Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 6. став 4. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07 и 93/12),

Министар финансија и привреде доноси

 

ПРАВИЛНИК

о утврђивању преноса целокупне или дела имовине, са или без накнаде, или као улог, код којег се сматра да промет добара и услуга није извршен

"Службени гласник РС", број 118 од 14. децембра 2012.

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује шта се сматра преносом целокупне или дела имовине, са или без накнаде, или као улог, код којег се, у смислу члана 6. став 1. тачка 1) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07 и 93/12 – у даљем тексту: Закон), сматра да промет добара и услуга није извршен.

Члан 2.

Пренос целокупне имовине код којег се, у смислу члана 6. став 1. тачка 1) Закона, сматра да промет добара и услуга није извршен је пренос целокупне имовине код:

1) статусне промене привредног друштва, у складу са законом којим се уређују привредна друштва;

2) наставка обављања делатности предузетника у форми привредног друштва, у складу са Законом којим се уређују привредна друштва;

3) продаје, улагања, односно бестеретног давања;

4) наслеђивања.

Промена правне форме привредног друштва, у складу са законом којим се уређују привредна друштва, не сматра се преносом целокупне имовине у смислу члана 6. став 1. тачка 1) Закона.

Члан 3.

Пренос дела имовине код којег се, у смислу члана 6. став 1. тачка 1) Закона, сматра да промет добара и услуга није извршен је пренос дела имовине као пословне целине којом се омогућава самостално обављање делатности стицаоца тог дела имовине код:

1) статусне промене привредног друштва, у складу са законом којим се уређују привредна друштва;

2) продаје, улагања, односно бестеретног давања;

3) наслеђивања.

Пословном целином, у смислу става 1. овог члана, сматра се целина којом се омогућава самостално обављање делатности стицаоца, а чијим је преносом у моменту преноса онемогућено преносиоцу да обавља ту делатност.

Члан 4.

Код преноса целокупне имовине из члана 2. став 1. тачка 3), односно дела имовине из члана 3. став 1. тачка 2) овог правилника продајом, улагањем, односно бестеретним давањем, сматра се да промет добара и услуга није извршен независно од тога да ли се имовина или њен део преноси у редовном промету или у поступку ликвидације, односно стечаја пореског обвезника.

Члан 5.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о утврђивању преноса целокупне или дела имовине, са или без накнаде, или као улог, који се не сматра прометом добара и услуга у смислу Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 67/05 и 76/12).

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2013. године.

 

Број 110-00-208/2012-04

У Београду, 10. децембра 2012. године

Министар,

Млађан Динкић, с.р.