Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 183. став 4. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 53/10),

Министар унутрашњих послова доноси

 

ПРАВИЛНИК

о возачким дозволама

„Службени гласник РС“, бр. 73 од 12. октобра 2010, 20 од 22. марта 2019, 43 од 19. јуна 2019, 128 од 26. октобра 2020.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилник о измени и допуни Правилника о возачким дозволама ("Службени гласник РС", број 128/2020) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, односно 3. новембра 2020. године, а примењује се од 1. децембра 2020. године (види члан 3. Правилника - 128/2020-29) (текст Правилника пре измене и допуне из броја 128/2020 можете погледати са десне стране у делу "Верзије пречишћеног текста").

Члан 1.

Овим правилником прописује се поступак издавања, изглед, садржина и карактеристике обрасца возачке дозволе и пробне возачке дозволе и начин вођења евиденција о возачима којима су издате те возачке дозволе.

Члан 2.

Возачка дозвола и пробна возачка дозвола издају се на захтев странке.

Захтев за издавање возачке дозволе, односно пробне возачке дозволе је беле боје, формата А4 и састоји се из дела који задржава територијално надлежна организациона јединица министарства унутрашњих послова која одлучује о захтеву и перфорираног дела – „Потврда о пријему захтева за издавање возачке дозволе”, који се предаје подносиоцу захтева.

Образац захтева за издавање возачке дозволе, издавање пробне возачке дозволе, издавање нове возачке дозволе, односно нове пробне возачке дозволе и замену иностране возачке дозволе за возачку дозволу Републике Србије (Образац 1) садржи одговарајуће податке – сходно подацима из возачке дозволе, а одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Захтев из става 2. овог члана, подноси се територијално надлежној организационој јединици Министарства унутрашњих послова на чијем подручју лице коме се издаје возачка дозвола, односно пробна возачка дозвола има пребивалиште (у даљем тексту: орган надлежан за издавање возачке дозволе).

Захтев за издавање возачке дозволе, односно пробне возачке дозволе може се поднети и територијално надлежној организационој јединици Министарства унутрашњих послова на чијем подручју лице коме се дозвола издаје има боравиште, ако то лице због запослења, студирања или других оправданих разлога, борави ван места пребивалишта дуже од три месеца, односно, ако је лице коме се издаје дозвола странац, коме је одобрен привремени боравак дужи од три месеца.

Приликом подношења захтева за издавање возачке дозволе или пробне возачке дозволе, подносилац захтева определиће се за један од два начина преузимања возачке дозволе или пробне возачке дозволе, и то: уручењем у просторијама територијално надлежне организационе јединице Министарства унутрашњих послова или доставом на адресу пребивалишта подносиоца захтева.

*Службени гласник РС, број 43/2019

Члан 2а

Изузетно од одредаба члана 2. овог правилника, захтев за издавање возачке дозволе након истека рока важења пробне возачке дозволе, као и захтев за издавање возачке дозволе због истека рока важења раније издате возачке дозволе, захтев за издавање возачке дозволе због губитка, крађе или уништења возачке дозволе и захтев за издавање возачке дозволе због промене имена или пребивалишта возача, може се поднети преко Портала електронске управе, коришћењем биометријске личне карте са чипом који садржи квалификовани дигитални сертификат за идентификацију и потписивање.

У поступку подношења захтева за издавање возачке дозволе преко Портала електронске управе не користи се прописани образац.

Подносилац захтева потписује захтев из става 1. овог члана квалификованим дигиталним сертификатом коришћењем биометријске личне карте са чипом.

У поступку подношења захтева за издавање возачке дозволе преко Портала електронске управе за израду возачке дозволе користи се фотографија подносиоца захтева сачувана у дигиталном облику у јединственом информационом систему Министарства унутрашњих послова која је узета у поступку издавања биометријске личне карте подносиоца захтева и није старија од пет година.

Захтев се сматра поднетим када надлежни орган електронским путем обавести подносиоца захтева да је захтев прихваћен.

*Службени гласник РС, број 43/2019

Члан 3.

