Zakon

Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 41. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07 и 93/12) и члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка и 93/12),

Министар финансија и привреде доноси

ПРАВИЛНИК

о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ

"Службени гласник РС", бр. 123 од 28. децембра 2012, 115 од 26. децембра 2013, 66 од 29. јуна 2014, 86 од 14. октобра 2015, 11 од 11. фебруара 2016, 60 од 3. августа 2018, 47 од 28. јуна 2019, 50 од 12. јула 2019, 94 од 27. децембра 2019, 159 од 30. децембра 2020.

Члан 1.

Овим правилником уређују се облик и садржина пријаве за евидентирање обвезника пореза на додату вредност (у даљем тексту: евиденциона пријава), поступак евидентирања и брисања из евиденције обвезника ПДВ, облик и садржина пореске пријаве пореза на додату вредност (у даљем тексту: пореска пријава), као и садржина пописне листе о извршеном попису добара коју сачињава обвезник који је поднео захтев за брисање из евиденције за ПДВ (у даљем тексту: пописна листа).

Члан 2.

Евиденциона пријава подноси се Пореској управи у електронском облику преко портала Пореске управе.

Брисани су ранији ст. 2. и 3. (види члан 1. Правилника - 94/2019-135)

Лице које се региструје за обављање делатности код Агенције за привредне регистре може да, приликом подношења регистрационе пријаве за регистрацију оснивања субјеката и регистрацију субјеката у јединствени регистар пореских обвезника у складу са правилником којим се уређује додела пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре, поднесе евиденциону пријаву Пореској управи преко Агенције за привредне регистре.

Брисан је ранији став 5. (види члан 1. Правилника - 94/2019-135)

*Службени гласник РС, број 11/2016

**Службени гласник РС, број 94/2019

Члан 3.

Евиденциона пријава подноси се на Обрасцу ЕППДВ – Пријава за евидентирање обвезника пореза на додату вредност, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Изузетно од става 1. овог члана, лице из члана 2. став 4. овог правилника подноси евиденциону пријаву на Oбрасцу ЈРППС – Јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника који је прописан правилником којим се уређује додела пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре.

*Службени гласник РС, број 11/2016

Члан 4.

Образац ЕППДВ садржи податке о лицу које се евидентира за обавезу плаћања ПДВ (у даљем тексту: подносилац евиденционе пријаве), и то:

1) за идентификацију;

2) о обављању делатности;

3) о рачуну у банци;

4) о пореском пуномоћнику.

*Службени гласник РС, број 86/2015

Члан 5.

У делу 1. Обрасца ЕППДВ, који се односи на податке за идентификацију подносиоца евиденционе пријаве, исказује се:

1) под редним бројем 1.1. – порески идентификациони број (ПИБ) из потврде о додељеном ПИБ-у и извршеној регистрацији, односно из Обрасца РЕГ – Потврда о извршеној регистрацији – попуњавају правна лица, предузетници и сталне пословне јединице страног лица, а за отворени инвестициони фонд, односно алтернативни инвестициони фонд, који нема својство правног лица, а који је уписан у одговарајући регистар у складу са законом, друштво за управљање које управља тим фондом;

2) под редним бројем 1.2. – јединствени матични број грађана (ЈМБГ) из Обрасца – Лична карта, издатог од надлежног органа, односно евиденциони број за странце (ЕБС) који је доделио надлежни орган Републике Србије – попуњавају пољопривредници и друга физичка лица;

3) под редним бројем 1.3. – матични број лица (правног лица, предузетника, односно сталне пословне јединице страног лица) из Регистра јединица разврставања, односно регистарски број под којим је отворени инвестициони фонд, односно алтернативни инвестициони фонд, који нема својство правног лица, уписан у одговарајући регистар у складу са законом – попуњавају правна лица, предузетници и сталне пословне јединице страног лица, а за отворени инвестициони фонд, односно алтернативни инвестициони фонд, који нема својство правног лица, а који је уписан у одговарајући регистар у складу са законом, друштво за управљање које управља тим фондом;

4) под редним бројем 1.4. – фирма (пуна ознака), у облику у коме је наведена у статуту, односно регистрована код органа надлежног за регистрацију – попуњавају правна лица, предузетници и сталне пословне јединице страног лица, а за отворени инвестициони фонд, односно алтернативни инвестициони фонд, који нема својство правног лица, а који је уписан у одговарајући регистар у складу са законом, друштво за управљање које управља тим фондом;

