Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 10. став 4, члана 16. став 6, члана 17. став 2, члана 18. став 2. и члана 30. став 5. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 93/12),

Министар енергетике, развоја и заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК

о класификацији, паковању, обележaвању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН

"Службени гласник РС", бр. 105 од 29. новембра 2013, 52 од 26. маја 2017, 21 од 27. марта 2019.

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилник о изменама Правилника о класификацији, паковању, обележaвању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН („Службени гласник РС“, број 21/2019) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, односно 4. априла 2019. гоидне, а примењује се од 1. септембра 2019. године (види члан 5. Правилника – 21/2019-208) (текст Правилника који се примењује до 1. септембра 2019. године можете погледати са десне стране у делу "Верзије пречишћеног текста").

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се начин класификације, паковања, обележавања и оглашавања хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН, својства супстанце за коју може да се употреби алтернативни хемијски назив, као и садржај захтева за употребу алтернативног хемијског назива.

Члан 2.

Прилози 1– 6. одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 3.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) класа опасности означава природу физичке опасности, опасности по здравље људи или опасности по животну средину;

2) категорија опасности јесте даља подела у оквиру сваке класе опасности којом се ближе одређује степен опасности;

3) разлике унутар класе јесу разлике у оквиру класе опасности које зависе од пута излагања или природе ефеката;

4) пиктограм опасности јесте графички приказ опасности који се састоји од сликовног симбола и других графичких елемената као што су оквир и боја позадине, а који указује на информације својствене предметној опасности;

5) реч упозорења јесте реч која указује на одговарајући ниво опасности и која упозорава на могућу опасност, а користе се следеће речи:

– опасност јесте реч упозорења која указује на веома опасне категорије опасности и

пажња јесте реч упозорења која указује на мање опасне категорије опасности;

6) обавештење о опасности јесте писани израз додељен класи и категорији опасности који описује природу опасности супстанце или смеше, укључујући и ниво опасности где је потребно;

7) обавештење о мерама предострожности јесте писани израз који описује препоручене мере за смањење или спречавање штетних ефеката који могу настати услед излагања опасној супстанци или смеши приликом њиховог коришћења или одлагања;

8) мономер јесте супстанца која има способност да гради ковалентне везе са низом других сличних или различитих молекула под условима одговарајућим за реакцију стварања полимера која се користи у одређеном процесу;

9) полимер јесте супстанца састављена од молекула који се састоје од низа истих или различитих мономерних јединица; молекулске масе ових молекула морају бити расподељене у одређеном опсегу, при чему се разлике у молекулским масама могу приписати првенствено разликама у броју мономерних јединица. Полимер садржи:

(а) више од 50% масеног удела молекула са најмање три мономерне јединице које су ковалентно везане са најмање једнoм другачијом мономерном јединицом или другим реактантом (за потребе ове дефиниције „мономерна јединица” јесте изреаговани облик мономера у полимеру);

(б) мање од 50% масеног удела молекула исте молекулске масе;

10) легура јесте метални материјал, хомоген на макроскопском нивоу, који чине два или више елемената састављена тако да се механичким средствима не могу лако одвојити (за потребе овог правилника „легура” се сматра смешом);

11) UN RTDG (United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) јесу Препоруке Уједињених Нација за транспорт опасног терета;

12) гранична концентрација јесте концентрација изнад које присуство опасне супстанце у другој супстанци или смеши као нечистоће, адитива или појединачног састојка доводи до класификације те супстанце или смеше као опасне;

13) М–фактор јесте коефицијент којим се множи концентрација супстанце која је класификована као опасна по водену животну средину, акутно, категорија 1 или хронично, категорија 1, а који се користи у методи сумирања за класификацију смеше која садржи ту супстанцу;

14) гранична вредност јесте најмања концентрацијa било које класификоване нечистоће, адитива или појединачног састојака у супстанци или смеши изнад које се та нечистоћа, адитив или појединачни састојак узима у обзир приликом класификације супстанце или смеше;

15) паковање јесте упаковани производ који се састоји од амбалаже и садржаја у њој или процес којим се садржај пакује у амбалажу;

16) амбалажа јесте једна или више посуда и сви други додаци или материјали потребни да би се испунила намена задржавања садржаја и други безбедносни захтеви;

17) међуамбалажа јесте амбалажа која се поставља између унутрашње амбалаже, односно производа и спољашње амбалаже.

II. КЛАСИФИКАЦИЈА

Класификација и класе опасности

Члан 4.

Хемикалије (супстанце и смеше) се класификују у једну или више класа опасности упоређивањем података о својствима супстанци и смеша са критеријумима за класификацију у одређену класу опасности који су дати у Прилогу 1. овог правилника.

Супстанце и смеше представљају физичку опасност ако се на основу физичких и хемијских својстава и критеријума датих у Прилогу 1. Део 2. овог правилника могу класификовати у најмање једну од следећих класа опасности:

1) експлозиви;

2) запаљиви гасови;

3)  аеросоли;

4) оксидујући гасови;

5) гасови под притиском;

6) запаљиве течности;

7) запаљиве чврсте супстанце и смеше;

8) самореактивне супстанце или смеше;

9) самозапаљиве течности;

10) самозапаљиве чврсте супстанце и смеше;

11) самозагревајуће супстанце или смеше;

12) супстанце или смеше које у контакту са водом ослобађају запаљиве гасове;

13) оксидујуће течности;

14) оксидујуће чврсте супстанце и смеше;

15) органски пероксиди;

16) супстанце и смеше корозивне за метале.

Супстанце и смеше представљају опасност по здравље људи ако се на основу својстава која утичу на живот и здравље људи и критеријума датих у Прилогу 1. Део 3. овог правилника могу класификовати у најмање једну од следећих класа опасности:

1) акутна токсичност;

2) корозија коже / иритација коже;

3) тешко оштећење ока / иритација ока;

4) сензибилизација респираторних органа / сензибилизација коже;

5) мутагеност герминативних ћелија;

6) карциногеност;

7) токсичност по репродукцију;

8) специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност;

9) специфична токсичност за циљни орган – вишекратна изложеност;

10) опасност од аспирације.

