Zakon
Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

 

Нa основу члана 26. став 8. и члана 29. став 3. Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 10/13 – др. закон),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства

„Службени гласник РС“, број 17 од 21. фебруара 2013, 102 од 11. децембра 2015, 6 од 28. јануара 2016, 46 од 12. маја 2017, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон, 102 од 21. децембра 2018, 6 од 1. фебруара 2019, 6 од 27. јануара 2023.

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим правилником прописују се услови и начин уписа и вођења Регистра пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар), образац захтева за упис и обнову регистрације пољопривредног газдинства у Регистру, обрасци прилога, документација која се прилаже уз захтев за упис и обнову регистрације, начин чувања података уписаних у Регистар (у даљем тексту: упис у Регистар), начин обнове регистрације у Регистру, као и услови за пасивни статус пољопривредног газдинства.

II. УПИС У РЕГИСТАР

1. Услови и начин уписа у Регистар

а) Услови уписа у Регистар

Земљишни фонд пољопривредног газдинстава

Члан 2.

У Регистар се уписује пољопривредно газдинство са најмање 0,5 хектара пољопривредног земљишта на територији Републике Србије, на коме привредно друштво, земљорадничка задруга, друго правно лице као што је установа, школа, манастир, црква и друга организација (у даљем тексту: правно лице), предузетник и пољопривредник – физичко лице, обављају пољопривредну производњу.

У Регистар се може уписати и пољопривредно газдинство са мање од 0,5 хектара пољопривредног земљишта, односно друго земљиште или грађевинска целина на коме лице из 1. става овог члана обавља сточарску, виноградарску или повртарску производњу (стакленици и пластеници), односно обавља друге облике пољопривредне производње (узгој рибе, гајење печурака, пужева, пчела и др.), односно обавља прераду пољопривредних производа, односно обавља друге непољопривредне активности (сеоски туризам, стари занати и др.).

*Службени гласник РС, број 6/2016

Основ коришћења земљишта

Члан 3.

Пољопривредно газдинство из члана 2. овог правилника уписује се у Регистар као корисник земљишта из члана 2. овог правилника по основу:

1) права својине;

2) решења – извода о расподели комасационе масе;

3) уговора о закупу или уговора о уступању земљишта на коришћење под условом да ти уговори нису закључени са правним лицем, осим ако је закуподавац министарство надлежно за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство), јединица локалне самоуправе, односно црква и верска заједница, с тим да рок важења тих уговора не може да истекне пре 31. октобра у години на коју се односи упис или обнова регистрације у Регистру;

4) права коришћења пољопривредног земљишта у друштвеној својини стеченој теретним правним послом.

*Службени гласник РС, број 6/2016

**Службени гласник РС, број 102/2018

Посебни услови за упис породичног пољопривредног газдинстава

Члан 4.

У случају уписа породичног пољопривредног газдинства у Регистар се уписује пољопривредник – физичко лице који је носилац породичног пољопривредног газдинстава и могу се уписати чланови породичног пољопривредног газдинства.

Брисан је ранији став 2. (види члан 1. Правилника - 46/2017-22)

У случају смрти носиоца породичног пољопривредног газдинства, преостали уписани чланови породичног пољопривредног газдинства споразумно одређују привременог носиоца из својих редова, до окончања оставинског поступка и спровођења промене у Регистру непокретности и о томе обавештавају Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управу за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) у року од 30 дана.

Чланови породичног пољопривредног газдинства који су власници или закупци, односно корисници земљишта из члана 2. овог правилника, могу својом изјавом да одреде носиоца породичног пољопривредног газдинства као корисника тог земљишта у смислу овог правилника.

*Службени гласник РС, број 102/2018

б) Начин уписа у Регистар

Добровољност уписа

Члан 5.

Упис пољопривредног газдинства у Регистар је добровољан.

Пољопривредно газдинство које се уписује у Регистар, уписује све катастарске парцеле земљишта из чл. 2. и 3. овог правилника на којима обавља пољопривредну производњу.

