Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 34. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 10/13),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређења квалитета вина и ракије

"Службени гласник РС", бр. 48 од 31. маја 2013, 33 од 1. априла 2016, 18 од 9. марта 2018, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређења

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују подстицаји програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизања стандарда квалитета, који обухватају подршку за инвестиције у прераду пољопривредних производа и маркетинг, као и за успостављање и јачање произвођачких група кроз подршку унапређења квалитета вина и ракије (у даљем тексту: подстицаји за унапређење квалитета вина и ракије), врсте, услови и начин остваривања права на подстицаје за унапређење квалитета вина и ракије, образац захтева за остваривање права на подстицаје и максимални износ по кориснику подстицаја за унапређење квалитета вина и ракије.

*Службени гласник РС, број 33/2016

Програми за унапређење квалитета вина и ракије

Члан 2.

Подстицаји за унапређење квалитета вина и ракије обухватају подршку програмима, који се односе на:

1) анализу квалитета вина произведеног од грожђа домаћег порекла, односно ракије произведене од воћа и грожђа домаћег порекла (у даљем тексту: анализа квалитета вина односно ракије) која обухвата спровођење активности у циљу унапређења квалитета вина и ракије, и то: узорковање вина односно ракије од стране лица које узима узорке овлашћене лабораторије за квалитет вина односно ракије или од стране инспектора надлежног за послове пољопривреде (у даљем тексту: пољопривредни инспектор); вршење лабораторијске анализе квалитета од стране овлашћене лабораторије утврђивањем најмање основних параметара квалитета, као и организовање сензорног оцењивања узорака под шифрама; сензорно оцењивање вина односно ракије од стране оцењивача овлашћених од стране министарства надлежног за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство); припрему резултата и издавање извештаја, као и припрему и давање описа карактеристика вина, односно ракије и евентуално давање препоруке за унапређење квалитета;

2) успостављање ознаке географског порекла вина, и то спровођење припремних радњи које претходе подношењу захтева за признавање ознака за вино са географским пореклом којим се установљава ознака географског порекла за вино, а у циљу унапређења квалитета вина;

3) успостављање географске ознаке порекла ракије, и то спровођење припремних радњи које претходе подношењу захтева за регистрацију географске ознаке порекла ракије, а у циљу унапређења квалитета ракије;

4) интерну контролу производње вина са географским пореклом у циљу унапређења квалитета вина са географским пореклом (у даљем тексту: интерна контрола квалитета вина), која обухвата спровођење активности унутар удружења произвођача вина са ознаком географског порекла, ради одржавања и побољшања квалитета вина са одређеном ознаком географског порекла;

5) интерну контролу производње ракије са географском ознаком порекла у циљу унапређења квалитета ракије са географском ознаком порекла (у даљем тексту: интерна контрола квалитета ракије), која обухвата спровођење активности унутар удружења произвођача ракије са географском ознаком порекла ради одржавања и побољшања квалитета ракије са одређеном географском ознаком порекла.

Значење појединих израза

Члан 3.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) овлашћена лабораторија за испитивање параметара квалитета вина (у даљем тексту: овлашћена лабораторија за квалитет вина) је лабораторија акредитована од стране Акредитационог тела Србије у складу са српским стандардом: SRPS ISO/IEC 17025 – „Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање” и која је овлашћена од стране Министарства за испитивање квалитета вина, у складу са законом којим се уређује вино;

2) овлашћена лабораторија за испитивање параметара квалитета ракије (у даљем тексту: овлашћена лабораторија за квалитет ракије) је лабораторија акредитована од стране Акредитационог тела Србије у складу са српским стандардом: SRPS ISO/IEC 17025 – „Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање” и која је овлашћена од стране Министарства за испитивање квалитета ракије, у складу са законом којим се уређује ракија;

3) произвођач вина без географског порекла је правно лице и предузетник који се бави производњом вина у складу са законом, а у години у којој подноси захтев за остваривање права на подстицаје не производи грожђе и вино са географским пореклом из те године бербе и који испуњава услове за остваривање права на подстицаје ради подршке анализи квалитета вина у складу са овим правилником;

4) произвођач ракије без географске ознаке порекла је правно лице и предузетник који се бави производњом ракије у складу са законом, а у години у којој подноси захтев за остваривање права на подстицаје не производи воће, грожђе и ракију са географском ознаком порекла из те године бербе и који испуњава услове за остваривање права на подстицаје ради подршке анализи квалитета ракије утврђене овим правилником;

5) произвођач вина са географским пореклом је правно лице и предузетник који се бави производњом вина са признатом ознаком географског порекла у складу са законом, а у години у којој подноси захтев за остваривање права на подстицаје производи грожђе и вино са географским пореклом из те године бербе и испуњава услове за остваривање права на подстицаје ради подршке анализи квалитета вина у складу са овим правилником;

6) произвођач ракије са географском ознаком порекла је правно лице и предузетник који се бави производњом ракије са географском ознаком порекла у складу са законом, а у години у којој подноси захтев за остваривање права на подстицаје производи воће, грожђе и ракију са географском ознаком порекла из те године бербе и испуњава услове за остваривање права на подстицаје ради подршке анализи квалитета ракије утврђене овим правилником;

