На основу члана 54. став 4. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 36/09),

Министар животне средине и просторног планирања доноси

 

ПРАВИЛНИК

о поступању са отпадом који садржи азбест

"Службени гласник РС", број 75 од 20. октобра 2010.

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се начин паковања, критеријуми, услови и начин коначног одлагања отпада који садржи азбест и друге мере за спречавање разношења азбестних влакана и прашине у животној средини.

Члан 2.

Одредбе овог правилника односе се на отпадни сирови азбест, односно отпад који садржи азбест.

Листа отпада који садржи азбест дата је у прилогу који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) азбест обухвата следеће влакнасте силикате:

– крокидолит (плави азбест),

– актинолит,

– антофилит,

– кризотил (бели азбест),

– амозит (смеђи азбест),

– тремолит;

2) отпад који садржи азбест (у даљем тексту: азбестни отпад) јесте отпадни сирови азбест и свака материја или предмет који садржи азбест и азбестна влакна, као и азбестна прашина настала емисијом азбеста у ваздух код обраде азбеста или материја, материјала и производа који садрже азбест, а које власник одбацује, намерава или мора одбацити;

3) површинско очвршћивање јесте поступак везивања азбестних влакана на површини материјала слојем везива које веже азбестна влакна у чврсто везаном азбестном отпаду, или везивом које спречава ослобађање азбестних влакана у животну средину слабо везаног азбестног отпада;

4) рад са производима који садрже азбест обухвата активности код којих је могуће ослобађање азбеста у животну средину, осим активности употребе азбеста из тачке 3) овог члана;

5) сирови азбест јесте производ добијен примарним дробљењем азбестне руде;

6) слабо везани азбестни отпад јесте азбестни отпад специфичне масе мање од 1000 kg/m3;

7) солидификација азбестног отпада јесте поступак у којем се азбестна прашина, отпадни сирови азбест или слабо везани азбестни отпад хомогено мешају са цементом или другим хидрауличким везивом и са њим вежу тако да се постигне притисна чврстоћа од најмање 10 N/mm² и спречи ослобађање азбестних влакана у животну средину;

8) употреба азбеста обухвата активности које укључују руковање сировим азбестом у количини већој од 100 kg годишње и које се односе на:

(1) производњу сирове азбестне руде, осим процеса који су у директној вези са копањем руде, и/или

(2) производњу производа који садрже азбест, и то:

– азбестни цемент или производи од азбестног цемента,

– азбестни фрикциони производи,

– азбестни филтери,

– азбестни текстил,

– азбестни папир и картон,

– азбестни заптивачи,

– азбестни амбалажни материјали,

– азбестни материјал за ојачања,

– азбестне подне облоге,

– азбестна пунила;

9) уништавање азбестних влакана јесте поступак хемијског, термичког или механичког третмана азбестног отпада услед којег из азбеста настају друга једињења или минерали или азбест изгуби своју влакнасту структуру;

10) чврсто везани азбестни отпад јесте азбестни отпад специфичне масе веће од 1000 kg/m3.

Члан 4.

Производ који садржи азбест подлеже редовном мерењу емисије у ваздух, односно испуштања течности из постројења у складу са законом.

На постројења која у производњи користе азбест примењују се мере и граничне вредности утврђене посебним прописом о граничним вредностима емисија у ваздух, односно испуштања у воду, уз примену најбољих доступних техника, утврђених дозволом у складу са законом.

Члан 5.

У производњи производа који садржи азбест обезбеђује се третман свих отпадних течности које настају као последица процеса производње до нивоа садржаја азбеста у концентрацији мањој од прописаних граничних вредности за испуштање у реципијент.

Ако отпадне течности, настале у току чишћења и одржавања постројења, садрже азбест у концентрацији мањој од прописаних граничних вредности, дозвољено је њихово испуштање у реципијент у складу са посебним прописом.

Члан 6.

У обављању активности са производима који садрже азбест предузимају се све потребне мере за спречавање загађивања животне средине азбестним влакнима или прашином који су настали обављањем тих активности.

Производња производа који садржи азбест и третман производа који садржи азбест врше се у складу са планом уклањања азбеста или материјала који садрже азбест из грађевинских објеката, конструкција или уређаја, који садржи нарочито:

1) активности којима се у највећој могућој мери обезбеђује одстрањивање азбеста или материјала који садрже азбест пре него што се приступи уклањању грађевинских објеката, конструкције или уређаја;

2) мере заштите здравља и безбедности запослених, као и обавезу употребе посебне заштитне опреме у складу са прописима о заштити на раду.

Члан 7.

Мере за спречавање разношења азбестних влакана и прашине у животну средину предузимају се при сакупљању, транспорту, складиштењу, третману или одлагању азбестног отпада.

Сакупљање, транспорт, складиштење, третман и коначно одлагање азбестног отпада врши се у складу са законом којим се уређује управљање отпадом.

Кретање азбестног отпада прати документ о кретању опасног отпада, у складу са посебним прописом.

Члан 8.

Азбестни отпад се пакује пре транспорта тако да се спречи разношење азбестних влакана и прашине у животну средину.