Уз захтев за издавање возачке дозволе, односно пробне возачке дозволе стављају се на увид или прилажу одговарајућа документа и докази о испуњености прописаних услова, и то:

1) уверење о здравственој способности за управљање моторним возилима и скуповима возила оне категорије за које се захтева издавање возачке дозволе, односно пробне возачке дозволе (издато од правног лица из члана 188. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, које није старије од шест месеци);

2) уверење о положеном возачком испиту за управљање моторним возилима и скуповима возила оне категорије за коју се захтева издавање возачке дозволе, односно пробне возачке дозволе или важећу инострану возачку дозволу ако се подноси захтев за замену иностране возачке дозволе за возачку дозволу Републике Србије;

3) потврда о положеном испиту из прве помоћи, осим када се подноси захтев за издавање дозволе за управљање возилима F и М категорије;

4) доказ о уплати прописане административне таксе, накнаде за образац и трошкове издавања возачке дозволе, односно пробне возачке дозволе;

5) лична карта или лична карта за странца на увид;

6) путна исправа за странца;

7) доказ о пријави боравка, односно о одобреном боравку дужем од три месеца.

Сва документа и сви докази стављају се на увид или прилажу у оригиналу, осим доказа који су органу доступни у електронском облику.

Члан 4.

Поред доказа из члана 3. овога правилника уз захтев за издавање возачке дозволе, односно пробне возачке дозволе може се приложити једна фотографија димензија 50 х 50 mm у црно-белој или колор техници која верно и без прикривања приказује лице подносиоца захтева, која није ретуширана, није израђена на аутомату за фотографисање и није старија од шест месеци, као и докази који упућују на хитност поступка (лечење, болест или смрт члана породице, неодложно службено путовање или други оправдани разлози), када је то потребно.

Фотографија из става 1. овог члана прилаже се у аналогном облику.

Члан 5.

Приликом пријема захтева из члана 2. став 2. овог правилника службено лице утврђује: идентитет подносиоца захтева, укључујући и непосредно утврђивање идентитета властодавца за којим трага министарство унутрашњих послова или лица за које се са сигурношћу не може утврдити адреса становања – за које се захтев подноси на основу пуномоћја; да ли захтев садржи прописане податке; да ли је потписан; да ли су уз захтев стављена на увид и приложена прописана документа и докази о испуњености прописаних услова.

Члан 6.

Ако је захтев уредан и потпун, службено лице које води поступак узеће дигиталну фотографију и дигитални потпис подносиоца захтева помоћу дигиталне камере и табле за дигитализацију потписа, попуниће податке у рубрикама на другој страни захтева за издавање возачке дозволе, евидентирати возача у регистру возача, електронским путем проследити захтев за израду возачке дозволе надлежној организационој јединици Министарства унутрашњих послова и подносиоцу захтева издати потврду.

Приликом предаје захтева, лице које поседује возачку дозволу издату на старом обрасцу предаје ту возачку дозволу која се поништава бушењем, ако јој је важност истекла.

Изузетно од одредбе става 2. овога члана, ако важност возачке дозволе издате на старом обрасцу није истекла, подносилац захтева задржава возачку дозволу до израде и уручења нове возачке дозволе, а возачка дозвола издата на старом обрасцу предаје се органу надлежном за издавање возачке дозволе – који је поништава бушењем.

Фотографија и потпис подносиоца захтева могу се, уз његову сагласност, преузети и из електронске базе биометријских података лица.

Лице за које је у уверењу о здравственој способности за управљање моторним возилима и скупом возила прописана обавеза корекције вида ношењем наочара по правилу се фотографише са наочарама, ако то дозвољавају техничке могућности.

Ради потврде исправности узетих података службено лице које узима податке електронски потписује узете податке и цео поступак издавања возачке дозволе.