5) под редним бројем 1.5. – фирма (скраћена ознака), у облику у коме је наведена у статуту, односно регистрована код органа надлежног за регистрацију – попуњавају правна лица, предузетници и сталне пословне јединице страног лица, а за отворени инвестициони фонд, односно алтернативни инвестициони фонд, који нема својство правног лица, а који је уписан у одговарајући регистар у складу са законом, друштво за управљање које управља тим фондом;

6) под редним бројем 1.6. – име и презиме подносиоца евиденционе пријаве – попуњавају пољопривредници и друга физичка лица;

7) под редним бројем 1.7. – подаци о седишту, односно пребивалишту – попуњава подносилац евиденционе пријаве, и то:

(1) под редним бројем 1.7.1. – држава у којој је седиште, односно пребивалиште подносиоца евиденционе пријаве,

(2) под редним бројем 1.7.2. – општина у којој је седиште, односно пребивалиште подносиоца евиденционе пријаве,

(3) под редним бројем 1.7.3. – место у којем је седиште, односно пребивалиште подносиоца евиденционе пријаве,

(4) под редним бројем 1.7.4. – назив улице у којој је седиште, односно пребивалиште подносиоца евиденционе пријаве,

(5) под редним бројем 1.7.5. – кућни број (број и слово, уколико постоји словна ознака уз број) у улици у којој је седиште, односно пребивалиште подносиоца евиденционе пријаве,

(6) под редним бројем 1.7.6. – спрат, број стана и слово (уколико постоји словна ознака уз број) стана у којем је седиште, односно пребивалиште подносиоца евиденционе пријаве,

(7) под редним бројем 1.7.7. – број телефона у седишту, односно пребивалишту подносиоца евиденционе пријаве,

(8) под редним бројем 1.7.8. – електронска адреса подносиоца евиденционе пријаве.

Подаци под ред. бр. 1.3, 1.4. и 1.5. нису обавезни за подносиоца евиденционе пријаве који тим подацима у складу са законом не располаже.

У делу 2. Обрасца ЕППДВ, који се односи на податке о обављању делатности, уноси се:

1) под редним бројем 2.1. – шифре и називи делатности за које подносилац евиденционе пријаве процењује да ће у наредном периоду по основу обављања тих делатности остварити највећи промет и проценат учешћа тих делатности у промету добара и услуга који ће бити извршен у Републици Србији и иностранству, са правом и без права на одбитак претходног пореза;

2) под редним бројем 2.2. – датум почетка обављања делатности која подлеже ПДВ (ПДВ активности);

3) под редним бројем 2.3. – износ укупног промета, без ПДВ, у претходних 12 месеци – попуњавају подносиоци евиденционе пријаве који су обављали делатност у или краћемпериоду;

4) под редним бројем 2.4. – износ очекиваног укупног промета, без ПДВ, у наредних 12 месеци.

Укупним прометом, без ПДВ, из става 3. тач. 3) и 4) овог члана сматра се укупан промет утврђен у складу са чланом 33. став 6. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19 и 153/20 – у даљем тексту: Закон).

У делу 3. Обрасца ЕППДВ, који се односи на податке о рачуну у банци, уносе се подаци о месту у коме се налази банка, називу банке код које подносилац евиденционе пријаве има рачун и броју рачуна у тој банци, на који ће надлежни порески орган вршити повраћај ПДВ.

Изузетно од става 5. овог члана, ако се подносилац евиденционе пријаве – страно лице определи да му се повраћај ПДВ врши на рачун у банци његовог пореског пуномоћника, у делу 3. Обрасца ЕППДВ уносе се подаци о рачуну у банци пореског пуномоћника.

Поље – рачун обвезника ПДВ, односно поље – рачун пореског пуномоћника означава се ознаком „х” у зависности од опредељења подносиоца евиденционе пријаве на који ће се рачун вршити повраћај ПДВ.

У делу 4. Обрасца ЕППДВ, који се односи на податке о пореском пуномоћнику страног лица, уносе се:

1) под редним бројем 4.1. – порески идентификациони број (ПИБ), односно јединствени матични број грађана (ЈМБГ) пореског пуномоћника;

2) под редним бројем 4.2. – назив пореског пуномоћника;

3) под редним бројем 4.3. – име и презиме пореског пуномоћника;

4) под редним бројем 4.4. – број  телефона пореског пуномоћника;

5) под редним бројем 4.5. – електронска адреса пореског пуномоћника.

*Службени гласник РС, број 86/2015

**Службени гласник РС, број 60/2018

***Службени гласник РС, број 94/2019

****Службени гласник РС, број 159/2020

Члан 6.

