Zakon
Редакцијски пречишћен текст

  

 

На основу члана 154. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11)

Министар просвете и науке доноси

 

ПРАВИЛНИК

о обрасцу легитимације просветног инспектора и просветног саветника

"Службени гласник РС", бр. 70 од 23. септембра 2011, 69 од 7. августа 2015, 81 од 24. септембра 2015 - др. правилник

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се образац легитимације просветног инспектора и просветног саветника.

Члан 2.

Легитимација просветног инспектора издаје се на Обрасцу бр. 1, а легитимација просветног саветника на Обрасцу бр. 2.

Легитимација просветног инспектора и легитимација просветног саветника (у даљем тексту: легитимација) штампа се на 200-грамској хартији, величине 60х90 mm, на светлоплавој подлози са Малим грбом Републике Србије у боји.

Легитимација је обложена провидним пластифицираним заштитним материјалом.

Обрасци бр. 1 и 2 из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2а*

Легитимација просветног инспектора издаје се просветном инспектору запосленом у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као и просветном инспектору у органу Аутономне покрајине Војводине, односно јединици локалне самоуправе када, у складу са Законом, обављају послове инспекцијског надзора у установама које обављају делатност у области образовања и васпитања.*

Легитимација просветног саветника издаје се просветном саветнику запосленом у Министарству просвете, науке и технолошког развоја када, у складу са Законом, обавља послове стручно-педагошког надзора у установама које обављају делатност у области образовања и васпитања.*

*Службени гласник РС, број 69/2015

Члан 3.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о обрасцу легитимације просветног инспектора и просветног саветника („Службени гласник РС”, бр. 60/06 и 9/08).

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-00051/2011-12

У Београду, 28. јула 2011. године

Министар,

проф. др Жарко Обрадовић, с.р.

 

 

Legitimacija-PROSVETNI_INSPEKTOR.tiff

*Службени гласник РС, број 69/2015

Legitimacija-PROSVETNI_SAVETNIK.tif

*Службени гласник РС, број 69/2015