Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 21. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10),

Министар пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде и министар животне средине, рударства и просторног планирања, споразумно доносе

 

ПРАВИЛНИК

о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи

"Службени гласник РС", бр. 9 од 5. фебруара 2012, 31 од 5. арила 2013, 55 од 25. јуна 2015, 67 од 29. јула 2015, 75 од 7. септембра 2016.

 

Члан 1.

Овим правилником проглашавају се ловостајем заштићене врсте дивљачи, трајање ловне сезоне на ловостајем заштићене врсте дивљачи у отвореним и ограђеним ловиштима, ограђеним деловима ловишта и полигонима за лов дивљачи, као и мере заштите и регулисања бројности популација трајно заштићених и ловостајем заштићених врста дивљачи.

Члан 2.

Ловостајем заштићене врсте дивљачи су:

1) крупна дивљач:

(1) дивокоза (Rupicapra rupicapra),

(2) муфлон (Ovis aries musimon),

(3) срна (Capreolus capreolus),

(4) јелен европски, јелен обичан (Cervus elaphus),

(5) јелен лопатар (Dama dama),

(6) јелен вирџинијски (Odocoileus virginianus),

(7) дивља свиња (Sus scrofa);

2) ситна дивљач:

(1) длакава дивљач:

– зец (Lepus europaeus.),

– дивља мачка (Felis silvestris) **,

– куна белица (Martes foina),

– куна златица (Martes martes),

– јазавац (Meles meles),

– сиви пух (Glis glis),

– ондатра (Ondatra zibethica),

– веверица (Sciurus vulgaris),

– ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),

– нутрија (Myocastor coypus),

– ласица (Mustela nivalis),

– мрки твор (Mustela putorius);

(2) перната дивљач:

– дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca),

– дивља патка звиждара (Anas penelope),

– дивља патка глувара (Anas platyrhynchos),

– дивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula),

– дивља патка риђоглава (Aythya ferina),

– дивља гуска лисаста (Anser albifrons),

– дивља гуска глоговњача (Anser fabalis),

– шумска шљука (Scolopax rusticola),

– дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus),

– гугутка (Streptopelia decaocto),

– грлица (Streptopelia turtur),

– препелица (Coturnix coturnix),

– пољска јаребица (Perdix perdix),

– фазан (Phasianus sp.),

– црна лиска (Fulica atra),

– сојка (Garrulus glandarius),

– барска кокица (Gallinula chloropus),

– гачац (Corvus frugilegus),

велики корморан (Phalacrocorax carbo) ****,

астреб кокошар (Accipiter gentilis) ****,

– сива чапља (Ardea cinerea) ****,

– сива врана (Corvus cornix),

– сврака (Pica pica);

3) крупне звери:

(1) вук (Canis lupus) *,

(2) шакал (Canis aureus),

(3) лисица (Vulpes vulpes).

Члан 3.

Заштита, управљање, лов, коришћење и унапређивање популација ловостајем заштићених аутохтоних врста дивљачи врши се у отвореним и ограђеним ловиштима, као и у ограђеним деловима ловишта, у складу са годишњим планом газдовања ловиштем корисника ловишта (у даљем тексту: годишњи план).

Заштита, управљање, лов, коришћење и унапређивање популација ловостајем заштићених алохтоних врста крупне дивљачи (јелен лопатар, јелен вирџинијски и муфлон) врши се искључиво у ограђеним ловиштима или ограђеним деловима ловишта, у складу са годишњим планом.

Члан 4.

Трајање ловне сезоне на ловостајем заштићене врсте дивљачи (у даљем тексту: ловна сезона) одређује се према врсти ловостајем заштићене дивљачи, у зависности од њених биолошких карактеристика и еколошких услова станишта у коме се налази.

За ситну дивљач из вештачке производње која се лови на полигонима за лов дивљачи ловна сезона траје током целе године, у складу са годишњим планом.

За крупну дивљач у ограђеним ловиштима или ограђеним деловима ловишта, у зависности од њених биолошких карактеристика и технологије гајења, ловна сезона траје током целе године, у складу са годишњим планом.