Супстанце и смеше представљају опасност по животну средину ако се на основу својстава која утичу на животну средину и критеријума датих у Прилогу 1. Део 4. и 5. овог правилника могу класификовати у класу опасности: „Опасност по водену животну средину”, односно у додатну класу опасности: „Опасност по озонски омотач”.

Ако унутар једне класе опасности постоје разлике на основу пута излагања или природе ефеката, супстанца или смеша се даље класификује у оквиру те класе опасности у складу са тим разликама на начин дат у Прилогу 1. овог правилника.

Одређени производи који су дати у Прилогу 1. Део 2. одељак 2.1. овог правилника такође се класификују у складу са овим правилником.

*Службени гласник РС, број 21/2019

Идентификација и процена доступних података о супстанци

Члан 5.

Произвођач, увозник или даљи корисник супстанце идентификује релевантне доступне податке на основу којих се може утврдити да ли супстанца представља физичку опасност, опасност по здравље људи или опасност по животну средину у складу са критеријумима датим у Прилогу 1. овог правилника, и то:

1) податке добијене применом било које методе која је наведена у члану 8. став 3. овог правилника;

2) податке из епидемиолошких студија и искустава о ефектима на људе, као што су статистички подаци о професионалним обољењима и о хемијским удесима;

3) друге податке који су добијени на начин дат у Прилогу 1. Део 1. одељак 1.1.0. овог правилника;

4) нове податке из научних истраживања;

5) друге податке који су добијени у складу са међународно признатим програмима о хемикалијама.

Подаци из става 1. овог члана односе се на физичко стање, односно облик супстанце у коме се она ставља у промет.

Произвођач, увозник или даљи корисник супстанце утврђује да ли су подаци из става 1. овог члана одговарајући, поуздани и научно потврђени.

Идентификација и процена доступних података о смеши

Члан 6.

Произвођач, увозник или даљи корисник смеше идентификује релевантне доступне податке о самој смеши или супстанцама које она садржи на основу којих се може утврдити да ли смеша представља физичку опасност, опасност по здравље људи или опасност по животну средину у складу са критеријумима датим у Прилогу 1. овог правилника, и то:

1) податке о самој смеши или супстанцама које она садржи добијене применом било које методе која је наведена у члану 8. став 3. овог правилника;

2) податке из епидемиолошких студија и искустава о ефектима на људе, као што су статистички подаци о професионалним обољењима и о хемијским удесима који се односе на саме смеше или супстанце које она садржи;

3) друге податке који су добијени на начин дат у Прилогу 1. Део 1. одељак 1.1.0. овог правилника;

4) друге податке о самој смеши или супстанцама које она садржи који су добијени у складу са међународно признатим програмима о хемикалијама.

Ако произвођач, увозник или даљи корисник утврди да су подаци из става 1. овог члана који су доступни за саму смешу одговарајући, поуздани и научно потврђени, ови подаци се користе за процену опасности смеше.

За процену опасности смеше у односу на мутагеност герминативних ћелија, карциногеност и токсичност по репродукцију на начин дат у Прилогу 1. Део 3. одељак 3.5.3.1, 3.6.3.1. и 3.7.3.1. овог правилника, користе се подаци за супстанце које смеша садржи. Ако доступни подаци о испитивањима саме смеше указују на ефекте мутагености герминативних ћелија, карциногености или токсичности по репродукцију који нису били идентификовани у подацима за појединачне супстанце у смеши, такви подаци се узимају у обзир приликом процене опасности смеше.

За процену опасности смеше у односу на опасност по водену животну средину на основу биоразградљивости и биоакумулативности које су дате у Прилогу 1. Део 4. одељак 4.1.2.8. и 4.1.2.9. овог правилника, користе се искључиво релевантни доступни подаци из става 1. овог члана за супстанце које смеша садржи.

Када подаци о својствима саме смеше нису доступни или су недовољни, за процену опасности смеше могу се користити други релевантни доступни подаци о супстанцама садржаним у смеши и сличним смешама, ако су ти подаци поуздани и одговарајући за процену опасности смеше у складу са чланом 9. став 4. овог правилника.

Испитивања на животињама и људима

Члан 7.

Нова испитивања на животињама ради прикупљања података за класификацију супстанце или смеше врше се само ако нема других начина да се прикупе квалитетни и довољно поуздани подаци.

Подаци добијени у испитивањима на људима која су рађена у друге сврхе, као нпр. клиничка испитивања, могу се користити и за класификацију супстанци и смеша.

Прикупљање нових података за супстанцу и смешу

Члан 8.

Нова испитивања ради утврђивања да ли нека супстанца или смеша представља опасност по здравље људи или животну средину могу се вршити ако су исцрпљени сви други начини прикупљања података дати у Прилогу 1. Део 1. одељак 1.1.0. овог правилника.

Нова испитивања ради утврђивања да ли супстанца или смеша представља физичку опасност врше се ако нема доступних одговарајућих и поузданих података из претходних испитивања.

Нова испитивања из става 1. овог члана врше се у складу са:

1) методама које су уређене посебним прописом о методама испитивања опасних својстава хемикалија или

2) научнo потврђеним принципима или методама за које је урађена валидација у складу са међународнo признатим процедурама.

Процена података о опасности супстанце и смеше

Члан 9.

Произвођач, увозник или даљи корисник, у циљу одређивања опасности супстанце или смеше, процењује идентификоване податке из чл. 5. и 6. овог правилника примењујући критеријуме за класификацију дате у Прилогу 1. овог правилника.

Приликом процене доступних података добијених методама испитивања које нису наведене у члану 8. став 3. овог правилника, произвођач, увозник или даљи корисник те методе упоређује са методама наведеним из тог члана, како би утврдио да ли су подаци добијени у испитивањима такви да се могу користити за процену из става 1. овог члана.

Ако се критеријуми за класификацију не могу непосредно применити на идентификоване податке, произвођач, увозник или даљи корисник процену опасности супстанце или смеше врши утврђивањем квалитета података на основу стручне процене дате у Прилогу 1. Део 1. одељак 1.1.1, узимајући у обзир и податке који су дати у Прилогу 1. Део 1. одељак 1.1.0. овог правилника.

