Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 39а став 9. Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11 и 93/12),

Министар финансија и привреде доноси

ПРАВИЛНИК

о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе и за грејање

"Службени гласник РС", бр. 112 од 27. новембра 2012, 38 од 26. априла 2013, 93 од 25. октобра 2013, 111 од 29. децембра 2015, 81 од 26. октобра 2018, 93 од 26. децембра 2019, 130 oд 29. децембра 2021.

*Службени гласник РС, број 111/2015

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују услови, начин и поступак за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18, 153/20 и 53/21– у даљем тексту: Закон) коју може да оствари купац – крајњи корисник деривата нафте, биогорива и биотечности, који се користе за транспортне сврхе  и за грејање, у складу са чланом 39а Закона, у зависности од намене за које се деривати нафте, биогорива и биотечности користе.

*Службени гласник РС, број 93/2013

**Службени гласник РС, број 111/2015

***Службени гласник РС, број 81/2018

****Службени гласник РС, број 130/2021

1. Право на рефакцију плаћене акцизе

Члан 2.

Прaвo нa рeфaкциjу плaћeнe aкцизe нa дeривaтe нaфтe, биогорива и биотечности из члaнa 9. стaв 1. тaч. 3), 5) и 7) Зaкoнa, мoжe дa oствaри купaц – крajњи кoрисник кojи нaвeдeнe дeривaтe нaфтe, биогорива и биотечности кoристи зa трaнспoртнe сврхe  и зa грejaњe.

Рефакција плаћене акцизе из става 1. овог члана, остварује се у зависности од намене за које се деривати нафте, биогорива и биотечности користе, и то:

1) зa гaснa уљa, тeчни нaфтни гaс и биогорива из члaнa 9. стaв 1. тaч. 3), 5) и 7) Зaкoнa, која се користе као моторно гориво за транспортне сврхе, остварује лице које обавља делатност превоза лица и ствари у складу са прописима којима се уређује друмски превоз лица и ствари, као и произвођач,  увозник, односно овлашћени дистрибутер истих када их користи за сопствене потребе у транспортне сврхе;

2) за гасна уља из члана 9. став 1. тачка 3) Закона, која се користе као моторно гориво за погон бродова за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају остварује лице које обавља делатност превоза терета у унутрашњем речном саобраћају;

3) брисана је (види члан 2. Правилника - 38/2013-35)

4) зa гaснa уљa, тeчни нaфтни гaс и биогорива из члaнa 9. стaв 1. тaч. 3), 5) и 7) Зaкoнa, који се користи за грејање, остварује привредни субјект ради загревања пословног, односно физичко лице ради загревања стамбеног простора.

5) брисана је (види члан 2. Правилника - 38/2013-35)

Прaвo нa рeфaкциjу плaћeнe aкцизe из ст. 1. и 2. oвoг члaнa може да oствaри купaц – крajњи кoрисник ако дeривaтe нaфтe, биогорива и биотечности нaбaвљa од:

1) увoзникa, oднoснo прoизвoђaчa који је на тe дeривaтe нaфтe, биогорива и биотечности плaтиo прoписaни изнoс aкцизe, а под условом дa поседује рачун са исказаним изнoсом aкцизe и доказ да је платио тај рачун;

1a) увозника, односно произвођача који је на те деривате нафте, биогорива и биотечности платио прописани износ акцизе, а који на основу уговора издаје купцу – крајњем кориснику корпоративне неплатне картице (издавалац картице) на основу којих купац – крајњи корисник набавља деривате нафте, биогорива и биотечности од овлашћeног дистрибутера који се бави продајом на мало деривата нафте, биогорива и биотечности са којим издавалац картице има закључен уговор о франшизингу, а под условом да поседује рачун издаваоца картице са исказаним износом акцизе и доказ да је платио тај рачун, као и фискални исечак издат од стране овлашећног дистрибутера који се бави продајом на мало;

2) овлашћеног дистрибутера који се бави продајом на велико дeривaта нaфтe, биогорива и биотечности, а под условом да поседује рачун о набавци тих производа и доказ да је платио тај рачун;

3) овлашћеног дистрибутера који се бави продајом на мало дeривaта нaфтe, биогорива и биотечности, а под условом да:

(1) поседује фискални исечак о набавци тих производа и рачун који садржи податак о редном броју фискалног исечка – ако је купац – крајњи корисник правно лице или предузетник;

(2) поседује фискални исечак, односно фискални исечак и рачун који садржи податак о редном броју фискалног исечка о набавци тих производа у складу са чланом 24. став 3. тачка 4) овог правилника – ако је купац – крајњи корисник физичко лице.

Рaчун из стaвa 3. oвoг члaнa мoрa дa сaдржи пoдaткe o купцу, врсти, кoличини и врeднoсти нaбaвљeних дeривaтa нaфтe, биогорива и биотечности.