Ради заштите и регулисања бројности популације грлице (Strеptоpеliа turtur), предузима се мера ловостаја ове заштићене врсте1 од 1. октобра 2015. године до 31. марта2 2018. године3, осим у случају спречавања и сузбијања заразних болести, организованог хватања повређених грлица и ради научног истраживања, уз сагласност министарства надлежног за послове ловства, у складу са законом којим се уређује дивљач и ловство.1

Ради заштите и регулисања бројности популације пољске јаребице (Perdix perdix) предузимају се мере:3

1) ограничавања трајања ловне сезоне за ову ловну врсту дивљачи у периоду од 15. октобра до 31. октобра текуће ловне године;3

2) ограничавања одстрела на 50% од планираног одстрела у годишњем плану газдовања ловиштем за текућу ловну годину.3

Изузетно од става 5. овог члана ради спречавања и сузбијања заразних болести, хватања повређених пољских јаребица, као и ради мониторинга научног истраживања, лов пољске јаребице може да се врши током целе године, а хватање пољске јаребице ради реинтродукције, као и спровођења испитивања урођених особина ловачких паса у ловишту, може да се врши у периоду од 10. септембра текуће године до 15. априла наредне године, уз сагласност министарства надлежног за послове ловства, у складу са законом којим се уређује дивљач и ловство.3

Ради заштите и регулисања бројности популације зеца (Lepus europaeus) предузима се мера ограничења трајања ловне сезоне за ову ловостајем заштићену врсту дивљачи у периоду од 15. октобра до 30. новембра текуће године.3

Tрajaњe лoвнe сeзoнe дaтo je у Прилoгу – Tрajaњe лoвнe сeзoнe нa лoвoстajeм зaштићeнe врстe дивљaчи, кojи je oдштaмпaн уз oвaj прaвилник и чини њeгoв сaстaвни дeo.1

1Службени гласник РС, број 55/2015

2Службени гласник РС, број 67/2015

3Службени гласник РС, број 75/2016

 

Члан 5.

Хватање ловостајем заштићене врсте дивљачи врши се у складу са овим правилником и прописима којима се уређује ветеринарство.

Корисник ловишта врши хватање ловостајем заштићене врсте дивљачи у складу са планским документима за газдовање ловиштем, и то:

1) крупне дивљачи током целе године, осим женских грла у периоду када су високо гравидне или кад воде младунце млађе од 30 дана;

2) зечева и пољских јаребица од 15. октобра до 31. јануара;

3) ситне дивљачи из вештачке производње за лов на полигонима за лов дивљачи током целе године.

Изузетно од става 2. тачка 3) овог члана, хватање осталих врста ситне дивљачи врши се уз сагласност надлежног органа, а у складу са законом којим се уређује ловство.

Члан 6.

Заштита и регулисање бројности популација трајно заштићених врста дивљачи, које се обезбеђују у складу са прописима којима се уређује заштита природе, односе се на:

1) сисаре:

(1) мрки медвед (Ursus arctos),

(2) рис (Lynx lynx ),

(3) видра (Lutra lutra),

(4) хермелин (Mustela erminea),

(5) степски твор (Mustela eversmanii),

(6) дабар (Castor fiber),

(7) шарени твор (Vormela peregusna);

2) птице:

(1) јаребица камењарка ( Alectoris graeca),

(2) лештарка (Bonasa bonasia),

(3) велики тетреб (Tetrao urogallus),

(4) дивља патка шиљкан (Anas acuta),

(5) дивља патка кашикара (Anas clypeata),

(6) дивља патка чегртуша (Anas strepera),

(7) дивља гуска (Anser anser),

(8) мала лисаста гуска (Anser erytrophus),

(9) дивља патка ћубаста (Aythya fuligula),

(10) барска шљука бекасина (Gallinago gallinago).

Члан 7.

Заштита, управљање, лов, коришћење и унапређивање популација ловостајем заштићених врста дивљачи, обезбеђују се у складу са прописима којима се уређује ловство и прописима којима се уређује заштита природе, а спроводи се предузимањем одговарајућих мера и активности, као што су:

1) праћење стања популација дивљачи и чинилаца њиховог угрожавања, а нарочито праћење и ублажавање негативних последица утицаја промене климе на дивљач и њихова станишта;

2) постизање оптималне бројности дивљачи у складу са програмом развоја ловног подручја који доноси министарство надлежно за послове ловства;

3) реализација ловних активности у складу са планским документима корисника ловишта;

4) дозвољавање ограниченог одстрела одређених врста дивљачи ради спречавања штета које причињавају другим врстама животиња, усевима, шумама, рибњацима, води и другим облицима својине, као и прописивање трајања ловне сезоне, односно ловостаја и/или друге процедуре којима се регулише експлоатација (доношење привремене или локалне забране/дозволе);

5) оснивање узгајалишта и узгајалишта посебне намене;

6) реинтродукција дивљачи, односно гајење дивљачи у условима ван природног станишта и на природном станишту;

7) праћење стања миграторних врста дивљачи, подручја значајних за развојни циклус врсте, као и станишта миграторних врста дивљачи (зимовалишта, одмаралишта, миграторни коридори);

8) премештање јединки дивљачи у случају акцидентних ситуација (загађења ваздуха, воде и земљишта, пожари, поплаве и сл.), ако за то постоје одговарајући услови;

9) биотехничке мере за заштиту станишта и очување биодиверзитета;

10) санација и ревитализација оштећених станишта;

11) спровођење компензацијских мера успостављањем новог локалитета које има исте или сличне особине као оштећени локалитет и уношење дивљачи на друге локалитете у циљу повећања бројности;

12) подршка научним истраживањима, образовним активностима и популаризацији очувања и заштите дивљачи.