*Службени гласник РС, број 102/2018

Подношење захтева

Члан 6.

Упис пољопривредног газдинства у Регистар, обнова регистрације и пријава промене података у Регистру врши се на основу захтева носиоца породичног пољопривредног газдинства, односно овлашћеног лица у пољопривредном газдинству (у даљем тексту: захтев за упис).

Захтев за упис подноси се подручној јединици Управе, према седишту правног лица, односно предузетника, односно пребивалишту пољопривредника који је носилац породичног пољопривредног газдинства.

3. Образац захтева за упис

Члан 7.

Захтев за упис подноси се на Обрасцу бр. 1а – Захтев за упис, обнову регистрације и пријаву промене података породичног пољопривредног газдинства у Регистру пољопривредних газдинстава – физичко лице – пољопривредник (у даљем тексту: Образац 1а), односно Обрасцу бр. 1б – Захтев за упис, обнову регистрације и пријаву промене података пољопривредног газдинства у Регистру пољопривредних газдинстава правно лице – предузетник (у даљем тексту: Образац 1б), са прилозима: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Уз овај правилник одштампани су и чине његов саставни део:

1) шифарник биљне производње и друге намене земљишних парцела;

2) шифарник животиња гајених на пољопривредном газдинству.

Образац захтева за упис породичног пољопривредног газдинства

Члан 8.

За упис породичног пољопривредног газдинства пољопривредник – физичко лице поноси захтев за упис на Обрасцу 1а, са његовим личним подацима, као носиоца породичног пољопривредног газдинства, са следећим прилозима:

1) Прилог 1 – подаци о члановима породичног пољопривредног газдинства;

2) Прилог 2 – изјава чланова домаћинства да су чланови породичног пољопривредног газдинства. У случају да је члан малолетно лице, изјаву потписује родитељ, односно законски старатељ;

3) Прилог 3 – подаци о земљишном фонду и биљним културама;

4) Прилог 4 – подаци о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају;

5) Прилог 5 – изјава власника и закупца којом одређује члана домаћинства који ће бити уписан у Регистар као носилац породичног пољопривредног газдинства, док ће давалац изјаве бити члан породичног пољопривредног газдинства;

6) Прилог 6 – изјава члана породичног пољопривредног газдинства да прихвата да буде уписан у Регистар као носилац породичног пољопривредног газдинства;

7) Прилог 7 – овлашћење за заступање, ако се овлашћује друго лице за заступање пољопривредног газдинства;

8) Прилог 8 – изјава носиоца породичног пољопривредног газдинства и подаци о документацији која је приложена уз захтев.

За упис породичног пољопривредног газдинства – физичко лице које се бави сеоским туризмом не доставља прилоге из става 1. тач. 3) и 4) овог члана, осим у случају када се то лице истовремено бави и пољопривредном производњом.

Поред прилога из става 1. овог члана прилаже се и следећа документација:

1) лична карта носиоца породичног пољопривредног газдинства (фотокопија и оригинал на увид);

2) извод из катастра непокретности (препис листа непокретности) за све катастарске парцеле које се пријављују (оригинал или оверена фотокопија), без обзира на основ коришћења (на основу права својине, на основу коришћења друштвене својине по извршеном попису и евиденцији имовине привредног субјекта, на основу права закупа земљишта и на основу давања земљишта на коришћење), осим у случају коришћења пољопривредног земљишта по праву из поступка комасације, у ком случају се не подноси извод из катастра, односно извод из земљишних књига, већ решење – извод о расподели комасационе масе.

У случају да није успостављен катастар непокретности, а подаци из преписа поседовног листа и извода из земљишних књига нису истоветни, предност имају подаци из земљишних књига;

3) решење – извод о расподели комасационе масе (оригинал или оверена фотокопија);

4) оверен уговор о закупу или уступању пољопривредног земљишта на коришћење (оригинал или оверена фотокопија).

