; 5-I

(несити)

Pelecanus onocrotalus

Ружичасти несит

1-II; 2-I,II; 5-I

PICIFORMES

Picidae

Dendrocopos leucotos

Планински детлић

1-II; 5-I

(ДЕТЛИЋИ)

(детлићи)

Dendrocopos major

Велики детлић

1-II

Leiopicus medius

Средњи детлић

1-II; 5-I

Dryobates minor

Мали детлић

1-II

Dendrocopos syriacus

Сеоски детлић

1-II; 5-I

Dryocopus martius

Црна жуна

1-II; 5-I

Jynx torquilla

Вијоглава

1-II

Picoides tridactylus

Тропрсти детлић

1-II; 5-I

Picus canus

Сива жуна

1-II; 5-I

Picus viridis

Зелена жуна

1-II

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus

Ушати гњурац

1-II; 2-II; 5-I

(ГЊУРЦИ)

(гњурци)

Podiceps cristatus

Ћубасти гњурац

1-III

Podiceps griseigena

Риђоврати гњурац

1-II; 2-II

Podiceps nigricollis

Црноврати гњурац

1-II

Tachybaptus ruficollis

Мали гњурац

1-II

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio flammeus

Ритска сова

1-II; 3-II; 5-I

(СОВЕ)

(сове)

Asio otus

Утина

1-II; 3-II

Athene noctua

Кукумавка

1-II; 3-II

Bubo bubo

Буљина

1-II; 3-II; 5-I

Glaucidium passerinum

Мала сова

1-II; 3-II; 5-I

Otus scops

Ћук

1-II; 3-II

Strix aluco

Шумска сова

1-II; 3-II

Strix uralensis

Дугорепа сова

1-II; 3-II; 5-I

Tyto alba

Кукувија

1-II; 3-II

Aegolius funereus

Гаћаста кукумавка

1-II; 3-II; 5-I

REPTILIA – ГМИЗАВЦИ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

TESTUDINES

(КОРЊАЧЕ)

Testudinidae

(копнене корњаче)

Testudo graeca

Грчка корњача

1-II, Рез. 6; 3-II; 4-II/IV

Emydidae

(барске корњаче)

Emys orbicularis

Барска корњача

1-II, Рез. 6

SQUAMATA

(ЉУСКАШИ)

Gekkonidae

(гекони)

Cyrtopodion kotschyi

Кочијев гекон

1-II; 4-IV

Lacertidae

Algyroides nigropunctatus

Љускави гуштер

1-II

(прави гуштери)

Darevskia praticola

Шумски гуштер

Zootoca vivipara

Планински гуштер

Podarcis erhardii

Македонски гуштер

Podarcis tauricus

Степски гуштер

Ablepharus kitaibelii

Кратконоги гуштер

1-II; 4-IV

Colubridae

Platyceps najadum

Шилац

1-II; 4-IV

(смукови)

Dolichophis caspius

Степски смук

4-IV

Elaphe quatuorlineata

Четворопруги смук

1-II, Рез. 6; 4-II/IV

Zamenis longissimus

Обични смук

1-II; 4-IV

Coronella austriaca

Смукуља

1-II; 4-IV

Natrix natrix

Белоушка

Natrix tessellata

Рибарица

1-II; 4-IV

Viperidae

Vipera berus

Шарка

(љутице)

Vipera ursinii

Планински шарган

Рез. 6; 3-I; 4-II/IV

AMPHIBIA – ВОДОЗЕМЦИ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

URODELA

Salamandridae

Salamandra atra

Црни даждевњак

1-II

(РЕПАТИ ВОДОЗЕМЦИ)

(даждевњаци и

Salamandra salamandra

Шарени даждевњак

мрмољци)

Lissotriton vulgaris

Мали мрмољак

Mesotriton alpestris

Планински мрмољак

Triturus cristatus

Велики мрмољак

1-II, Рез. 6; 4-IV

Triturus dobrogicus

Подунавски мрмољак

1-II, Рез. 6

Triturus carnifex

Главати мрмољак

1-II, Рез. 6; 4-IV

Triturus karelinii

Дугоноги мрмољак

1-II, Рез. 6; 4-IV

ANURA

Bombinatoridae

Bombina bombina

Црвенотрби мукач

1-II, Рез. 6; 4-II/IV

(БЕЗРЕПИ ВОДОЗЕМЦИ)

