Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 15. став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 10/13),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на премију за млеко

"Службени гласник РС", бр. 28 од 26. марта 2013, 36 од 28. марта 2014, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон, 56 од 15. априла 2020, 159 од 30. децембра 2020, 93 од 24. септембра 2021.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови, начин и образац захтева за остваривање права на премију за млеко (у даљем тексту: премија).

Члан 2.

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове који су прописани законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди (у даљем тексту: закон), право на премију остварује за произведено и испоручено млеко (у даљем тексту: испоручилац млека).

Право на премију остварује се за млеко које испуњава услове у складу са посебним прописом којим се уређује квалитет сировог млека (у даљем тексту: млеко) и које је произведено и испоручено у одговарајућем периоду у току календарске године за који је испоручилац млека поднео захтев за премију (у даљем тексту: квартал).

*Службени гласник РС, број 36/2014

**Службени гласник РС, број 93/2021

Члан 3.

Поред услова из члана 2. овог правилника, за премију за кравље млеко испоручилац млека мора да преда најмање 3.000 литара крављег млека по кварталу, односно најмање 1.500 литара крављег млека по кварталу произведеног на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, утврђеног у складу са посебним прописом којим се уређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, али не више од 3.000.000 литара млека по кварталу.

*Службени гласник РС, број 36/2014

Члан 4.

Да би остварио право на премију испоручилац млека мора да преда млеко правном лицу или предузетнику који се бави прерадом млека, који испуњава ветеринарско-санитарне услове, односно опште и посебне услове за хигијену хране за делатност прераде млека и који мора, на основу испуњености тих услова, да се налази у евиденцији прерађивача млека која се води у складу са законом којим се уређује ветеринарство (у даљем тексту: правно лице односно предузетник).

Ако испоручилац млека предаје млеко правном лицу односно предузетнику преко правног лица или предузетника који прикупља млеко у име и за рачун правног лица односно предузетника (у даљем тексту: посредник), посредник мора да испуњава ветеринарско-санитарне услове, односно опште услове за хигијену хране у складу са законом којим се уређује ветеринарство.

*Службени гласник РС, број 159/2020

Члан 5.

Испоручилац млека има право на премију под условом да, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и у складу са овим правилником, поднесе захтев за остваривање права на премију Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: захтев за премију).

Захтев за премију испоручилац млека може да поднесе на следећи начин:

1) непосредно, или

2) преко правног лица односно предузетника.

Члан 6.

Испоручилац млека подноси захтев за премију непосредно на Обрасцу број 1. – Захтев за премију за млеко за _______ квартал у _____ години (у даљем тексту: Образац 1), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз Образац 1. подноси се изјава правног лица односно предузетника о количини примљеног млека дата у Прилогу 1. – Изјава правног лица односно предузетника о количини примљеног млека, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 36/2014

Члан 7.

Испоручилац млека подноси захтев за премију преко правног лица односно предузетника на Обрасцу број 2. – Захтев за премију за млеко за _______ квартал у _____ години (у даљем тексту: Образац 2), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз Образац 2. подноси се:

1) списак испоручиоца млека који су предали млеко правном лицу односно предузетнику у одговарајућем кварталу календарске године дат у Прилогу 2. – Списак испоручиоца млека у ____ кварталу ______ године, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

2) изјава правног лица односно предузетника о количини примљеног млека дата у Прилогу 3. – Изјава правног лица односно предузетника о количини примљеног млека, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

3) фотокопија картона депонованих потписа, уз први захтев за премију поднет у току календарске године за коју се подноси захтев.

Ако је испоручилац млека из става 1. овог члана предао млеко правном лицу односно предузетнику преко посредника, уз Образац 2 подноси се и копија уговора о пословно-техничкој сарадњи и откупу млека за правно лице односно предузетника.

*Службени гласник РС, број 36/2014

**Службени гласник РС, број 159/2020

Члан 8.