Уговор о закупу земљишта у друштвеној својини може се прихватити само ако је закуподавац уписан као корисник тог земљишта у катастар непокретности;

5) личне карте чланова домаћинства који су пријављени на истом пребивалишту и који су дали изјаве да су чланови породичног пољопривредног газдинства (фотокопије и оригинал на увид). У случају да је члан малолетно лице, прилаже се извод из матичне књиге рођених (фотокопије и оригинал на увид);

6) доказ о отвореном наменском рачуну код банке, на који се усмеравају средства остварена по основу кредита, премија, регреса и субвенција (уговор о отварању рачуна, потврда банке или фотокопија чековне картице).

Приликом уписа и обнове регистрације, пољопривредник се изјашњава да ли је његово пољопривредно газдинство комерцијално породично пољопривредно газдинство или некомерцијално породично пољопривредно газдинство.

*Службени гласник РС, број 6/2016

Образац захтева за упис пољопривредног газдинства

Члан 9.

За упис пољопривредног газдинства правно лице, односно предузетник поноси захтев за упис на Обрасцу 1б, који обухвата статусне податке и личне податке о лицу овлашћеном за заступање, са следећим прилозима:

1) Прилог 3 – подаци о земљишном фонду и биљним културама.

2) Прилог 4 – подаци о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају;

3) Прилог 7 – овлашћење за заступање, ако се овлашћује друго лице за заступање пољопривредног газдинства са овереним ОП обрасцем;

4) Прилог 8 – изјава овлашћеног лица у пољопривредном газдинству и подаци о документацији која је приложена уз захтев.

Поред прилога из става 1. овог члана прилаже се и следећа документација:

1) решење о регистрацији издато од надлежног органа (Агенција за привредне регистре, надлежни суд), а за правна лица и прилог са подацима о лицу овлашћеном за заступање (оверена фотокопија). Ако се правно лице, односно предузетник бави прерадом пољопривредних производа доставља решење о регистрацији издато од стране надлежног органа за обављање прераде пољопривредних производа као претежне делатности;

2) обавештење о разврставању правног лица (мало, средње или велико) које правно лице доставља уз одобрени финансијски извештај Народној банци Србије;

3) извод из катастра непокретности (препис листа непокретности) за све катастарске парцеле које се пријављују (оригинал или оверена фотокопија), без обзира на основ коришћења (на основу права својине, на основу коришћења друштвене својине по извршеном попису и евиденцији имовине привредног субјекта, на основу права закупа земљишта и на основу давања земљишта на коришћење), осим у случају коришћења пољопривредног земљишта по праву из поступка комасације, у ком случају се не подноси извод из катастра, односно извод из земљишних књига, већ решење – извод о расподели комасационе масе. У случају да није успостављен катастар непокретности, а подаци из преписа поседовног листа и извода из земљишних књига нису истоветни, предност имају подаци из земљишних књига;

4) потврда Министарства да је извршен попис и евиденција имовине, ако је у катастру земљишта (стари операт) или земљишним књигама уписана друштвена својина;

5) решење – извод о расподели комасационе масе (оригинал или оверена фотокопија);

6) оверен уговор о закупу или уступању пољопривредног земљишта на коришћење (оригинал или оверена фотокопија). Уговор о закупу земљишта у друштвеној својини може се прихватити само ако је закуподавац уписан као корисник тог земљишта у катастар непокретности.

7) доказ о отвореном наменском рачуну код банке, на који се усмеравају средства остварена по основу кредита, премија, регреса и субвенција (уговор о отварању рачуна, потврда банке или фотокопија платне картице).

За упис пољопривредног газдинства – правно лице, односно предузетник који се бави прерадом пољопривредних производа или сеоским туризмом, старим занатима или другим непољопривредним активностима не доставља прилоге из става 1. тач. 1) и 2) овог члана, осим у случају када се то лице истовремено бави и пољопривредном производњом.

*Службени гласник РС, број 6/2016

**Службени гласник РС, број 46/2017

4. Обрада захтева за упис

Члан 10.