Члан 8.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи, трајању ловне сезоне на ловостајем заштићене врсте дивљачи у отвореним и ограђеним ловиштима, ограђеним деловима ловишта и полигонима за лов дивљачи, као и мерама заштите и регулисања бројности популација трајно заштићених и ловостајем заштићених врста дивљачи („Службени гласник РС”, бр. 75/10 и 91/10).

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-187/2011-09

У Београду, 26. децембра 2011. године

Министар,

др Оливер Дулић, с.р.

Министар,

Душан Петровић, с.р.

 

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

 

Парвилник о измени Правилника о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи: "Службени гласник РС", број 31/2013-75

Члан 2.

Ради заштите и регулисања бројности популације пољске јаребице (Perdix perdix), чије је стање популације и стање станишта нарушено елементарним непогодама и неповољним климатским условима (поплаве, град, олује, дуготрајни мразеви, високи снежни наноси, вишемесечна суша), ловостај на пољску јаребицу траје од дана ступања на снагу овог правилника до 31. марта 2015. године.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о изменама и допуни Правилника о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи ("Службени гласник РС", број 75/2016), Прилог – Трajaњe лoвнe сeзoнe нa лoвoстajeм зaштићeнe врстe дивљaчи замењен је новим прилогом (види члан 2. Правилника - 75/2016-6).

 

Прилoг1

ТРАЈАЊЕ ЛОВНЕ СЕЗОНЕ НА ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИЋЕНЕ ВРСТЕ ДИВЉАЧИ1

1. Ловостајем заштићене врсте дивљачи лове се у следећем периоду ловне године:1

Ред.

број

ВРСТА

Српски назив

ВРСТА

Научни назив

ПОЛ ДИВЉАЧИ

ТРАЈАЊЕ ЛОВНЕ 
СЕЗОНЕ

СИСАРИ (MAMMALIA) – КРУПНА ДИВЉАЧ

1.

Дивокоза

Rupicapra rupicapra

дивојарац

1. 7. – 31. 1.

дивокоза 
и дивојаре

1. 9. – 31. 1.

2.

Муфлон ¤

Ovis musimon

муфлон

1. 1. – 31. 12.

муфлонка и 
муфлонско јагње

1.10. – 31. 1.

3.

Срна ¤

Capreolus capreolus

срндаћ

15. 4. – 30. 9.

срна и лане

1. 9. – 31. 1.

4.

Јелен европски, јелен обични ¤

Cervus elaphus

јелен

1. 8. – 15. 2.

кошута и јеленско теле

1. 8. – 15. 2.

5.

Јелен лопатар ¤

Cervus dama

јелен лопатар

1. 9. – 15. 2.

кошута и јеленче

1. 9. – 15. 2.

6.

Јелен 
вирџинијски

Odocoileus virginianus

јелен вирџинијски

1. 9. – 15. 2.

кошута и јеленско теле

1. 9. – 15. 2.

7.

Дивља свиња ¤

Sus scrofa

вепар

15. 4. – 28. 2.

крмача

1. 7. – 15. 1.

прасе, назиме

15. 4. – 28. 2.

Ред.

број

ВРСТА

Српски назив

ВРСТА

Научни назив

ТРАЈАЊЕ

ЛОВНЕ

СЕЗОНЕ

СИСАРИ (MAMMALIA) – СИТНА ДЛАКАВА ДИВЉАЧ

1.

Зец ¤

Lepus europaeus

15.10. – 30.11.

2.

Дивља мачка** ¤

Felis silvestris

1. 7. – 28. 2.

3.

Куна белица ¤

Martes foina

1.10. – 28. 2.

4.

Куна златица ¤

Martes martes

1.10. – 28. 2.

5.

Јазавац ¤

Meles meles

1. 7. – 28. 2.

6.

Сиви пух ¤

Glis glis

1. 8. – 28. 2.

7.

Ондатра ¤

Ondatra zibethica

1. 1. – 31.12.