Члан 6а

Лицима из члана 180. став 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, војним лицима и држављанима Републике Србије, ученицима и кадетима војношколских установа који положе возачки испит за управљање моторним возилима С категорије, а нису навршили 21 годину, територијално надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих послова, издаће на захтев, возачку дозволу С категорије са уписаним кодом ограничења „101ˮ и пробну возачку дозволу В категорије са прописаним роком важења, ако су навршили 18 година живота и не поседују возачку дозволу В категорије, односно издаће возачку дозволу С категорије са уписаним кодом ограничења „101ˮ, ако поседују возачку дозволу В категорије.

Лица из става 1. овог члана уз захтев прилажу доказе из члана 3. овог правилника и потврду надлежног органа о управљању возилима из члана 180. став 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

Када испуне прописане услове, лицима из става 1. овог члана издаће се возачка дозвола С категорије без уписаног кода ограничења.

*Службени гласник РС, број 128/2020

 

Члан 7.

Образац возачке дозволе једноделан је, правоугаоног облика, димензија 85,6 x 54 mm. Израђује се од поликарбоната у формату идентификационе картице ID-1, у складу са српским стандардима за идентификационе картице SRPS ISO/ IEC : 7810 за димензије и физичке карактеристике и 10373 за тестирање физичких карактеристика.

Материјал од кога се израђују возачке дозволе и подаци који се уписују у возачку дозволу морају бити таквог квалитета да при редовној употреби њихово трајање одговара року на који је издата возачка дозвола, као и да онемогуће фалсификовање возачке дозволе – коришћењем најмање три од мера заштите, као што су: мастила са променљивом бојом; термохроматска мастила; холограм; променљиве ласерске слике; ултраљубичасто флуоросцентно мастило видљиво и провидно; штампа са пресијавањем; дигитални водени жиг у позадини; инфрацрвени или фосфорцентни пигменти и тактилни знаци; симболи или шаре.

Образац возачке дозволе израђује се поступцима који спречавају фалсификовање, а нарочито тако да је непропустив за ултраљубичаста зрачења, да позадинска заштитна структура онемогућује фалсификовање скенирањем, штампањем или копирањем, услед примене штампе дугиним бојама (rainbow printing) са вишебојним заштитним мастилом и позитивном и негативном guilloche штампом, структура материјала од кога се израђује образац возачке дозволе није састављена од примарних боја (CMYK), садржи шару комплексне структуре, минимално две посебне боје и микро натписе. Образац возачке дозволе садржи оптички променљиве елементе, ласерску гравуру, а на месту предвиђеном за фотографију, позадина безбедносне шаре и фотографија се преклапају дуж ивица.

Образац возачке дозволе (Образац 2) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 8.

Предња страна возачке дозволе израђује се у ружичастој боји, тако да позадину дозволе чине речи „ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА – МОДЕЛ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ” исписана на српском језику ћириличким писмом, речи „Свидетелство за управление на МПС”, исписане ћирилицом, речи „Άδεια Οδήγηςησ” исписане грчким алфабетом и речи „Permiso de Conducción, Řidičský průkaz, Kørekort, Führerschein, Juhiluba, Driving Licence, Permis de conduire, Ceadúnas Tiomána, Patente di guida, Vadītāja apliecība, Vairuotojo pažymėjimas, Vezetői engedély, Liċenzja tasSewqan, Rijbewijs, Prawo Jazdy, Carta de Condução, Permis de conducere, Vodičský preukaz, Vozniško dovoljenje, Ajokortti, Körkort” – исписане латиницом и одштампане у ружичастој боји и мотивом вотивних колица.

Предња страна обрасца возачке дозволе садржи у горњем левом углу међународну ознаку Републике Србије „ SRB” исписану великим словима, беле боје латиничним писмом на правоугаонику плаве боје, речи „РЕПУБЛИКА СРБИЈА” и „ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА”, исписане великим словима плаве боје, на српском језику ћириличким писмом и на енглеском језику, Мали грб Републике Србије у горњем десном углу, ласерски штампану црно-белу фотографију возача димензија 30 х 24 mm (која се поставља испод међународне ознаке Републике Србије и која се води као податак под редним бројем 6) и податке исписане на српском језику латиничним писмом и нумерисане на следећи начин:

„1. Презиме

2. Име

3. Датум и место рођења

4а. Датум издавања дозволе

4b. Датум до кога важи дозвола

4c. Дозволу издао

5. Број дозволе

7. Потпис возача

(8) Пребивалиште

9. Категорије возила којима возач има право да управља.”