(мукачи)

Bombina variegata

Жутотрби мукач

1-II, Рез. 6; 4-II/IV

Bufonidae

Pseudepidalea viridis

Зелена крастача

1-II; 4-IV

(краставе жабе)

Bufo bufo

Обична крастача

Hylidae

(гаталинке, крекетуше)

Hyla arborea

Крекетуша

1-II; 4-IV

Pelobatidae

Pelobates fuscus

Обична чешњарка

1-II; 4-IV

(чешњаче)

Pelobates syriacus

Балканска чешњарка

1-II; 4-IV

Ranidae

Rana dalmatina

Шумска жаба

1-II; 4-IV

(праве жабе)

Rana graeca

Грчка жаба

4-IV

Rana temporaria

Жаба травњача

PISCES – РИБЕ

CEPHALASPIDOMORPHI – ПАКЛАРЕ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

PETROMYZONTIFORMES

Petromyzontidae

Eudontomyzon danfordi

Карпатска паклара

Рез. 6; 4-II

(пакларе, змијуљице)

Eudontomyzon mariae

Украјинска паклара

1-III, Рез. 6; 4-II

Eudontomyzon vladykovi

Дунавска паклара

1-III, Рез. 6; 4-II

Eudontomyzon stankokaramani

Дримска паклара

Рез. 6; 4-II

OSTEICHTHYES – КОШЉОРИБЕ

ACTINOPTERYGII – ЗРАКОПЕРКЕ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser gueldenstaedtii

Руска јесетра

2-II; 3-II; 4-V

(јесетровке)

Acipenser nudiventris

Сим

Рез. 6 нова; 2-II; 3-II; 4-V

Acipenser stellatus

Паструга

1-III; 2-II; 3-II; 4-V

Acipenser sturio

Атлантска јесетра

1-II, Рез. 6; 2-I/II; 3-I; 4-II/IV

Huso huso

Моруна

1-III; 2-II; 3-II; 4-V

АNGUILLIFORMES

Anguillidae

(јегуље)

Anguilla anguilla

Jегуља

2-II; 3-II

CLUPEIFORMES

Clupeidae

(харинге)

Alosa immaculata

Црноморски слеђ, харинга

1-III, Рез. 6; 4-II/V

Alosa tanaica

Азовска харинга

4-II/V; Рез. 6

CYPRINIFORMES

Balitoridae

(бркице)

Oxynoemacheilus bureschi

Вијун

Cobitidae

(вијуни)

Cobitis elongata

Вијуница

1-III, Рез. 6 нова; 4-II

Cobitis taenia

Вијун

1-III, Рез. 6; 4-II

Misgurnus fossilis

Чиков

1-III, Рез. 6; 4-II

Sabanejewia balcanica

Балкански, златни вијун

1-III, Рез. 6; 4-II

Sabanejewia bulgarica

Бугарски златни вијун

Cyprinidae

Alburnus chalcoides

Буцов, пегунца

1-III, Рез. 6; 4-II

(шарани)

Barbus cyclolepis

Источна мренка

Carassius carassius

Златни караш

Leucaspius delineatus

Белка, белица

1-III

Pachychilon pictum

Дримски шарадан

1-III, Рез. 6 нова

Pelecus cultratus

Сабљарка

1-III, Рез. 6 нова; 4-II/V

Rhodeus amarus

Гавчица

*; 1-III, Рез. 6; 4-II;

Romanogobio albipinnatus

Говедарка

1-III, Рез. 6; 4-II

Romanogobio banaticus

Банатска кркуша

Romanogobio kessleri kessleri

Кеслерова кркуша

1-III, Рез. 6 нова; 4-II

Romanogobio uranoscopus

Танкорепа кркуша

1-III, Рез. 6; 4-II

Rutilus karamani

Караманова бодорка

Telestes souffia

Светлица

1-III, Рез. 6; 4-II

Tinca tinca

Лињак

ESOCIFORMES

Umbridae

(црнке)

Umbra krameri

Црнка

1-II, Рез. 6 нова; 4-II

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus baloni

Балонов балавац

1-III, Рез. 6 нова; 4-II/IV

(гргечи)