Када су за смешу доступни само подаци из члана 6. став 5. овог правилника произвођач, увозник или даљи корисник за процену опасности смеше користи начела премошћавања дата у Прилогу 1. Део 1. одељак 1.1.3, као и у свим одељцима Прилога 1. Део 3. и 4. овог правилника.

Ако се на податке из става 4. овог члана не могу применити начела премошћавања или стручна процена и утврђивање квалитета података дати у Прилогу 1. Део 1. одељак 1.1.1, произвођач, увозник или даљи корисник за процену података користи друге методе које су дате у Прилогу 1. Део 3. и 4. овог правилника.

Граничне концентрације за класификацију супстанце и смеше

Члан 10.

Специфична и општа гранична концентрација додељују се супстанци да би се указало на концентрацију изнад које присуство опасне супстанце као нечистоће, адитива или појединачног састојка у другој супстанци или смеши доводи до класификације те супстанце или смеше као опасне.

Произвођач, увозник или даљи корисник одређује специфичну граничну концентрацију када одговарајући и поуздани научни подаци показују да је супстанца или смеша опасна иако је концентрација опасне супстанце садржане у њој мања од концентрација прописаних за класе опасности дате у Прилогу 1. Део 2. или је мања од општих граничних концентрација прописаних за одговарајућу класу опасности дату у Прилогу 1. Део 3, 4. или 5. овог правилника.

Произвођач, увозник или даљи корисник одређује специфичну граничну концентрацију и у случају када одговарајући и поуздани научни подаци показују да супстанца или смеша није опасна иако садржи опасну супстанцу у концентрацији једнакој или већој од концентрација прописаних за класе опасности дате у Прилогу 1. Део 2. или од општих граничних концентрација прописаних за одговарајућу класу опасности дату у Прилогу 1. Део 3, 4. или 5. овог правилника.

Специфичне граничне концентрације не одређују се за супстанце које се налазе на Списку класификованих супстанци.

Приликом одређивања специфичне граничне концентрације, произвођач, увозник или даљи корисник узима у обзир сваку специфичну граничну концентрацију за ту супстанцу која је дата у ЕУ инвентару класификације и обележавања.

У поступку класификације, специфичне граничне концентрације из ст. 2. и 3. овог члана имају предност у односу на прописане концентрације за класе опасности дате у Прилогу 1. Део 2. и у односу на опште граничне концентрације прописане за одговарајуће класе опасности дате у Прилогу 1. Део 3, 4. или 5. овог правилника.

М– фактор за класификацију супстанце и смеше

Члан 11.

Произвођач, увозник или даљи корисник одређује М-фактор за супстанцу која се може класификовати као опасна по водену животну средину, акутно, категорија 1 или хронично, категорија 1, када се:

1) супстанца не налази на списку класификованих супстанци или

2) супстанца налази на списку класификованих супстанци, али у овом списку Мфактор није дат за ту супстанцу.

Мфактор се примењује приликом класификације смеше или друге супстанце која садржи супстанцу из става 1. овог члана када се у поступку класификације користи метода сумирања.

Приликом одређивања Мфактора произвођач, увозник или даљи корисник узима у обзир сваки Мфактор за ту супстанцу који је дат у ЕУ инвентару класификације и обележавања.

Гранична вредност

Члан 12.

У поступку класификације супстанце узима се у обзир присуство друге опасне супстанце као нечистоће, адитива или појединачног састојка уколико је њена концентрација једнака или већа од граничних вредности одређених на начин описан у Прилогу 1. Део 1. одељак 1.1.2.2. овог правилника.

У поступку класификације смеше узима се у обзир присуство опасне супстанце као састојка или као нечистоће или адитива уколико је њена концентрација једнака или већа од граничних вредности одређених на начин описан у Прилогу 1. Део 1. одељак 1.1.2.2. овог правилника.

Посебни случајеви који захтевају додатну процену

Члан 13.

Произвођач, увозник или даљи корисник у поступку класификације узима у обзир и следеће податке о својствима или ефектима супстанце или смеше, ако их је идентификовао приликом процене података о опасности супстанце или смеше из члана 9. овог правилника:

1) одговарајуће и поуздане податке који показују да се физичке опасности супстанце или смеше идентификоване у пракси разликују од оних које су добијене као резултат спроведених испитивања;

2) податке добијене као резултат научних испитивања који показују да супстанца или смеша није биолошки доступна;

3) одговарајуће и поуздане научне податке који указују на синергистичкe или антагонистичкe ефектe супстанци садржаних у смеши, ако је процена опасности смеше вршена на основу података о супстанцама садржаним у смеши.

Класификација супстанце и смеше

Члан 14.

Када на основу процене података из чл. 9. и 13. овог правилника произвођач, увозник или даљи корисник утврди да супстанца или смеша испуњава критеријуме за класификацију дате у Прилогу 1. Део 2, 3, 4. и 5. овог правилника, класификује супстанцу или смешу у једну или више класа опасности, односно у једну или више разлика унутар тих класа.

У поступку класификације из става 1. овог члана одређују се и:

1) једна или више категорија опасности за сваку релевантну класу опасности или разлику унутар тих класа;

2) једно или више обавештења о опасности које одговара свакој од класа опасности, односно разлика унутар тих класа и категорија опасности из тачке 1) овог става.

Класификација супстанце или смеше у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа („Службени гласник РС”, бр. 59/10, 25/11 и 5/12) може се превести у класификацију у складу са овим правилником применом табеле за превођење класификације која је дата у Прилогу 2. овог правилника.

Посебна правила за класификацију смеше

Члан 15.

На класификацију смеше не утичу подаци који указују да супстанца:

1) реагује споро са атмосферским гасовима, нарочито кисеоником, угљен-диоксидом и воденом паром, градећи различите супстанце у малој концентрацији или

2) реагује веома споро са другим супстанцама у смеши, градећи различите супстанце у малој концентрацији или

3) може да се самополимеризује, градећи олигомере или полимере у малој концентрацији.