Члан 9.

Полеђина возачке дозволе израђује се у ружичастој боји и садржи табелу са четири колоне и седамнаест редова и осамнаестим редом испод колона, који је нумерисан редним бројем 12. и у који се уписују допунски подаци у вези са ограничењима из колоне 12 и њихов међусобни однос са подацима из колоне 9, као и други подаци од значаја за утврђивање основа и обима ограничења.

Колоне су нумерисане на следећи начин:

„ 9. Категорије возила којима возач има право да управља

10. Датум првог издавања дозволе за сваку категорију

11. Датум до кога важи дозвола за сваку категорију

12. Ограничења”.

У горњем левом делу полеђине возачке дозволе уписују се подаци нумерисани бројевима, и то:

„13. простор намењен евентуалном упису, од стране државе домаћина чланице Европске уније, података потребних за управне послове везане уз дозволу, када ималац возачке дозволе коју је издала држава чланица Европске уније има уобичајено боравиште у другој држави чланици.

14. простор намењен евентуалном упису од стране државе чланице Европске уније која издаје возачку дозволу података у вези са управљањем са дозволом и у вези са безбедношћу саобраћаја на путевима (необавезно).

У доњем левом углу полеђине возачке дозволе налази се машински читљив серијски број обрасца возачке дозволе који се састоји од слова „VDˮ исписаних латиничким писмом и осам арапских цифара.

Алфанумерички подаци на обрасцу возачке дозволе уносе се латиничним писмом и арапским бројевима.

Подаци о возачу уписују се на начин како су уписани у личној карти или другој исправи о идентитету из члана 3. овог правилника.

*Службени гласник РС, број 20/2019

Члан 10.

Образац пробне возачке дозволе једноделан је, правоугаоног облика, димензија 85,6 х 54 mm. Израђује се од поликарбоната у формату идентификационе картице ID-1, у складу са српским стандардима за идентификационе картице SRPS ISO/ IEC: 7810 за димензије и физичке карактеристике и 10373 за тестирање физичких карактеристика.

Материјал од кога се израђују пробне возачке дозволе и подаци који се уписују у возачку дозволу морају бити таквог квалитета да при редовној употреби њихово трајање одговара року на који је издата пробна возачка дозвола, као и да онемогуће фалсификовање пробне возачке дозволе ‒ коришћењем најмање три од мера заштите, као што су: мастила са променљивом бојом; термохроматска мастила; сигурносни дифракциони оптичко-варијабилни елемент јединствене оригинације (ДОВИД); променљиве ласерске слике; ултраљубичасто флуоросцентно мастило видљиво и провидно; штампа са пресијавањем; дигитални водени жиг у позадини; инфрацрвени или фосфорцентни пигменти и тактилни знаци; симболи или шаре.

Предња страна пробне возачке дозволе израђује се у жуто-оранж боји и садржи у горњем левом углу међународну ознаку Републике Србије „SRBˮ исписану великим словима, беле боје латиничким писмом на правоугаонику плаве боје, речи „РЕПУБЛИКА СРБИЈАˮ и „ПРОБНА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛАˮ, исписане великим словима плаве боје, на српском језику ћириличким писмом и на енглеском језику, Мали грб Републике Србије у горњем десном углу, ласерски штампану фотографију возача димензија 30 х 24 mm (која се поставља испод међународне ознаке Републике Србије и која се води као податак под редним бројем 6) и податке исписане на српском језику латиничким писмом и нумерисане на следећи начин:

„1. Презиме

2. Име

3. Датум и место рођења

4а Датум издавања пробне возачке дозволе

4b Датум до кога важи пробна возачка дозвола

4c Дозволу издао

5. Број дозволе

7. Потпис возача

8. Пребивалиште

9. Категорије возила којима возач има право да управља.ˮ.