Zingel streber

Мали вретенар

1-III. Рез.6; 4-II

Zingel zingel

Велики вретенар

1-III, Рез. 6; 4-V

SALMONIFORMES

Salmo marmoratus

Главатица

Рез. 6; 4-II

SCORPENIFORMES

Cottidae

(главочи)

Cottus gobio

Пеш

Рез. 6; 4-I

ARTHROPODA – ЗГЛАВКАРИ

ARACHNIDA – ПАУКОЛИКЕ ЖИВОТИЊЕ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

ARANEAE

Agelenidae

Cybaeus balkanicus

(ПАУЦИ)

Histopona laeta

Tegenaria campestris

Tegenaria domestica

Tegenaria ferruginea

Tegenaria silvatica

Amaurobiidae

Coelotes inermis

Dictynidae

Cicurina cicur

Linyphiidae

Centromerus cavernarum

Centromerus serbicus

Fageilla ensigera

Lepthyphantes leprosus

Lepthyphantes speleorum

Porrhomma campbelli

Porrhomma convexum

Porrhomma lativelum

Harpactea complicata

OPILIONES

Nemastomatidae

Mitostoma cancellatum

(КОСЦИ)

Phalangiidae

Leiobunum rumelicum

Odiellus serbicus

Rilaena serbica

Sironidae

Cyphophthalmus serbicus

Cyphophthalmus klisurae

Cyphophthalmus ere

Cyphophthalmus noveilleri

Travunioidae

Trojanella serbica

PSEUDOSCORPIONES (ЛАЖНИ ШКОРПИОНИ)