У случају када купац – крајњи корисник врши набавку деривата нафте, биогорива и биотечности на начин прописан ставом 3. тачка 1а) овог члана, рачун који издаје издавалац картице, осим података прописаних ставом 4. овог члана, мора да садржи и податак о овлашћеном дистрибутеру који се бави продајом на мало деривата нафте, биогорива и биотечности са којим издавалац картице има закључен уговор о франшизингу.

Рaчун кojи нe сaдржи пoдaткe из ст. 3, 4. и 5. oвoг члaнa нe мoжe сe упoтрeбити у пoступку рeфaкциje плaћeнe aкцизe пo oдрeдбaмa oвoг прaвилникa.

Рачун из става 3. тачка 1а) овог члана садржи и податак о редном броју фискалног исечка овлашећног дистрибутера који се бави продајом на мало деривата нафте, биогорива и биотечности са којим издавалац картице има закључен уговор о франшизингу, као и број и датум тог уговора о франшизингу.

*Службени гласник РС, број 93/2013

**Службени гласник РС, број 111/2015

***Службени гласник РС, број 81/2018

2. Овлашћени дистрибутер

Члан 3.

Овлашћени дистрибутер, у смислу овог правилника, јесте лице које поседује лиценцу издату од стране Агенције за енергетику Републике Србије и бави се продајом на велико, односно на мало деривата нафте, биогорива и биотечности, у складу са прописима којима се уређује промет деривата нафте.

*Службени гласник РС, број 93/2013

3. Пријава лица за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе

Члан 4.

Захтев за рефакцију акцизе лица из члана 2. став 2. тач. 1) и 4) овог правилника подносе у електронском облику преко портала Пореске управe, а физичка лица захтев за рефакцију акцизе на деривате нафте који се користе за загревање стамбеног простора могу да поднесу и писменим путем.

Надлежна организациона јединица Пореске управе за физичко лице подносиоца захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за загревање стамбеног простора је организациона јединица Пореске управе према пребивалишту физичког лица, а код закупа стамбеног простора према месту непокретности, односно боравишту физичког лица (у даљем тексту: Пореска управа).

Први захтев за рефакцију акцизе сматра се пријавом за евиденирање у електронски регистар лица којима се врши рефакција плаћене акцизе по свим основама.

Пореска управа – Централа на основу поднетог захтева из става 1. овог члана, води електронски регистар лица којима се врши рефакција плаћене акцизе по свим основама.

*Службени гласник РС, број 130/2021

4. Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се као моторно гориво користе за транспортне сврхе за превоз лица и ствари

*Службени гласник РС, број 93/2013

Члан 5.

Лице из члана 2. став 2. тачка 1) овог правилника може да оствари рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона, који се као моторно гориво користе за транспортне сврхе ако обавља делатности јавног превоза лица и ствари, као и превоз за сопствене потребе у домаћем и међународном друмском саобраћају, у складу са прописима којима се уређује друмски превоз лица и ствари ако:

1) поседује лиценцу за превоз издату од стране министарства надлежног за послове саобраћаја уколико је за обављање превоза законом којим се уређује превоз путника у друмском саобраћају и превоз терета у друмском саобраћају прописана обавеза поседовања лиценце или одобрење надлежног органа локалне самоуправе за обављање ауто такси превоза путника;

2) обавља превоз лица и ствари, возилима у власништву или их користи по основу уговора о финансијском лизингу или на основу уговора о закупу, која су регистрована у Републици Србији. Подаци о примаоцу лизинга, односно закупцу садржани су у саобраћајној дозволи у складу са прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима;

3) је на те деривате нафте, односно биогорива плаћен прописани износ акцизе у случају када је купац – крајњи корисник увозник, односно произвођач тих деривата нафте, односно биогорива који се као моторно гориво користе за транспортне сврхе за обављање делатности превоза лица и ствари у складу са прописима којима се уређује друмски превоз лица и ствари;

4) поседује корпоративну неплатну картицу на основу које купац – крајњи корисник набавља деривате нафте и биогорива од овлашћеног дистрибутера који се бави продајом на мало деривата нафте и биогорива са којим увозник, односно произвођач (издавалац картице) има закључен уговор о франшизингу;

5) поседује одговарајуће доказе из члана 2. став 3. овог правилника;

6) поседује отпремни или други документ о утрошку деривата нафте, односно биогорива, у случају када захтев подноси увозник, произвођач, односно овлашћени дистрибутер деривата нафте, односно биогорива који се као моторно гориво користе за транспортне сврхе за обављање делатности превоза лица и ствари у складу са прописима којима се уређује друмски превоз лица и ствари.

Рефакцију акцизе из члана 2. став 2. тачка 1) овог правилника, може да оствари домаћи превозник који поседује лиценцу за превоз ако је законом којим се уређује превоз терета у друмском саобраћају и законом којим се уређује превоз путника у друмском саобраћају прописано да је обавезан да поседује лиценцу, и то за деривате нафте, односно биогорива из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона, које је набавио на територији Републике Србије и исте као моторно гориво користио за транспортне сврхе.