Полеђина пробне возачке дозволе израђује се у жуто-оранж боји и садржи табелу са четири колоне и седамнаест редова у које се уписују подаци о категоријама возила којим пробна возачка дозвола даје право управљања и подаци о ограничењима права управљања за категорије возила за које се издаје пробна возачка дозвола и осамнаестим редом испод колона у који се уписују допунски подаци у вези са ограничењима.

Колоне су нумерисане на следећи начин:

„9. Категорије возила којима возач има право да управља

10. Датум од кога важи пробна возачка дозвола за сваку категорију

11. Датум до кога важи пробна возачка дозвола за сваку категорију

12. Ограничења.ˮ

У доњем левом углу полеђине пробне возачке дозволе налази се машински читљив серијски број обрасца пробне возачке дозволе који се састоји од слова „PDˮ исписаних латиничким писмом и осам арапских цифара.

Алфанумерички подаци на обрасцу пробне возачке дозволе уносе се латиничким писмом и арапским бројевима.

Подаци о возачу уписују се на начин како су уписани у личној карти или другој исправи о идентитету из члана 3. овог правилника.

Образац пробне возачке дозволе (Образац 3) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.ˮ

*Службени гласник РС, број 20/2019

Члан 11.

Заштитни елементи на обрасцу возачке дозволе су микроштампа, оптички променљиве боје, guiloche линије, штампање позадине, rainbow штампа, УВ штампа, УВ нити и кинеграм.

Члан 12.

Возачка дозвола уручује се подносиоцу захтева у просторијама територијално надлежне организационе јединице Министарства унутрашњих послова или на адресу пребивалишта подносиоца захтева.

Трошкове достављања возачке дозволе или пробне возачке дозволе на адресу пребивалишта подносиоца захтева, сноси подносилац захтева за издавање возачке дозволе или пробне возачке дозволе.

Достављање возачке дозволе или пробне возачке дозволе на адресу пребивалишта подносиоца захтева врши Јавно предузеће „Пошта Србије”.

Пре уручења возачке дозволе, службено лице на захтеву за издавање уписује серијски број возачке дозволе која се издаје и тај податак уноси у електронску евиденцију издатих возачких дозвола.

Након преузимања возачке дозволе или пробне возачке дозволе у просторијама територијално надлежне организационе јединице Министарства унутрашњих послова поништена возачка дозвола враћа се возачу.

Након преузимања возачке дозволе или пробне возачке дозволе на адреси пребивалишта подносиоца захтева, подносилац захтева дужан је да уништи истеклу и неважећу пробну возачку дозволу, возачку дозволу, као и возачку дозволу са подацима о имену и пребивалишту возача који су промењени.

Податак о поништењу возачке дозволе евидентира се у електронској бази података о издатим возачким дозволама.

*Службени гласник РС, број 43/2019

Члан 13.

Здравствена и друга ограничења која су наведена у уверењу о здравственој способности за управљање моторним возилима и скуповима возила уписују се за сваку категорију или категорије на које се односе.

Јединствени кодови додатних информација и ограничења којима се означавају здравствена и друга ограничења за управљање моторним возилима и скуповима возила (Прилог 1) одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 14.

Важност возачке дозволе којој је истекао рок важења продужава се тако што се на захтев возача издаје нова возачка дозвола.

Захтев за издавање нове возачке дозволе због истека важења раније возачке дозволе подноси се најраније 30 дана пре истека важења возачке дозволе.

Изузетно од одредбе става 2. овог члана, када је то потребно због одласка возача у иностранство или из других оправданих разлога захтев се може поднети и пре рока прописаног у ставу 2. овог члана, али не раније од годину дана.

У нови образац возачке дозволе преписује се датум издавања за сваку појединачну категорију и нови рок до кога важи свака појединачна категорија којом возач има право да управља.

Уз захтев из става 1. овога члана прилаже се фотографија из члана 4. овога правилника и доказ о уплати прописане административне таксе и трошкова за образац и израду возачке дозволе.