Пореска управа издаје потврду о извршеном евидентирању за ПДВ на Обрасцу ПЕПДВ – Потврда о извршеном евидентирању за ПДВ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Потврда из става 1. овог члана доставља се у електронском облику преко портала Пореске управе.

*Службени гласник РС, број 94/2019

Члан 7.

Ако се након подношења евиденционе пријаве промене подаци исказани у евиденционој пријави, а који су од значаја за опорезивање, обвезник обавештава Пореску управу о насталим променама у електронском облику преко портала Пореске управе.

Подацима од значаја за опорезивање из става 1. овог члана сматрају се подаци о идентификацији подносиоца евиденционе пријаве, износу укупног промета, без ПДВ, као и подаци о пореском пуномоћнику.

Обвезник обавештава Пореску управу о промени износа укупног промета, без ПДВ, у случају када због промене тог износа долази до промене пореског периода, у електронском облику преко портала Пореске управе.

*Службени гласник РС, број 86/2015

**Службени гласник РС, број 94/2019

Члан 8.

Обвезник из члана 38а ст. 1. и 2. Закона подноси Пореској управи захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ у календарском месецу у којем је престао да обавља ПДВ активност, у електронском облику преко портала Пореске управе.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу ЗБПДВ – Захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 94/2019

Члан 9.

Уз захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ обвезник подноси пописну листу у електронском облику, у ПДФ формату, преко портала Пореске управе и пореску пријаву у складу са овим правилником за период од дана почетка пореског периода у којем је поднет захтев за брисање до дана престанка обављања ПДВ активности.

Пописна листа из става 1. овог члана садржи податке о:

1) опреми за вршење делатности коју обвезник поседује на дан престанка ПДВ активности, а за коју постоји обавеза исправке одбитка претходног пореза;

2) објектима за вршење делатности, које обвезник поседује на дан престанка ПДВ активности, а за које постоји обавеза исправке одбитка претходног пореза;

3) другим добрима које обвезник поседује на дан престанка ПДВ активности, а по основу којих је имао право на одбитак претходног пореза, односно по основу којих има обавезу обрачунавања ПДВ као порески дужник из члана 10. став 2. тачка 6) Закона;

4) улагањима у објекте за које постоји обавеза исправке одбитка претходног пореза на дан престанка ПДВ активности;

5) улагањима у објекте за која би постојала обавеза исправке одбитка претходног пореза да су завршена до дана престанка ПДВ активности;

6) датим авансним средствима по основу којих је имао право на одбитак претходног пореза.

Подаци о опреми и објектима из става 2. тач. 1) и 2) овог члана су подаци о:

1) називу и опису опреме, односно врсти, опису и локацији објеката;

2) набавној цени, односно цени коштања опреме, односно објеката, без ПДВ;

3) износу ПДВ који је обвезник имао право да одбије по основу набавке, односно производње опреме, односно објеката;

4) моменту прве употребе опреме, односно објеката;

5) износу исправљеног одбитка претходног пореза за опрему, односно објекте.

Подаци о другим добрима из става 2. тачка 3) овог члана су подаци о:

1) називу и врсти добара;

2) количини добара;

3) набавној цени, односно цени коштања добара, без ПДВ;

4) износу ПДВ који је обвезник имао право да одбије по основу набавке, односно производње добара, односно по основу којих има обавезу обрачунавања ПДВ као порески дужник из члана 10. став 2. тачка 6) Закона.

Подаци о улагањима у објекте из става 2. тачка 4) овог члана су подаци о:

1) врсти, опису и локацији објекта у који је извршено улагање;

2) вредности извршеног улагања у објекте, без ПДВ;

3) датуму завршетка улагања у објекте;

4) износу ПДВ који је обвезник имао право да одбије по основу улагања у објекте;

5) износу исправљеног одбитка претходног пореза за улагања у објекте.

Подаци о улагањима у објекте из става 2. тачка 5) овог члана су подаци о:

1) врсти, опису и локацији објекта у који је извршено улагање;

2) вредности извршеног улагања у објекте, без ПДВ;

3) износу ПДВ који је обвезник имао право да одбије као претходни порез по основу улагања у објекте.

Подаци о датим авансима из става 2. тачка 6) овог члана су подаци о:

1) износу авансне уплате, без ПДВ;

2) износу ПДВ обрачунатог по основу авансне уплате;

3) износу ПДВ који је обвезник имао право да одбије као претходни порез по основу авансне уплате.