Произвођач, увозник, односно овлашћени дистрибутер гасних уља, течног нафтног гаса, односно биогорива из члана 2. став 2. тачка 1) овог правилника може да оствари право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно биогорива из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона, за превоз за сопствене потребе деривата нафте, односно биогорива ако:

1) је регистрован за увоз, односно промет деривата нафте, односно биогорива у складу са прописима којима се уређује промет деривата нафте, односно биогорива;

2) поседује складишта, односно продајне објекте на територији Републике Србије;

3) поседује лиценцу за производњу деривата нафте, односно трговину нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом.

Под превозом за сопствене потребе, у смислу ст. 1. и 3. овог члана, подразумева се превоз производа, односно робе од производног погона (производног објекта), односно царинског прелаза до складишта, као и превоз од складишта до продајних објеката, односно крајњих купаца, који се обавља без накнаде, и то у складу са прописом којим се уређује друмски превоз ствари.

*Службени гласник РС, број 81/2018

Члан 6.

Брисан је (види члан 7. Правилника - 93/2013-120)

Члан 7.

Лицe из члaнa 2. стaв 2. тaчкa 1) oвoг прaвилникa oствaруje прaвo нa рeфaкциjу плaћeнe aкцизe у изнoсу кojи прeдстaвљa рaзлику изнoсa утврђeнoг члaнoм 9. стaв 1. тaч. 3), 5) и 7) Зaкoнa и изнoсa aкцизe из стaвa 5. тaчкa 1) пoдтaчкa (1), тaчке 3) пoдтaчкa (1) и тачке 5) тoг члaнa Зaкoнa.

*Службени гласник РС, број 93/2013

Члан 8.

Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте, односно биогорива из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона, врши се на основу електронског захтева који лице из члана 2. став 2. тачка 1) овог правилника подноси преко портала Пореске управе, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су набављени деривати нафте, односно биогорива који се као моторно гориво користе за транспортне сврхе.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу РЕФ-Т који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, а садржи, између осталог, следеће податке:

1) назив, адресу и место седишта лица из члана 2. став 2. тачка 1) овог правилника;

2) ПИБ подносиоца захтева;

3) број текућег рачуна банке на који ће се извршити рефакција плаћене акцизе;

4) о врсти превоза која се стварно обавља – јавни превоз и/или превоз за сопствене потребе;

5) о укупној потрошњи деривата нафте, односно биогорива и пређеној километражи у претходној години;

6) о просечној потрошњи деривата нафте, односно биогорива по пређеној километражи у претходној години;

7) о врсти и количини деривата нафте, односно биогорива које је набавило и користило за транспортне сврхе у периоду за који се подноси захтев за рефакцију, и то:

(1) о укупном броју рачуна по којима је извршена набавка деривата нафте, односно биогорива;

(2) о укупној потрошњи деривата нафте, односно биогорива и пређеној километражи у кварталу за који се подноси захтев;

(3) о просечној потрошњи деривата нафте, односно биогорива и пређеној километражи у кварталу за који се подноси захтев.

Уз захтев из става 2. овог члана правно лице, односно предузетник подноси одговарајуће доказе у зависности од делатности за коју је регистрован и стварно обавља, и то:

1) лиценцу за превоз лица, односно ствари издату од министарства надлежног за послове саобраћаја у случају пријаве обављања јавног превоза;

2) оверену изјаву одговорног лица у правном лицу, односно предузетника да обавља јавни превоз ако је законом којим се уређује превоз терета у друмском саобраћају прописано да није обавезан да поседује лиценцу у случају обављања јавног превоза;

3) оверену изјаву одговорног лица у правном лицу, односно предузетника да обавља превоз за сопствене потребе, односно фотокопију одговарајућег документа из евиденције ако је законом којим се уређује превоз терета у друмском саобраћају прописана обавеза уписа у одговарајућу евиденцију;

4) одобрење надлежног органа локалне самоуправе за обављање ауто такси превоза лица;

5) доказ о поседовању текућег рачуна банке на који ће се извршити рефакција плаћене акцизе (нпр. потврда банке, копија 1. стране уговора о отварању текућег рачуна);

6) лиценцу за производњу, односно трговину дериватима нафте, односно биогоривима;

7) регистрацију и оверу реда вожње издату од министарства надлежно за послове саобраћаја (међумесни линијски превоз), органа општинске, односно градске управе за градски и приградски превоз;

8) извод из помоћне књиге основних средстава, који се односи на возила која се користе за превоз лица и ствари;

9) писмени уговор између превозника и корисника превоза за јавни превоз, односно фотокопија товарног листа или отпремнице у случају превоза ствари у домаћем друмском саобраћају, односно фотокопија cmr-a у случају превоза ствари у међународном друмском саобраћају;

