Zakon

 

На основу члана 97. став 8. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09),

Министар просвете и науке доноси

 

ПРАВИЛНИК

о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу

"Службени гласник РС", број 44 од 17. јуна 2011.

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се ближи услови за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу.

Члан 2.

Предшколска установа у складу са својим могућностима и исказаним потребама породица за различитим програмима предшколског васпитања и образовања, на захтев родитеља, односно старатеља, врши упис деце предшколског узраста, према следећим критеријумима за утврђивање приоритета за упис:

1) деца из друштвено осетљивих група:

(1) деца жртве насиља у породици,

(2) деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања,

(3) деца самохраних родитеља,

(4) деца из социјално нестимулативних средина,

(5) деца са сметњама у психофизичком развоју,

(6) деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју,

(7) деца тешко оболелих родитеља,

(8) деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица,

(9) деца предложена од стране центра за социјални рад,

(10) деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој;

2) деца запослених родитеља и редовних студената;

3) деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици;

4) деца чија су браћа или сестре уписани у исту предшколску установу;

5) остала деца.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-74/2011-07

У Београду, 6. јуна 2011. године

Министар,

проф. др Жарко Обрадовић, с.р.