Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

На основу члана 32. став 3. и члана 38. став 3. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС”, број 111/09),

Министар унутрашњих послова доноси

 

ПРАВИЛНИК

о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара

"Службени гласник РС", бр. 21 од 21. марта 2012, 87 од 4. октобра 2013.

 

Уводна одредба

Члан 1.

Овим правилником уређују се програм и начин полагања стручног испита, као и висина накнаде за рад чланова комисије за полагање стручног испита за добијање лиценце, услови за издавање лиценце за израду главног пројекта заштите од пожара, лиценце за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара, ближи услови за добијање овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара, ближи услови за добијање овлашћења за обављање послова пројектовања и извођења посебних система и мера заштите од пожара и посебни услови техничке опремљености за обављање тих послова.

Стручни испит

Члан 2.

Стручни испит кандидата за добијање лиценце за израду главног пројекта заштите од пожара и лиценце за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара (у даљем тексту: лиценца) полаже се на начин и по програму прописаном Правилником о посебној обуци и полагању стручног испита из области заштите од пожара („Службени гласник РС”, бр. 92/10 и 11/11), ако овим правилником није другачије одређено.

Члан 3.

Кандидати за добијање лиценце дужни су да у претходном поступку положе општи и специјалистички део програма за лица која обављају послове заштите од пожара са стеченим високим образовањем – утврђен програмом из члана 2. овог правилника, а након тога положе и одговарајуће градиво утврђено Посебним програмом оспособљавања за обављање послова израде главног пројекта заштите од пожара, послова пројектовања посебних система и мера заштите од пожара и послова извођења посебних система и мера заштите од пожара (у даљем тексту: Програм), који је као Прилог 1. одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

Програм се састоји из основног и специфичног дела.

Основни део Програма обухвата градиво којим се обезбеђује неопходан ниво оспособљености за потребе израде главног пројекта заштите од пожара.

Специфични део Програма, сагласно посебностима за одређену делатност и специфичност струке, обухвата градиво којим се обезбеђује ниво оспособљености за потребе пројектовања и извођења посебних система и мера заштите од пожара.

Под делатношћу из става 3. овог члана подразумевају се послови израде главног пројекта заштите од пожара и послови у оквиру пројектовања и извођења посебних система и мера утврђених чланом 39. Закона o заштити од пожара („Службени гласник РС”, број 111/09).

Специфичност струке у смислу овог правилника подразумева врсту стеченог високог образовања кандидата или чланова комисије из научне односно стручне области, која представља услов за обављање делатности у складу са Програмом и овим правилником.

Члан 5.

За припрему и полагање испита по Програму кандидат мора да испуњава услове за добијање лиценце, осим услова у погледу радног искуства.

Менторска припрема за полагање стручног испита по Програму, у трајању од највише пет школских часова, врши се у Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство) и обављају је чланови Комисије за полагање стручног испита за лица која раде на пословима заштите од пожара (у даљем тексту: Комисија), који су одређени као испитивачи за градиво утврђено Програмом.

Менторска припрема почиње након положеног општег и специјалистичког дела пo Програму за полагање стручних испита лица која обављају послове заштите од пожара са стеченим високим образовањем према Правилнику из члана 2. овог правилника.

Пријаву за менторску припрему и полагање стручног испита по Програму (у даљем тексту: Пријава) кандидат подноси Министарству.

Пријава садржи:

1) име, име једног родитеља и презиме кандидата;

2) јединствени матични број кандидата (ЈМБГ);

3) датум и место рођења кандидата;

4) податке о пребивалишту;

5) ниво образовања, односно степен и врсту школске спреме – одсек, смер који је кандидат завршио;

6) део Програма за чију припрему и полагање се пријављује;

7) датум и место подношења пријаве и потпис кандидата.

Садржина и изглед Пријаве дати су на Обрасцу 1. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз пријаву кандидат прилаже оверену фотокопију дипломе или препис, оверену фотокопију личне карте, доказ (уплатницу) о измиреним трошковима у вези са полагањем стручног испита, доказ о положеном делу посебног испита из чл. 2. и 3. овог правилника.

Члан 6.

Кандидат који има положен стручни испит према Правилнику из члана 2. овог правилника, односно по прописима који су били на снази у време њиховог полагања, за обављање послова из овог правилника полаже само градиво утврђено Програмом сходно специфичностима струке и делатностима за које се пријављује.

Члан 7.

Провера познавања градива утврђеног Програмом врши се писмено – израдом одговарајућег пројекта под надзором испитивача из чије области је тема писменог рада и усмено – одбраном рада пред Комисијом.

Кандидат може изаћи на усмену одбрану рада након што добије позитивно мишљење ментора да је пројекат израђен по Програму, закону и техничким прописима. Садржина и изглед Мишљења ментора о изграђеном пројекту (Образац 2) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Кандидат у оквиру једног пројекта који израђује под надзором испитивача може да обједини више делатности у оквиру своје специфичности струке.

Члан 8.

Решењем о именовању чланова Комисије за полагање стручног испита за лица која раде на пословима заштите од пожара (у даљем тексту: Комисија), министар унутрашњих послова (у даљем тексту: министар), из реда запослених који испуњавају услове у погледу стручне спреме и година радног искуства потребних за добијање лиценце, одређује чланове Комисије, односно испитиваче за градиво утврђено Програмом и, међу њима, једног посебног заменика председника Комисије.

Решењем из става 1. овог члана, из реда запослених у организационој јединици у чијем делокругу су послови заштите од пожара, са стеченим високим образовањем из области правне науке, одређује се и посебан секретар Комисије који се стара о припреми и спровођењу испита у делу који одговара утврђеном Програму, припреми, издавању и оглашавању аката и другим управним пословима у вези са тим испитом.

Члан 9.

На основу Записника о полагању стручног испита за израду главног пројекта заштите од пожара, пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара (у даљем тексту: Записник), кандидату који је положио стручни испит, Министарство издаје Уверење о положеном стручном испиту за одређену лиценцу из области заштите од пожара – за коју је кандидат полагао испит.

На основу решења о именовању у Комисију за градиво утврђено Програмом Министарство издаје председнику, посебном заменику и члановима Kомисије Уверење о положеном стручном испиту за одређенe лиценцe за све делатности, сходно специфичностима струке.

Уверење из става 1. овог члана, нарочито, садржи:

1) назив Министарства;

2) пропис на основу кога се издаје уверење;

3) име, име једног родитеља, презиме *, датум и место рођења кандидата;

4) врсту лиценце за које се издаје уверење, специфичност струке и делатности;

5) број под којим је кандидат заведен у евиденцији;

6) датум издавања уверења;

7) потпис председника Комисије и министра.

Садржина и изглед Записника (Образац 3) и Уверења (Образац 4) одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 87/2013

Члан 10.

Трошкове полагања дела испита по општем и специјалистичком делу Програма за лица која обављају послове заштите од пожара са стеченим високим образовањем кандидат намирује сходно Правилнику из члана 2. овог правилника, а у вези са трошковима полагања стручног испита у делу Програма из овог правилника обезбеђују се средства једнака износу осам дневница за службено путовање у земљи и уплаћују се на рачун сопствених прихода Министарства.

Председнику, посебном заменику председника, члановима Комисије испитивачима за градиво утврђено Програмом и посебном секретару Комисије припада накнада за рад у Комисији по сваком кандидату.

Накнада председнику и посебном заменику председника одређује се по кандидату, у висини дневнице за службено путовање у земљи утврђене за запослене у Министарству, члановима Комисије – испитивачима у висини од 90% те дневнице, испитивачу који је именован за ментора – у висини од три дневнице и посебном секретару Комисије у висини од 30% те дневнице.

Услови за издавање лиценце

Члан 11.

Лиценца за израду главног пројекта заштите од пожара се издаје лицу које испуњава прописане услове у погледу нивоа и врсте образовања, потребног радног искуства и након што положи стручни испит, односно запосленом у Министарству, након именовања за председника, заменика и члана Комисије за градиво утврђено Програмом, поштујући специфичност струке.

Лицима из става 1. овог члана лиценца за израду главног пројеката заштите од пожара може се издати ако су стекли високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године из научне, односно стручне области машинско инжењерство, електротехничко и рачунарско инжењерство, грађевинско инжењерство, архитектура, технолошко инжењерство, као и из области заштите од пожара.

Члан 12.

Лиценца за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара издаје се, поштујући делатност и специфичност струке према Програму, лицу које има:

1) најмање три године радног искуства на пословима пројектовања односно извођења мера заштите од пожара или њиховог надзора;

2) положен стручни испит, у складу са овим правилником;

3) високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године из научне, односно стручне области машинско инжењерство, електротехничко и рачунарско инжењерство, грађевинско инжењерство (одсек хидротехника и водноеколошко инжењерство), технолошко инжењерство, хемијске науке.

Лиценца из става 1. овог члана издаје се и запосленом у Министарству, након именовања за председника, посебног заменика председника и члана Комисије за градиво утврђено Програмом за све делатности за специфичност струке.

Члан 13.

Лиценца се издаје на основу писменог захтева лица које је испунило прописане услове да добије лиценцу.

Захтев из става 1. овог члана садржи:

1) име, име једног од родитеља и презиме подносиоца захтева;

2) јединствени матични број грађана;

3) дан, месец и годину, место и државу рођења подносиоца захтева;

4) пребивалиште и адресу становања подносиоца захтева;

5) назнаку о томе која се лиценца захтева, специфичност струке и делатност;

6) потпис подносиоца захтева.

Уз захтев из става 1. овог члана, прилаже се:

1) оверена фотокопија личне карте;

2) оверена фотокопија дипломе о стеченом високом образовању;

3) доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице и потврда предузећа, односно другог правног лица о радном искуству на одговарајућим пословима).

Лице које је у иностранству стекло високо стручно образовање, поред документације из става 3. овог члана, прилаже и оверену фотокопију дипломе нострификоване у складу са законом.

Уз захтев се прилаже и доказ (уплатница) о измиреним трошковима административне таксе за издавање лиценце.

Садржина и изглед Захтева за издавање лиценце (Образац 5) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 14.

Садржина и изглед лиценце (Образац 6) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 15.