10) одговарајући документ (фотокопија товарног листа или отпремнице, доставнице и др.) којим се доказује да је домаћи превозник извршио превоз ствари за сопствене потребе;

11) фотокопију корпоративне неплатне картице на основу које набавља деривате нафте и биогорива од овлашећног дистрибутера који се бави продајом на мало деривата нафте и биогорива са којим увозник, односно произвођач (издавалац картице) има закључен уговор о франшизингу;

12) копије саобраћајних дозвола за превозна средства која поседује и користи у јавном превозу, односно у превозу за сопствене потребе;

13) копије уговора о закупу, односно лизингу за превозна средства која користи у јавном превозу, односно у превозу за сопствене потребе;

14) одговарајуће доказе из члана 2. став 3. овог правилника за период за који се подноси захтев;

16) копију јединствене царинске исправе (јци) са подацима о количини увезених деривата нафте, односно биогорива из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона, као и документ царинског органа о обрачунатом царинском дугу и акцизи, ако подносилац захтева сам увози деривате нафте, односно биогорива;

17) доказ о плаћеном царинском дугу и акцизи за увезене количине из тачке 16) овог става, ако подносилац захтева сам увози деривате нафте, односно биогорива;

18) отпремни или други документ о утрошеним дериватима нафте, односно биогоривима које је увозник, произвођач, односно овлашћени дистрибутер деривата нафте искористио за транспортне сврхе у смислу члана 2. став 2. тачка 1) овог правилника, када захтев подноси увозник, произвођач, односно овлашћени дистрибутер тих деривата нафте, односно биогорива;

19) извештај утрошка деривата нафте, односно биогорива за превозна средства која учествују у јавном превозу, односно у превозу за сопствене потребе из претходне године;

20) извештај утрошка деривата нафте, односно биогорива за превозна средства која учествују у јавном превозу, односно у превозу за сопствене потребе, у кварталу за који се подноси захтев;

21) отпремни документ, односно други извештај утрошка деривата нафте, односно биогорива за превозна средства која се користе за сопствене потребе за превоз деривата нафте, односно биогорива.

Доказе из става 3. тач. 1) до 8) и тач. 11), 12), 13) и 19) овог члана лице подноси само код првог подношења захтева, односно приликом промене неког од поднетих доказа или промене података из пријаве из члана 4. овог правилника.

*Службени гласник РС, број 81/2018

**Службени гласник РС, број 130/2021

Члан 9.

Лице из члана 2. став 2. тачка 1) овог правилника може да оствари рефакцију плаћене акцизе на набављене деривате нафте, односно биогорива који се као моторно гориво користе за транспортне сврхе за количину која не прелази 5% од просечне потрошње деривата нафте, односно биогорива за претходну годину, с тим да за сваку потрошњу која прелази 5% од просечне потрошње деривата нафте, односно биогорива за претходну годину, подносилац захтева је дужан да писмено образложи повећање потрошње као и да приложи одговарајуће доказе о повећању потрошње.

Лице из става 1. овог члана које отпочне са обављањем делатности превоза лица и ствари у току календарске године, остварује право на рефакцију плаћене акцизе до количина које су планиране за ту годину.

*Службени гласник РС, број 93/2013

Члан 10.

Пореска управа, по пријему захтева за рефакцију плаћене акцизе спроводи поступак и у року од тридесет дана од дана поднетог захтева доноси решење. Решење о одобравању, односно одбијању права на рефакцију плаћене акцизе доставља се подносиоцу захтева у електрнском облику у пореско сандуче на порталу Пореске управе.

Решење из става 1. овог члана садржи следеће податке: датум и број решења, квартал, односно период за који се врши рефакција акцизе, назив, адресу, место седишта, ПИБ подносиоца захтева, број рачуна са називом банке и износ акцизе за рефакцију.

Рефакција акцизе врши се у року од 15 дана од дана достављања решења надлежној организационој јединици Управе за трезор (у даљем тексту: Управа за трезор).

Пореска управа – Централа води евиденцију о лицима која су остварила право на рефакцију плаћене акцизе за транспортне сврхе, као и о износу остварене рефакције акцизе.

*Службени гласник РС, број 130/2021

Брисан је ранији назив одељка 5. (види члан 5. Правилника - 111/2015-76).

Члан 11.

Брисан је (види члан 5. Правилника - 111/2015-76)

Члан 12.

Брисан је (види члан 12. Правилника - 93/2013-120)

Чл. 13 - 16.

Брисани су (види члан 5. Правилника - 111/2015-76)

Брисан је ранији назив одељка 6. (види члан 10. Правилника - 38/2013-35).

Чл. 17-23

Брисани су (види члан 10. Правилника - 38/2013-35).

 

7. Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора

*Службени гласник РС, број 93/2013

Члан 24.