Поступак класификације смеше на основу експлозивности, оксидативности и запаљивости не врши се ако:

1) ниједна супстанца у смеши не поседује било које од ових својстава и ако се на основу доступних података може закључити да смеша неће изазвати опасности ове врсте или

2) научни подаци указују да промена састава смеше неће довести до промене у класификацији смеше.

3) брисана је (види члан 1. Правилника - 52/2017-73)

*Службени гласник РС, број 52/2017

Ревизија класификације супстанце и смеше

Члан 16.

Произвођач, увозник или даљи корисник информише се о новим научним или техничким подацима који могу да утичу на класификацију и врши ревизију класификације супстанце или смеше коју ставља у промет узимајући у обзир и нове, одговарајуће и поуздане податке.

Произвођач, увозник или даљи корисник врши ревизију класификације смеше ако је дошло до промена у саставу смеше:

1) до одступања од почетне концентрације једног или више опасних састојака смеше таквог да је промена у саставу смеше једнака или већа од прописаних опсега датих у Прилогу 1. Део 1. Табела 1.2. овог правилника или

2) до замене, односно додавања једног или више опасних састојака, такве да је њихова концентрација једнака или већа од граничних вредности прописаних у Прилогу 1. Део 1. одељак 1.1.2.2. овог правилника.

Ревизија класификације се не врши ако постоје валидни и научно потврђени подаци који указују да нови подаци из става 1. овог члана, односно промене у саставу смеше из става 2. овог члана неће довести до измене класификације.

Произвођач, увозник или даљи корисник усваја класификацију супстанце или смеше у складу са резултатима ревизије, изузев ако је супстанца наведена у пропису којим се уређује Списак класификованих супстанци.

На супстанце или смеше које су уређене прописима о средствима за заштиту биља или биоцидним производима, примењују се и захтеви из тих прописа.

*Службени гласник РС, број 52/2017

Класификација супстанце укључене у ЕУ инвентар класификације и обележавања

Члан 17.

Супстанца може да се класификује различито од класификације супстанце истог хемијског састава која је укључена у ЕУ инвентар класификације и обележавања. У том случају, приликом уписа супстанце у Регистар хемикалија, заједно са досијеом о хемикалији подноси се и образложење за такву класификацију.

Изузетно од става 1. овог члана, супстанца се класификује у складу са класификацијом супстанце истог хемијског састава која је укључена у ЕУ инвентар класификације и обележавања ако је она, са таквом класификацијом, укључена у Списак класификованих супстанци.

III. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

1. Садржај етикете

Елементи обележавања

Члан 18.

На амбалажи супстанце или смеше класификоване као опасне налази се етикета која садржи следеће елементе обележавања:

1) име, адресу и број телефона снабдевача;

2) номиналну количину супстанце или смеше у паковању које је намењено за општу употребу, осим ако ова количина није назначена на другом месту на амбалажи;

3) идентификатор производа из члана 19. овог правилника;

4) пиктограм опасности из члана 20. овог правилника, ако се може применити;

5) реч упозорења из члана 21. овог правилника, ако се може применити;

6) обавештења о опасности из члана 22. овог правилника, ако се може применити;

7) обавештења о мерама предострожности из члана 23. овог правилника, ако се може применити;

8) део за додатне информације из члана 26. овог правилника, ако се може применити.

Подаци на етикети наводе се и на српском језику. Етикета може бити написана на више језика, под условом да су подаци дати на свим коришћеним језицима исти.

Идентификатор производа

Члан 19.

Етикета садржи податке који омогућавају идентификацију супстанце или смеше (у даљем тексту: идентификатор производа).

Израз који се користи за идентификацију супстанце или смеше је исти као онај који се користи у безбедносном листу сачињеном у складу са прописом којим се уређује садржај безбедносног листа.

Идентификатор производа за супстанцу садржи једно од следећег:

1) хемијски назив и идентификациони број супстанце који јој је додељен у Списку класификованих супстанци ако је супстанца укључена у овај списак;

2) хемијски назив и идентификациони број супстанце који јој је додељен у ЕУ инвентару класификације и обележавања ако је супстанца укључена у овај инвентар, али није укључена у Списак класификованих супстанци;

3) CAS број заједно са називом према IUPAC номенклатури или CAS број заједно са другим међународно признатим хемијским називом ако супстанца није укључена у Списак класификованих супстанци нити у ЕУ инвентар класификације и обележавања;

4) назив према IUPAC номенклатури или други међународно признати хемијски назив ако CAS број није доступан.

Идентификатор производа за смешу садржи:

1) трговачко име или ознаку за смешу;

2) идентитет свих супстанци у смеши које доприносе класификацији смеше у односу на акутну токсичност, корозивно оштећење коже или тешко оштећења ока, мутагеност герминативних ћелија, карциногеност, токсичност по репродукцију, сензибилизацију респираторних органа или коже, специфичну токсичност за циљни орган или опасност од аспирације.

Када смеша садржи више од четири супстанце чији се идентитет наводи на етикети у складу са ставом 4. тачка 2) овог члана, довољно је навести највише четири хемијска назива, изузев када је више од четири назива неопходно да се укаже на природу и озбиљност опасности. Изабрани хемијски називи треба да идентификују супстанце у смеши које представљају велику опасност по здравље људи, а које су превасходно допринеле класификацији смеше и избору одговарајућих обавештења о опасности.

Пиктограм опасности

Члан 20.

Етикета садржи један или више одговарајућих пиктограма опасности који илуструју опасност.

Пиктограми опасности који одговарају свакој појединачној класи опасности, односно категорији опасности дати су у Прилогу 1. овог правилника у табелама које садрже елементе обележавања прописане за сваку од класа опасности.

Ознаке за пиктограме опасности које се састоје од латиничких слова GHS и одговарајућег броја, дате су у Прилогу 3. овог правилника у табелама које садрже: ознаку за пиктограм опасности, пиктограм опасности, класу опасности и категорију опасности на коју се пиктограм односи.