Трошкове на име административне таксе и друге трошкове у вези са полагањем стручног по Програму и издавањем лиценце за запослене у Министарству на пословима заштите од пожара – сноси Министарство.

Услови за добијање овлашћења и посебни услови техничке опремљености за обављање тих послова

Члан 16.

Овлашћење за израду Главног пројекта заштите од пожара може добити привредно друштво, односно друго правно лице
које испуњава законом прописане услове за израду главног пројекта и које:

1) има најмање два стално запослена лица са стеченим високим образовањем на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године из научне, односно стручне области машинско инжењерство, електротехничко и рачунарско инжењерство, грађевинско инжењерство, архитектура, технолошко инжењерство, као и из области заштите од пожара од којих најмање једно лице са стеченим образовањем из научне, односно стручне области машинско инжењерство или електротехничко и рачунарско инжењерство;

2) има стално запослено лице са средњом стручном спремом техничког смера и положеним посебним стручним испитом из области заштите од пожара.

Члан 17.

Овлашћење за обављање послова пројектовања посебних система и мера заштите од пожара може добити привредно друштво, односно друго правно лице које испуњава законом прописане услове за добијање тог овлашћења и које има минимално два стално запослена лица са стеченим високим образовањем на студијама другог степена, односно високо образовање на студијама у трајању од најмање четири године и лиценцом за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара.

Члан 18.

Овлашћење за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара може добити привредно друштво, односно друго правно лице које испуњава законом прописане услове за добијање тог овлашћења и које:

1) има минимално два стално запослена лица са стеченим високим образовањем на студијама другог степена, односно високо образовање на студијама у трајању од најмање четири године и лиценцом за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара;

2) има минимално једно стално запослено лице са средњом стручном спремом техничког смера и положеним стручним испитом из области заштите од пожара;

3) поседује средства и алате за извођење одговарајућих радова, као и уређаје и инструменте за извођење и контролу исправности изведених радова.

Члан 19.

Средства, алати, уређаји и инструменти за извођење радова које мора поседовати привредно друштво, односно друго правно лице које се бави извођењем стабилних система за гашење пожара јесу:

1) скеле;

2) опрема за рад на висини;

3) алат за нарезивање навоја;

4) алат за нарезивање жљебова у дебелозидним цевима;

5) алат за хладно спајање цевовода;

6) електро-апарати за заваривање;

7) алат за бушење цеви са крунама од DN 25 до DN 80 за директна бушења на месту извођења радова;

8) тест вентили за испитивање млазница;

9) тест вентили за испитивање индикатора протока;

10) тест вентили за испитивање алармног звона;

11) мерач протока воде;

12) мерач притиска;

13) уређај за мерење нагиба цевовода – канала;

14) универзални мерни електрични инструмент;

15) уређај за мерење – испитивање параметара на електричним инсталацијама;

16) уређај за мерење капацитета акумулаторске батерије;

17) мерна трака;

18) помично мерило;

19) мерач јачине звука (0-120 dB);

20) термометар (-20 °С до + 800 °С);

21) хигрометар;

22) мерач брзине струјања ваздуха (до 20 m/s);

23) манометри одговарајућих мерних подручја најмањег пречника од 100 mm и класе тачности 1,6 или мање;

24) различити прикључци и славине за уградњу манометара на цевовод – канале;

25) кључеви за ватрогасне спојке;

26) комплет стандардног алата – лични ручни алат;

27) посуде за узимање узорака пене;

28) ваге прописане тачности;

29) компресор за натпритисак од мин. 150 kРа;

30) пумпа натпритиска мин. 10 Мра;

31) редуктор притиска испитног гаса.

Средства, алати, уређаји и инструменти за извођење радова које мора поседовати привредно друштво, односно друго правно лице које се бави извођењем стабилних система за дојаву пожара, детекцију експлозивних гасова и пара и извођењем електричних инсталација и уређаја у просторима угроженим експлозивним атмосферама, поред средстава, алата, уређаја и инструмената из става 1. тач. 1)-2), 6), 14)-22) и 26) јесу и:

1) рефрактометар по АББ-у (подручје рефракције 1,3330-1,3723);

2) атестиране боце са испитним гасовима метаном, пропаном, бутаном и водоником у концентрацијама од 20% и 40% ДГЕ;

3) опрема за испитивање детектора пожара и експлозивних гасова и пара.

Поред средстава, алата, уређаја и инструмената из става 1. тач. 1), 2), 6), 7), 13)-15), 17), 18), 20)–24), 26) и 29), привредно друштво, односно друго правно лице које се бави извођењем система за одвођење дима и топлоте насталих у пожару, мора поседовати и одговарајући прибор за чишћење канала.

Средства, уређаји и инструменти морају бити обележени припадајућим инвентарским бројем и уписани у инвентарску књигу привредног друштва, односно правног лица.

Члан 20.

Средства, уређаји и инструменти из члана 19. морају имати одговарајуће исправе о усаглашености у складу са посебним прописима.

Ако се мерни инструменти из члана 19. користе за издавање званичних извештаја о мерењу параметара и контроли инсталација, за коришћену мерну методу мора постојати доказ о акредитацији.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 21.

Привредна друштва (правна лица) која на дан ступања на снагу овог правилника поседују одговарајућа овлашћења за обављање послова унапређења заштите од пожара дужна су да свој рад и пословања ускладе са одредбама овог правилника у року од годину дана од дана његовог ступања на снагу.

Члан 22.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима за бављење пословима унапређења заштите од пожара („Службени гласник СРС”, број 26/85).

Члан 23.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

01 број 1313/2012-3

У Београду, 2. марта 2012. године

Министар,

унутрашњих послова,

Ивица Дачић, с.р.

 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМ ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ПОСЛОВА ПРОЈЕКТОВАЊА ПОСЕБНИХ СИСТЕМА И МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ПОСЛОВА ИЗВОЂЕЊА ПОСЕБНИХ СИСТЕМА И МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

А. Основни део програма

ДЕЛАТНОСТ А: ИЗРАДA ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

СПЕЦИФИЧНОСТ СТРУКЕ: Кандидати који су стекли високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године из машинске, електротехничке, грађевинске, архитектонске, технолошке, научне односно стручне области, као и из области заштите од пожара

А.1. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ – ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗАШТИТЕ ОБЈЕКАТА ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА

А.1.1. Подаци о локацији објеката значајни за заштиту од пожара кроз којe се доказује примена мера заштите од пожара приликом постављања објеката и постројења:

– одабир локације за изградњу стамбених, пословних, јавних и производних објеката, као и објеката специјалне намене, са аспекта заштите од избијања пожара и експлозија

– могућност приступа објектима возилом за ватрогасну интервенцију

– удаљености између објеката унутар градских ткива и удаљености између објеката различите намене унутар индустријске зоне – са аспекта преношења пожара

– подаци о инфраструктури – објекти и инсталације за транспорт запаљивих течности и гасова, објекти и инсталације водоснабдевања и други објекти и инсталације значајни за уређење локације у погледу пожара и експлозија

А.1.2. Опис објекта,

– битни елементи за заштиту објеката од пожара и експлозија (намена објекта, безбедно постављање објеката, конструкција објекта, количина запаљивих горивих и експлозивних материја која се држи у објекту, конструктивни елементи заштите објеката приликом експлозија – експлозивни одушак, лака конструкција и сл.)

А.1.3. Процена опасности од пожара,

– Сагледавање ризика од пожара и разврставање објеката у смислу угрожености од пожара ради утврђивања мера заштите од пожара за конструкцију, материјале, инсталације и опремање заштитним системима

А.1.4. Подела објекта на пожарне секторе,

– издвајање делова објекта у посебне пожарне секторе – сврха и циљ

– елементи грађевинске конструкције у функцији противпожарних баријера

А.1.5. Дефинисање евакуационих путева,

– основне карактеристике, правци евакуације, геометрија евакуационих путева, материјал који је уграђен у евакуационим путевима, препреке на евакуационим путевима – пп врата и слично, инсталације у евакуационим путевима, опремање евакуационих путева ознакама за усмеравање кретања и сл.

А.1.6. Избор материјала за конструкције које треба да буду отпорне на пожар,

– грађевински конструктивни елементи на објектима са запаљивим гасовима, запаљивим и горивим течностима, експлозивним материјама, складиштима, јавним објектима и свим другим објектима где конструкција треба да има отпорност на пожар и сл.

– избор материјала за конструкцију објекта сходно намени објекта и сл.

А.1.7. Избор материјала за ентеријер за који постоје посебни захтеви у погледу отпорности на пожар,

– избор материјала у евакуационим путевима, (јавним објектима, високим објектима, стамбеним објектима и сличним објектима у којима се окупља већи број људи, затим објекти са запаљивим и горивим течностима, запаљивим гасовима, експлозивним материјама и сл.)

А.1.8. Процену опасности од пожара која потиче од технолошког процеса и материја које се у њима користе или складиште,

– опште о зонама опасности од пожара и експлозија (врсте зона и распростирање)

– количина експлозивних материја запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова који се држе објекту

– конструкција објекта – тип конструкције, материјал, експлозиви одушак и др.

А.1.9. Опис инсталација за аутоматско откривање и дојаву пожара,

– опис инсталације, блока шема, основне функције и саставни делови инсталације са приказом техничких карактеристика којима се доказује исправан рад инсталација

А.1.10. Опис инсталација за детекцију експлозивних и запаљивих гасова,

– опис инсталације, блок шема, основне функције и саставни делови инсталације са приказом техничких карактеристика којима се доказује исправан рад инсталација

А.1.11. Опис стабилних и мобилних инсталација и уређаја за гашење пожара (хидрантска инсталација за гашење пожара, стабилна исталација за гашење СО2, пеном прахом и сл.)

– опис типа инсталације, функционална шема, саставни делови инсталације са приказом техничких карактеристика којима се доказује исправан рад инсталација

А.1.12. Избор мобилне опреме за гашење пожара,

– избор типа и количине мобилне опреме за гашење пожара

– распоред и означавање мобилне опреме за гашење пожара

А.1.13. Опис инсталација за запаљиве, гориве и експлозивне флуиде који се користе у објекту,

– опис типа инсталације, услови за извођење и саставни делови инсталације са приказом техничких карактеристика којима се доказује исправан рад инсталација (противпожарни вентили, прекострујни вентили, растеретни вентили, сигурносни вентили, одушни вентили, задржачи пламена, противексплозивни вентили и друга сигурносна арматура цевовода, посуда као и резервоара и постројења, материјал цевовода цевних елемената, посуда и резервоара, начин вођења и спајања цевовода и др.)

