На основу члана 12

На основу члана 12. став 4. Закона о библиотечко-информационој делатности (,,Службени гласник РС”, број 52/11),

Министар културе и информисања доноси

 

ПРАВИЛНИК

о ближим условима за обављање библиотечко-информационе делатности јавних библиотека

"Службени гласник РС", број 13 од 8. фебруара 2013.

 

Садржина Правилника

Члан 1.

Овим правилником прописују се ближи услови у погледу простора, опреме, броја јединица библиотечко-информационе грађе и извора намењених за слободно коришћење и броја стручњака за обављање библиотечко-информационе делатности јавних библиотека.

Просторни услови

Члан 2.

Јавна библиотека може обављати делатност ако има обезбеђен укупан простор у мрежи јавних библиотека на подручју општине, односно града од најмање 400 m².

У простор из става 1. овог члана рачуна се и простор за јавне скупове и изложбе, при чему простор за смештај и коришћење библиотечко-информационе грађе и извора намењених за слободно коришћење, стварање, размену и позајмицу информација које поседују библиотеке и друге организације и удружења у земљи и иностранству и стручни рад особља не може бити мањи од 100 m².

Простор за јавне скупове и изложбе може бити и изван зграде јавне библиотеке.

Јавна библиотека може обављати делатност ако има обезбеђено најмање 15 читалачких места, од којих је једна трећина намењена деци.

Простор јавне библиотеке мора да буде у згради од чврстог материјала тако да у њему библиотечко-информациона грађа буде заштићена од пожара, влаге, физичких, биолошких, хемијских и других узрочника који би могли довести до њеног оштећења или уништења и да има систем грејања без отвореног пламена који обезбеђује чување библиотечко-информационе грађе на температури од 16º до 22º C и релативној влажности од око 60%.

Библиотечка опрема

Члан 3.

Јавна библиотека може обављати делатност ако има обезбеђену наменску библиотечку опрему у обиму довољном за смештај и чување библиотечко-информационе грађе, за коришћење, стварање, дистрибуцију, позајмицу и размену библиотечко-информационе грађе и извора намењених за слободно коришћење и за стручни рад особља, апарате и опрему за заштиту од крађе и влаге, као и апарате и опрему за противпожарну заштиту прописане законом.

Телекомуникациона и рачунарска опрема

Члан 4.

Јавна библиотека може обављати делатност ако има обезбеђену телефонску линију, телефакс, најмање један персонални рачунар за кориснике за коришћење интернета, најмање један персонални рачунар по запосленом за стручни рад особља, штампач, скенер, апарат за фотокопирање и обезбеђен сталан приступ интернету са неопходном техничком опремом.

Колекције библиотечко-информационе грађе и извора намењених за слободно коришћење

Члан 5.

Јавна библиотека може обављати делатност ако има обезбеђено најмање 25.000 јединица библиотечко-информационе грађе.

Јавна библиотека може обављати делатност ако има обезбеђено најмање 10 наслова текуће периодике у штампаном или електронском облику.

Библиотечко-информациони стручњаци

Члан 6.

Jавна библиотека може обављати делатност ако за стручно обављање послова у библиотечко-информационој делатности има поред директора, најмање два запослена на стручним библиотечко-информационим пословима са положеним стручним испитом, од којих je најмање један са високим образовањем.

Национални и међународни стандарди

Члан 7.

Јавна библиотека може обављати библиотечко-информациону делатност ако испуњава и друге услове за рад утврђене у складу са усвојеним националним и међународним стандардима.

Ступање на снагу

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-53/2012-11

У Београду, 24. јануара 2013. године

Министар,

Братислав Петковић, с.р.