*Службени гласник РС, број 86/2015

**Службени гласник РС, број 94/2019

Члан 10.

Пореска управа спроводи поступак по захтеву за брисање из евиденције обвезника ПДВ у оквиру којег врши контролу података из пописне листе.

Приликом спровођења поступка из става 1. овог члана, Пореска управа води рачуна да не дође до двоструког опорезивања промета добара и услуга ПДВ, односно до неопорезивања промета добара и услуга на који треба да се плати ПДВ.

Ако су испуњени услови за брисање из евиденције обвезника ПДВ, а по измирењу обавеза по основу ПДВ, Пореска управа издаје потврду о брисању из евиденције обвезника ПДВ у електронском облику.

Потврда из става 3. овог члана издаје се на Обрасцу ПБПДВ – Потврда о брисању из евиденције обвезника ПДВ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 94/2019

Члан 11.

Лица из члана 50. Закона подносе Пореској управи пореску пријаву на Обрасцу ПППДВ – Пореска пријава пореза на додату вредност, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз пореску пријаву из става 1. овог члана, као њен саставни део, подноси се преглед обрачуна ПДВ на Обрасцу ПОПДВ – преглед обрачуна ПДВ за порески период од __________ до _________ 20__. године прописан правилником којим се уређују облик, садржина и начин вођења евиденције о ПДВ и облик и садржина прегледа обрачуна ПДВ (у даљем тексту: Правилник о прегледу обрачуна ПДВ), осим ако тим правилником није друкчије прописано.

Брисан је ранији став 3. (види члан 9. Правилника - 94/2019-135)

*Службени гласник РС, број 60/2018

**Службени гласник РС, број 94/2019

Члан 11а

Пореска пријава, као и измењена пореска пријава подносе се у електронском облику, и то:

1) као јединствени запис исказан XML језиком, електронским путем преко портала Пореске управе; или

2) попуњавањем пореске пријаве у оквиру корисничке апликације на порталу Пореске управе.

*Службени гласник РС, број 66/2014

Члан 11б

Ако пореска пријава садржи недостатке у погледу формалне исправности и математичке тачности, Пореска управа у електронском облику обавештава подносиоца пријаве о тим недостацима.

Пореска пријава из става 1. овог члана не сматра се поднетом.

Обавештење из става 1. овог члана садржи информацију о формалним недостацима и математичким нетачностима.

По добијању обавештења из става 1. овог члана, подносилац пријаве је дужан да отклони идентификоване недостатке и поднесе тако исправљену пореску пријаву.

Исправљена пореска пријава из става 4. овог члана не сматра се измењеном пореском пријавом.

Пореска пријава сматра се поднетом када Пореска управа потврди формалну исправност и математичку тачност исказаних података, додели број пријаве и у електронском облику о томе достави обавештење подносиоцу пријаве.

*Службени гласник РС, број 66/2014

Члан 12.

Образац ПППДВ садржи податке о:

1) пореској пријави;

2) подносиоцу пријаве;

3) промету добара и услуга;

4) претходном порезу;

5) пореској обавези.

*Службени гласник РС, број 66/2014

Члан 13.

У делу I Обрасца ПП ПДВ исказују се подаци о пореској пријави, и то:

1) у поље 1.1. – Порески период, уписује се датум почетка и завршетка пореског периода;

2) у поље 1.2. – Измена пријаве, уписује се број 1 ако се подноси измењена пореска пријава у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација, у ком случају се у поље 1.2.а уписује идентификациони број пореске пријаве која се мења.

Идентификациони број пореске пријаве из става 1. тачка 2) овог члана је:

1) идентификациони број пореске пријаве, ако се мења пореска пријава поднета у електронском облику;

2) број бар кода, ако се мења пореска пријава која није поднета у електронском облику.

У делу II Обрасца ПП ПДВ исказују се подаци о подносиоцу пореске пријаве, и то:

1) у поље 2.1. – Тип подносиоца, уписује се ознака 1 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ, односно ознака 2 ако се пореска пријава подноси за пореског дужника који није обвезник ПДВ;

2) у поље 2.2. – Ознака пореског периода, уписује се ознака 1 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ за којег је порески период календарски месец или пореског дужника који није обвезник ПДВ, односно ознака 3 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ за којег је порески период календарско тромесечје;

3) поља 2.3. – Порески идентификациони број и 2.4. – Назив, односно име и презиме и адреса, попуњавају се аутоматски на основу избора овлашћеног подносиоца пореске пријаве;

4) у поље 2.5. – Електронска пошта, уписује се податак о електронској адреси подносиоца пореске пријаве.