7) удружење произвођача вина који успостављају ознаку географског порекла вина је удружење произвођача вина са територије одређеног виноградарског производног подручја које спроводи програм успостављања ознаке географског порекла вина;

8) удружење произвођача ракије који успостављају географску ознаку порекла ракије је удружење произвођача ракије са територије одређеног производног подручја које спроводи програм успостављања географске ознаке порекла ракије;

9) удружење произвођача вина са географским пореклом је удружење произвођача вина са одређеном ознаком географског порекла које спроводи програм интерне контроле квалитета вина;

10) удружење произвођача ракије са географском ознаком порекла ракије је удружење произвођача ракије са одређеном географском ознаком порекла које спроводи програм интерне контроле квалитета ракије.

II. ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВИНА И РАКИЈЕ

Члан 4.

Подстицаји унапређењу квалитета вина и ракије, у зависности од програма за унапређење квалитета вина и ракије и корисника подстицаја који спроводи одговарајући програм, су:

1) подстицаји произвођачу вина без географског порекла, односно произвођачу ракије без географске ознаке порекла ради подршке програму анализе квалитета вина односно ракије (у даљем тексту: подстицаји произвођачу вина без географског порекла, односно произвођачу ракије без географске ознаке порекла);

2) подстицаји произвођачу вина са географским пореклом, односно произвођачу ракије са географском ознаком порекла, ради подршке програму анализе квалитета вина односно ракије (у даљем тексту: подстицаји произвођачу вина са географским пореклом, односно произвођачу ракије са географском ознаком порекла);

3) подстицаји удружењу произвођача вина ради подршке програму успостављања ознаке географског порекла вина;

4) подстицаји удружењу произвођача ракије ради подршке програму успостављања географске ознаке порекла ракије;

5) подстицаји удружењу произвођача вина са географским пореклом ради подршке програму интерне контроле квалитета вина (у даљем тексту: подстицаји удружењу произвођача вина са географским пореклом);

6) подстицаји удружењу произвођача ракије са географском ознаком порекла ради подршке програму интерне контроле квалитета ракије (у даљем тексту: подстицаји удружењу произвођача ракије са географском ознаком порекла).

Подстицаје програмима који обухватају подршку за инвестиције у прераду пољопривредних производа и маркетинг остварују произвођачи из става 1. тач. 1) и 2) овог члана, у складу са законом којим се уређују подстицаји и овим правилником.

Подстицаје програмима који обухватају подршку за успостављање и јачање произвођачких група остварују удружења из става 1. тач. 3)–6) овог члана, у складу са законом којим се уређују подстицаји и овим правилником.

*Службени гласник РС, број 33/2016

1. Подстицаји произвођачу вина без географског порекла, односно произвођачу ракије без географске ознаке порекла

Члан 5.

Подстицаји произвођачу вина без географског порекла, односно произвођачу ракије без географске ознаке порекла остварују се кроз надокнаду трошкова за лабораторијске анализе вина односно ракије, извршене од стране овлашћене лабораторије за квалитет вина, односно овлашћене лабораторије за квалитет ракије.

Трошкови лабораторијских анализа вина из става 1. овог члана односе се на трошкове анализе најмање основних параметара квалитета вина (стварни алкохол, укупни алкохол, екстрат без шећера, пепео, диглукозид малвидола, укупни SO2 и испарљиве киселине), као и на трошкове сензорног оцењивања вина.

Трошкови лабораторијских анализа ракије из става 1. овог члана односе се на трошкове анализе најмање основних параметара квалитета ракије (етанол, метанол, испарљиви састојци), као и на трошкове сензорног оцењивања ракије.

2. Подстицаји произвођачу вина са географским пореклом, односно произвођачу ракије са географском ознаком порекла

Члан 6.

Подстицаји произвођачу вина са географским пореклом, односно произвођачу ракије са географском ознаком порекла остварују се кроз надокнаду трошкова за лабораторијске анализе вина без географског порекла, односно ракије без географске ознаке порекла и ракије са географском ознаком порекла, утврђених у складу са чланом 5. ст. 2. и 3. овог правилника.

3. Подстицаји удружењу произвођача вина ради подршке програму успостављања ознаке географског порекла вина

Члан 7.

Подстицаји удружењу произвођача вина ради подршке програму успостављања ознаке географског порекла вина остварују се кроз надокнаду трошкова:

1) лабораторијске анализе параметера квалитета вина и сензорног оцењивања вина, а који се врше у циљу успостављања ознаке географског порекла;

2) хемијске и физичке анализе земљишта;

3) израде елабората, односно студије које се односе на успостављање ознаке географског порекла.

4. Подстицаји удружењу произвођача ракије ради подршке програму успостављања географске ознаке порекла ракије

Члан 8.