Приликом пријема захтева за упис у Регистар, Управа проверава да ли је захтев правилно попуњен и да ли подаци који су унети у захтев одговарају подацима из приложене документације.

Правилно попуњен захтев заводи се у посебну евиденцију примљених захтева за упис у Регистар.

Одговорност за истинитост података и документације која се подноси ради уписа у Регистар сноси подносилац захтева за упис.

На основу уредно поднетог захтева и решења директора Управе, Управа врши упис пољопривредног газдинства у Регистар.

Подносилац захтева за упис у Регистар по основу својине над пољопривредним земљиштем, односно другим земљиштем или грађевинском целином, које се налази код другог лица по основу уговора о закупу, односно по основу давања земљишта на коришћење, не може бити уписан у Регистар са тим делом имовине за време трајања уговора о закупу, односно уговора о давању земљишта на коришћење.

Члан 11.

Ако није достављена сва документација назначена у захтеву или ако подаци који су унети у захтев не одговарају подацима из приложене документације, захтев ће се вратити подносиоцу захтева за упис ради исправке и допуне.

Ако је подносилац захтева за упис лице које је већ уписано у Регистар као носилац породичног пољопривредног газдинства или као члан другог пољопривредног газдинства, Управа ће га писаним путем обавестити да се не може извршити упис.

На начин из става 2. овог члана Управа ће поступити и када је пријављена катастарска парцела већ уписана у Регистар код другог пољопривредног газдинства.

У случајевима из ст. 2. и 3. овог члана у Регистру ће се водити лице, односно катастарска парцела у газдинству у коме је прво уписано, све док овлашћено лице (носилац пољопривредног газдинства, власник, закупац) не поднесе захтев за промену података или се изврши исправка у Регистру по акту надлежног органа (пољопривредне инспекције, министарства за унутрашње послове, суда).

5. Чување података уписаних у Регистар

Члан 12.

Надлежна подручна јединица Управе формира досије за свако пољопривредно газдинство, којем се додељује број пољопривредног газдинства (БПГ).

Досије из става 1. овог члана чува се трајно.

Брисан је ранији став 3. (види члан 5. Правилника - 6/2016-82)

Управа припрема шестомесечне извештаје о подацима уписаним у Регистар и доставља их министру надлежном за послове пољопривреде (у даљем тексту: министар).

III. НАЧИН ОБНОВЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ У РЕГИСТРУ И ПРОМЕНА ПОДАТАКА У РЕГИСТРУ

Обнова регистрације у Регистру

Члан 13.

Ако након уписа у Регистар дође до промене уписаних података који се односе на земљишни фонд, основ коришћења земљишта или фонд животиња, носилац породичног пољопривредног газдинства, односно овлашћено лице у пољопривредном газдинству врши обнову регистрације ових података у Регистру у року од 30 дана од дана настанка промене.

У обнови регистрације, Управи се достављају сви подаци који су промењени у односу на стање у Регистру, а обавезно се достављају подаци о:

1) врсти пољопривредних култура и површинама под пољопривредним културама;

2) врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се животиње држе или узгајају;

3) промени земљишног поседа и основа коришћења земљишта (катастарска величина и катастарска култура, власништво, закуп и сл.).

При обнови регистрације пољопривредно газдинство које се бави прерадом пољопривредних производа и/или непољопривредним активностима не доставља податке из става 2. тач. 1) и 2) овог члана, осим у случају када се то лице истовремено бави и пољопривредном производњом.

Обнова регистрације ради утврђивања пријављених површина за које се могу остварити основни подстицаји у складу са законом који уређује подстицаје у пољопривреди и руралном развоју за наредну календарску годину, врши се до 30. септембра текуће године.

*Службени гласник РС, број 6/2019

Промена статусних података

*Службени гласник РС, број 6/2019

Члан 14.