Захтев за премију, за сваку календарску годину, подноси се квартално, и то:

1) за четврти квартал (1. октобар – 31. децембар претходне календарске године) – од 1. јануара до 15. јануара текуће календарске године;

2) за први квартал (1. јануар – 31. март текуће календарске године) – од 1. априла до 15. априла текуће календарске године;

3) за други квартал (1. април – 30. јун текуће календарске године) – од 1. јула до 15. јула текуће календарске године;

4) за трећи квартал (1. јул – 30. септембар текуће календарске године) – од 1. октобра до 15. октобра текуће календарске године.

*Службени гласник РС, број 159/2020

Члан 9.

У случају када испоручилац млека подноси захтев за премију непосредно не подноси захтев за премију преко правног лица односно предузетника за исти квартал.

Члан 10.

Ако испоручилац млека испуњава услове прописане овим правилником, по спроведеном поступку у складу са законом, остварује право на премију у износу утврђеном у складу са посебним прописом који доноси Влада за сваку буџетску годину (у даљем тексту: корисник премије).

Члан 11.

Премија се исплаћује квартално за кравље, овчије и козје сирово млеко испоручено у претходном кварталу, у складу са законом.

Члан 12.

Ако корисник премије остварује право на премију непосредно, премија се исплаћује на наменски рачун корисника премије отворен код пословне банке, и то до износа финансијских средстава који је утврђен посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Ако корисник премије остварује право на премију преко правног лица односно предузетника, то правно лице односно предузетник средства остварена по том основу исплаћује кориснику премије на његов наменски рачун, најкасније у року од три дана од дана уплате тих средстава.

*Службени гласник РС, број 56/2020

Члан 13.

Премија се исплаћује по редоследу подношења захтева за премију.

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00032/2013-09

У Београду, 25. марта 2013. године

Министар,

Горан Кнежевић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

Правилник о измени Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на премију за млеко:"Службени гласник РС", број 56/2020-7

Члан 2.

Изузетно за време трајања ванредног стања у 2020. години, поднети захтев за премију из члана 7. Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на премију за млеко („Службени гласник РС”, бр. 28/13, 36/14 и 44/18 – др. закон) сматра се уредним и без потписа испоручиоца млека на списку испоручиоца млека који су предали млеко правном лицу односно предузетнику у одговарајућем кварталу календарске године, датим у Прилогу 2 – Списак испоручиоца млека за ____ квартал ______ године.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о измени и допунама Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на премију за млеко:"Службени гласник РС", број 159/2020-53

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а примењује се од 1. јануара 2021. године.

Правилник о измени Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на премију за млеко:"Службени гласник РС", број 93/2021-5

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Прилози

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Образац број 1. – Захтев за премију за млеко за _______ квартал у _____ години са Прилогом 1. – Обрачун премије за млеко за ____ квартал у ______ години, Прилог 2. – Изјава правног лица односно предузетника о количини примљеног млека и Образац број 2. – Захтев за премију за млеко за _______ квартал у _____ години, Прилог 3. – Списак испоручиоца млека у ____ кварталу ______ године и Прилог 4. – Изјава правног лица односно предузетника о количини примљеног млека, замењени су новим Обрасцем број 1. са Прилогом 1. и Обрасцем број 2. са Прилозима 2. и 3. (види члан 6. Правилника 36-2014-16).

Престају да важе одредбе Правилника у обрасцима, у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника, даном почетка примене члана 160. Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 44/2018), односно 1. октобра 2018. године (види члан 160. Закона – 44/2018-27).

Прилог 1. – Изјава правног лица односно предузетника о количини примљеног млека и  Прилог 3. – Изјава правног лица односно предузетника о количини примљеног млека, замењени су новим  Прилозима 1. и 2. (види члан 2. Правилника 93/2021-5).

 

Образац број 1 - Захтев за премију за млеко за _______ квартал у _____ години (са Прилогом 1.)

Образац број 2 - Захтев за премију за млеко за _______ квартал у _____ години (са Прилогом 2. и Прилогом 3.)