Chthoniidae

Chthonius (Chthonius) bogovinae

Chthonius (Chthonius) ischnocheles

Chthonius (Chthonius) iugoslavicus

Chthonius (Chthonius) latidentatus

Chthonius (Chthonius) lesnik

Chthonius (Chthonius) persimilis

Chthonius (Chthonius) stevanovici

Chthonius (Ephippiochthonius) bidentatus

Chthonius (Ephippiochthonius) kemza

Chthonius (Ephippiochthonius) microtuberculatus

Chthonius (Ephippiochthonius) tetrachelatus

Chthonius (Globochthonius) pancici

Chthonius (Globochthonius) polychaetus

Chthonius (Globochthonius) purgo

Tyrannochthonius psoglavi

Neobisiidae

Neobisium babinzub

Neobisium babusnicae

Neobisium carpaticum

Neobisium cephalonicum

Neobisium fusimanum

Neobisium macrodactylum

Neobisium meridieserbicum

Neobisium rajkodimitrijevici

Neobisium remyi

Neobisium stankovici

Neobisium stitkovense

Neobisium sylvaticum

Neobisium tarae

Roncus bauk

Roncus golijae

Roncus gruiae

Roncus ivanjicae

Roncus jarilo

Roncus pannonius

Roncus pantici

Roncus parablothroides

Roncus pljakici

Roncus remesianensis

Roncus satoi

Roncus sotirovi

Roncus starivlahi

Roncus strahor

Roncus svanteviti

Roncus svarozici

Roncus svetavodae

Roncus talason

Roncus timacensis

BRANCHIOPODA

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

DIPLOSTRACA

Leptestheriidae

Eoleptestheria spinosa

Limnadiidae

Imnadia banatica

Imnadia cristata

Imnadia pannonica

CHILOPODA – СТОНОГЕ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

LITHOBIOMORPHA

Lithobiidae

Lithobius lakatnicensis

Lithobius trebinjanus

DIPLOPODA – СТОНОГЕ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

CALLIPODIDA

Schizopetalidae

Apfelbeckia lendenfeldi miraculosa

Apfelbeckia subterranea

Apfelbeckia wohlberedti

CHORDEUMATIDA

Anthroleucosomatidae

Belbogosoma bloweri

Perunosoma trojanica

Serbosoma beljanicae

Serbosoma crucis

Serbosoma kucajensis

Serbosoma lazarevensis

Serbosoma zagubicae

Svarogosoma bozidarcurcici

Craspedosomatidae

Dyocerosoma drimicum

Haaseidae

Haasea intermedia

JULIDA

Julidae

Lamellotyphlus sotirovi

Leptoiulus (Lamelloiulus) ivanjicae

Serboiulus deelemani

Serboiulus lucifugus

Typhloiulus (Typhloiulus) albanicus

Typhloiulus (Typhloiulus) nevoi

Typhloiulus (Typhloiulus) serborum

POLYDESMIDA

Polydesmidae

Brachydesmus (Absurdodesmus) jalzici

Brachydesmus (Brachydesmus) herzegowinensis serbicus

Brachydesmus (Brachydesmus) herzegowinensis

Brachydesmus (Brachydesmus) troglobius

Brachydesmus (Stylobrachydesmus) avalae

Brachydesmus (Stylobrachydesmus) pancici

Polydesmus (Nomarchus) undeviginti

ENTOGNATHA

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

COLLEMBOLA

Entomobryidae

Drepanura deliblatica

Entomobrya djerdapensis

Entomobrya pazaristei

Heteromurus uzicenzis

Pseudosinella ivanjicae

Pseudosinella problematica

Sinella pulcherrima yugoslavica

Hypogastruridae

Bonetogastrura cavicola

Hypogastrura sigillata

Isotomidae

Subisotoma variabilis psammophila

Tetracanthella syringae

Neanuridae

Trojanura mirocensis

Onychiuridae

Hymenaphorura uzicensis

Onychiurus pancici

Onychiurus ravanicae

Onychiurus tetragrammatus serbicus

Onychiurus trojan

Onychiurus zloti

Protaphorura zlatiborensis

Sminthuridae

Arrhopalites zloti

Bourletiella albanica angelipunctata

Bourletiella quadrangulata

Megalothorax remyi

Serbiella curcici

DIPLURA

Campodeidae

Plusiocampa denisi

INSECTA – ИНСЕКТИ

РЕД

ПОРОДИЦА

ВРСТА

Научни назив

ВРСТА

Српски назив

НАПОМЕНА

COLEOPTERA

Bothrideridae

Anommatus mixtus

(ТВРДОКРИЛЦИ)

Anommatus serbicus

Carabidae

Amara (Amara) wuki

(трчуљци)

