Zakon

 

На основу члана 6. став 2. Уредбе о садржини и начину вођења информационог система, методологији, структури, заједничким основама, категоријама и нивоима сакупљања података, као и садржини информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност („Службени гласник РС”, брoj 112/09),

Министар животне средине, рударства и просторног планирања доноси

 

 

ПРАВИЛНИК

о Националној листи индикатора заштите животне средине

"Службени гласник РС", број 37 од 31. маја 2011.

 

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се Национална листа индикатора заштите животне средине (у даљем тексту: Национална листа индикатора).

Национална листа индикатора дата је у Прилогу – Национална листа индикатора заштите животне средине, који је одштампан уз овај правилник чини његов саставни део.

 

Члан 2.

Национална листа индикатора садржи општи опис индикатора и индикаторе тематских целина разврстане на тематска подручја.

Општи опис индикатора обухвата:

1) значај на националном и међународном нивоу;

2) релевантност за извештавање коришћењем датог индикатора;

3) мерљивост и статистичку исправност индикатора;

4) једноставност и лакоћу разумевања;

5) економску оправданост.

 

Члан 3.

Структура података у Националној листи индикатора подељена је према категоријама у тематске целине, и то:

1) ваздух и климатске промене;

2) воде;

3) природа и биолошка разноврсност;

4) земљиште;

5) отпад;

6) бука;

7) нејонизујуће зрачење;

8) шумарство, лов и риболов;

9) одрживо коришћење природних ресурса;

10) привредни и друштвени потенцијали и активности од значаја за животну средину;

11) међународна и национална законска регулатива, као и мере (стратегије, планови, програми, споразуми), извештаји и остала документа и активности из области заштите животне средине;

12) субјекти система заштите животне средине.

 

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Број 110-00-45/2011-05

У Београду, 24. маја 2011. године

Министар,

др Оливер Дулић, с.р.

 

 

 

indikatori_Page_001.tif

indikatori_Page_002.tif

indikatori_Page_003.tif

indikatori_Page_004.tif

indikatori_Page_005.tif

indikatori_Page_006.tif

indikatori_Page_007.tif

indikatori_Page_008.tif

indikatori_Page_009.tif

indikatori_Page_010.tif

indikatori_Page_011.tif

indikatori_Page_012.tif

indikatori_Page_013.tif

indikatori_Page_014.tif

indikatori_Page_015.tif

indikatori_Page_016.tif

indikatori_Page_017.tif

indikatori_Page_018.tif

indikatori_Page_019.tif

indikatori_Page_020.tif

indikatori_Page_021.tif

indikatori_Page_022.tif

indikatori_Page_023.tif

indikatori_Page_024.tif

indikatori_Page_025.tif

indikatori_Page_026.tif

indikatori_Page_027.tif

indikatori_Page_028.tif

indikatori_Page_029.tif

indikatori_Page_030.tif

indikatori_Page_031.tif

indikatori_Page_032.tif

indikatori_Page_033.tif

indikatori_Page_034.tif

indikatori_Page_035.tif

indikatori_Page_036.tif

indikatori_Page_037.tif

indikatori_Page_038.tif

indikatori_Page_039.tif

indikatori_Page_040.tif

indikatori_Page_041.tif

indikatori_Page_042.tif

indikatori_Page_043.tif

indikatori_Page_044.tif

indikatori_Page_045.tif

indikatori_Page_046.tif

indikatori_Page_047.tif

indikatori_Page_048.tif

indikatori_Page_049.tif

indikatori_Page_050.tif

indikatori_Page_051.tif

indikatori_Page_052.tif

indikatori_Page_053.tif

indikatori_Page_054.tif

indikatori_Page_055.tif

indikatori_Page_056.tif

indikatori_Page_057.tif

indikatori_Page_058.tif

indikatori_Page_059.tif

indikatori_Page_060.tif

indikatori_Page_061.tif

indikatori_Page_062.tif

indikatori_Page_063.tif

indikatori_Page_064.tif

indikatori_Page_065.tif

indikatori_Page_066.tif

indikatori_Page_067.tif

indikatori_Page_068.tif

indikatori_Page_069.tif

indikatori_Page_070.tif

indikatori_Page_071.tif

indikatori_Page_072.tif

indikatori_Page_073.tif

indikatori_Page_074.tif

indikatori_Page_075.tif

indikatori_Page_076.tif

indikatori_Page_077.tif

indikatori_Page_078.tif

indikatori_Page_079.tif

indikatori_Page_080.tif

indikatori_Page_081.tif

indikatori_Page_082.tif

indikatori_Page_083.tif

indikatori_Page_084.tif

indikatori_Page_085.tif

indikatori_Page_086.tif

indikatori_Page_087.tif

indikatori_Page_088.tif

indikatori_Page_089.tif

indikatori_Page_090.tif

indikatori_Page_091.tif

indikatori_Page_092.tif

indikatori_Page_093.tif

indikatori_Page_094.tif

indikatori_Page_095.tif

indikatori_Page_096.tif

indikatori_Page_097.tif

indikatori_Page_098.tif

indikatori_Page_099.tif

indikatori_Page_100.tif

indikatori_Page_101.tif

indikatori_Page_102.tif

indikatori_Page_103.tif

indikatori_Page_104.tif

indikatori_Page_105.tif

indikatori_Page_106.tif

indikatori_Page_107.tif

indikatori_Page_108.tif

indikatori_Page_109.tif

indikatori_Page_110.tif

indikatori_Page_111.tif

indikatori_Page_112.tif

indikatori_Page_113.tif

indikatori_Page_114.tif

indikatori_Page_115.tif

indikatori_Page_116.tif

indikatori_Page_117.tif

indikatori_Page_118.tif

indikatori_Page_119.tif

indikatori_Page_120.tif

indikatori_Page_121.tif

indikatori_Page_122.tif

indikatori_Page_123.tif

indikatori_Page_124.tif

indikatori_Page_125.tif

indikatori_Page_126.tif

indikatori_Page_127.tif

indikatori_Page_128.tif

indikatori_Page_129.tif

indikatori_Page_130.tif