На основу члана 6. став 6. и члана 7. став 6. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС”,  број 72/09),

    Министар просвете доноси

 

 

ПРАВИЛНИК

о дозволи за издавање уџбеника – лиценци

„Службени гласник РС“, број 6 од 12. фебруара 2010.

 

 

Предмет правилника

 

Члан 1.

      Овим правилником прописују се ближи услови, начин издавања и садржај обрасца дозволе за издавање уџбеника – лиценце и ближи услови и начин одузимања лиценце и издавање нове лиценце.

 

Лиценца

 

Члан 2.

      Лиценцу издаје министарство надлежно за послове образовања (у даљем тексту: Министарство).

    Лиценцом се потврђује да издавач који је регистрован за обављање издавачке делатности испуњава услове за издавање уџбеника прописане Законом о уџбеницима и другим наставним средствима (у даљем тексту: Закон) и овим правилником.

 

Врсте лиценци

 

Члан 3.

      Издавач може поднети захтев за добијање лиценце:

    – за све нивое и све области образовања – лиценца типа А;

    – за поједине нивое и области образовања – лиценца типа Б;

    – за одређене уџбеничке комплете – лиценца типа Ц.

    Нивои образовања су предшколско, основно и средње образовање.

    Области образовања су природно-математичка, друштвено-хуманистичка, медицинска, техничко-технолошка и уметничка.

 

Захтев за издавање лиценце

 

Члан 4.

      Захтев за издавање лиценце издавач подноси Министарству у писменом облику.

    Уз захтев из става 1. овог члана издавач подноси доказ о плаћеној такси у складу са законом којим се уређују републичке административне таксе.

 

Садржај захтева за издавање лиценце

 

Члан 5.

      Захтев за издавање лиценце садржи: назив, седиште и адресу издавача, шифру делатности, матични број, порески идентификациони број и име и презиме лица овлашћеног за заступање издавача.

    Захтев из става 1. овог члана садржи и врсту лиценце чије се издавање тражи и доказе о испуњености услова за издавање лиценце утврђених Законом и овим правилником.

    Ако подносилац захтева за издавање лиценце достави непотпун захтев, Министарство ће му закључком наложити да га допуни и одредиће рок за допуну захтева.

    Ако издавач у накнадном року не достави тражене податке, његов захтев одбациће се закључком.

 

Услови за издавање лиценце

 

Члан 6.

      Лиценцу може да добије издавач који је регистрован за обављање издавачке делатности, ако има:

    1) издавачки план;

    2) уредника за одговарајући предмет у основном образовању и васпитању, односно за предмет или стручну област у средњем образовању и васпитању;

    3) седиште у Републици Србији.

    Издавачки план садржи податке који се односе на ниво образовања, стручну област, разред, предмет и име уредника за уџбенике које издавач планира да изда за наредну школску годину.

    За уредника се може одредити, односно ангажовати само лице које има стечено високо образовање из одговарајуће области.

    Као доказ о седишту и регистрацији за обављање издавачке делатности доставља се извод из Агенције за привредне регистре.

 

Решење

 

Члан 7.

      Испуњеност услова за издавање лиценце утврђује се решењем Министарства.

    Решење из става 1. овог члана коначно је у управном пос-тупку.

    На основу решења из става 1. овог члана, издавачу се издаје лиценца.

 

Садржај обрасца лиценце

 

Члан 8.

      Лиценца се штампа на српском језику ћириличким писмом.

    Лиценца се издаје на обрасцу формата А4.

    На средини обрасца, у горњем делу, налазе се један испод другог:

    – грб Републике Србије;

    – назив Републике Србије;

    – назив Министарства;

    – текст: „На основу решења министра број ________ издаје се”;

    – текст: „дозвола за издавање уџбеника”;

    – текст: „ЛИЦЕНЦА”.

    Испод текстаЛИЦЕНЦА”, лево, налази се лик Доситеја Обрадовића, а десно се уписују: назив издавача, седиште и адреса издавача, шифра делатности, матични број издавача, регистарски број лиценце и врста лиценце.

    У доњем левом углу је простор за упис места и датума издавања лиценце, а у доњем десном углу простор за потпис и оверу.

    Образац лиценце одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Регистарски број лиценце

 

Члан 9.

      Регистарски број лиценце састоји се од једног словног знака (А, Б или Ц), који представља врсту лиценце и од седам бројних знакова. Првих пет цифара представљају деловодни број решења на основу којег је издавачу издата лиценца, а наредне две цифре годину доношења решења.

 

Промена података

 

Члан 10.

      Ако дође до промене податка који се уписује у образац лиценце (нпр. промена назива или седишта) издавач је дужан да, у року од 15 дана од дана настале промене, о томе писмено обавести Министарство.

    Министарство ће, у складу са насталом променом, издавачу који и даље испуњава услове за издавање уџбеника издати нову лиценцу.

    Издавач из става 2. овог члана, по пријему нове лиценце, Министарству враћа стару.

 

Покретање поступка за одузимање лиценце

 

Члан 11.

      Поступак за одузимање лиценце покреће Министарство по службеној дужности или на предлог лица које за то има правни интерес.

 

Разлози за одузимање лиценце

 

Члан 12.

      Лиценца се одузима издавачу:

    1) за кога се правноснажном пресудом утврди да је фалсификовао рукопис уџбеника, обезбедио одобравање и избор уџбеника уз давање мита или објавио уџбеник без одобрења аутора;

    2) који не објави уџбеник према одобреном рукопису;

    3) који не учествује у обезбеђивању средстава за издавање нискотиражних уџбеника, сразмерно тиражу.

    Сматра се да је уџбеник објављен без одобрења аутора ако дозвола за објављивање није изричито уговорена са аутором који није у сталном радном односу код издавача или од њега није добијено писмено одобрење.

    Сматра се да уџбеник није објављен према одобреном рукопису ако садржи делове који нису претходно одобрени на начин прописан Законом.

 

Решење о одузимању лиценце

 

Члан 13.

      Решење о одузимању лиценце доноси се најкасније у року од 30 дана од дана утврђивања разлога за одузимање лиценце.

    Решење из става 1. овог члана је коначно у управном поступку.

 

Захтев за издавање нове лиценце

 

Члан 14.

      Издавач коме је одузета лиценца, захтев за издавање нове лиценце не може поднети пре истека рока од једне године од дана одузимања лиценце.

    Поступак за издавање нове лиценце спроводи се на начин утврђен одредбама чл. 4–7. овог правилника.

 

Члан 15.

      Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

          Број 110-00-00245/2009-06

          У Београду, 29. јануара 2010. године

          Министар,

          проф. др Жарко Обрадовић, с.р.