Пиктограми опасности испуњавају услове наведене у Прилогу 1. Део 1. одељак 1.2.1. и у Прилогу 3. овог правилника.

Реч упозорења

Члан 21.

Етикета садржи одговарајућу реч упозорења у складу са класификацијом опасне супстанце или смеше.

Речи упозорења које одговарају класификацији дате су у Прилогу 1. овог правилника у табелама које садрже елементе обележавања прописане за сваку од класа опасности.

Ако се на етикети налази реч упозорења: „Опасност”, не наводи се реч упозорења: „Пажња”.

Обавештење о опасности

Члан 22.

Етикета садржи одговарајуће обавештење о опасности дато у складу са класификацијом опасне супстанце или смеше.

Ознаке за обавештења о опасности које одговарају свакој појединачној класи опасности, односно категорији опасности, а које се састоје од латиничког слова Н и одговарајућег троцифреног броја, дате су у Прилогу 1. овог правилника у табелама које садрже елементе обележавања прописане за сваку од класа опасности.

Обавештење о опасности које се наводи на етикети наводи се у складу са обавештењем датим у Прилогу 4. овог правилника.

Када је супстанца укључена у списак класификованих супстанци, али је у овом списку наведена њена класификација само за неке класе опасности, поред обавештења о опасности из овог списка, на етикети се налази истакнуто и обавештење о опасности које одговара класификацији у друге класе опасности које нису наведене у овом списку.

Обавештење о мерама предострожности

Члан 23.

Етикета садржи одговарајућа обавештења о мерама предострожности.

Ознаке за обавештења о мерама предострожности које одговарају свакој од класа опасности, односно категорији опасности, а које се састоје од латиничког слова P и одговарајућег троцифреног броја, дате су у Прилогу 1. овог правилника у табелама које садрже елементе обележавања прописане за сваку од класа опасности.

Обавештење о мерама предострожности наводе се на етикети у складу са обавештењем датим у Прилогу 5. овог правилника.

Обавештење о мерама предострожности које се наводи на етикети бира се у складу са условима датим у Прилогу 5. овог правилника узимајући у обзир и обавештења о опасности и намераване или идентификоване начине коришћења супстанце или смеше.

Одступања од обележавања у посебним случајевима

Члан 24.

Одступања од обележавања у посебним случајевима дата у Прилогу 1. Део 1. одељак 1.3. овог правилника примењују се на:

1) преносиве цилиндре за гас;

2) контејнере за гас намењене за пропан, бутан или течни нафтни гас;

3) аеросоле и контејнере са запечаћеним распршивачем који садрже супстанце које представљају опасност од аспирације;

4) одливке метала, легуре, смеше које садрже полимере, смеше које садрже еластомере;

5) експлозиве који се стављају у промет ради постизања експлозивног или пиротехничког ефекта дате у Прилогу 1. Део 2. одељак 2.1. овог правилника;

6) супстанце или смеше класификоване као корозивне за метале, али не и као корозивне за кожу или тешко оштећење ока (Категорија 1).

*Службени гласник РС, број 52/2017

Алтернативни хемијски назив супстанце

Члан 25.

Произвођач, увозник или даљи корисник може министарству надлежном за заштиту животне средине да поднесе захтев за употребу алтернативног хемијског назива за супстанцу садржану у смеши која задовољава услове и поседује својства на основу којих је класификована у једну од класа опасности датих у Прилогу 1. Део 1. одељак 1.4. овог правилника.

Захтев за употребу алтернативног хемијског назива садржи:

1) име, адресу и број телефона снабдевача супстанце у смеши;

2) трговачко име или ознаку за смешу;

3) идентификатор производа за супстанцу у смеши за коју се захтева употреба алтернативног хемијског назива у складу са чланом 19. став 3. овог правилника;

4) предложени алтернативни хемијски назив за супстанцу у смеши са образложењем да овај назив може да обезбеди довољно информација о мерама заштите здравља људи и мерама предострожности које треба предузети на радном месту, као и о контроли ризика приликом руковања смешом, односно са доказом да је у ЕУ одобрен такав алтернативни хемијски назив за ту супстанцу;

5) образложење о оправданости употребе алтернативног хемијског назива, односно доказ да употреба хемијског назива те супстанце на етикети или у безбедносном листу може да доведе до повреде пословне тајне или права на интелектуалну својину;

6) номиналну количину супстанце у паковању које је намењено за општу употребу.

Када је употреба алтернативног хемијског назива одобрена за одређену супстанцу садржану у смеши, али је класификација те супстанце накнадно измењена тако да више не испуњава услове из Прилога 1. Део 1. одељак 1.4. овог правилника, снабдевач смеше на етикети и у безбедносном листу наводи идентификатор производа за ту супстанцу у складу са чланом 19. овог правилника, а не алтернативни хемијски назив.

Додатне информације на етикети

Члан 26.

На етикети, у делу за додатне информације, наводе се додатна обавештења о опасности за супстанцу или смешу са одређеним физичким својствима или својствима опасним по здравље људи која су дата у Прилогу 6. Део 1. одељак 1.1. и 1.2. овог правилника.

Додатно обавештење о опасности из става 1. овог члана наводи се у складу са обавештењем датим у Прилогу 6. Део 1. одељак 1.1. и 1.2. и у Прилогу 4. Део 2. овог правилника.

На етикети, у делу за додатне информације, наводе се додатна обавештења о опасности за супстанцу која је укључена у Списак класификованих супстанци, а која су дата у овом списку.

На етикети, у делу за додатне информације, наводи се додатно обавештење о опасности које се примењује за средства за заштиту биља.

Додатно обавештење из става 4. овог члана наводи се у складу са обавештењем датим у Прилогу 6. Део 4. и Прилогу 4. Део 3. овог правилника.

Снабдевач, у делу за додатне информације на етикети, наводи и друге додатне информације које нису наведене у ст. 1. и 4. овог члана ако те информације не смањују уочљивост елемената обележавања из члана 18. овог правилника, пружају додатне информације, нису контрадикторне и не доводе у сумњу валидност других информација које су дате у елементима обележавања на етикети.