А.1.14. Опис система за одвођења дима и топлоте,

– опис типа инсталације, услови за извођење и саставни делови инсталације са приказом техничких карактеристика којима се доказује исправан рад инсталација

А.1.15. Опис инсталација за климатизацију и вентилацију,

– опис врсте инсталације, услови и избор врсте материјала, начин извођења и управљања, саставни делови инсталације са приказом техничких карактеристика којима се доказује исправан рад инсталација, пролаз кроз границе пожарних сектора, клапне отпорне на пожар, специфичности везане за рад у условима експлозивне атмосфере

А.1.16. Опис инсталације за заштиту објекта од атмосферског пражњења,

– опис врсте инсталације за заштиту објекта од атмосферског пражњења, саставни делови инсталације са приказом техничких карактеристика којима се доказује исправан рад инсталација

А.1.17. Опис електричних инсталација,

– опис електричних иснсталација са условима за избор и постављање развода и опреме, мере заштите на електричним инсталацијама и опреми, саставни делови инсталације, класификација спољашњих утицаја, изолациони материјали, електрични развод и границе пожарних сектора, опис заштите од електричног удара, заштите од топлотног дејства, заштите од прекомерне струје, заштите од напона додира и електромагнетних сметњи, сигурносни системи у објектима, усмеравање кретања и евакуација, резервно напајање, функционалне везе са електричним елементима других инсталација, специфичности везане за рад у условима експлозивне атмосфере, уземљење, заштитни проводници и заштитни проводници за изједначење потенцијала

А.1.18. Опис инсталације за одвођење статичког електрицитета,

– опис типа инсталације, саставни делови инсталације са приказом техничких карактеристика којима се доказује исправан рад инсталација

А.1.19. Опис других инсталација које утичу на спровођење превентивних мера приликом изградње објеката

– опис врсте инсталације, функционалне шеме, саставни делови инсталације са приказом техничких карактеристика којима се доказује исправан рад инсталација

А.2. ПРОРАЧУНСКЕ ОСНОВЕ – ОСНОВА ЗА ИЗБОР ЗАШТИТЕ ОБЈЕКТА ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА

А.2.1. Прорачун пожарног оптерећења објекта и пожарних сектора,

– методологија прорачуна, начин прорачуна, оцена резултата

А.2.2. Прорачун евакуационих путева у објекту,

– методологија прорачуна, прорачун капацитета евакуационог пута, одређивање ширине пролаза и излаза и слично

А.2.3. Прорачун времена потребног за евакуацију људи,

– методологија прорачуна, прорачун времена евакуације и слично

А.2.4. Прорачун стабилности грађевинске конструкције у пожару,

– методологија прорачуна, прорачун за елементе конструкције и укупну конструкцију

А.2.5. Други прорачуни битни за избор и начин заштите објекта од пожара

А.3. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ГРАФИКЧКИ ПРИКАЗ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА КОЈИ ПРИКАЗУЈУ НАЈНУЖНИЈЕ ЕЛЕМЕНТЕ ЗАШТИТЕ УСАГЛАШЕНЕ СА ГЛАВНИМ ПРОЈЕКТИМА:

– ситуациони план са уцртаним суседним објектима и саобраћајницама,

– основе свих нивоа и крова са уцртаним пожарним секторима,

– карактеристичне подужне и попречне пресеке са уцртаним пожарним секторима,

– снове са шематском диспозицијом процесне технолошке опреме и опреме која припада инсталацијама за гашење пожара,

– основе са шематском диспозицијом елемената система за откривање и дојаву пожара,

– основе са шематском диспозицијом гасне детекције,

– основе са шематском диспозицијом знакова за усмеравање кретања,

– блок шеме система за откривање и дојаву пожара,

– блок шему гасне детекције,

– основе са шематском диспозицијом места постављања разводних ормана и успонских водова,

– громобранске инсталације,

– разводе машинских инсталација за гашење пожара,

– систем за одвођење дима и топлоте са блок шемом и диспозициојом на основама,

– системе за вентилацију са блок шемом и диспозицијом на основама,

– блок шему развода електричне енергије и

– друге инсталације и системи који су уграђени у објекат сходно техничким захтевима који се обезбеђује безбедност објекта од пожара и експлозија

А.4. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА – ПРИКАЗ ТЕХНИЧКИХ КАРАТЕРИСТИКА

– општи приказ техничких карактеристика инсталација, уређаја и опреме којима се обезбеђује заштита објеката од пожара и експлозија.

А.5. ДОКУМЕНТАЦИЈА КВАЛИТЕТА УГРАЂЕНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА, ИНСТАЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА:

– издавање исправа о усаглашености;

– поступак испитивања;

– лабораторије за испитивање.

А.6. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ПРОИЗВОДЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ

– Значење израза производ, испорука, произвођач, заступник, увозник, дистрибутер, испоручилац, оцењивање усаглашености, тело за оцењивање усаглашености, исправа о усаглашености, именовање, овлашћивање, техничка процена, техничка спецификација

– Начин прописивања техничких захтева за производе појам техничког прописа којим се уређује захтев за производе

– Начин доношења техничког прописа

– Посредно прописивање техничких захтева за производе

– Прописивање обавезе оцењивања усаглашености

– Поступци оцењивања усаглашености

– Оцењивање усаглашености које спроводи произвођач

– Оцењивање усаглашености које спроводи именовано тело за оцењивање усаглашености

– Оцењивање усаглашености које спроводи орган државне управе

– Улога акредитације у оцењивању усаглашености

– Пријављивање тела за оцењивање усаглашености

– Обавезе произвођача, увозника производа, обавезе дистрибутера производа, обавезе власника производа у употреби

– Важење иностраних исправа и знакова усаглашености

– Конкретни захтеви у вези исправа о усаглашености за материјале, конструкције, инсталације и опрему и уређаје који су предмет пројекта

А.7. АКРЕДИТАЦИЈА

– Појам акредитације

– Акредитационо тело Србије

– Поступак акредитације

– Послови за које потребна акредитација

Б. Специфични део програма

ДЕЛАТНОСТ Б.1: ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ИЗВОЂЕЊЕ ОВИХ СИСТЕМА

СПЕЦИФИЧНОСТ СТРУКЕ: Кандидати који су стекли високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године из машинске, електротехничке, грађевинске(хидротехника и водно-еколошко инжењерство) научне, односно стручне области

Б.1.1. Пројектовање и извођење – општи део

Тачке од Б.1.1.1. закључно са Б.1.1.6. раде машинска, електротехничка, грађевинска (хидротехника и водно-еколошко инжењерство) научна, односно стручна област

Б.1.1.1. Основни циљеви које мора да испуни стабилна инсталација за гашење пожара:

– омогућавање ефикасног гашења пожара (брзином активирања инсталације, потребном количином средстава за гашење и ефикасним довођењем средстава за гашење у зону пожара);

– омогућавање ефикасне евакуације људи из објекта при пожару;

– спречавање даљег ширења пожара;

– заштита објеката, постројења и инсталација од прекомерног загревања при пожару.

Б.1.1.2. Захтеви за опремањем објеката и постројења инсталацијама за гашење пожара:

– на основу захтева из закона и прописа донесених на основу закона који прописују обавезу уградње стабилних инсталација у објекте у којима постоји повећан ризик од избијања пожара;

– на основу захтева из безбедоносне анализе која се врши путем релевантних методологија у којима се нарочито сагледава повећан ризик од избијања пожара;

– на основу техничких захтева условљених технолошким процесима прераде експлозивних материја, запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова (као саставни део технолошких линија у којима се из технолошких разлога јављају пожари);

– на основу захтева који су условљени техничким ограничењима при примени других уређаја и система заштите од пожара а ради ефикасног гашења пожара (брзина активирања и потребна количина средстава за гашење пожара и ефикасно довођење средстава за гашење пожара – пример: резервоари са фиксним кровом за запаљиве течности и слично).

Б.1.1.3. Начин избора типа стабилне инсталације за гашење пожара:

– поступак избора типа инсталације кад је то прописано правилницима односно техничким прописима донесеним на основу закона;

– поступак избора типа стабилне инсталације кад се то врши на основу критеријума ефикасности система за гашење пожара условљене ефикасношћу средстава за гашење пожара у односу на класу пожара и термотехничка својства пожара, потребној количини средстава за гашење пожара, брзини активирања инсталација за гашење пожара, амбијенталног окружења инсталације (ниске температуре) и другим факторима.

Б.1.1.4. Фукционална шема деловања изабране стабилне инсталације:

– кратак опис начина рада изабране стабилне инсталације;

– опис и намена саставних делова инсталације.

Б.1.1.5. Технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености

– Значење израза производ, испорука, произвођач, заступник, увозник, дистрибутер, испоручилац, оцењивање усаглашености, тело за оцењивање усаглашености, исправа о усаглашености, именовање, овлашћивање, техничка процена, техничка спецификација

– Начин прописивања техничких захтева за производе појам техничког прописа којим се уређује захтев за производе

– Начин доношења техничког прописа

– Посредно прописивање техничких захтева за производе

– Прописивање обавезе оцењивања усаглашености

– Поступци оцењивања усаглашености

– Оцењивање усаглашености које спроводи произвођач

– Оцењивање усаглашености које спроводи именовано тело за оцењивање усаглашености

– Оцењивање усаглашености које спроводи орган државне управе

– Улога акредитације у оцењивању усаглашености

– Пријављивање тела за оцењивање усаглашености

– Обавезе произвођача, увозника производа, обавезе дистрибутера производа, обавезе власника производа у употреби

– Важење иностраних исправа и знакова усаглашености

– Конкретни захтеви у вези исправа о усаглашености за материјале, конструкције, инсталације и опрему и уређаје који су предмет пројекта

Б.1.1.6. Акредитација

– Појам акредитације

– Акредитационо тело Србије

– Поступак акредитације

– Послови за које потребна акредитација

Б.1.2. Пројектовање – основни принципи

Тачке од Б.1.2.1. закључно са Б.1.2.3. раде машинска, електротехничка, грађевинска (хидротехника и водно-еколошко инжењерство) научна, односно стручна област

Б.1.2.1. Основни прицип пројектовања:

– поступак и критеријуми пројектовања инсталација када су технички захтеви прописани правилницима донети на основу Закона о заштити од пожара;

– поступак и критеријуми пројектовања када технички захтеви нису прописани правилницима донесеним на основу Закона о заштити од пожара.