Ако је возач старији од 65 година живота или је возачка дозвола издата са краћим роком важења на основу налаза и мишљења у уверењу о здравственој способности возача, уз захтев за издавање возачке дозволе због истека важења раније возачке дозволе прилаже се и уверење о здравственој способности за управљање моторним возилима и скуповима возила.

Члан 15.

Уместо возачке дозволе у којој су погрешно уписани подаци, изгубљене, украдене, оштећене или уништене возачке дозволе, на захтев имаоца возачке дозволе издаје се нова возачка дозвола.

Возачу коме је због здравствене неспособности одузето право на управљање појединим категоријама возила или скупова возила, издаће се нова возачка дозвола у којој ће се уписати оне категорије моторних возила и скупова возила за које испуњава прописане услове.

Уз захтев за издавање возачке дозволе из разлога наведених у ставу 1. овог члана, прилаже се изјава о разлозима и околностима због којих се тражи издавање нове возачке дозволе, потписана од стране подносиоца захтева и доказ о уплати административне таксе и накнаде за образац и трошкове израде возачке дозволе.

У возачку дозволу која се издаје због погрешно уписаних података, губитка, крађе или других разлога из става 1. овог члана, у рубрику 12. на полеђини возачке дозволе уписује се одговарајући код из Прилога 1 овога правилника. Податак о серијском броју изгубљене, украдене, оштећене или уништене возачке дозволе евидентира се у електронској евиденцији возача.

Образац са погрешно уписаним подацима или оштећени образац возачке дозволе се поништава бушењем и податак о уништењу евидентира у електронској евиденцији возача.

Члан 16.

Возач који промени пребивалиште у смислу одредбе члана 183. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, пријављује се у евиденцију возача коју води орган надлежан за издавање возачке дозволе и подноси захтев за издавање возачке дозволе због промене пребивалишта.

Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се доказ о уплати административне таксе и накнаде за образац и трошкове израде возачке дозволе.

Орган надлежан за издавање возачке дозволе по примљеном захтеву за издавање возачке дозволе затражиће од надлежног органа који је до тада возача водио у евиденцији да достави досије возача.

У случају из става 1. овога члана, возач приликом уручења нове возачке дозволе предаје ранију возачку дозволу која се у његовом присуству поништава бушењем.

У обрасцу нове возачке дозволе преписује се датум издавања возачке дозволе из раније возачке дозволе за сваку категорију посебно, као и датум до када важи возачка дозвола и свака категорија посебно ако тај рок није краћи од 30 дана.

Члан 17.

Лица из члана 178. ст. 3. и 4. Закона о безбедности саобраћаја на путевима уз захтев за издавање возачке дозволе по основу замене иностране возачке дозволе прилажу важећу инострану возачку дозволу, превод иностране возачке дозволе оверен од стране овлашћеног судског тумача и документа и доказе прописане чланом 3. овога правилника, осим доказа о положеном возачком испиту и испиту из прве помоћи.

Возачу који је возачку дозволу Републике Србије заменио за инострану возачку дозволу возачка дозвола може се издати само на основу замене иностране возачке дозволе или на основу поново положеног возачког испита.

Инострана возачка дозвола на основу које је орган надлежан за издавање возачке дозволе издао возачку дозволу враћа се органу државе која је издала инострану возачку дозволу преко дипломатско-конзуларног представништва те земље у Републици Србији, а у досијеу се задржава фотокопија иностране возачке дозволе.

Иностране возачке дозволе особља дипломатских и конзуларних представништава, мисија страних држава и представништава међународних организација у Републици Србији, осим почасних конзула, на основу којих је орган надлежан за издавање возачке дозволе издао возачку дозволу, достављају се Министарству спољних послова Републике Србије.

У возачкој дозволи која се издаје на основу иностране возачке дозволе у рубрику 12. на полеђини возачке дозволе уписује се код из Прилога 1 овога правилника.