На етикети или амбалажи не наводе се обавештења као што су: „није штетно”, „није загађујуће”, „еколошко” или друга обавештења која указују да супстанца или смеша није опасна, као и обавештења која нису у складу са класификацијом супстанце или смеше.

Ако смеша садржи супстанцу која је класификована као опасна, обележава се у складу са Прилогом 6. Део 2. овог правилника. Додатна обавештења гласе као што је дато у Прилогу 4. Део 3. овог правилника и наводе се у делу етикете који је предвиђен за додатна обавештења.

На етикети смеше из става 8. овог члана наводи се и идентификатор производа из члана 19. овог правилника, као и име, адреса и број телефона снабдевача смеше.

Ознаке за додатна обавештења о опасности из ст. 1, 4. и 9. овог члана, које се састоје од латиничких слова EUН и одговарајућег троцифреног броја, дате су у Прилогу 4. Део 2. и 3. овог правилника заједно са припадајућим текстом.

*Службени гласник РС, број 52/2017

**Службени гласник РС, број 21/2019

Принципи првенства за пиктограме опасности

Члан 27.

Када супстанци или смеши, на основу класификације, одговара више од једног пиктограма опасности, у циљу смањења броја пиктограма опасности на етикети примењују се следећи принципи првенства:

1) ако се на етикети налази пиктограм опасности GHS01, није неопходно навести пиктограме опасности GHS02 и GHS03, осим у случајевима када је навођење више од једног од ових пиктограма опасности обавезно;

2) ако се на етикети налази пиктограм опасности GHS06, не наводи се пиктограм опасности GHS07;

3) ако се на етикети налази пиктограм опасности GHS05, пиктограм опасности GHS07 се не наводи у случају иритације коже или ока;

4) ако се на етикети налази пиктограм опасности GHS08 за сензибилизацију респираторних органа, пиктограм опасности GHS07 се не наводи у случају сензибилизације коже или иритације коже или ока;

5) ако се на етикети налази пиктограм опасности GHS02 или GHS06, није неопходно навести пиктограм опасности GHS04.

Када супстанци или смеши, на основу класификације, одговара више од једног пиктограма опасности за исту класу опасности, на етикети се наводи пиктограм опасности који одговара најтежој категорији опасности за сваку релевантну класу опасности.

На етикети супстанци које су укључене у списак класификованих супстанци и класификоване у складу са овим правилником у класе опасности које нису дате у том списку, наводи се пиктограм опасности који одговара најтежој категорији опасности за сваку релевантну класу опасности.

Принципи првенства за обавештења о опасности

Члан 28.

Ако је супстанца или смеша класификована у неколико класа опасности или у неколико разлика унутар тих класа, сва обавештења о опасности која произилазе из класификације наводе се на етикети, осим уколико се понављају или су сувишна.

Изузетно од става 1. овог члана комбинована обавештења о опасности наводе се у складу са Прилогом 4. овог правилника.

Принципи првенства за обавештења о мерама предострожности

Члан 29.

Када се приликом избора обавештења о мерама предострожности утврди да су нека од додељених обавештења сувишна или су непотребно додељена одређеној супстанци или смеши, таква обавештења се изостављају са етикете.

Ако је супстанца или смеша намењена за општу употребу, на етикети се наводи обавештење о мерама предострожности које се односи на одлагање те супстанце или смеше, као и на одлагање њене амбалаже.

Ако супстанца или смеша није намењена за општу употребу, обавештење о мерама предострожности које се односи на одлагање није неопходно уколико одлагање те супстанце или смеше, односно њене амбалаже не представља опасност по здравље људи или животну средину.

На етикети се наводи највише шест обавештења о мерама предострожности.

Изузетно од става 4. овог члана, на етикети се наводи више од шест обавештења о мерама предострожности уколико је неопходно да се прикаже природа и озбиљност опасности.

Изузеци од услова за обележавање и паковање

Члан 30.

Када је амбалажа супстанце или смеше таквог облика или је толико мала да је немогуће задовољити општа правила за примену етикете из члана 32. овог правилника на начин да етикета буде у складу са чланом 18. овог правилника, елементи обележавања се наводе на етикети у складу са Прилогом 1. Део 1. одељак 1.5.1. овог правилника.

Ако на начин одређен у ставу 1. овог члана није могуће приказати све потребне елементе обележавања на етикети, одређени елементи обележавања могу се изоставити са етикете у складу са Прилогом 1. Део 1. одељак 1.5.2. овог правилника.

Када је опасна супстанца или смеша из Прилога 6. Део 5. овог правилника намењена за општу употребу и ставља се у промет без амбалаже, списак елемента обележавања које у складу са чланом 18. овог правилника садржи етикета доставља се уз опасну супстанцу или смешу.

Изузеци од одређених одредби обележавања, односно посебне одредбе обележавања за одређене смеше класификоване као опасне по животну средину дате су у Прилогу 6. Део 2. овог правилника.

Ажурирање етикете

Члан 31.

Снабдевач без одлагања ажурира етикету када дође до измене у класификацији и обележавању супстанце или смеше, а нарочито у случају када нова класификација указује на већу озбиљност опасности или када је потребно навести додатне елементе обележавања у складу са чланом 26. овог правилника, а у циљу заштите здравља људи и животне средине.

Када су потребне измене у обележавању супстанце или смеше другачије од оних наведених у ставу 1. овог члана, снабдевач ажурира етикету у року од 18 месеци од настанка ових измена.

За опасну супстанцу или смешу која спада у средства за заштиту биља или биоцидне производе, снабдевач ажурира етикету и у складу са одредбама прописа којима се уређују средства за заштиту биља или биоцидни производи.

2. Постављање и изглед етикете

Општа правила за постављање и изглед етикете

Члан 32.

Етикета се поставља на амбалажу супстанце или смеше тако да буде чврсто залепљена на једну или више површина амбалаже и да се подаци читају хоризонтално када је паковање постављено вертикално.

Боја и изглед етикете треба да буду такви да се пиктограми опасности јасно уочавају.