Ако након уписа у Регистар дође до промене статусних података уписаних у Регистар, промена ових података у Регистру врши се у року од 30 дана од дана настанка промене, и то за:

1) породично пољопривредно газдинство – промена података која се односи на:

(1) носиоца породичног пољопривредног газдинства,

(2) број чланова породичног пољопривредног газдинства,

(3) пребивалиште носиоца породичног пољопривредног газдинства,

(4) број посебног – наменског рачуна, односно име пословне банке код које се води рачун;

2) пољопривредно газдинство – промена података која се односи на:

(1) статус правног лица, односно предузетника и овлашћеног лица у правном лицу које је уписано у Регистар,

(2) седиште, односно пребивалиште,

(3) број посебног – наменског рачуна, односно име пословне банке код које се води рачун,

(4) делатности у Агенцији за привредне регистре.

*Службени гласник РС, број 6/2019

Члан 14а

Брисан је (види члан 3. Правилника - 6/2019-141)

IV. УСЛОВИ ЗА ПАСИВНИ СТАТУС ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА

Статус пољопривредно газдинства

Члан 15.

Пољопривредно газдинство које је уписано у Регистар може да буде у активном или пасивном статусу.

Пољопривредно газдинство води се у Регистру у активном статусу, осим ако се стекну услови за пасивни статус, и то:

1) ако се не изврши обнова регистрације у складу са чланом 13. овог правилника;

2) ако престане неки од услова за упис у Регистар;

3) у случајевима неизвршавања преузетих обавеза када је то предвиђено посебним прописима којима се уређују мере за подстицање развоја пољопривредне производње (ако не отплати доспели краткорочни кредит или касни са отплатом рате дугорочног кредита најмање 90 дана, односно закупа за закупљено пољопривредно земљиште у државној својини и не придржава се других уговорних обавеза по уговору о закупу, не врати вишак средстава добијених на основу подстицаја и др.);

4) ако се утврди да пољопривредно газдинство није уписало у Регистар све катастарске парцеле земљишта из чл. 2. и 3. овог правилника на којима обавља пољопривредну производњу, као и ако се утврди да је пољопривредно газдинство дало неистините податке у захтеву за упис, односно обнову регистрације или промену статусних података у Регистру или у захтеву за коришћење подстицајних средстава, као и у приложеној документацији, а ти подаци имају утицаја на остваривање права на подстицаје;

5) у случају непридржавања прописа, и то:

(1) достављања нетачних података који се односе на остваривање права, после одобравања подстицаја, у поступку инспекцијске контроле, односно контроле подстицаја на лицу места,

(2) давања неистинитих података у поступку давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп, односно на коришћење, а ти подаци имају утицаја на остваривање права,

(3) непридржавања уговорних обавеза по уговорима са Министарством,

(4) фалсификовања доказа који су у вези са предметом подстицаја,

(5) отуђења предмета подстицаја пре рока, супротно пропису за доделу подстицаја,

(6) нечувања документације у прописаном року, у складу са посебним прописима,

(7) остваривања права на подстицаје за друга лица,

(8) подношења захтева за остваривање права на подстицаје за исту сврху по више прописа у току календарске године,

(9) онемогућавања инспекцијске контроле, односно контроле подстицаја на лицу места,

(10) коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа,

(11) ометања поседа пољопривредног земљишта у државној својини,

(12) ометања поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп,

(13) давања закупљеног пољопривредног земљишта у државној својини у подзакуп, односно привремено коришћење,

(14) вршења инвестиционих радова на пољопривредном земљишту у државној својини или мењања начина његовог коришћења без сагласности Министарства, осим у случају подизања инфраструктуре на пољопривредном земљишту у државној својини пре ступања на снагу посебног прописа који уређује поступак давања у закуп, односно на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини,

(15) спаљивања органских остатака после жетве усева,

(16) причињавање пољске штете на усевима, садницама, као и свако друго оштећење на пољопривредном земљишту,

(17) коришћења биолошки неразградиве фолије на обрадивом пољопривредном земљишту,