У делу III Обрасца ПППДВ, који подноси обвезник ПДВ, исказују се подаци о износу основице, односно накнаде за промет добара и услуга и износу обрачунатог ПДВ, а који се исказују у одговарајућим пољима Обрасца ПОПДВ прописаног Правилником о прегледу обрачуна ПДВ (у даљем тексту: Образац ПОПДВ), у складу са тим правилником, и то:

1) под редним бројем 1 – Промет добара и услуга који је ослобођен ПДВ са правом на одбитак претходног пореза, у пољу 001 исказује се податак о износу накнаде за промет, а који се исказује у пољу 1.5 Обрасца ПОПДВ;

2) под редним бројем 2 – Промет добара и услуга који је ослобођен ПДВ без права на одбитак претходног пореза, у пољу 002 исказује се податак о износу накнаде за промет, а који се исказује у пољу 2.5 Обрасца ПОПДВ;

3) под редним бројем 3 – Промет добара и услуга по општој стопи:

(1) у пољу 003 исказује се податак о износу основице, односно накнаде за промет, а који се исказује у пољу 5.1 Обрасца ПОПДВ,

(2) у пољу 103 исказује се податак о износу обрачунатог ПДВ, а који се исказује у пољу 5.3 Обрасца ПОПДВ;

4) под редним бројем 4 – Промет добара и услуга по посебној стопи:

(1) у пољу 004 исказује се податак о износу основице, односно накнаде за промет, а који се исказује у пољу 5.4 Обрасца ПОПДВ,

(2) у пољу 104 исказује се податак о износу обрачунатог ПДВ, а који се исказује у пољу 5.5 Обрасца ПОПДВ;

5) под редним бројем 5 – Збир:

(1) у пољу 005 исказује се податак о укупном износу основице, односно накнаде за промет, а који се исказује у пољу 5.6 Обрасца ПОПДВ,

(2) у пољу 105 исказује се податак о укупно обрачунатом ПДВ, а који се исказује у пољу 5.7. Обрасца ПОПДВ.

У делу IV Обрасца ПППДВ, који подноси обвезник ПДВ, исказују се подаци о набављеним добрима и услугама и претходном порезу, а који се исказују у одговарајућим пољима Обрасца ПОПДВ, у складу са Правилником о прегледу обрачуна ПДВ, и то:

1) под редним бројем 6 – Претходни порез плаћен приликом увоза:

(1) у пољу 006 исказује се податак о вредности увезених добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима, а који се исказује у пољу 6.3 Обрасца ПОПДВ,

(2) у пољу 106 исказује се податак о износу претходног пореза по основу увоза добара (ПДВ плаћен при увозу добара који се може одбити као претходни порез), а који се исказује у пољу 9а.1 Обрасца ПОПДВ;

2) под редним бројем 7 – ПДВ накнада плаћена пољопривреднику:

(1) у пољу 007 исказује се податак о износу накнаде за добра и услуге набављене од пољопривредника, а који се исказује у пољу 7.1 Обрасца ПОПДВ,

(2) у пољу 107 исказује се податак о износу претходног пореза по основу набавке добара и услуга од пољопривредника (ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику која се може одбити као претходни порез), а који се исказује у пољу 9а. 2 Обрасца ПОПДВ;

3) под редним бројем 8 – Претходни порез, осим претходног пореза са ред. бр. 6. и 7:

(1) у пољу 008 исказује се податак о износу накнаде, основице, односно вредности набављених добара и услуга, осим података под ред. бр. 6. и 7, а који се исказује у пољу 8ђ Обрасца ПОПДВ,

(2) у пољу 108 податак о износу претходног пореза, осим података под ред. бр. 6. и 7, а који се исказује у пољу 9а.3 Обрасца ПОПДВ;

4) под редним бројем 9 – Збир:

(1) у пољу 009 исказује се податак о укупном износу накнаде, основице, односно вредности набављених добара и услуга, а који се исказују у пољу 9 Обрасца ПОПДВ,

(2) у пољу 109 исказује се податак о укупном износу претходног пореза, а који се исказује у пољу 9а.4 Обрасца ПОПДВ.