Елементи обележавања из члана 18. став 1. овог правилника треба да буду јасно и неизбрисиво приказани на етикети, тако да се јасно издвајају у односу на позадину и да буду такве величине и размака да се могу лако читати.

Облик, боја и величина пиктограма опасности, као и димензије етикете дати су у Прилогу 1. Део 1. одељак 1.2.1. овог правилника.

Изузетно од става 1. овог члана, етикета није потребна ако су елементи обележавања из члана 18. став 1. овог правилника јасно приказани на самој амбалажи. У том случају, одредбе овог поглавља које се односе на етикету примењују се на елементе обележавања који се приказују на амбалажи.

Распоред информација на етикети

Члан 33.

Пиктограми опасности, речи упозорења, обавештења о опасности и обавештења о мерама предострожности приказују се заједно на етикети.

Редослед обавештења о опасности на етикети одређује снабдевач водећи рачуна да буду груписана сва обавештења о опасности која су исписана на истом језику.

Редослед обавештења о мерама предострожности на етикети одређује снабдевач водећи рачуна да буду груписана сва обавештења о мерама предострожности која су исписана на истом језику.

Група обавештења о опасности из става 2. овог члана на етикети налази се поред групе обавештења о мерама предострожности из става 3. овог члана.

Део за додатне информације на етикети који садржи додатна обавештења из члана 26. овог правилника налази се поред других елемената обележавања из члана 18. став 1. овог правилника.

Поред прописане употребе боје у пиктограмима опасности, боја се може користити и у другим деловима етикете како би се задовољили посебни захтеви за обележавање.

Елементи обележавања који произлазе из одредби других прописа приказују се на етикети у делу за додатне информације у складу са чланом 26. овог правилника.

Посебна правила за обележавање спољашње и унутрашње амбалаже

Члан 34.

Када је опасна супстанца или смеша упакована у амбалажу која се састоји од спољашње и унутрашње амбалаже, укључујући и међуамбалажу, спољашња амбалажа се обележава у складу са прописима о транспорту опасног терета, а унутрашња амбалажа и међуамбалажа обележавају се у складу са овим правилником.

Спољашња амбалажа из става 1. овог члана може бити обележена и у складу са овим правилником, при чему се на спољашњој амбалажи не наводе пиктограми опасности у складу са овим правилником ако они упозоравају на исте опасности на које упозорава обележавање у складу са прописима о транспорту опасног терета.

Изузеци од посебних правила за обележавање спољашње и унутрашње амбалаже

Члан 35.

Изузетно од члана 34. овог правилника, ако у складу са прописима о транспорту опасног терета није потребно обележавање спољашње амбалаже, и спољашња и унутрашња амбалажа, као и међуамбалажа обележавају се у складу са овим правилником.

Није потребно да спољашња амбалажа из става 1. овог члана буде обележена ако су јасно видљиви елементи обележавања који се налазе на унутрашњој амбалажи или међуамбалажи.

Посебна правила за обележавање јединствене амбалаже

Члан 36.

Када је опасна супстанца или смеша упакована у јединствену амбалажу која служи и за стављање у промет и за транспорт, ова амбалажа се обележава и у складу са овим правилником и у складу са прописима о транспорту опасног терета.

Изузетно од става 1. овог члана, када пиктограми опасности у складу са овим правилником упозоравају на исте опасности на које упозорава обележавање у складу са прописима о транспорту опасног терета, пиктограми опасности у складу са овим правилником не наводе се на јединственој амбалажи.

IV. ПАКОВАЊЕ

Амбалажа

Члан 37.

Амбалажа опасне супстанце или смеше испуњава безбедносне захтеве ако:

1) спречава изливање садржаја, осим када су прописани посебни безбедносни уређаји;

2) су и амбалажа и затварач израђени од материјала који се не може оштетити садржајем у њој и који не подлеже реакцији са садржајем при којој настају опасна једињења;

3) су и амбалажа и затварач довољно чврсти да могу да поднесу притиске и ударце приликом руковања, а да при том не дође до отварања амбалаже;

4) се заменљиви затварачи на амбалажи могу отварати и затварати више пута, а да садржај не исцури.

Амбалажа опасне супстанце или смеше која је намењена за општу употребу има облик или дизајн који не може да привуче пажњу деце или да доведе потрошаче у заблуду, и није сличан оном облику или дизајну који се користи за храну, храну за животиње, лекове и медицинска средства или козметичке производе.

Амбалажа супстанце или смеше која је дата у Прилогу 6. Део 3. одељак 3.2.1. има затвараче који отежавају отварање од стране деце у складу са Прилогом 6. Део 3. одељак 3.1.2, 3.1.3. и 3.1.4.2. овог правилника.

На амбалажи супстанце или смеше која је дата у Прилогу 6. Део 3. одељак 3.2.1. налази се истакнуто тактилно упозорење на опасност у складу са Прилогом 6. Део 3. одељак 3.2.2. овог правилника.

За течни детергент за прање веша за општу употребу у облику доза за једну употребу садржаним у растворљивом паковању, примењују се додатни услови из Прилога 6, Део 3, одељак 3.3. овог правилника.

Амбалажа супстанце или смеше која испуњава услове из прописа о транспорту опасног терета железницом, друмским саобраћајем, унутрашњим пловним путевима, поморским или ваздушним саобраћајем, у складу је са условима из става 1. тач. 1), 2) и 3) овог члана.

*Службени гласник РС, број 52/2017

V. ОГЛАШАВАЊЕ

Огласна порука

Члан 38.

Реклама супстанце класификоване као опасне указује на одговарајућу класу опасности или категорију опасности.

Реклама смеше класификоване као опасне или смеше из члана 26. став 9. овог правилника којом се купац позива да купи смешу без могућности непосредног увида у податке на етикети (куповина на даљину), указује на опасности које су наведене на етикети и да буде у складу са прописима којима се уређује заштита потрошача.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 39.

Произвођач, увозник или даљи корисник који ставља хемикалије и одређене производе у промет класификује супстанце, а снабдевач их обележава и пакује у складу са овим правилником.