У возачкој дозволи која се издаје на основу иностране возачке дозволе преписује се датум издавања за сваку појединачну категорију. Ако у иностраној возачкој дозволи датуми издавања за сваку појединачну категорију нису раздвојени, као датум издавања за сваку категорију возила којом возач има право да управља уписује се датум издавања иностране возачке дозволе.

Инострана возачка дозвола неће се заменити за возачку дозволу Републике Србије ако је неважећа или је поништена, повучена или отказана од стране органа који је издао инострану возачку дозволу.

Изузетно од ст. 2. и 7. овог члана, возачу који је возачки испит за управљање моторним возилима и скуповима возила положио у Републици Србији и који је возачку дозволу Републике Србије заменио за инострану возачку дозволу чија је важност истекла, издаће се, на захтев, возачка дозвола Републике Србије, ако испуњава остале прописане услове за издавање возачке дозволе. Истекла инострана возачка дозвола предаје се територијално надлежној организационој јединици Министарства унутрашњих послова или иностраном органу који је издао возачку дозволу. Територијално надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих послова вратиће предату инострану возачку дозволу органу који је возачку дозволу издао.

*Службени гласник РС, број 20/2019

Члан 18.

Примљени захтеви за издавање возачке дозволе, издавање пробне возачке дозволе, издавање дупликата возачке дозволе, односно пробне возачке дозволе и замену иностране возачке дозволе за возачку дозволу Републике Србије и подаци о издатим дозволама евидентирају се у Регистру возачких дозвола, односно пробних возачких дозвола (у даљем тексту: Регистар), који се води у јединственом информационом систему Министарства унутрашњих послова.

Регистар се састоји из досијеа возача и евиденције у електронском облику.

Досије возача чине захтеви за издавање возачке дозволе и приложени докази. Сви докази прилажу се у изворнику, осим доказа који су органу доступни у електронском облику. Досијеи возача чувају се до смрти возача и по добијању обавештења о смрти возача од надлежног матичара, комисијски уништавају, о чему са саставља записник. Податак о смрти возача евидентира се у електронској евиденцији возача, након чега се подаци пребацују у пасивну евиденцију возача.

Територијално надлежна организациона јединица министарства унутрашњих послова дужна је да приликом пријема захтева за издавање возачке дозволе, након што утврди да су испуњени услови за издавање возачке дозволе, у електронску евиденцију унесе податке који се уписују у возачку дозволу.

Електронску евиденцију возача чине електронски регистар и електронска картотека издатих возачких дозвола.

Електронски регистар садржи редни број, датум подношења захтева за издавање возачке дозволе, јединствени матични број грађана, презиме и име возача и садржај одлуке по захтеву. Ако је захтев за издавање возачке дозволе решен негативно, у електронском регистру евидентира се број и датум управног акта којим је одлучено по захтеву. Ако је возачу издата возачка дозвола, у регистру возача евидентирају се категорије којима возач има право да управља и серијски број издате возачке дозволе.

У електронској картотеци возача евидентирају се подаци из досијеа возача: јединствени матични број грађана, презиме и име, датум и место рођења, назив територијално надлежне организационе јединице која је издала возачку дозволу, датум издавања и уручења возачке дозволе, број уписа у електронском регистру возача, серијски број издате возачке дозволе, категорије возила којима возач има право да управља, важност појединачних категорија возила којима возач има право да управља, важност обрасца возачке дозволе, подаци о издатим возачким дозволама због истека важења возачке дозволе, промене личног имена или пребивалишта возача, замене возачке дозволе због погрешно унетих података, крађе, губитка, оштећења или уништења возачке дозволе, подаци о издатим возачким дозволама на основу замене иностране возачке дозволе, категоријама и подкатегоријама возила којима возач има право да управља и датумима издавања дозволе за сваку категорију појединачно, податке о издатим пробним возачким дозволама и податке о ограничењима, забранама и обавезама коришћења помагала из уверења о здравственој способности за управљање моторним возилима и скуповима возила евидентирана у возачкој дозволи кодовима из Прилога 1 овога правилника.