У делу V Обрасца ПППДВ, који подноси обвезник ПДВ, исказују се подаци о пореској обавези, и то:

1) под редним бројем 10 – Износ ПДВ у пореском периоду, у пољу 110 исказује се износ ПДВ за уплату или за повраћај, а који се исказује у делу 10. Обрасца ПОПДВ;

2) под редним бројем 11 – Повраћај, подносилац пријаве који је исказао износ пореза за повраћај уписује ознаку 1 ако се определио за повраћај исказаног износа, односно уписује ознаку 0 ако се определио да исказани износ пореза користи као кредит за наредни период.

Лице које није обвезник ПДВ, а које је за промет добара и услуга за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ порески дужник у складу са Законом, у Обрасцу ПППДВ исказује податке о обрачунатом ПДВ и пореској обавези, и то:

1) под редним бројем 3 – у пољу 103 износ обрачунатог ПДВ за промет по општој стопи ПДВ;

2) под редним бројем 4 – у пољу 104 износ обрачунатог ПДВ по посебној стопи ПДВ;

3) под редним бројем 5 – у пољу 105 збир износа из поља 103 и 104;

4) под редним бројем 10 – износ пореске обавезе по основу ПДВ.

Брисани су ранији ст. 8. до 17. (види члан 3. Правилника - 60/2018-181)

*Службени гласник РС, број 86/2015

**Службени гласник РС, број 60/2018

Чл. 14. до 25.

Брисани су (види члан 4. Правилника - 60/2018-181)

Члан 26.

У обрасце ЕППДВ и ПППДВ износи се уписују, односно исказују у динарима, без децимала.

*Службени гласник РС, број 60/2018

Члан 27.

Брисан је(видичлан 10. Правилника - 94/2019-135)

Члан 28.

Обвезник ПДВ код којег на дан 1. јануара 2013. године долази до промене пореског периода због промене износа укупног промета на основу којег се одређује порески период у складу са Законом, није дужан да надлежном пореском органу достави обавештење о тој промени.

Члан 29.

У пореској пријави ПДВ која се подноси за последњи порески период у 2012. години, исказују се подаци у складу са Правилником о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ („Службени гласник РС”, бр. 94/04, 108/05 и 120/08).

Члан 30.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ („Службени гласник РС”, бр. 94/04, 108/05 и 120/08).

Члан 31.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2013. године.

Број 110-00-316/2012-04

У Београду, 27. децембра 2012. године

Министар,

Млађан Динкић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ПРАВИЛНИКА

   

Правилник о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ: „Службени гласник РС“, број 94/2019-135

Члан 14.

Поступци евидентирања и брисања из евиденције обвезника ПДВ, који нису окончани закључно са 31. децембром 2019. године, окончаће се у складу са Правилником о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ („Службени гласник РС”, бр. 123/12, 115/13, 66/14, 86/15, 11/16, 60/18, 47/19 и 50/19).

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2020. године.

Правилник о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ: „Службени гласник РС“, број 159/2020-39

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2021. године.

 

 

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Брисан је Списак организационих јединица Пореске управе (види члан 11. Правилника - 94/2019-135)

Обрасци

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Правилником о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ ("Службени гласник РС", број 66/2014), Образац ПППДВ – Пореска пријава пореза на додату вредност, замењен је новим Обрасцем ПП ПДВ  (види члан 5. Правилника - 66/2014-18)

Правилником о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ ("Службени гласник РС", број 86/2015), Образац ЕППДВ - Пријава за евидентирање обвезника пореза на додату вредност, замењен је новим обрасцем ЕППДВ (види члан 11. Правилника - 86/2015-11)

Правилником о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ ("Службени гласник РС", број 94/2019), Образац ЕППДВ - Пријава за евидентирање обвезника пореза на додату вредност, Образац ЗБПДВ – Захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ и Образац ПБПДВ – Потврда о брисању из евиденције обвезника ПДВ, замењен су ноовим обрасцима (види члан 13. Правилника - 94/2019-135).

Правилником о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ ("Службени гласник РС", број 159/2020) извршена је измена у Обрасцу ЕППДВ – Пријава за евидентирање обвезника пореза на додату вредност (види члан 2. Правилника - 159/2020-39).

 

ОБРАЗАЦ ЕППДВ - Пријава за евидентирање обвезника пореза на додату вредност

ОБРАЗАЦ ПЕПДВ - Потврда о извршеном евидентирању за ПДВ

ОБРАЗАЦ ЗБПДВ - Захтев за брисање из евиденције обвезника  ПДВ

ОБРАЗАЦ ПБПДВ - Потврда о брисању из евиденције обвезника ПДВ

ОБРАЗАЦ ПП ПДВ - Пореска пријава пореза на додату вредност