8.

Веверица ¤

Sciurus vulgaris

1. 8. – 28. 2.

9.

Ракунолики пас ¤

Nyctereutes procyonoides

1. 1. – 31.12.

10.

Нутрија ¤

Myocastor coypus

1. 1. – 31.12.

11.

Ласица ¤

Mustela nivalis

ловостај током целе године

12.

Мрки твор ¤

Mustela putorius

ловостај током целе године

СИСАРИ (MAMMALIA) – КРУПНЕ ЗВЕРИ

1.

Вук * ¤

Canis lupus

1. 7. – 15. 4.

2.

Шакал ¤

Canis aureus

1. 1. – 31.12.

3.

Лисица ¤

Vulpes vulpes

1. 1. – 31.12.

ПТИЦЕ (AVES) – ПЕРНАТА ДИВЉАЧ

1.

Дивља патка кржуља, крџа

Anas crecca

1. 9. – 28. 2.

2.

Дивља патка звиждара

Anas penelope

1. 9. – 28. 2.

3.

Дивља патка глувара

Anas platyrhynchos

1. 9. – 28. 2.

4.

Дивља патка пупчаница, гроготовац

Anas querquedula

1. 9. – 28. 2.

5.

Дивља патка риђоглава

Aythya ferina

1.9. – 28. 2.

6.

Дивља гуска лисаста

Anser albifrons

1.10. – 28. 2.

7.

Дивља гуска глоговњача

Anser fabalis

1.10. – 28. 2.

8.

Шумска шљука***

Scolopax rusticola

1.10. – 31. 1.

9.

Дивљи голуб гривнаш

Columba palumbus

1. 8. – 28. 2.

10.

Гугутка

Streptopelia decaocto

1. 8. – 28. 2.

11.

Препелица

Coturnix coturnix

1. 8. – 30. 9.

12.

Пољска јаребица

Perdix perdix

15.10. – 31.10.

13.

Фазан из слободне природе ¤

Phasianus colchicus

1.10. – 31.1.

14.

Црна лиска

Fulica atra

1. 9. – 28. 2.

15.

Барска кокица

Gallinula chloropus

1.9. – 28. 2.

16.

Сојка ¤

Garrulus glandarius

1. 8. – 28. 2.

17.

Гачац ¤

Corvus frugilegus

1. 8. – 28. 2.

18.

Велики корморан****

Phalacrocorax carbo

1. 1. – 31.12.

19.

Јастреб кокошар****

Accipiter gentilis

1. 1. – 31.12.

20.

Сива чапља ****

Ardea cinerea

1. 1. – 31.12.

21.

Сива врана ****

Corvus cornix

1. 1. – 31.12.

22.

Сврака ****

Pica pica

1. 1. – 31.12.

Напомена:

* врста се штити као ловостајем заштићена врста дивљачи, осим на деловима територије Аутономне покрајине Војводине где се штити као строго заштићена дивља врста;

** врста се штити као ловостајем заштићена врста дивљачи, осим на територији Аутономне покрајине Војводине где се штити као строго заштићена дивља врста;

*** врста се штити као ловостајем заштићена врста дивљачи на подручјима до 500 m надморске висине;

**** врсте које корисник ловишта може да лови искључиво ради спречавања штета у ловиштима на површини регистрованог рибњака и у ловиштима, у складу са годишњим планом газдовања ловиштем;

¤ ловостајем заштићене врсте које могу да се лове на ловним површинама у ловишту и у време када је лов забрањен, искључиво на основу сагласности министарства на захтев корисника ловишта за лов одређене ловне врсте, ради заштите живота и здравља људи, спречавања штета на усевима, пољопривредним културама, стоци, шумама, рибњацима, води и другим облицима имовине физичких и правних лица, као и ради заштите осталих врста дивљачи и њених станишта, од ловне врсте за чији лов се подноси захтев.

2. Групни лов на дивље свиње, вука, шакала и лисицу у отвореном ловишту, у коме је такав начин лова предвиђен планским документом, корисник ловишта може да организује у периоду од 1. јула до 28. фебруара, изузев крмаче која се таквим начином лова може ловити до 15. јануара.

Групни лов на дивље свиње на посебно уређеном ограђеном делу ловишта за групни лов дивљих свиња, у коме је такав начин лова предвиђен планским документом, корисник ловишта може да организује у периоду од 1. јула до 31. јануара.

Корисник ловишта одмах по извршеном групном лову дивљих свиња обавештава надлежну ветеринарску службу ради ветеринарско-санитарног прегледа одстрељене дивљачи.

1Службени гласник РС, број 75/2016