(18) подизања вештачких ливада и пашњака на обрадивом пољопривредном земљишту четврте и пете катастарске класе, односно подизања шума на обрадивом пољопривредном земљишту без претходно прибављене сагласности Министарства,

(19) мењања намене и другог облика располагања на земљишту које је пренето селима на коришћење, изузев изградње рибњака,

(20) неуспостављања плодореда и невођења књиге поља приликом коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на основу уговора о закупу, односно коришћењу пољопривредног земљишта у државној својини,

(21) који се односе на производњу и промет вина, ракије и других алкохолних пића и пива,

(22) који се односе на производњу и промет етанола,

(23) који се односе на безбедност хране, здравље биља, биљних производа и прописаних објеката, које се складишти, сеје, сади, производи, дорађује, прерађује и ставља у промет,

(24) започињања употребе генетички модификованих организама и производа од генетички модификованих организама у затвореним системима, намерно увођење у животну средину, стављање у промет или гајење у комерцијалне сврхе без одобрења Министарства,

(25) неуништавања отпада који садржи, састоји се или је добијен од генетички модификованих организама, као и отпада који је настао употребом генетички модификованих организама уз присуство овлашћеног лица тако да генетички модификовани организам више не буде способан за размножавање и пренос генетичког материјала на друге врсте;

6) ако се утврди да наследник носиоца породичног пољопривредног газдинства, члан породичног пољопривредног газдинства или наследник члана породичног пољопривредног газдинства, који је из првог наследног реда и члан је његовог домаћинства, предузима радње из тачке 5) овог става.

Ако се утврди да су се стекли услови за одређивање пасивног статуса пољопривредног газдинства из става 2. тач. 4) и 5) овог члана, пасивни статус се одређује том пољопривредном газдинству и пољопривредном газдинству које је са њим правно повезано.

Ако је пољопривредно газдинство у пасивном статусу не може да остварује мере за подстицање развоја пољопривредне производње, на које би имало право према посебним прописима, нити земљишни фонд може да буде предмет уписа другог пољопривредног газдинства. Поднети захтев пољопривредног газдинства у пасивном статусу за коришћење подстицаја се одбацује решењем.

Пољопривредно газдинство дужника по основу субвенционисаног кредита који банци поднесе захтев за одобравање репрограма у складу са Одлуком о привременим мерама за банке у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у портфолију пољопривредних кредита у условима отежане пољопривредне производње („Службени гласник РСˮ, број 111/22) води се у Регистру у активном статусу и не стиче услов за пасивни статус из става 2. тачка 3) овог члана, од дана подношења захтева за одобравање репрограма банци до дана доношења одлуке банке поводом овог захтева, као и током периода за који је одобрен репрограм.

*Службени гласник РС, број 46/2017

**Службени гласник РС, број 102/2018

***Службени гласник РС, број 6/2019

****Службени гласник РС, број 6/2023

Утврђивање пасивног статуса

Члан 16.

У случају из члана 15. став 2. тач. 2) и 3) овог правилника, пасивни статус се одређује аутоматски, престанком неког од услова за упис у Регистар, односно даном доспећа преузетих обавеза, о чему се пољопривредном газдинству доставља обавештење.

У случају из члана 15. став 2. тач. 1), 4) и 5) овог правилника, пасивни статус, као и обнова активног статуса пољопривредног газдинства се одређује решењем директора Управе.

Против утврђеног пасивног статуса из става 1. овог члана и решења из става 2. овог члана, може се изјавити жалба министру, преко Управе.

Решење министра је коначно.

Брисан је (види члан 4. Правилника - 46/2017-22)

*Службени гласник РС, број 6/2019

Трајање пасивног статуса

Члан 17.