Азбестни отпад се пре одлагања третира поступцима површинског очвршћивања или солидификације или уништавањем азбестних влакана, тако да се спречи разношење азбестних влакана и прашине у животну средину.

Транспорт азбестног отпада до места одлагања врши се без претовара.

Контејнери или амбалажа за паковање азбестног отпада морају бити видљиво означени, у складу са прописима којима се уређује превоз опасних материја.

Слабо везани азбестни отпад пакује се у одговарајућу непропусну амбалажу.

Складиштење азбестног отпада спроводи се на начин да се спречи разношење азбестних влакана и прашине у животну средину.

Члан 9.

Азбестни отпад се пре одлагања пакује и прекрива на начин да се избегне разношење азбестних влакана и прашине у ваздух или изливања течности које садрже азбестна влакна.

Коначно одлагање отпада који садржи азбест врши се под контролисаним условима (подземно складиштење у рудницима, на депонију и друго), у складу са посебним прописом.

Члан 10.

Азбестни отпад одлаже се на депонију под условима и на начин да:

1) буде одложен у посебне касете, видљиво означене и намењене одлагању азбестног отпада, одвојено од осталог отпада на депонији;

2) дневно прекривање буде вршено на начин да се током прекривања спречи ослобађање азбестних влакана у животну средину;

3) након затварања касете где је одложен азбестни отпад, буду забрањене било какве додатне активности (отварање касете, копање, бушење и друго) како би се спречило ослобађање азбестних влакана и прашине у животну средину.

Азбестни отпад одлаже се на депонију, без претходне анализе елуата у складу са законом којим се уређује управљање отпадом и посебним прописом, ако:

1) не садржи друге опасне материје, осим чврсто везаног азбеста;

2) обухвата грађевински отпад који садржи чврсто везани азбест и остали чврсто везани азбестни отпад.

Ако на депонији не постоји изграђена посебна касета за одлагање азбестног отпада, азбестни отпад до коначног одлагања, складишти се у радном простору депоније како би се спречило разношење азбестних влакана у животну средину.

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00073/2010-01

У Београду, 8. октобра 2010. године

Министар,

др Оливер Дулић, с.р.


ПРИЛОГ

ЛИСТА ОТПАДА КОЈИ САДРЖИ АЗБЕСТ

1. Чврсто везани азбестни отпад – грађевински отпад који садржи азбест и претежно неорганске материје:

1) Азбестноцементни производи:

а) равне или таласасте плоче великог формата,

б) фасадне и кровне плоче малог формата,

в) азбестно цементна галантерија (посуде за растиње итд.),

г) цеви за високо и нискоградњу,

д) цеви за наводњавање и одводњавање;

2) Азбестноцементна прашина и азбестноцементни муљ – прашина и муљ из обраде азбестцемента;

3) Кочионе облоге и плочице које садрже азбест и други чврсти неоргански отпад који садржи азбест:

a) кочионе облоге и плочице за возила и индустријску употребу,

б) облоге склопова;

4) Отпад који садржи азбест обрађен методама очвршћавања:

a) азбест нанешен бризгањем и/или навлачењем отврднут неорганским везивом,

б) обрађене лаке грађевинске плоче, ватросталне плоче и плоче за заштиту од пожара,

в) обрађени азбестни папири и картони,

г) други обрађени слабо везани отпад који садржи азбест попут азбестних трака и тканина.

2. Чврсто везани азбестни отпад – грађевински отпад који садржи претежно органске материје настао у поступцима прераде азбеста:

1) Материјали загађени азбестним влакнима:

а) конструкциони елементи и уређаји који се користе код уклањања материјала који садрже слабо везани азбест,

б) подне облоге, текстил, завесе,

в) фолије,

г) изолациони материјали,

д) радна заштитна одећа;

2) Грађевински хемијски производи који садрже азбест:

а) китови за спајање, површински китови,

б) пунила и заливне масе,

в) заптивне масе,

г) пластичне масе и лепкови,

д) боје;

3) Други отпад који садржи азбест са претежно органским материјама:

а) подне облоге,

б) киселоотпорне посуде,

4) Отпадни азбест очвршћен неорганским везивима;

3. Слабо везани азбестни отпад – изолациони материјали који садрже азбест:

1) Отпад који садржи азбест настао при реконструкцији или одржавању делова грађевинских објеката или уређаја;

2) Прашина која садржи азбест, азбестна прашина и азбестни муљ:

а) честице прашине из филтерских уређаја,

б) сирови азбест настао у току прераде азбеста,

в) слабо-везани материјали који садрже азбест из уређаја и грађевинских елемената,

г) азбестни муљ настао при пречишћавању отпадних вода или рушењу грађевинских објеката и уређаја које садрже слабо везани азбест;

3) Лаке плоче које садрже азбест:

а) лаке грађевинске плоче,

б) ватросталне плоче,

в) плоче за заштиту од пожара;

4) Текстил и филтерски материјали који садрже азбест:

а) траке, савитљиве цеви, тканине, одећа за заштиту од високих температура,

б) азбестне плоче и запивачи,

в) азбестни папир и картон.