Б.1.2.2. Издвајање штићеног простора од нештићеног простора – пожарно издвајање:

– значај издвајања штићеног простора од нештићеног простора;

– поступак и начин издвајања.

Б.1.2.3. Критеријуми за постављање постројења стабилне инсталације унутар објекта – пожарно издвајање машинске просторије:

– Неопходност пожарног издвајања машинског постројења од осталих делова објеката;

– Начин спровођења издвајања машинског постројења стабилне инсталације.

Тачке од Б.1.2.4. закључно са Б.1.2.7 раде машинска, грађевинска (хидротехника и водно-еколошко инжењерство) научна, односно стручна област

Б.1.2.4. Критеријуми за правилан одабир и расподелу млазница у штићеном простору:

– критеријум за одређивање броја млазница – геометрија штићеног простора;

– критеријум за одређивање типа млазница – геометрија млаза.

Б.1.2.5. Критеријуми за усвајање количине средства за гашење пожара и технички захтеви за безбедно чување средства за гашење

– поступак усвајања типа и количине средстава кад је то прописано правилницим;

– поступак усвајања типа и количине кад се то одређује признатим методологијама садржаним у нормама и стандардима или се одређују на основу препорука произвођача.

Б.1.2.6. Критеријуми за одабир и димензионисање уређаја, система и опреме која се уграђује у инсталацију за гашење:

– Резервоара са средствима за гашење;

– млазнице за гашење;

– уређаји за активирање инсталације;

– пумпе и други уређаји инсталације;

– арматура цевовода;

– вентили за активирање инсталација – тип и конструкција;

– остали вентили у инсталацији;

– контролни и мерни уређаји; сигурносна арматура инсталације и др.

Б.1.2.7. Критеријуми за димензионисање и технички захтеви цевне инсталације стабилног ситема за гашење:

– радни притисак млазница;

– хидраулични прорачун – методологија;

– материјал цевовода;

– начин спајања цевовода;

– геометрија цевовода – начин вођења кроз објекте и сл.

Тачку Б.1.2.8. ради машинска, електротехничка, грађевинска (хидротехника и водно-еколошко инжењерство) научна, односно стручна област

Б.1.2.8. Критеријуми за одабир начина активирања инсталација и технички захтеви за активирање:

– аутоматско активирање;

– полуаутоматско активирање;

– ручно активирање;

– безбедно постављање вентила за активирање – доступност;

– кратак опис и технички захтеви инсталација активирања стабилног система.

Тачке од Б.1.2.9. закључно са Б.1.2.10. ради електротехничка научна, односно стручна област

Б.1.2.9. Технички захтеви за опрему и инсталацију детекције пожара – када је у функцији активирања стабилног система за гашење:

– основни захтев безбедног рада инсталације;

– кратак опис и технички захтеви за инсталацију детекције пожара.

Б.1.2.10. Критеријим за одабир и технички захтеви за сигурносне системе напајања електричном енергијом постројења стабилне инсталације:

– технички захтеви за сигурносне системе напајања инсталације;

– радно и резервно напајање – технички захтеви;

– кратак опис и технички захтеви за независни извор напајања;

– технички захтеви за електрични развод – проводници;

– технички захтеви за уређаје опрему и управљање и сл.

Б.1.3. Извођење – основни принципи

Тачке од Б.1.3.1. закључно са Б.1.3.4. раде машинска, електротехничка, грађевинска (хидротехника и водно-еколошко инжењерство) научна, односно стручна област

Б.1.3.1. Документација квалитета уграђене опреме, уређаја и инсталација:

– овлашћења за издавање документације;

– поступак испитивања;

– овлашћене лабораторије за испитивање.

Б.1.3.2. Документација квалитета средстава за гашење:

– овлашћења за издавање документације;

– поступак испитивања;

– овлашћене лабораторије за испитивање.

Б.1.3.3. Правила извођења инсталације:

– овлашћења за извођење инсталација;

– поступак извођења стабилних инсталација.

Б.1.3.4. Правила испитивања стабилних инсталација:

– овлашћење за испитивање инсталација;

– поступак испитивања;

– врсте испитивања (функционално испитивање, испитивање на непропусност испитивање на чврстоћу, испитивање елктричних инсталација опреме и уређаја и сл.).

ДЕЛАТНОСТ Б.2: ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА И ИЗВОЂЕЊЕ ОВИХ СИСТЕМА

СПЕЦИФИЧНОСТ СТРУКЕ: Кандидати који су стекли високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године из електротехничке научне, односно стручне области

Б.2.1. Пројектовање и извођење – Општи део

Б.2.1.1. Захтеви за извођење стабилних инсталација за дојаву пожара:

– Објекти и простори, за које је прописана законска обавеза уградње стабилних система за дојаву пожара

– Објекти и простори за које је прописана обавеза уградње стабилних система за дојаву пожара, као основна мера заштите од пожара утврђена одредбама посебних прописа

Б.2.1.2. Процена ризика од настанка пожара у погледу захтева за извођења стабилних инсталација за дојаву пожара.

– Објекти и простори за које је применом одговарајућих метода процене ризика од настанка пожара (нпр. „TVRB 100”, „Euroalarm” и др.) препоручена обавеза уградње стабилних система за дојаву пожара као посебних мера заштите од пожара

– Објекти и простори у којима се смeштају материјална добра од посебног значаја, а која према препорукама осигуравајућих друштава, власника, корисника, произвођача и сл. треба да имају стабилне системе за дојаву пожара као посебну меру заштите од пожара

Б.2.1.3. Главни пројекат

– Израда техничке документације, одговорни пројектант, техничка контрола, ревизија пројеката,

– Сагласност на техничку документацију да су предвиђене мере заштите од пожара, изградња објеката и извођење радова, одговорни извођач радова, стручни надзор,

– Технички преглед објекта, сагласност да су спроведене мере заштите од пожара предвиђене техничком документацијом, употребна дозвола.

Б.2.1.4. Технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености

– Значење израза производ, испорука, произвођач, заступник, увозник, дистрибутер, испоручилац, оцењивање усаглашености, тело за оцењивање усаглашености, исправа о усаглашености, именовање, овлашћивање, техничка процена, техничка спецификација,

– Начин прописивања техничких захтева за производе појам техничког прописа којим се уређује захтев за производе

– Начин доношења техничког прописа

– Посредно прописивање техничких захтева за производе

– Прописивање обавезе оцењивања усаглашености

– Поступци оцењивања усаглашености

– Оцењивање усаглашености које спроводи произвођач

– Оцењивање усаглашености које спроводи именовано тело за оцењивање усаглашености

– Оцењивање усаглашености које спроводи орган државне управе

– Улога акредитације у оцењивању усаглашености

– Пријављивање тела за оцењивање усаглашености

– Обавезе произвођача, увозника производа, обавезе дистрибутера производа, обавезе власника производа у употреби

– Важење иностраних исправа и знакова усаглашености

– Конкретни захтеви у вези исправа о усаглашености за електрични развод инсталације, опрему и уређаје који су предмет пројекта

Б.2.1.5. Акредитација

– Појам акредитације

– Акредитационо тело Србије

– Поступак акредитације

– Послови за које потребна акредитација

Б.2.2. Типови, врсте, опис и општи принципи функционисања стабилних система за дојаву пожара и саставних елемената и начини повезивања са другим системима

Б.2.2.1. Централни уређај за дојаву пожара, паралелни таблои и сл.

– Задатак, опште техничке карактеристике, принципи и начини функционисања

– Зонски систем

– Адресабилани систем

– Хибридни системи – мешовити

– Бежични системи

– Извршне функције

– Техничка документација која се мора поседовати

Б.2.2.2. Електричне инсталације и уређаји система за дојаву пожара

– Технички нормативи за електричне инсталације

– Класификација објеката према спољашњим утицајима и карактеристике електричног развода,

– Прорачун у функцији заштите од прекомерних струја, максимално дозвољених падова напона, максимално дозвољених вредности индуктивитета и капацитета и сл. као и ограничавајућих фактора полагања,

– Технички услови полагања електричног развода у објектима и просторима на отвореном и просторима угроженим експлозивним атмосферама,

– Системи електричног напајања (дистрибутивна мрежа, генератори, акумулатори) техничке карактеристике, прорачун капацитета акумулатора

– Сигурносни системи, општи услови и карактеристике

– Начини повезивања система за дојаву пожара са периферним уређајима и модулима као и услови повезивања са другим независним системима као нпр. са системима за гашење пожара, системима за надзор и управљање, вентилацијом, системима за одвођење дима и топлоте и др.

Б.2.2.3. Јављачи пожара

– Ручни јављачи пожара

– Техничке карактеристике

– Место, положај и размештај јављача

– Аутоматски јављачи пожара

– Врсте, општи принципи функционисања, одабир јављача, распоред у простору као и техничке карактеристике

– Специјални јављачи (линијски, узорачне коморе, термички проводници, индикатори протока флуида и др.) општи принципи функционисања и одабира јављача као и техничке карактеристике

– Ометајући фактори

Б.2.2.4. Уређаји за узбуњивање,

– Врсте, техничке карактеристике и ограничавајући фактори

– Светлосни уређаји

– Звучни уређаји

– Специјални уређаји

Б.2.2.5. Специјални уређаји и модули у систем за дојаву пожара, техничке карактеристике и принципи рада

– Индикатори активирања сатбилних система за гашење,

– Изолатори прстенастог вода,

– Сигурносне баријере,

– Модули извршних функција,

– Модули за праћење статуса елемената другог система.

Б.2.2.6. Посебни елементи дојаве пожара интегрисани у другим системима (извршне функције)

– аутоматско гашење пожара,

– централни надзор и управљање,

– аутоматско затварање врата и клапни отпорних према пожару,

– управљање системима за одвођење дима и топлоте и сл.