Правно лице, односно предузетник из члана 2. став 2. тачка 4) овог правилника може да оствари рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тaч. 3), 5) и 7 Закона, који се користе за загревање пословног простора, ако:

1) је власник, односно закупац пословног простора;

2) у том простору обавља пословну делатност;

3) се по основу предметног пословног простора утврђује порез на имовину;

4) је уређај за грејање евидентиран као основно средство у пословним књигама;

5) поседује одговарајуће доказе из члана 2. став 3. овог правилника;

6) пoсeдуje oтпрeмни или други дoкумeнт o утрoшку дeривaтa нaфтe кaдa зaхтeв пoднoси прoизвoђaч, oднoснo увoзник дeривaтa нaфтe зa грejaњe сoпствeнoг пoслoвнoг прoстoрa;

7) брисана је (види члан 15. Правилника - 93/2013-120)

Правно лице, односно предузетник може да оствари рефакцију плаћене акцизе на набављене деривате нафте, односно биотечности за загревање пословног простора које, искључиво, користи за обављање пословне делатности.

Физичко лице из члана 2. став 2. тачка 4) овог правилника може да оствари рефакцију плаћене акцизе на дeривaтe нaфтe, односно биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона, који се користе за загревање стамбеног простора, ако:

1) је власник, односно закупац стамбеног простора;

2) има пријаву пребивалишта, односно боравишта, односно уговор о закупу стана на адреси за коју набавља деривате нафте, односно биотечности;

3) се по основу предметног стамбеног простора утврђује порез на имовину;

4) поседује фискални исечак о извршеној набавци деривата нафте, односно биотечности на чијој су полеђини унети подаци о имену, презимену и ЈМБГ физичког лица које набавља ове производе и да је полеђина фискалног исечка оверена потписом овлашћеног лица  овлашћеног дистрибутера који се бави продајом деривата нафте, односно биотечности на мало, односно да поседује фискални исечак о извршеној набавци деривата нафте, односно биотечности и рачун у којем су исказани подаци о имену, презимену и ЈМБГ физичког лица које набавља деривате нафте, односно биотечности и редном броју тог фискалног исечка;

5) брисана је (види члан 15. Правилника - 93/2013-120)

6) брисана је (види члан 15. Правилника - 93/2013-120)

Физичко лице може да оствари рефакцију плаћене акцизе на набављене деривате нафте, односно биотечности за загревање једног стамбеног објекта, и то објекта на коме има пријаву пребивалишта, односно боравишта, односно уговор о закупу стана на адреси за коју набавља деривате нафте, односно биотечности, за површину стамбеног простора која не прелази 100 m² корисне површине, независно од укупне површине стамбеног простора, и то:

1) за гасна уља из члана 9. став 1. тачка 3) овог члана која се користе за грејање стамбеног простора на годишњем нивоу (за грејну сезону) највише до 1.500,00 lit, односно не више од 3,00 lit/m²;

2) за течни нафтни гас из члана 9. став 1. тачка 5) овог члана који се користи за грејање стамбеног простора на годишњем нивоу (за грејну сезону) највише до 1.500,00 kg, односно не више од 3,00 kg/m²;

3) зa биотечности из члaнa 9. стaв 1. тaчкa 7) oвoг члaнa кoja сe кoристe зa грejaњe стaмбeнoг прoстoрa нa гoдишњeм нивoу (зa грejну сeзoну) нajвишe дo 1.860,00 lit, oднoснo нe вишe oд 3,72 lit/m².

*Службени гласник РС, број 38/2013

**Службени гласник РС, број 93/2013

***Службени гласник РС, број 81/2018

Члан 25.

Брисан је (види члан 16. Правилника - 93/2013-120)

Члан 26.

Купaц – крajњи кoрисник дeривaтa нaфтe, односно биотечности из члaнa 2. стaв 2) тaчкa 4) oвoг прaвилникa, кojи дeривaтe нaфтe, односно биотечности кoристи зa грejaњe пoслoвнoг, oднoснo стaмбeнoг прoстoрa, oствaруje прaвo нa рeфaкциjу плaћeнe aкцизe у изнoсу кojи прeдстaвљa рaзлику изнoсa утврђeнoг члaнoм 9. стaв 1. тaч. 3), 5) и 7) Закона и изнoсa aкцизe из стaвa 5. тaчкa 1) пoдтaчкa (4), тачке 3) подтачка (2) и тaчкe 6) пoдтaчкa (1) тог члана Зaкoнa.

*Службени гласник РС, број 93/2013

Члан 27.

Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте, односно биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона, врши се на основу писменог захтева који лице из члана 2. став 2. тачка 4) овог правилника подноси у два примерка Пореској управи, односно електронског захтева преко портала Пореске управе, најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте, односно биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део и садржи, између осталог, следеће податке:

1) назив правног лица, односно предузетника и ПИБ, односно име и презиме и ЈМБГ физичког лица;

2) седиште правног лица, односно предузетника, односно пребивалиште физичког лица;

3) о издвојеним пословним јединицама, односно малопродајним објектима ако се за грејање истих користе деривати нафте, односно биотечности из члана 9. став 1. тaч. 3), 5) и 7 Закона;

4) број текућег рачуна банке на који ће се извршити рефакција плаћене акцизе;

5) о површини пословног простора, односно стамбеног простора, из пријаве пореза на имовину или уплатнице јавног комуналног предузећа;

6) о врсти уређаја за грејање;

7) врсти горива који се користе за грејање стамбеног, односно пословног простора (гасна уља,  течни нафтни гас, односно биотечности);

8) о укупном броју рачуна по којима је извршена набавка деривата нафте, односно биотечности;

9) о укупној количини набављених деривата нафте, односно биотечности у периоду за који се подноси захтев за рефакцију;

10) о укупној потрошњи деривата нафте, односно биотечности у претходној години.

Уз захтев из става 2. овог члана правно лице, односно предузетник, као и физичко лице подноси следеће доказе:

1) доказ о поседовању текућег рачуна банке на који ће се извршити рефакција плаћене акцизе (нпр. потврда банке, копија 1. стране уговора о отварању текућег рачуна, копија картице текућег рачуна);

2) копију личне карте подносиоца захтева за физичка лица;

3) доказ о власништву, односно закупу пословног, односно стамбеног простора, као и податке о адреси простора (стамбеног, односно пословног) за који се подноси захтев, односно одговарајући акт надлежног органа када је пословни, односно стамбени простор у јавној својини;

4) изјаву физичког лица о врсти уређаја за грејање, као и врсти горива које се користи за грејање (гасна уља,  течни нафтни гас, односно биотечности), односно извод из помоћне евиденције основних средстава у којој је уређај за грејање евидентиран и врсти горива које се користи за грејање за правна лица, односно предузетнике, односно изјаву одговорног лица у правном лицу, односно предузетника о врсти уређаја за грејање као и врсти горива које се користи за грејање када уређај за грејање није евидентиран као основно средство;

5) пријаву пребивалишта, односно боравишта власника и чланова породичног домаћинства;

6) копију решења о утврђеном порезу на имовину за предметни пословни, односно стамбени простор за претходну годину, односно потврду јединице локалне самоуправе о ослобођењу од плаћања пореза на имовину;

7) одговарајуће доказе из члана 2. став 3. овог правилника за период за који се подноси захтев;

8) брисана је (види члан 18. Правилника - 93/2013-120)

9) отпремни или други документ о утрошку деривата нафте, односно биотечности када захтев подноси произвођач, односно увозник деривата нафте, односно биотечности за грејање сопственог пословног простора;

10) копију јединствене царинске исправе (ЈЦИ) са подацима о врсти и количини увезеног деривата нафте, односно биотечности, као и документ царинског органа о обрачунатом царинском дугу и акцизи, ако подносилац захтева сам увози деривате нафте, односно биотечности а које користи за грејање сопственог пословног простора;

11) доказ о плаћеном царинском дугу и акцизи за увезене количине из тачке 10) овог става, ако подносилац захтева сам увози деривате нафте, односно биотечности.

Доказе из става 3. тач. 1) до 6) овог члана правно лице, предузетник, односно физичко лице из члана 2. овог правилника подноси само код првог подношења захтева, односно приликом промене тих података.

Ако је стамбени објекат, односно стан у власништву више физичких лица из члана 2. став 2. тачка 4) овог правилника, приликом првог подношења захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно биотечности из члана 9. став 1. тaч. 3), 5) и 7 Закона, захтев за рефакцију плаћене акцизе може да поднесе и физичко лице – сувласник који је овлашћен да у име свих сувласника поднесе захтев за рефакцију плаћене акцизе.

Брисан је ранији став 6. (види члан 18. Правилника - 93/2013-120)

Плаћање деривата нафте, односно биотечности овог члана може бити извршено од стране члана, односно чланова породичног домаћинства, независно од тога ко је од чланова домаћинства власник стамбеног простора односно стана, ако члан домаћинства који је извршио плаћање тих производа има пријављено пребивалиште на адреси тог стамбеног простора односно стана, под условом да се захтев за рефакцију акцизе подноси од стране власника стамбеног простора односно стана.

У случају из става 6. овог члана, рачун, односно полеђина фискалног исечка садржи податке о члану, односно члановима породичног домаћинства који су извршили плаћање.

*Службени гласник РС, број 38/2013

**Службени гласник РС, број 93/2013 

***Службени гласник РС, број 81/2018  

****Службени гласник РС, број 130/2021   

Члан 28.

Пореска управа, по пријему захтева за рефакцију плаћене акцизе, спроводи поступак и у року од тридесет дана од дана поднетог захтева доноси решење. Решење о одобравању, односно одбијању права на рефакцију плаћене акцизе доставља се подносиоцу захтева у писменом облику на адресу подносиоца захтева, односно у електрнском облику у пореско сандуче на порталу Пореске управе.