Пасивни статус траје:

1) једну годину од доношења решења о одређивању пасивног статуса у случају из члана 15. став 2. тачка 1) овог правилника;

2) до поновног стицања услова за упис у Регистар, у случају из члана 15. став 2. тачка 2) овог правилника;

3) до отклањања разлога (исплате доспелог кредита или рата кредита, односно доспелих рата за закуп пољопривредног земљишта у државној својини, повраћаја више примљених средстава и сл.), у случају из члана 15. став 2. тачка 3) овог правилника;

4) три године од доношења решења о одређивању пасивног статуса, у случају из члана 15. став 2. тачка 4) овог правилника;

5) три године од доношења решења о одређивању пасивног статуса, у случајевима из члана 15. став 2. тачка 5) подтач. (2), (3) и (6)–(22) овог правилника;

6) пет година од доношења решења о одређивању пасивног статуса, у случајевима из члана 15. став 2. тачка 5) подтач. (1), (4), (5) и (23)–(25) овог правилника.

По истеку половине трајања пасивног статуса у случајевима из става 1. тач. 4) и 5) овог члана, пољопривредно газдинство може поднети захтев за превремени престанак пасивног статуса и обнову активног статуса у коме наводи оправдане разлоге за превремени престанак пасивног статуса.

У периоду из става 1. тач. 4) и 5) овог члана, пољопривредно газдинство може поднети само један захтев из става 2. овог члана.

Захтев из става 2. овог члана пољопривредно газдинство подноси Комисији за оцену пасивног статуса, коју образује министар (у даљем тексту: Комисија).

Преурањен, непотпун и недопуштен захтев за превремени престанак пасивног статуса и обнову активног статуса пољопривредног газдинства одбацује се без разматрања.

У року од 30 дана од дана пријема уредног захтева из става 2. овог члана, Комисија разматра захтев и доставља министру образложени предлог одлуке поводом захтева.

При разматрању захтева из става 6. овог члана, Комисија цени оправданост разлога за престанак пасивног статуса, узимајући у обзир све околности конкретног случаја, а нарочито да ли је пољопривредно газдинство из истог разлога раније било у пасивном статусу, као и да ли је поступањем, пољопривредног газдинства на основу ког је утврђен пасиван статус, наступила штета, односно да ли је пољопривредно газдинство отклонило, односно накнадило ову штету.

Одлука министра по захтеву за превремени престанак пасивног статуса и обнову активног статуса је коначна.

*Службени гласник РС, број 46/2017

**Службени гласник РС, број 6/2019

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Изузетно, у 2013. години за пољопривредно газдинство које је уписано у Регистар врши се обнова регистрације пољопривредног газдинства у Регистру од дана ступања на снагу овог правилника до 31. марта 2013. године.

Члан 19.

Даном ступања на снагу овог правилника Регистар пољопривредних газдинстава који је установљен у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења Регистра пољопривредних газдинстава, обрасцима захтева за упис и обнову регистрације и прилога, документацији која се прилаже уз захтев, начину чувања података, као и условима за пасивни статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 и 15/12) са свим уписаним подацима наставља да се води у складу са овим правилником.

Пољопривредна газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења Регистра пољопривредних газдинстава, обрасцима захтева за упис и обнову регистрације и прилога, документацији која се прилаже уз захтев, начину чувања података, као и условима за пасивни статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 и 15/12) даном ступања на снагу овог правилника остају уписана у Регистар са свим подацима који су у том тренутку уписани.

Члан 20.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину и условима уписа и вођења Регистра пољопривредних газдинстава, обрасцима захтева за упис и обнову регистрације и прилога, документацији која се прилаже уз захтев, начину чувања података, као и условима за пасивни статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 и 15/12).

Члан 21.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00018/2013-09

У Београду, 20. фебруара 2013. године

Министар,

Горан Кнежевић, с.р.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

Правилник о изменама Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства: "Службени гласник РС", број 46/2017-22

Члан 7.

У 2017. и 2018. години пољопривредник се изјашњава да ли је његово пољопривредно газдинство комерцијално породично пољопривредно газдинство или некомерцијално породично пољопривредно газдинство, приликом уписа, односно приликом прве промене података у календарској години који се односе на упис у Регистар у 2017. години, односно 2018. години.