До 1. јуна 2015. године супстанце се класификују и у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа („Службени гласник РС”, бр. 59/10, 25/11 и 5/12).

Ако су супстанце стављене у промет пре 1. јуна 2014. године, а класификоване су, обележене и упаковане у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН („Службени гласник РС”, бр. 64/10 и 26/11), снабдевач их од 1. јуна 2016. године поново обележава и пакује у складу са овим правилником.

Произвођач, увозник или даљи корисник који ставља хемикалије и одређене производе у промет класификује смеше, а снабдевач их обележава и пакује у складу са овим правилником од 1. јуна 2015. године.

До 1. јуна 2015. године смеше се класификују у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалијe и одређеног производа („Службени гласник РС”, бр. 59/10, 25/11 и 5/12), а могу бити класификоване и у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН („Службени гласник РС”, бр. 64/10 и 26/11) и са овим правилником.

Ако је смеша класификована у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалијe и одређеног производа („Службени гласник РС”, бр. 59/10, 25/11 и 5/12) и са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН („Службени гласник РС”, бр. 64/10 и 26/11), обележава се и пакује у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН („Службени гласник РС”, бр. 64/10 и 26/11).

Ако је смеша класификована у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалијe и одређеног производа („Службени гласник РС”, бр. 59/10, 25/11 и 5/12) и са овим правилником снабдевач је обележава и пакује у складу са овим правилником.

Ако су смеше стављене у промет пре 1. јуна 2015. године, а класификоване су, обележене и упаковане у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалијe и одређеног производа („Службени гласник РС”, бр. 59/10, 25/11 и 5/12) или са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН („Службени гласник РС”, бр. 64/10 и 26/11), снабдевач их од 1. јуна 2017. године поново обележава и пакује у складу са овим правилником.

Произвођач, увозник или даљи корисник може да поднесе захтев за употребу алтернативног хемијског назива за супстанцу садржану у смеши у складу са овим правилником или у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа („Службени гласник РС”, бр. 59/10, 25/11 и 5/12) до 1. јуна 2015. године, а након овог рока искључиво у складу са овим правилником.

Произвођач, увозник или даљи корисник смеше коме је одобрена употреба алтернативног хемијског назива у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа („Службени гласник РС”, бр. 59/10, 25/11 и 5/12) не подноси поново захтев за употребу алтернативног хемијског назива у складу са овим правилником.

Члан 40.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН („Службени гласник РС”, бр. 64/10 и 26/11), осим одредаба које се односе на класификацију, паковање и обележавање смеша које престају да важе 1. јуна 2015. године, односно 1. јуна 2017. године.

Члан 41.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јуна 2014. године.

Број 110-00-50/2012-07

У Београду, 22. новембра 2013. године

Министар,

проф. др Зорана Михајловић, с.р.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о класификацији, паковању, обележaвању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН: "Службени гласник РС", број 52/2017-73

Члан 7.

До 1. септембра 2017. године хемикалије и одређени производи се класификују, пакују и обележавају у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН („Службени гласник РС”, број 105/13), а могу бити класификоване, обележене и упаковане и у складу са овим правилником.

Ако су супстанце стављене у промет пре 1. септембра 2017. године и класификоване су, обележене и упаковане у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН („Службени гласник РС”, број 105/13), снабдевач те супстанце од 1. септембра 2019. године поново обележава и пакује у складу са овим правилником.

Ако су смеше стављене у промет пре 1. јуна 2015. године, а класификоване су, обележене и упаковане у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалијe и одређеног производа („Службени гласник РС”, бр. 59/10, 25/11 и 5/12) или са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН („Службени гласник РС”, бр. 64/10 и 26/11), снабдевач те смеше од 1. јуна 2017. године поново обележава и пакује у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН („Службени гласник РС”, број 105/13).

Ако су смеше стављене у промет после 1. јуна 2015. године, а пре 1. септембра 2017. године, а класификоване су, обележене и упаковане у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН („Службени гласник РС”, број 105/13) снабдевач те смеше од 1. септембра 2019. године поново обележава и пакује у складу са овим правилником.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. септембра 2017. године.

 

Правилник о изменама Правилника о класификацији, паковању, обележaвању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН: "Службени гласник РС", број 21/2019-208

Члан 4.

До 1. септембра 2019. године хемикалије и одређени производи се класификују, пакују и обележавају у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН („Службени гласник РС”, бр. 105/13 и 52/17), а могу бити класификоване, обележене и упаковане и у складу са овим правилником.

Ако су хемикалије стављене у промет пре 1. септембра 2019. године и класификоване су, обележене и упаковане у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН („Службени гласник РС”, бр. 105/13 и 52/17), снабдевач их од 1. септембра 2021. године поново обележава и пакује у складу са овим правилником.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а примењује се од 1. септембра 2019. године.

 

Прилози

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Правилником о изменама и допунама Правилника о класификацији, паковању, обележaвању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН ("Службени гласник РС", број 52/2017), прилози 1, 2, 3, 4, 5. и 6. замењени су новим прилозима (види члан 6. Правилника - 52/2017-73).

Правилником о изменама Правилника о класификацији, паковању, обележaвању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН ("Службени гласник РС", број 21/2019), прилози 1. и 5. замењени су новим прилозима (види члан 3. Правилника - 21/2019-208).

 

Прилог 1. - КРИТЕРИЈУМИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СУПСТАНЦИ И СМЕША

Прилог 2. - ПРЕВОЂЕЊЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ СУПСТАНЦЕ ИЛИ СМЕШЕ

Прилог 3. - ПИКТОГРАМИ ОПАСНОСТИ

Прилог 4. - СПИСАК ОБАВЕШТЕЊА О ОПАСНОСТИ И ДОДАТНИХ ОБАВЕШТЕЊА О ОПАСНОСТИ

Прилог 5. - СПИСАК ОБАВЕШТЕЊА О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВУ ПРИМЕНУ

Прилог 6. - ПОСЕБНА ПРАВИЛА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ПАКОВАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ СУПСТАНЦИ И СМЕША