У електронској картотеци возача поред података из претходног става евидентирају се и подаци о изреченим и извршеним мерама забране управљања моторним возилима и скуповима возила и мерама одузимања возачке дозволе изреченим од стране органа надлежних за саобраћајне прекршаје и кривична дела против безбедности саобраћаја, подаци о одузимању возачке дозволе због здравствене неспособности и подаци о одузимању возачке дозволе због евидентираних казнених поена за саобраћајне прекршаје.

Члан 19.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о обрасцу возачке дозволе („Службени лист СФРЈ”, бр. 74/89 и 17/90) и Правилник о возачким дозволама, дозволама за возаче – инструкторе и возаче трактора и потврдама о познавању саобраћајних прописа („Службени гласник СРС”, број 16/83).

Члан 20.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2011. године.

Број 01-11386/10

У Београду, 27. септембра 2010. године

Министар унутрашњих послова,

Ивица Дачић,с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о возачким дозволама: "Службени гласник РС", број 20/2019-183

Члан 5.

Возачка дозвола за управљање моторним возилима издаваће се на обрасцу израђеном у складу са одредбама Правилника о возачким дозволама („Службени гласник РСˮ, број 73/10), док се не утроше произведени обрасци.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а примењује се од 3. априла 2019. године.

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о возачким дозволама: "Службени гласник РС", број 43/2019-7

Члан 4.

Образац захтева за издавање возачке дозволе, издавање пробне возачке дозволе, издавање нове возачке дозволе, односно нове пробне возачке дозволе и замену иностране возачке дозволе за возачку дозволу Републике Србије (Образац 1), који је одштампан уз Правилник о возачким дозволама („Службени гласник РС”, бр. 73/10 и 20/19), замењује се Обрасцем захтева за издавање возачке дозволе, издавање пробне возачке дозволе, издавање нове возачке дозволе, односно нове пробне возачке дозволе и замену иностране возачке дозволе за возачку дозволу Републике Србије (Образац 1), који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јула 2019. године.

Правилник о измени и допуни Правилника о возачким дозволама: "Службени гласник РС", број 128/2020-29

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а примењује се од 1. децембра 2020. године.

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Правилником о изменама и допунама Правилника о возачким дозволама ("Службени гласник РС", број 20/2019)  Oбразац 3 – „Пробна возачка дозволаˮ и Прилог 1 – „Јединствени кодови додатних информација и ограничењаˮ замењени су новим Обрасцем 3 – „Пробна возачка дозволаˮ и Прилогом 1 – „Јединствени кодови додатних информација и ограничењаˮ (види члан 4. Правилника - 20/2019-183).

Правилником о изменама и допунама Правилника о возачким дозволама ("Службени гласник РС", број 43/2019)  Oбразац 1 - „Захтев за издавање возачке дозволе, издавање пробне возачке дозволе, односно нове пробне возачке дозволе и замену иностране возачке дозволе за возачку дозволу Републике Србије и Потврда о пријему захтева за издавање возачке дозволе-пробне возачке дозволеˮ замењен је новим Обрасцем 1 - „Захтев за издавање возачке дозволе, издавање пробне возачке дозволе, односно нове пробне возачке дозволе и замену иностране возачке дозволе за возачку дозволу Републике Србије и Потврда о пријему захтева за издавање возачке дозволе-пробне возачке дозволеˮ

Правилником о измени и допуни Правилника о возачким дозволама ("Службени гласник РС", број 128/2020)  Прилог 1 – „Јединствени кодови додатних информација и ограничењаˮ замењен је новим Прилогом 1 (види члан 2. Правилника - 128/2020-29).

 

Образац 1 - Захтев за издавање возачке дозволе, издавање пробне возачке дозволе, издавање нове возачке дозволе, односно нове пробне возачке дозволе и замену иностране возачке дозволе за возачку дозволу Републике Србије и Потврда о пријему захтева за издавање возачке дозволе-пробне возачке дозволе

Образац 2 - Лице и наличје возачке дозволе

Образац 3 - Лице и наличје пробне возачке дозволе

Прилог 1 - Јединствени кодови додатних информација и ограничења