Bembidion (Bembidionetolitzkya) rhodopense

Bembidion (Sinechostictus) kosti

Bembidion (Trepanes) maculatum serbicum

Biharotrechus reufi

Calathus (Calathus) bosnicus

Calathus (Neocalathus) albanicu

Calosoma (Microcallisthenes) pentheri

Calosoma (Microcallisthenes) relictum

Carabus (Archicarabus) montivagus velepiticus

Carabus (Archicarabus) nemoralis pseudomontivagus

Carabus (Chaetocarabus) intricatus montenegrinus

Carabus (Chaetocarabus) intricatus starensis

Carabus (Eucarabus) ulrichii arrogans

Carabus (Eucarabus) ulrichii ceremosnjensis

Carabus (Eucarabus) ulrichii fabrizioi

Carabus (Eucarabus) ulrichii fastuosus

Carabus (Eucarabus) ulrichii gornjakensis

Carabus (Eucarabus) ulrichii kucajensis

Carabus (Eucarabus) ulrichii nastasi

Carabus (Eucarabus) ulrichii pernix

Carabus (Eucarabus) ulrichii pseudoarrogans

Carabus (Eucarabus) ulrichii rhilensis

Carabus (Eucarabus) ulrichii transdiernae

Carabus (Eucarabus) ulrichii werneri

Carabus (Megodontus) caelatus sarajevoensi

Carabus (Megodontus) croaticus babinjensis

Carabus (Megodontus) croaticus bosiljcici

Carabus (Megodontus) croaticus kraetschmeri

Carabus (Megodontus) croaticus ljubetensis

Carabus (Megodontus) violaceus azurescens

Carabus (Megodontus) violaceus krajnensis

Carabus (Megodontus) violaceus merditanus

Carabus (Megodontus) violaceus rilvensis

Carabus (Megodontus) violaceus scombrosensis

Carabus (Megodontus) violaceus scordiscus

Carabus (Megodontus) violaceus shardaghensis

Carabus (Megodontus) violaceus shljebensis

Carabus (Morphocarabus kollari semetricus

Carabus (Morphocarabus) curtulus

Carabus (Morphocarabus) curtulus cerensis

Carabus (Morphocarabus) curtulus koshanini

Carabus (Morphocarabus) curtulus tarensis

Carabus (Morphocarabus) praecellens

Carabus (Morphocarabus) scheidleri versicolor

Carabus (Morphocarabus) scheidleri simulator

Carabus (Pachystus) hungaricus frivaldskzanus

1- II, Рез. 6 нова; 4-II/IV

Carabus (Tachypus) cancellatus apfelbecki

Carabus (Tachypus) cancellatus balcanicus

Carabus (Tachypus) cancellatus hypsobius

Carabus (Trachycarabus) scabriusculus bulgarus

Curcicia bolei

Deltomerus (Deltomerus) nopcsai

Deltomerus (Paradeltomerus) paradoxus paradoxus

Dicropterus brevipennis serbicus

Duvalius (Biharotrechus) reufi

Duvalius (Duvalius) leonhardi matejkai

Duvalius (Duvalius) sturanyi

Duvalius (Neoduvalius) guidononveilleri

Harpalus serbicus

Javorella javorensis

Javorella suvoborensis

Molops (Molops) albanicus

Molops (Molops) alpestris

Molops (Molops) alpestris imitator

Molops (Molops) alpestris vlasuljensis

Molops (Molops) apfelbecki

Molops (Molops) curtulus cakorensis

Molops (Molops) osmanlis

Molops (Molops) piceus balcanicus

Molops (Molops) robustus parallelus

Molops (Molops) robustus robustus

Molops (Molops) rufipes klisuranus

Molops (Molops) rufipes rufipes

Molops (Molops) rufus

Molops (Molops) simplex simplex

Molops (Stenochoromus) montenegrinus koprivnikensis

Nebria (Alpaeus) attemsi

Nebria (Alpaeus) bosnica prokletiensis

Nebria (Alpaeus) bosnica sturanyi

Nebria (Alpaeus) dahlii velebitica

Nebria (Alpaeus) ganglbaueri ganglbaueri

Nebria (Alpaeus) speiseri

Nebria (Alpaeus) telekiana

Omphreus (Omphreus) bischoffi

Omphreus (Omphreus) gracilis

Omphreus (Omphreus) morio albanicus

Omphreus (Omphreus) morio serbicus

Omphreus (Omphreus) ovcarensis

Omphreus (Omphreus) serbooccidentalis

Paraduvalius devojensis

Paraduvalius georgevitchi

Paraduvalius stankovitchi

Paraduvalius winkleri

Pheggomisetes globiceps

Pheggomisetes ninae

Poecilus (Poecilus) rebeli

Pterosichus (Pterostichus) lumensis ljubetensis

Pterostichus (Feronidius) serbicus

Pterostichus (Platypterinus) ottomanus ottomanus

Pterostichus (Pterostichus) pentheri

Pterostichus (Pterostichus) reiseri

Rascioduvalius cvijici

Rascioduvalius stopicensis

Rascioduvalius zlatiborensis

Serboduvalius dragacevensis

Serboduvalius starivlahi

Synuchidius ganglbaueri

Tapinopterus (Tapinopterus) kaufmanni winkleri

Tapinopterus (Tapinopterus) kaufmanni kaufmanni

Tapinopterus (Tapinopterus) miridita miridita

Trechus (Trechus) irenis

Trechus albanicus

Trechus babinjensis

Trechus cardioderus transdanubiensis

Trechus centralis

Trechus kobingeri

Trechus priapus medius

Trechus priapus serbicus

Trechus pulchellus koprivnicensis

Trechus pulchellus ventriosus

Trechus subnotatus ljubetensis

Zabrus (Pelor) albanicus albanicus

Zabrus (Pelor) albanicus latifianus

Zabrus (Pelor) angusticollis

Zabrus (Pelor) balcanicus rhodopensis

Cerambycidae

(стрижибубе)

Cerambyx cerdo

Храстова стрижибуба

1-II, Рез. 6 нова; 4-II/IV

Exocentrus stierlini

Morimus funereus

Букова стрижибуба

Рез. 6 нова; 4- II

Pedestredorcadion ljubetense

Pilemia tigrina

Рез. 6 нова; 4-II/IV

Rosalia alpina

Алпска стрижибуба

1-II, Рез. 6 нова; 4-II/IV

Theophilea subcylindricollis

Cetoniidae

Osmoderma eremita

1-II, Рез. 6 нова; 4-II/IV

Coccinellidae

Adalia bipunctata

(бубамаре)

