Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 18. став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 10/13),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

 

ПРАВИЛНИК

о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја

"Службени гласник РС", бр. 29 од 29. марта 2013, 9 од 5. фебрура 2016, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон, 38 од 20. марта 2020, 16 од 26. фебруара 2021, 18 од 11. фебруара 2022.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује начин остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи (у даљем тексту: подстицаји), као и образац захтева за остваривање тих подстицаја.

*Службени гласник РС, број 16/2021

Члан 2.

Право на подстицаје остварује се подношењем захтева за остваривање права на подстицаје (у даљем тексту: захтев), Министарству финансија  – Управи за трезор (у даљем тексту: Управа).

Захтев се подноси једанпут годишње, у два примерка од 1. марта до 30. априла текуће године, на Обрасцу – Захтев за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи у __________ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 9/2016

 

Члан 3.

Захтев садржи: податке о подносиоцу; податке о култури која је засејана, односно засађена (шифра, назив и површина) и збиру површина под културама наведеним у захтеву, а које су пријављене у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар); место и датум подношења захтева, потпис подносиоца захтева  (ако је подносилац захтева предузетник или правно лице).

Културе из става 1. овог члана су све културе наведене у Шифарнику биљне производње и других намена земљишних парцела који је саставни део прописа којим се уређује упис у Регистар    и обнова регистрације, осим природних ливада и пашњака у оквиру групе култура крмно биље.

*Службени гласник РС, број 9/2016

**Службени гласник РС, број 44/2018

***Службени гласник РС, број 38/2020

****Службени гласник РС, број 18/2022

Члан 4.

Управа утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на подстицаје, упоређује податке из захтева са подацима из Регистра, одобрава исплату и даје налог за пренос средстава на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-31/2013-09

У Београду, 26. марта 2013. године

Министар,

Горан Кнежевић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ПРАВИЛНИКА

   

Правилник о измени Правилника о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја: „Службени гласник РС”, број 38/2020-26

Члан 2.

Изузетно у 2020. години, захтев за остваривање права на основне подстицаје подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на имејл адресу: uap.kabinet@minpolj.gov.rs достављањем следећих података о подносиоцу захтева:

1) име и презиме;

2) матични број;

3) број пољопривредног газдинства (БПГ).

Корисници који су остварили право на подстицаје у 2019. години, а до дана ступања на снагу овог правилника нису поднели захтев, право на основне подстицаје остварују тако што им се средства директно уплаћују на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

 

Правилник о измени Правилника о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја: „Службени гласник РС”, број 16/2021-7

Члан 2.

Изузетно у 2021. години, захтев за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на имејл адресу: podsticaji.pohektaru@minpolj.gov.rs достављањем следећих података о подносиоцу захтева:

1) име и презиме;

2) матични број;

3) број пољопривредног газдинства (БПГ).

Корисници који су остварили право на подстицаје у 2020. години, право на основне подстицаје у 2021. години остварују тако што им се средства директно уплаћују на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Правилник о измени Правилника о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја: „Службени гласник РС”, број 18/2022-103

Члан 2.

Изузетно у 2022. години, захтев за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на имејл адресу: podsticaji.pohektaru@minpolj.gov.rs достављањем следећих података о подносиоцу захтева:

1) име и презиме;

2) матични број;

3) број пољопривредног газдинства (БПГ).

Корисници који су остварили право на подстицаје у 2021. години, право на основне подстицаје у 2022. години остварују тако што им се средства директно уплаћују на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

 

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о изменама Правилника о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја ("Службени гласник РС", број 9/2016) Образац – Захтев за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи у __________ години, замењен је новим Обрасцем (види члан 3. Правилника - 9/2016-61).