Б.2.3. Документација коју мора поседовати стабилни систем за дојаву пожара

Б.2.3.1. Исправа о усаглашености елемената стабилног система за дојаву пожара

Централног уређаја,

– Јављача пожара,

– Уређаја за узбуњивање и сл.

– Акумулатора,

– Електричних каблова и проводника.

Б.2.4. Извођење радова на уградњи стабилног система за дојаву пожара

Б.2.4.1. Технички услови извођења радова

– Технички нормативи за извођење електричних инсталација

– Класификација објеката према спољашњим утицајима и карактеристике електричног развода

– Технички услови полагања електричног развода у објектима и просторима на отвореном и просторима угроженим експлозивним атмосферама

– Извори напајања електричном енергијом

– Расклопни блокови електричних инсталација и уређаји за заштиту од прекомерних струја

– Начини повезивања са периферним уређајима и модулима система за дојаву пожара као и услови повезивања са другим независним системима као нпр. за гашење пожара, надзор и управљање, вентилације, одвођење дима и топлоте и др.

– Електрични развод на границама пожарних сектора

Б.2.4.2. Правила извођења инсталације:

– овлашћења за извођење инсталација;

– поступак извођења стабилних инсталација.

Б.2.4.3. Испитивања стабилних инсталација:

– овлашћење за испитивање инсталација;

– поступак испитивања;

– врсте испитивања (функционално испитивање, и сл.).

Б.2.4.4. Почетни преглед и испитивања

– Методологија прегледа и испитивања

– Мерна опрема

– Записник о извршеним прегледима, испитивањима и функционалним пробама

– Изјава извођача о квалитету изведених радова

Б.2.4.5. Технички нормативи за системе, опрему и уређаје за откривање пожара и алармирање

Б.2.4.6 Примопредаја

– Пројекат изведеног система за дојаву пожара,

– Упутство за руковање и одржавање,

– Књига одржавања

– План узбуњивања

– Спровођење обуке лица у погледу коришћења система

– Записник о извршеној предаји техничке документације и опреме која је саставни део стабилног система

ДЕЛАТНОСТ Б.3: ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ЕКСПЛОЗИВНИХ ГАСОВА И ПАРА И ИЗВОЂЕЊЕ ОВИХ СИСТЕМА

СПЕЦИФИЧНОСТ СТРУКЕ: Кандидати који су стекли високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године из електротехничке научне, односно стручне области

Б.3.1. Пројектовање и извођење – општи део

Б.3.1.1. Захтеви за извођење стабилних инсталација за детекцију експлозивних пара и гасова:

– Објекти и простори, за које је прописана законска обавеза уградње стабилних система за детекцију експлозивних пара и гасова:

– Објекти и простори за које је прописана обавеза уградње стабилних система за детекцију експлозивних пара и гасова, као основна мера заштите од пожара утврђена одредбама посебних прописа

Б.3.1.2. Процена ризика од настанка експлозија у погледу захтева за извођења стабилних инсталација за детекцију експлозивних пара и гасова:

– Објекти и простори за које је применом одговарајућих метода процене ризика од настанка експлозије препоручена обавеза уградње стабилних система за дојаву пожара као посебних мера заштите од пожара

Б.3.1.3. Главни пројекат

– Израда техничке документације, одговорни пројектант, техничка контрола, ревизија пројеката,

– Сагласност на техничку документацију да су предвиђене мере заштите од пожара, изградња објеката и извођење радова, одговорни извођач радова, стручни надзор,

– Технички преглед објекта, сагласност да су спроведене мере заштите од пожара предвиђене техничком документацијом, употребна дозвола.

Б.3.1.4. Технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености

– Значење израза производ, испорука, произвођач, заступник, увозник, дистрибутер, испоручилац, оцењивање усаглашености, тело за оцењивање усаглашености, исправа о усаглашености, именовање, овлашћивање, техничка процена, техничка спецификација,

– Начин прописивања техничких захтева за производе појам техничког прописа којим се уређује захтев за производе

– Начин доношења техничког прописа

– Посредно прописивање техничких захтева за производе

– Прописивање обавезе оцењивања усаглашености

– Поступци оцењивања усаглашености

– Оцењивање усаглашености које спроводи произвођач

– Оцењивање усаглашености које спроводи именовано тело за оцењивање усаглашености

– Оцењивање усаглашености које спроводи орган државне управе

– Улога акредитације у оцењивању усаглашености

– Пријављивање тела за оцењивање усаглашености

– Обавезе произвођача, увозника производа, обавезе дистрибутера производа, обавезе власника производа у употреби

– Важење иностраних исправа и знакова усаглашености

– Конкретни захтеви у вези исправа о усаглашености за електрични развод инсталације, опрему и уређаје који су предмет пројекта

Б. 3.1.5. Акредитација

– Појам акредитације

– Акредитационо тело Србије

– Поступак акредитације

– Послови за које потребна акредитација

Б.3.1.6. Основни појмови у пројектовању и извођењу стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара и извођење ових система

– Запаљиви гас или пара, противексплозијски заштићени електрични уређаји, експлозивна атмосфера, експлозивна смеша, доња граница, горња граница експлозивности, посебне мере примењене на електричне уређаје да се спречи паљење околне експлозивне атмосфере, угрожени простор, природно вентилирани простори, присилно вентилирани простори, отворени простор, неугрожени простор, извор опасности, гасови лакши од ваздуха, гасови тежи од ваздуха, контролно место, контролисани простор, укупан контролисан простор, запремина, алармно стање, праг аларма, лажни аларм, план узбуњивања, детекторска сонда (дифузна), детекторска сонда (усисна), стабилна инсталација, централни уређај (дојавна централа), контролна јединица, елемент за узбуњивање, преносни водови, ниво заштите.

Б.3.2. ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ – ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Б.3.2.1. Појам стабилне инсталације за детекцију експлозивних пара и гасова

– саставни делови

– подела према нивоу техничке заштите

– циљ који мора да испуни стабилна инсталација

– места која се морају обухватити стабилном инсталацијом

– кварови и сметње који се морају сигнализирати

– сличности и разлике стабилне инсталације за детекцију експлозивних пара и електричне инсталације у просторима са експлозивном атмосфером

– критеријуми који утичу на избор детекторске сонде

– рад на постављању опреме и отклањању кварова на инсталацијама у просторима са експлозивном атмосфером

– прагови аларма

– начин идентификације сонди у смислу гасова које детектују

Б.3.2.2. Целине пројектног задатка

– величина контролисаног простора и његов облик

– распоред технолошке опреме која може бити узрочник истицања експлозивног гаса или стварања експлозивних пара

– врста гаса

– природна и принудна вентилација

– изложеност контролисаног простора атмосферским утицајима

– класа спољашњих утицаја на електричну опрему

Б.3.2.3. Детекторске сонде

– принцип рада, њена улога у инсталацији и подела

– принципи рада сонди према начину поделе

– основни принцип постављања детекторских сонди

– негативни утицај фактора средине на рад сонди и начин њихове елиминације

– одређивање броја детекторских сонди и тачног места постављања

– услови који утичу на постављање детекторских сонди зависно од контролисаног гаса и других параметара (гасови лакши и тежи од ваздуха, јаме и канали, места са вентилацијом, скривена и заклоњена места, температурни ефекти и слично)

– усклађеност детекторске сонде са захтевима за просторе са експлозивном атмосфером

Б.3.2.4. Централни уређај

– елементи и саставни делови централног уређаја и сигнали које мора показивати

– место постављања и број централних уређаја (један или више)

– паралелни сигнални табло централног уређаја

– услов за постављање централног уређаја у контролисани простор

– управљање технолошком опремом, машинским, електричним инсталацијама и другим безбедносно-заштитним системима

– значај прагова аларма

– предвентилација

Б.3.2.5. Електрични развод

– избор врсте и пресека каблова

– механичка заштита каблова

– заједничко вођење са другим инсталацијама

– начин полагања електричног развода

– избор електричног развода у погледу класе спољашњих утицаја

– врсте појава у околини које могу имати негативан утицај на електрични развод (електрична интерференција, лучна пражњења, укључивање и искључивање снажних потрошача, а посебно потрошача велике индуктивности)

– електрични развод и границе пожарних сектора

Б.3.2.6. Извор напајања централног уређаја

– услови које мора да испуни извор

– врсте извора напајања

– димензионисање извора напајања

Б.3.2.7. Елементи за узбуњивање

– места на којима се сигнализира алармно стање и постављају елементи за узбуњивање

– начин сигнализације алармног стања

– начини на који се могу ресетовати и када се могу искључити алармни сигнали

– даљинска сигнализација

Б.3.2.8. Спречавање лажних узбуњивања

– ометајући фактори који доводе до лажних аларма и њихово решавање у пројектовању (неправилно постављена сонда, неадекватна сонда, класе спољашњих утицаја, непоуздан електрични развод и слично)

– утврђивање исправности изведене инсталације у зонама опасности (извештаји о мерењима, записник о извршеном прегледу после извођења, извештаји о функционалним пробама, записници о подешавањима, исправе о усаглашености)

Б.3.3. ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ЕКСПЛОЗИВНИХ ПАРА И ГАСОВА

Б.3.3.1. Технички услови извођења радова

– Технички нормативи за извођење електричних инсталација

– Класификација објеката према спољашњим утицајима и карактеристике електричног развода

– Технички услови полагања електричног развода у објектима и просторима на отвореном и просторима угроженим експлозивним атмосферама

– Извори напајања електричном енергијом

– Расклопни блокови електричних инсталација и уређаји за заштиту од прекомерних струја

– Начини повезивања са периферним уређајима и модулима система за детекцију експлозивних пара и гасова као и услови повезивања са другим назависним системима као нпр. за вентилацију, надзор и управљање, и др.

– Електрични развод на границама пожарних сектора

Б.3.3.2. Правила извођења инсталације:

– овлашћења за извођење инсталација;

– поступак извођења стабилних инсталација.

Б.3.3.3. Испитивања стабилних инсталација:

– овлашћење за испитивање инсталација;

– поступак испитивања;

– врсте испитивања (функционално испитивање, и сл.).