Решење из става 1. овог члана садржи следеће податке: датум и број решења, месец за који се врши рефакција акцизе, назив, адресу, место седишта, ПИБ подносиоца захтева, односно име и презиме, адресу и ЈМБГ подносиоца захтева, број рачуна са називом банке и износ акцизе за рефакцију.

Рефакција акцизе врши се у року од 15 дана од дана достављања решења Управи за трезор.

Пореска управа – Централа води евиденцију о лицима која су остварила право на рефакцију плаћене акцизе за загревање пословног, односно стамбеног простора, као и о износу остварене рефакције акцизе.

*Службени гласник РС, број 130/2021  

Брисан је ранији назив одељка 8. (види члан 14. Правилника - 38/2013-35).

Чл. 29-32

Брисани су (види члан 14. Правилника - 38/2013-35).

Члан 33.

Лице из члана 2. став 2. тачка 3) овог правилника – пољопривредно газдинство уписано у регистар пољопривредних газдинстава у складу са прописима којима се уређује упис и вођење регистра пољопривредних газдинстава, рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3) Закона, набављено у периоду од 1. октобра до 31. децембра 2012. године, остварује у складу са одредбом члана 29. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник РС”, број 93/12).

Правилник о условима за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на дизел гориво, начину и поступку остваривања рефакције, условима за добијање овлашћења за дистрибуцију дизел горива, нормативима потребних количина за погон трактора („Службени гласник РС”, бр. 3/05, 5/05, 63/07, 23/08, 20/12 и 88/12), примењује се по захтевима поднетим за набавке извршене до 31. децембра 2012. године.

Члан 34.

Лице из члана 2. став 2. тачка 5) овог правилника, које је набавило деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 5) Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11 и 101/11) до 1. октобра 2012. године, право на рефакцију плаћене акцизе остварује у складу са одредбом члана 30. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник РС”, број 93/12).

Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на остале деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3) Закона о акцизама који се користе за индустријске сврхе („Службени гласник РС”, број 51/05), примењује се до окончања поступка по захтевима поднетим до 31. децембра 2012. године.

Члан 35.

Лице из члана 31. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник РС”, број 93/12), дужно је да на полеђини фискалног исечка, приликом продаје пописаних затечених залиха течног нафтног гаса за погон моторних возила, упише податак о висини обрачунате акцизе приликом продаје тог деривата нафте (износ од 19,21 дин/kg) и да фискални исечак овери потписом и печатом.

Лица из члана 2. став 2. тачка 1) овог правилника, остварују право на рефакцију плаћене акцизе на течни нафни гас из члана 9. став 1. тачка 5) Закона, за погон моторних возила за превоз лица и ствари, односно за сопствене потребе у транспортне сврхе, под условом да поседују доказ да је кроз купопродајну цену овог деривата нафте платио прописани износ акцизе на течни нафтни гас из члана 9. став 1. тачка 5) Закона у износу од 30,00 дин/kg.

Члан 36.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службенoм гласнику Републике Србије”, осим одредаба чл. 17. до 23. овог правилника, које се односе на остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за погон пољопривредних машина за пољопривредне сврхе које ће се набављати почев од 1. јануара 2013. године, које ступају на снагу 1. јануара 2013. године.

 

05 број 110-00-232/2012-04

У Београду, 26. новембра 2012. године

Министар,

Млађан Динкић, с.р.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 6) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе, за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају, за пољопривредне сврхе, за грејање и у индустријске сврхе: "Службени гласник РС", број 38/2013-35

Члан 15.

Лице које је до 31. марта 2013. године набавило деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 6) Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12 и 119/12), право на рефакцију плаћене акцизе у индустриjске сврхе остварује у складу са Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 6) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе, за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају, за пољопривредне сврхе, за грејање и у индустријске сврхе („Службени гласник РС”, број 112/12), а лице које те деривате нафте набави од 1. априла 2013. године, право на рефакцију плаћене акцизе у индустриjске сврхе остварујe у складу са Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5) и 6) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе („Службени гласник РС”, број 38/13).

Члан 16.

Образац РЕФ-Т, Образац РЕФ-БП и Образац РЕФ-Г, који су одштампани уз Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 6) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе, за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају, за пољопривредне сврхе, за грејање и у индустријске сврхе („Службени гласник РС”, број 112/12), замењују се новим Обрасцем РЕФ-Т, Обрасцем РЕФ-БП и Обрасцем РЕФ-Г, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 17.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службенoм гласнику Републике Србије”.

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3) и 5) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе, за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају и за грејање: "Службени гласник РС", број 93/2013-120

Члан 19.

Изузетно од одредаба чл. 9. и 18. овог правилника, први захтев за рефакцију плаћене акцизе на биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тачка 7) Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 и 47/13), која се користе као моторна горива за транспортне сврхе за превоз лица и ствари, односно за грејање пословног и стамбеног простора, а која су набављена у периоду од 30. маја 2013. године до 30. септембра 2013. године, подноси се од дана ступања на снагу овог правилника.