Услов за пасивни статус у 2017. и 2018. години не стиче се ако пољопривредно газдинство не изврши обнову регистрације.

Пољопривредно газдинство које се на дан ступања на снагу овог правилника налази у пасивном статусу из разлога утврђеном у члану 5. став 1. овог правилника, у 2017. и 2018. години води се у активном статусу ако Управи поднесе захтев за обнову активног статуса и достави све податке који су промењени у односу на стање у Регистру или изјаву да подаци у Регистру нису промењени.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о изменама и допунама Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства: "Службени гласник РС", број 102/2018-64

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а примењује се од 1. јануара 2019. године.

Правилник о измени и допуни Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства: "Службени гласник РС", број 6/2023-41

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

 

 

Прилози

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Правилником о изменама Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства ("Службени гласник РС", број 102/2015) Образац 1а и Образац 1б, са пролозима 1-8. замењени су новим обрасцима и прилозима (види члан 2. Правилника - 102/2015-54).

Правилником о изменама и допуни Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства ("Службени гласник РС", број 6/2016) Образац бр. 1а, Прилог 2, Прилог 5, Прилог 6 и Шифарник биљне производње и друге намене земљишних парцела замењени су новим обрасцем, прилозима и шифарником (види члан 9. Правилника - 6/2016-82).

Правилником о изменама Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства ("Службени гласник РС", број 46/2017) Прилог 3, Прилог 4, и Шифарник биљне производње и друге намене земљишних парцела замењени су новим, прилозима и шифарником (види члан 7. Правилника - 46/2017-22).

Даном почетка примене Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 44/2018), односно 1. октобра 2018. године престају да важе одредбе овог правилника, у обрасцу, у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника (види члан 160. Закона - 44/2018-27).

Правилником о изменама и допунама Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства ("Службени гласник РС", број 102/2018) Образац бр. 1а, Образац бр. 1б са прилозима 1, 3, 4, 7. и 8, као и Шифарник биљне производње и друге намене земљишних парцела замењени су новим обрасцем, прилозима и шифарником (види члан 5. Правилника - 102/2018-64).

Правилником о изменама и допуни Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства ("Службени гласник РС", број 6/2019) Прилог 3 - Образац за упис, обнову регистрације и пријаву промене података пољопривредног газдинства у Регистру пољопривредних газдинстава – земљишни фонд и биљне културе (види члан 7. Правилника - 6/2019-141.

Образац бр. 1а – Захтев за упис, обнову регистрације и пријаву промене података породичног пољопривредног газдинства у Регистру пољопривредних газдинстава – физичко лице – пољопривредник

Образац бр. 1б – Захтев за упис, обнову регистрације и пријаву промене података пољопривредног газдинства у Регистру пољопривредних газдинстава правно лице – предузетник

Прилог 1 – Подаци о члановима породичног пољопривредног газдинства

Прилог 2 – Изјава чланова домаћинства да су чланови породичног пољопривредног газдинства

Прилог 3 – Образац за упис, обнову регистрације и пријаву промене података пољопривредног газдинства у Регистру пољопривредних газдинстава – земљишни фонд и биљне културе

Прилог 4 – Подаци о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају

Прилог 5 – Изјава власника и закупца којом одређује члана домаћинства који ће бити уписан у Регистар као носилац породичног пољопривредног газдинства, док ће давалац изјаве бити члан породичног пољопривредног газдинства

Прилог 6 – Изјава члана породичног пољопривредног газдинства да прихвата да буде уписан у Регистар као носилац породичног пољопривредног газдинства

Прилог 7 – Oвлашћење за заступање, ако се овлашћује друго лице за заступање пољопривредног газдинства

Прилог 8 – Изјава носиоца породичног пољопривредног газдинства и подаци о документацији која је приложена уз захтев

Шифарник биљне производње и друге намене земљишних парцела

Шифарник животиња гајених на пољопривредном газдинству