Б.3.3.4. Почетни преглед и испитивања

– Методологија прегледа и испитивања

– Мерна опрема

– Записник о извршеним прегледима, испитивањима и функционалним пробама

– Изјава извођача о квалитету изведених радова

Б.3.3.5. Технички нормативи за системе, опрему и уређаје за детекцију експлозивних пара и гасова

Б.3.3.6. Примопредаја

– Пројекат изведеног система за детекцију експлозивних пара и гасова,

– Упутство за руковање и одржавање,

– Књига одржавања

– План узбуњивања

– Спровођење обуке лица у погледу коришћења система

– Записник о извршеној предаји техничке документације и опреме која је саставни део стабилног система

ДЕЛАТНОСТ Б.4: ИЗРАДА АНАЛИЗА О ЗОНАМА ОПАСНОСТИ И ОДРЕЂИВАЊЕ ОВИХ ЗОНА НА МЕСТИМА КОЈА СУ УГРОЖЕНА ОД НАСТАНКА ЕКСПЛОЗИВНИХ СМЕША ЗАПАЉИВИХ ГАСОВА, ПАРА ЗАПАЉИВИХ ТЕЧНОСТИ И ЕКСПЛОЗИВНИХ ПРАШИНА И ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА

СПЕЦИФИЧНОСТ СТРУКЕ: Кандидати који су стекли високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године из машинске, електротехничке, технолошке и хемијске научне, односно стручне области

Б.4.1. ИЗРАДА АНАЛИЗА О ЗОНАМА ОПАСНОСТИ И ОДРЕЂИВАЊЕ ОВИХ ЗОНА – ОПШТИ ДЕО

Б.4.1.1 Израда анализа о зонама опасности и одређивање ових зона на местима која су угрожена од настанка експлозивних смеша запаљивих гасова, пара запаљивих течности, експлозивних материја и експлозивних прашина

– Сврха и циљ израде анализе о зонама опасности

Б.4.1.2. Закони, правилници о техничким нормама, стандарди, препоруке и инструкције којима се уређује област зона опасности

– Примена у изради анализе о зонама опасности

Б.4.1.3. Опште физичко-хемијске карактеристике запаљивих и експлозивних материја, експлозивних прашина – услови и врсте горења:

– Запаљиве течности основне физичко-хемијске карактеристике: Релативна густина паре, температура кључања, температура паљења, температура самопаљења, напон паре, границе експлозивности, температурне класе, температурски разреди и групе, минималне енергије паљења и методологија испитивања физичко-хемијских карактеристика

– Запаљиви гасови основне физичко-хемијске карактеристике: Релативна густина гаса температура паљења, температура самопаљења, напон паре, границе експлозивности, температурне класе, температурски разреди и групе, минималне енергије паљења и методологија испитивања физичко-хемијских карактеристика

– Експлозиви (подела, брзина детонације)

– Експлозивне прашине (експлозивна смеша, минимална температура тињања наталожене површине, минимална температура паљења узвитлане прашине, границе експлозивности, минималне енергије паљења, подела на групе, електрична проводност)

– Начини сагоревања запаљивих и експлозивних материја (дефлаграција и детонација) и опасности

Б.4.1.4. Класификација запаљивих течности, запаљивих гасова, експлозивних материја и експлозивних прашина

– Општа начела класификације према Закону о експлозивним материја, запаљивим течностима и гасовима и других закона из ове области

Б.4.2. ИЗРАДА АНАЛИЗА О ЗОНАМА ОПАСНОСТИ И ОДРЕЂИВАЊЕ ОВИХ ЗОНА НА МЕСТИМА КОЈА СУ УГРОЖЕНА ОД НАСТАНКА ЕКСПЛОЗИВНИХ СМЕША ЗАПАЉИВИХ ГАСОВА, ПАРА ЗАПАЉИВИХ ТЕЧНОСТИ ПРЕМА ОДРЕДБАМА СТАНДАРАД СРПС ЕН 60079-10-1

Б.4.2.1. Област примене

– Сврха и циљ класификације експлозивног простора

– Делокруг примене стандарда

– Изузеци у којима се не може применити стандард

Б.4.2.2. Основни појмови и дефиниције Зона опасности на местима која су угрожена од настанка експлозивних смеша запаљивих гасова, пара запаљивих течности:

– Експлозивна гасна атмосфера – појам и дефиниција

– Опасан (угрожен) простор – појам и дефиниција

– Сигуран (неугрожен) простор – појам и дефиниција

– Зоне опасности – појам и дефиниција

– Зона 0 – појам и дефиниција

– Зона 1 – појам и дефиниција

– Зона 2 – појам и дефиниција

– Извори испуштања– појам и дефиниција

– Степен испуштања– појам и дефиниција

– Tрајни степен – појам и дефиниција

– Примарни степен– појам и дефиниција

– Секундарни степен. – појам и дефиниција

– Количина испуштања (Емисивност извора) – појам и дефиниција

– Нормалан рад– појам и дефиниција

– Вентилација– појам и дефиниција

– Границе експлозивности – појам и дефиниција

– Доња граница експлозивности (ДГЕ)

– Горња граница експлозивности (ГГЕ)

Б.4.2.3. Сигурност и класификација опасних (угрожених) простора

– Сигурност – општи принципи сигурности и класификација простора

– Класификација опасних простора – општа начела процедуре класификације опасног простора

Б.4.2.4. Процедура класификације простора

– Општа начела у процедури касификације простора

– Извори испуштања – основни параметри за одређивање типа извора испуштања

– Тип зоне – параметри који одређују тип зоне

– Размере зона опасности – утицај физичко-хемијских и других утицаја

– Количина испуштеног гаса односно паре (емисивност извора) – параметри који утичу на количину испуштеног гас:

– Геометрије извора испуштања – начин утицаја параметра

– Брзина испуштања – начин утицаја параметра

– Концентрација – начин утицаја параметра

– Испарљивост запаљиве течности – начин утицаја параметра

– Температура течности – начин утицаја параметра и др

– Доња граница експлозивности (ДГЕ) – начин формирања

– Вентилација – утицај вентилације на распростирања угроженог простора

– Главни типови вентилације – природна вентилација, вештачка вентилација општа или локална; општи принципи формирања вентилација.

– Степен вентилације – утицај на тип извора испуштања и његову емисивност.

– Расположивост вентилације – утицај на присуство или формирање експлозивне атмосфере и на тип зоне опасности.

– Релативна густина испуштеног гаса или паре – утицај на распростирање угроженог простора

– Остали параметри које треба разматратиутицај на распростирања угроженог простора:

– Климатски услови

– Топографија тла

Б 4.2.5. Садржај елебората

– Општа документација

– опис технолошког процеса

– карактеристике смеша запаљивих гасова, пара запаљивих течности

– извори опасности

– прорачуни засновани на стандарду

– класификације угроженог простора заснована на стандарду,

– опис распростирања зона опасности са приказаним величинама

– Цртежи, листе и табеле

– неопходна графичка и друга документација за правилно дефинисање угроженог простора.

– ситуациони приказ објеката

– приказ зона опасности за објекте и постројења на отвореном простору

– приказ зона опасности у објектима на основама објеката

– хоризонтални и вертикални пресеци и погледи из којих се може сагледати величина и распростирање зона опасности

Б.4.3. ИЗРАДА АНАЛИЗА О ЗОНАМА ОПАСНОСТИ И ОДРЕЂИВАЊЕ ОВИХ ЗОНА НА МЕСТИМА КОЈА СУ УГРОЖЕНА ОД НАСТАНКА ЕКСПЛОЗИВНИХ ПРАШИНА ПРИМЕНОМ СРПС ЕН 60079-10-2

Б.4.3.1. Област примене

– Сврха и циљ класификације експлозивног простора

– Места на којима се могу појавити зоне опасности експлозивне прашине

– Специфични случајеви

Б.4.3.2. Зона опасности на местима која су угрожена од настанка експлозивних смеша од експлозивних прашина:

– Основни појмови и дефиниције

Б.4.3.3. Класификације простора

Б.4.3.3.1. Опште о класификацији простора

– Општа начела у процедури класификације простора

Б.4.3.3.2. Поступак класификације код експлозивне прашине

– фактори који утичу на формирање и класификацију експлозивне атмосфере

– поступак утврђивања постојања зона експлозивних атмосфера

Б.4.3.4. Извори испуштања – испуштања

Б.4.3.4.1. Опште о изворима испуштања

– основни параметри за одређивање типа извора испуштања

Б.4.3.4.2. Системи за ограничење распростирања зона опасности

– основна начела примене система

Б.4.3.4.3. Идентификација и градација извора ослобађања

– основни принцип и фактори за идентификацију и градацију извора ослобађања

Б.4.3.5. Зоне опасности

Б.4.3.5.1. Опште о зонама опасности

– Подела експлозивне атмосфере на зоне – основни принципи поделе

Б.4.3.5.2. Зоне

– Општа начела формирања зона опасности

Б.4.3.5.3. Зона 20

– начин настајања, основни критеријуми за разврставање експлозиве атмосфере у ову зону

Б.4.3.5.4. Зона 21

– начин настајања, основни критеријуми за разврставање експлозиве атмосфере у ову зону

Б.4.3.5.5. Зона 22

– начин настајања, основни критеријуми за разврставање експлозиве атмосфере у ову зону

Б.4.3.6.Опасност од слоја експлозивне прашине

– Основни принципи формирања слоја експлозивне прашине

Б 4.3.7. Садржај елебората

– Општа документација

– опис технолошког процеса

– карактеристике смеша запаљивих гасова, пара запаљивих течности

– извори опасности

– прорачуни засновани на стандарду

– класификације угроженог простора заснована на стандарду,

– опис распростирања зона опасности са приказаним величинама

– Цртежи, листе и табеле

– неопходна графичка и друга документација за правилно дефинисање угроженог простора.