Члан 20.

Образац РЕФ-Т, Образац РЕФ-БП и Образац РЕФ-Г, који су одштампани уз Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3) и 5) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе, за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају и за грејање („Службени гласник РС”, бр. 112/12 и 38/13), замењују се новим Обрасцем РЕФ-Т, Обрасцем РЕФ-БП и Обрасцем РЕФ-Г, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 21.

Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3) и 5) Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 и 47/13), који су набављени до дана ступања на снагу овог правилника врши се на основу доказа за рефакцију акцизе прописаних Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3) и 5) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе, за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају и за грејање („Службени гласник РС”, бр. 112/12 и 38/13).

Ако је набавка деривата нафте из става 1. овог члана извршена од овлашћеног дистрибутера који се бави продајом на велико из члана 39. став 7. Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 и 47/13), рефакција плаћене акцизе за набавке извршене од 30. маја 2013. године до дана ступања на снагу овог правилника врши се уз испуњење услова прописаних Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3) и 5) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе, за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају и за грејање („Службени гласник РС”, бр. 112/12 и 38/13), уз поседовање рачуна о набавци тих производа и доказа о плаћању тог рачуна.

Рефакција плаћене акцизе на биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тачка 7) Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 и 47/13), који су набављени од 30. маја 2013. године до дана ступања на снагу овог правилника, врши се сходном применом ст. 1. и 2. овог члана.

Члан 22.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службенoм гласнику Републике Србије”.

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе, за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају и за грејање: "Службени гласник РС", број 111/2015-76

Члан 7.

Лице које до 31. децембра 2015. године набави деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3) Закона о акцизама („Службени гласник РС”, 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14 и 55/15), право на рефакцију плаћене акцизе на те деривате нафте, који се користе као моторно гориво за погон бродова за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају, остварује у складу са Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе, за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају и за грејање („Службени гласник РС”, бр. 112/12, 38/13 и 93/13).

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2016. године.

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама , који се користе за транспортне сврхе и за грејање: "Службени гласник РС", број 81/2018-31

Члан 9.

Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16 и 30/18), који су набављени до дана ступања на снагу овог правилника оствариваће се према одредбама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе и за грејање („Службени гласник РС”, бр. 112/12, 38/13, 93/13 и 111/15).

Купац – крајњи корисник који набавља деривате нафте, биогорива и биотечности путем корпоративне неплатне картице од овлашећног дистрибутера који се бави продајом на мало деривата нафте, биогорива и биотечности, а који има закључен уговор о франшизингу са издаваоцем корпоративне неплатне картице, право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16 и 30/18), остварује у складу са одредбама овог правилника почев од дана ступања на снагу овог правилника.

Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16 и 30/18), који су набављени од дана ступања на снагу овог правилника, вршиће се у складу са одредбама овог правилника.

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о измени Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама , који се користе за транспортне сврхе и за грејање: "Службени гласник РС", број 93/2019-77

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2020. године.

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама , који се користе за транспортне сврхе и за грејање: "Службени гласник РС", број 130/2021-8

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2022. године.

 

ОБРАСЦИ

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Образац РЕФ-Т, Образац РЕФ-БП и Образац РЕФ-Г, који су одштампани уз Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3) и 5) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе, за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају и за грејање („Службени гласник РС”, бр. 112/12 и 38/13), замењени су новим Обрасцем РЕФ-Т, Обрасцем РЕФ-БП и Обрасцем РЕФ-Г (види члан 20. Правилника - 93/2013-120).

Правилником о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3) и 5) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе, за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају и за грејање ("Службени гласник РС", број 111/2015), измењен је Образац РЕФ-Т (види члан 6. Правилника - 111/2015-76)

Правилником о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе и за грејање ("Службени гласник РС", број 111/2015), измењен је Образац РЕФ-Г, а образац РЕФ Т замењен је новим обрасцем (види чл. 7. и 8. Правилника - 81/2018-31)

Правилником о измени Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе и за грејање ("Службени гласник РС", број 93/2019), Образац РЕФ-Г замењен је новим обрасцем (види члан 1.Правилника - 93/2019-77)

 

Образац РЕФ-Т - Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно биогорива из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама

Образац РЕФ-БП - Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3) Закона о акцизама

Образац РЕФ-ПГ -Захтев за рефакцију акцизе за гасна уља

Образац РЕФ-Г -Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама

Образац РЕФ-1 -Захтев за рефакцију плаћене акцизе на остале деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 6) Закона о акцизама

Образац РЕФ-1а -Рефакција плаћене акцизе на остале деривате нафте који се користе или ће се користити за индустријске сврхе (подаци о плаћеним рачунима)

Образац РЕФ-1б -Рефакција плаћене акцизе на остале деривате нафте који се користе или ће се користити за индустријске сврхе (подаци из царинских докумената)