Anatis ocellata

Exochomus quadripustulatus

Cucujidae

Cucujus cinnaberinus

1-II, Рез. 6 нова; 4-II/IV

Curculionidae

Argoptochus viridilimbatus

(сурлаши)

Barypeithes (Exomias) noesskei

Dodecastichus cirrogaster

Graptus rhodopensis

Graptus shardaghensis

Graptus triguttatus balcanicus

Otiorhynchus (Cryphiphoroides) ganglbaueri

Otiorhynchus (Cryphiphoroides) mendax

Otiorhynchus (Elechranus) relictus

Otiorhynchus (Elechranus) splendidus

Otiorhynchus (Ergiferanus) kopaonicensis

Otiorhynchus (Ergiferanus) solitarius

Otiorhynchus (Ergiferanus) tanycerus

Otiorhynchus (Mesaniomus) cirrhocnemis

Otiorhynchus (Mesaniomus) prisrensis

Otiorhynchus (Otiolehus) inunctus

Otiorhynchus (Pendragon) serbicus

Otiorhynchus (Pirostovedus) bosnicus obtusidens

Otiorhynchus (Prilisvanus) albanicus albanicus

Otiorhynchus (Prilisvanus) albanicus torosus

Otiorhynchus (Prilisvanus) cymophanus

Otiorhynchus (Prilisvanus) lumensis

Otiorhynchus (Prilisvanus) malissorum

Otiorhynchus (Provadilus) liliputanus

Otiorhynchus (Stupamacus) krueperi armipes

Otiorhynchus (Stupamacus) macedonicus conorhynchus

Otiorhynchus (Stupamacus) shardaghensis

Phyllobius (Metaphyllobius) ganglbaueri

Plinthus (Plinthomeleus) dardanicus

Plinthus (Plinthus) setosus

Sciaphobus (Neosciaphobus) balcanicus

Sciaphobus (Neosciaphobus) scheibeli

Ubychia ellipsoidalis

Dynastidae

Oryctes nasicornis

Носорожац

Dytiscidae

Graphoderus bilineatus

1- II, Рез. 6 нова; 4-II/IV

Potamonectus macedonicus

Leiodidae

Bathyscidius comottiorum

Bathyscidius serbicus

Kosaniniella javorensis

Magdelainella (Magdelainella) serbica

Magdelainella (Magdelainella) hussoni

Magdelainella (Magdelainella) nonveilleri

Magdelainella (Magdelainella) orientalis

Magdelainella (Derveniella) stevanovici

Magdelainella bozidarcurcici

Magdelainella hussoni

Magdelainella milojebrajkovici

Magdelainella mucanjensis

Magdelainella nikolateslai

Magdelainella winkleri

Magdelainella zivojindjordjevici

Pholeuonopsis cvijici

Pholeuonopsis (Pholeuonopsis) magdelainei

Pholeuonopsis zlatiborensis

Proleonhardella hirtella

Remyella javorensis

Remyella raskae

Serboleonhardella remyi

Remyella scaphoides borensis

Remyella scaphoides droveniki

Remyella scaphoides hussoni

Remyella scaphoides propiformis

Remyella scaphoides scaphoides

Lucanidae

(јеленци)

Lucanus (Lucanus) cervus

Јеленак

1- III, Рез. 6 нова; 4-II

Scarabaeidae

Onthophagus (Furconthophagus) furcatus

Мали балегар

Scydmaenidae

Nanophthalmus nonveilleri

Nanophthalmus serbicus

Ablepton jugatus

Ablepton tumanense

Leptomastax mehadiensis cisdanubiensis

Silphidae

Necrodes littoralis

Nicrophorus germanicus

Staphylinidae

Amauronyx caudatus

(краткокрилци)

Bryaxis blacensis

Bryaxis beroni

Dicentrius stevanovici

Egeotyphlus (Egeotyphlus) zecevici

Lathrobium anophthalmum anophthalmum