– ситуациони приказ објеката

– приказ зона опасности за објекте и постројења на отвореном простору

– приказ зона опасности у објектима на основама објеката

– хоризонтални и вертикални пресеци и погледи из којих се може сагледати величина и распростирање зона опасности

Б.4.4 ИЗРАДА АНАЛИЗА О ЗОНАМА ОПАСНОСТИ И ОДРЕЂИВАЊЕ ОВИХ ЗОНА НА МЕСТИМА КОЈА СУ УГРОЖЕНА ЕКСПЛОЗИВНИМ МАТЕРИЈАМА

Б.4.4.1. Област примене

– Сврха и циљ класификације експлозивног простора

– Места на којима се могу појавити зоне опасности од експлозивних материја

– Специфични случајеви

Б.4.4.2. Зона опасности експлозивних материја:

– Основни појмови и дефиниције

Б.4.4.3. Класификације простора

Б.4.4.3.1. Опште о класификацији простора

– општа начела у процедури класификације простора

Б.4.4.3.2. Поступак класификације код експлозивних материја

– фактори који утичу на формирање и класификацију експлозивне атмосфере

– поступак утврђивања постојања зона

Б.4.4.4. Извори испуштања – испуштања

Б.4.4.4.1. Опште о изворима испуштања

– Основни параметри за одређивање типа извора испуштања

Б.4.4.4.2. Системи за ограничење распростирања зона опасности

– Основна начела примене система

Б.4.4.4.3. Идентификација и градација извора ослобађања

– Основни принцип и фактори за идентификацију и градацију извора ослобађања

Б.4.4.5. Зоне опасности

Б.4.4.5.1. Опште о зонама опасности

– Подела експлозивне атмосфере на зоне – основни принципи поделе

Б.4.4.5.2. Зоне

– Општа начела формирања зона опасности

Б.4.4.6. Опасност од слоја наталоженог експлозива

– Основни принципи формирања слоја експлозивне прашине

Б 4.4.7. Садржај елабората

– Општа документација

– опис технолошког процеса

– карактеристике смеша запаљивих гасова, пара запаљивих течности

– извори опасности

– прорачуни засновани на стандарду

– класификације угроженог простора заснована на стандарду,

– опис распростирања зона опасности са приказаним величинама

– Цртежи, листе и табеле

– неопходна графичка и друга документација за правилно дефинисање угроженог простора.

– ситуациони приказ објеката

– приказ зона опасности за објекте и постројења на отвореном простору

– приказ зона опасности у објектима на основама објеката

– хоризонтални и вертикални пресеци и погледи из којих се може сагледати величина и распростирање зона опасности

Б.4.5. ИЗРАДА АНАЛИЗА О СИГУРНОСНИМ РАСТОЈАЊИМА РАДИ ЗАШТИТЕ ОБЈЕКАТА ОД ДЕЈСТВА ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА

– Сврха и циљ израде анализе о сигурносним растојањима

Б.4.5.1.Одређивање сигурносних растојања

– Сигурносна растојања – појам и одређивање

– Одређивање сигурносних растојања преко техничких прописа.

– Одређивање сигурносних растојања применом признатих нумеричких анализа

ДЕЛАТНОСТ Б.5: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УРЕЂАЈА ЗА ПРОСТОРЕ УГРОЖЕНЕ ЕКСПЛОЗИВНИМ АТМОСФЕРАМА (ЗАПАЉИВИМ ГАСОВИМА, ПАРАМА ЗАПАЉИВИХ ТЕЧНОСТИ И ЕКСПЛОЗИВНИМ ПРАШИНАМА) И ЕКСПЛОЗИВИМА

СПЕЦИФИЧНОСТ СТРУКЕ: Кандидати који су стекли високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године из електротехничке научне, односно стручне области

Б.5.1 ОПШТИ ДЕО

Б.5.1.1. Главни пројекат

– Израда техничке документације, одговорни пројектант, техничка контрола, ревизија пројеката

– Сагласност на техничку документацију да су предвиђене мере заштите од пожара, изградња објеката и извођење радова, одговорни извођач радова, стручни надзор

– Технички преглед објекта, сагласност да су спроведене мере заштите од пожара предвиђене техничком документацијом, употребна дозвола

Б.5.1.2. Технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености

– Значење израза производ, испорука, произвођач, заступник, увозник, дистрибутер, испоручилац, оцењивање усаглашености, тело за оцењивање усаглашености, исправа о усаглашености, именовање, овлашћивање, техничка процена, техничка спецификација,

– Начин прописивања техничких захтева за производе појам техничког прописа којим се уређује захтев за производе

– Начин доношења техничког прописа

– Посредно прописивање техничких захтева за производе

– Прописивање обавезе оцењивања усаглашености

– Поступци оцењивања усаглашености

– Оцењивање усаглашености које спроводи произвођач

– Оцењивање усаглашености које спроводи именовано тело за оцењивање усаглашености

– Оцењивање усаглашености које спроводи орган државне управе

– Улога акредитације у оцењивању усаглашености

– Пријављивање тела за оцењивање усаглашености

– Обавезе произвођача, увозника производа, обавезе дистрибутера производа, обавезе власника производа у употреби

– Важење иностраних исправа и знакова усаглашености

– Конкретни захтеви у вези исправа о усаглашености за електрични развод инсталације, опрему и уређаје који су предмет пројекта

Б.5.1.3. Акредитација

– Појам акредитације

– Акредитационо тело Србије

– Поступак акредитације

– Послови за које потребна акредитација

Б.5.1.4. Основни појмови у пројектовању и извођењу електричних инсталација и уређаја за просторе угрожене експлозивним атмосферама и њихово значење

– Експлозивна атмосфера и услови за стварање експлозивне атмосфере

– Запаљива течност

– Запаљиви гас или пара

– Запаљива маглица

– Запаљиве и експлозивне прашине

– Проводљиве прашине

– Температура паљења (пламиште)

– Тачка кључања

– Температура самопаљења (температура паљења) експлозивне гасне атмосфере

– Експлозија и услови за појаву експлозије гасова, прашина и маглица

– Релативна густина гаса или паре

– Начин настајања експлозивне прашине

– Експлозивна гасовита атмосфера

– Експлозивна атмосфера прашина, влакана и маглица

– Неугрожен и угрожен простор

– Извори опасности и врсте извора

– Количина испуштања – емисивност извора

– Зона опасности и зона сигурности

– Зоне опасности 0, 1 ,2, 20, 21 и 22

– Примарне и секундарне мере противексплозијске заштите

– Противексплозивно (ПЕx) заштићен електрични уређај

– Температурни разред противексплозивно заштићеног електричног уређаја

– Температурна класа противексплозивно заштићеног електричног уређаја

– Максимална температура површине – температура самопаљења

– Енергија паљења експлозивне гасовите атмосфере

– Доња граница експлозивности (ДГЕ).

– Горња граница експлозивности (ГГЕ).

– Максимални експериментални сигурносни зазор

– Минимална струја паљења (МСП)

– Угрожен простор

– Неугрожен простор

– Природна вентилација

– Принудна вентилација

Б.5.1.5. Простори са експлозивним смешама – опасни простори и класификација зона опасности

– Основни принципи безбедности на местима где постоје зоне опасности

– Елаборат о зонама опасности (начин израде, опис процеса, карактеристике објеката постројења, технолошки процеси и карактеристике материја које се користе, листе, табеле и цртежи)

– Класификација експлозивних смеша (запаљиви гасови и паре, начин настајања), експлозивне прашине, влакна и маглице

– Класификација опасних простора са запаљивим и експлозивним гасним атмосферама и запаљивим и експлозивним прашинама, влакнима и маглицама

– Опасност од слоја наталожене прашине

– Зоне опасности експлозива

– Општа начела у класификацији опасних простора

– Извори испуштања и величина зоне запаљивих и експлозивних гасних атмосфера, експлозивних прашина, влакана и маглица

– Количина испуштеног гаса – емисивност и величина зоне

– Утицај вентилације и релативне густине испуштеног гаса на димензије и распростирање зона опасности

– Типови вентилације, степен вентилације и расположивост

Б.5.1.6. Врсте и начин израде противексплозивно заштићених електричних уређаја

– Опрема заштићена непропаљивим кућиштем „d”

– Опрема заштићена својственом безбедношћу „i”

– Конструкција, испитивање и обележавање електричних уређаја типа заштите „n”

– Конструкција, испитивање и означавање електричних уређаја заштићених инкапсулацијом „m”

– Опрема заштићена кућиштем са повећаним притиском „p”

– Електрични грејни каблови изведени у противексплозијској заштити

– Опрема за просторе са експлозивном прашином – заштита кућиштем „tD”

– Опрема за просторе са експлозивном прашином –тip заштитe „pD”

– Опрема за просторе са експлозивном прашином – својствена безбедност „iD”

– Опрема заштићена пуњењем песком „q”

– Опрема заштићена потапањем у уље „o”

– Опрема у повећаној безбедности „e”

– Просторије изведене у натпритиску

Б.5.2. ПРИНЦИПИ ПРОЈЕКТОВАЊА И ИЗВОЂЕЊА ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ЗОНАМА ОПАСНОСТИ

– Општи захтеви за електричне инсталације у зонама опасности

– Избор опреме

– Веза између потребног нивоа заштите опреме (EPLs) и зоне

– Избор опреме у складу са потребним нивоом заштите (EPLs)

– Избор групе којој припада опрема у складу са условима уградње

– Избор опреме у складу са температуром паљења гаса, паре или прашине

– Избор опреме са посебним карактеристикама у зонама угроженим експлозивном прашином

– Избор ротационих електричних машина, светиљки, преносне опреме, утикача и утичница,

– Заштита од директног и индирекног напона додира, преоптерећења, кратког споја

– Изједначење потенцијала

– Статички електрицитет

– Громобранска заштита

– Електромагнетно зрачење

– Катодна заштита металних делова

– Искључење у случају хитности

– Електрични развод

– Утврђивање исправности изведене инсталације у зонама опасности (извештаји о мерењима, записник о извршено прегледу после извођења, извештаји о функционалним пробама, записници о дешавањима, исправе о усаглашености)

Б.5.3. ПРЕГЛЕД И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ПРОСТОРИМА УГРОЖЕНИМ ЕКСПЛОЗИВНОМ АТМОСФЕРОМ И ЕКСПЛОЗИВИМА

– Документација потребна за одржавање и услови за особе које одржавају инсталацију

– Прегледи инсталација (опште о прегледима, нивои и врсте прегледа)

– Периодични прегледи (услови за особе, фиксне инсталације, преносна опрема)

– Стални надзор од стране обученог особља (учесталост прегледа докумената одржавања)

Б.5.4. ПОПРАВКА И РЕМОНТ ОПРЕМЕ У ПРОСТОРИМА СА ЕКСПЛОЗИВНОМ АТМОСФЕРОМ И ЕКСПЛОЗИВИМА

– Опште о ремонтима и поправкама опреме у просторима са експлозивном атмосфером

– Поправка и ремонт опреме заштићене непропаљивим кућиштем „d”

– Поправка и ремонт опреме у заштити својствена безбедност „i”

– Поправка и ремонт опреме и електричних уређаја типа заштите „n”

– Поправка и ремонт опреме и електричних уређаја заштићених инкапсулацијом „m”

– Поправка и ремонт опреме заштићене кућиштем са повећаним притиском „p”

– Поправка и ремонт опреме за просторе са експлозивном прашином – заштита кућиштем „tD”

– Поправка и ремонт опреме за просторе са експлозивном прашином – тип заштитe „pD”

– Поправка и ремонт опреме за просторе са експлозивном прашином – својствена безбедност „iD”

– Поправка и ремонт опреме заштићене пуњењем песком „q”

– Поправка и ремонт опреме заштићене потапањем у уље „o”

– Поправка и ремонт опреме у повећаној безбедности „e”

– Просторије изведене у натпритиску

Б.5.5. ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ПРОСТОРИМА УГРОЖЕНИМ ЕКСПЛОЗИВНОМ АТМОСФЕРОМ И ЕКСПЛОЗИВИМА

Б.5.5.1. Технички услови извођења радова

– Технички нормативи за извођење електричних инсталација

– Класификација објеката према спољашњим утицајима и карактеристике електричног развода

– Технички услови полагања електричног развода у објектима и просторима на отвореном и просторима угроженим експлозивним атмосферама

– Извори напајања електричном енергијом

– Расклопни блокови електричних инсталација и уређаји за заштиту од прекомерних струја

– Електрични развод на границама пожарних сектора

Б.5.5.2. Правила извођења инсталације:

– овлашћења за извођење инсталација;

– поступак извођења стабилних инсталација.

Б.5.5.3. Испитивања инсталација:

– овлашћење за испитивање инсталација;

– поступак испитивања;

– врсте испитивања (функционално испитивање, електрична мерења и сл.).

Б.5.5.4. Почетни преглед и испитивања

– Методологија прегледа и испитивања

– Мерна опрема

– Извештај о извршеним прегледима, испитивањима и функционалним пробама

– Изјава извођача о квалитету изведених радова

Б.5.5.5. Технички нормативи за системе, опрему и уређаје у експлозивним атмосферама и експлозивима

Б.5.5.6. Примопредаја

– Пројекат изведеног система за детекцију експлозивних пара и гасова,

– Упутство за руковање и одржавање,

– Спровођење обуке лица у погледу коришћења система

– Записник о извршеној предаји техничке документације и опреме која је саставни део стабилног система

ДЕЛАТНОСТ Б.6: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОЂЕЊЕ ДИМА И ТОПЛОТЕ

СПЕЦИФИЧНОСТ СТРУКЕ: Кандидати који су стекли високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године из машинске и електротехничке научне, односно стручне области

Б.6.1. Пројектовање и извођење – општи део

Тачке од Б.6.1.1. закључно са Б.6.1.8. раде машинске и електротехничке научне, односно стручне области

Б.6.1.1. Основни циљ који мора да испуни систем за одвођење дима и топлоте:

– да омогући ефикасно одвођење дима и топлоте – коментар.

Б.6.1.2. Главни ефекти система за одвођење дима и топлоте:

– ефикасна евакуација њуди из објекта при пожару;

– омогућавање ефикасне интервенције ватрогасаца при гашењу пожара;

– заштита објекта, постројења и инсталација од прекомерног загревања при пожару.

Б.6.1.3. Захтеви за опремањем објеката и постројења системом за одвођење дима и топлоте:

– на основу захтева из закона и прописа донесених на основу закона који прописују обавезу уградње система у објекте у којима постоји повећан ризик од избијања пожара;

– на основу захтева из безбедоносне анализе која се врши путем релевантних методологија у којима се нарочито сагледава повећан ризик од избијања пожара, отежану евакуацију људи и отежану интервенцију ватрогасаца при гашењу пожара.

Б.6.1.4. Типови система за одвођење дима и топлоте:

– систем природног одвођења дима и топлоте;

– систем принудног одвођења дима и топлоте (канални, бесканални).

Б.6.1.5. Начин избора типа система за одвођење дима и топлоте:

– поступак избора типа система кад је то прописано правилницима односно техничким прописима донесеним на основу закона;

– поступак избора типа система кад се то врши на основу критеријума ефикасности система.

Б.6.1.6. Фукционална шема деловања изабраног система:

– кратак опис начина рада изабраног система;

– опис и намена саставних делова система.

Б.6.1.7. Технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености

– Значење израза производ, испорука, произвођач, заступник, увозник, дистрибутер, испоручилац, оцењивање усаглашености, тело за оцењивање усаглашености, исправа о усаглашености, именовање, овлашћивање, техничка процена, техничка спецификација

– Начин прописивања техничких захтева за производе, појам техничког прописа којим се уређује захтев за производе

– Начин доношења техничког прописа

– Посредно прописивање техничких захтева за производе

– Прописивање обавезе оцењивања усаглашености

– Поступци оцењивања усаглашености

– Оцењивање усаглашености које спроводи произвођач

– Оцењивање усаглашености које спроводи именовано тело за оцењивање усаглашености

– Оцењивање усаглашености које спроводи орган државне управе

– Улога акредитације у оцењивању усаглашености

– Пријављивање тела за оцењивање усаглашености

– Обавезе произвођача, увозника производа, обавезе дистрибутера производа, обавезе власника производа у употреби

– Важење иностраних исправа и знакова усаглашености

– Конкретни захтеви у вези исправа о усаглашености за електрични развод инсталације, опрему и уређаје који су предмет пројекта

Б.6.1.8. Акредитација

– Појам акредитације

– Акредитационо тело Србије

– Поступак акредитације

– Послови за које је потребна акредитација

Б.6.2. Пројектовање – основни принципи

Тачке од Б.6.2.1. закључно са Б.6.2.5. ради машинска научна, односно стручна област

Б.6.2.1. Основни принцип пројектовања:

– Израда техничке документације, одговорни пројектант, техничка контрола, ревизија пројеката;

– Сагласност на техничку документацију да су предвиђене мере заштите од пожара, изградња објеката и извођење радова, одговорни извођач радова, стручни надзор;

– Технички преглед објекта, сагласност да су спроведене мере заштите од пожара предвиђене техничком документацијом, употребна дозвола.

– поступак и критеријуми пројектовања система када су технички захтеви прописани правилницима донети на основу Закона о заштити од пожара;

– поступак и критеријуми пројектовања када технички захтеви нису прописани правилницима донесеним на основу Закона о заштити од пожара.

Б.6.2.2. Издвајање штићеног простора од нештићеног простора – димни сектори:

– усвајање величине димног сектора;

– начин извођења димног сектора – димне препреке.

Б.6.2.3. Критеријуми за постављање постројења система унутар објекта – пожарно издвајање машинске просторије:

– неопходност пожарног издвајања машинског постројења система од осталих делова објеката;

– начин спровођења издвајања машинског постројења система.

Б.6.2.4. Критеријуми за одабир и димензионисање уређаја, система и опреме која се уграђује у систем за одвођење дима и топлоте:

– отвори за одимљавање – место постављања, број и димензија;

– димне препреке;

– вентилација за одвођење дима и топлоте;

– димне клапне;

– уређаји за отварање и затварање отвора за одимљавање – актуатори;

– инсталације за активирање инсталације, вентилатори;

– други уређаји система.

Б.6.2.5. Критеријуми за димензионисање и технички захтеви димноводних канала система за одвођење дима и топлоте:

– радни притисак у каналима;

– хидралулични прорачун – методологија;

– материјал канала;

– начин спајања канала;

– геометрија канала – начин вођења кроз објекте и сл.

Тачку Б.6.2.6. ради машинска и електротехничка научна, односно стручна област

Б.6.2.6. Критеријуми за одабир начина активирања система и технички захтеви за активирање:

– аутоматско активирање;

– ручно активирање;

– безбедно постављање вентила за активирање – доступност;

– безбедно вођење инсталације за активирање кроз штићени простор;

– кратак опис и технички захтеви инсталација активирања система.

Тачке од Б.6.2.7. закључно са Б.6.2.8. раде електротехничка научна, односно стручна област

Б.6.2.7. Технички захтеви за опрему и инсталацију детекције дима – када је у функцији активирања система:

– основни захтев безбедног рада инсталације;

– кратак опис и технички захтеви за инсталацију детекције дима.

Б.6.2.8. Критеријуми за одабир и технички захтеви за сигурносне системе напајања електричном енергијом постројења система за одвођење дима и топлоте:

– технички захтеви за сигурносне системе напајања инсталације;

– радно и резервно напајање – технички захтеви;

– кратак опис и технички захтеви за независни извор напајања;

– технички захтеви за електрични разводпроводници;

– технички захтеви за уређаје електричног развода и сл.

Б.6.3. Извођење – основни принципи

Тачке од Б.6.3.1. закључно са Б.6.3.3. раде машинске и електротехничке научне, односно стручне области

Б.6.3.1. Документација квалитета уграђене опреме, уређаја и инсталација:

– овлашћења за издавање документације;

– поступак испитивања;

– овлашћене лабораторије за испитивање.

Б.6.3.2. Правила извођења инсталације система за одвођење дима и топлоте:

– овлашћења за извођење инсталација;

– поступак извођења стабилних инсталација.

Б.6.3.3. Правила испитивања инсталација система за одвођење дима и топлоте:

– овлашћење за испитивање инсталација;

– поступак испитивања;

– врсте испитивања (функционално испитивање, испитивање на непропусност испитивање на чврстоћу и сл.).

 

Листа образаца:

Пријава за менторску припрему и полагање стручног испита по Програму (Образац 1)

Мишљење ментора о изграђеном пројекту (Образац 2)

Записник о полагању стручног испита за израду главног пројекта заштите од пожара (Образац 3)

Уверење о положеном стручном испиту за одређенe лиценцe за све делатности (Образац 4)

Захтев за издавање лиценце (Образац 5)

Лиценца (Образац 6)