Подстицаји удружењу произвођача ракије ради подршке програму успостављања географске ознаке порекла ракије остварују се кроз надокнаду трошкова:

1) лабораторијске анализе параметера квалитета ракије и сензорног оцењивања ракије, а који се врше у циљу успостављања географске ознаке порекла;

2) хемијске и физичке анализе земљишта;

3) израде елабората, односно студије које се односе на успостављање географске ознаке порекла ракије.

5. Подстицаји удружењу произвођача вина са географским пореклом

Члан 9.

Подстицаји удружењу произвођача вина са географским пореклом остварују се кроз надокнаду трошкова:

1) професионалног ангажовања лица које обавља послове интерне контроле производње и квалитета вина у производњи вина са географским пореклом, као што су: интерна контрола производње грожђа; утврђивање квалитета грожђа и момента почетка бербе у оквиру ознаке географског порекла; интерна контрола производње вина; организовање интерног сензорног оцењивања вина, односно оцена карактеристика вина за одговарајућу годину бербе; организовање утврђивања испуњености услова по питању квалитета и сензорних карактеристика вина за одговарајућу годину бербе; заказивање и организовање састанака удружења са члановима удружења и другим лицима; припрема извештаја и информација; презентација ознаке географског порекла и слично;

2) промоције ознаке географског порекла вина.

Трошкови промоције ознаке географског порекла односе се на трошкове наступања удружења на домаћим и међународним сајмовима, фестивалима, изложбама и другим промотивним манифестацијама (трoшкoви учешћа односно котизације на сајму, фестивалу, изложби односно другој промотивној манифестацији, трошкови зaкупa штaндa и oбeзбeђивaња структуре штaнда, расхладних уређаја и интерне логистике, трoшкoви рeклaмe нa сajмoвимa, фестивалима, изложбама односно другим промотивним манифестацијама и рeклaмe у сajaмским односно другим одговарајућим кaтaлoзимa, кao и трошкови смeштajа у циљу учeшћa нa сajмoвимa, фестивалима, изложбама односно другим промотивним манифестацијама) и трошкове оглашавања удружења (рекламирање ознаке на телевизији, радију, у часописима, новинама и билбордима, као и путем флајера за дату ознаку) уколико је оглашавањем извршена промоција ознаке географског порекла вина, односно промоција квалитета вина.

*Службени гласник РС, број 18/2018

6. Подстицаји удружењу произвођача ракије са географском ознаком порекла

Члан 10.

Подстицаји удружењу произвођача ракије са географском ознаком порекла остварују се кроз надокнаду трошкова:

1) професионалног ангажовања лица које ради послове интерне контроле производње и квалитета ракије у производњи ракије са географском ознаком порекла као што су: интерна контрола производње воћа, односно грожђа; утврђивање квалитета воћа, односно грожђа; интерна контрола производње ракије; организовање интерног сензорног оцењивања ракије, односно оцена карактеристика ракије за одговарајућу годину бербе; организовање утврђивања испуњености услова по питању квалитета и сензорних карактеристика ракије за одговарајућу годину бербе; заказивање и организовање састанака удружења са члановима удружења и другим лицима; припрема извештаја и информација; презентација географске ознаке порекла и слично;

2) промоције географске ознаке порекла ракије.

Трошкови промоције географске ознаке порекла ракије односе се на трошкове наступања удружења на домаћим и међународним сајмовима, фестивалима, изложбама и другим промотивним манифестацијама (трoшкoви учешћа односно котизације на сајму, фестивалу, изложби односно другој промотивној манифестацији, трошкови зaкупa штaндa и oбeзбeђивaња структуре штaнда, расхладних уређаја и интерне логистике, трoшкoви рeклaмe нa сajмoвимa, фестивалима, изложбама односно другим промотивним манифестацијама и рeклaмe у сajaмским односно другим одговарајућим кaтaлoзимa, кao и трошкови смeштajа у циљу учeшћa нa сajмoвимa, фестивалима, изложбама односно другим промотивним манифестацијама) и трошкове оглашавања удружења (рекламирање ознаке на телевизији, радију, у часописима, новинама и билбордима, као и путем флајера за дату ознаку) уколико је оглашавањем извршена промоција географске ознаке порекла ракије, односно промоција квалитета ракије.

*Службени гласник РС, број 18/2018

III. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

1. Услови за остваривање права на подстицаје произвођачу вина и произвођачу ракије

Општи услови за остваривање права на подстицаје произвођачу вина

Члан 11.

Право на подстицаје из члана 4. тач. 1) и 2) овог правилника у делу који се односи на подршку програму анализе квалитета вина, у складу са законом којим се уређују подстицаји и овим правилником, има произвођач вина без географског порекла и произвођач вина са географским пореклом (у даљем тексту: произвођач вина) под условом да:

1) је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са законом којим се уређује пољопривреда (у даљем тексту: Регистар);

2) је уписан у Винарски регистар и Виноградарски регистар у складу са законом којим се уређује вино;

3) је  прибавио  извештај пољопривредног инспектора о испуњености услова у погледу декларисања и обележавања (навођење географске одреднице и израза за квалитет и порекло, односно израза, слика и других података који могу да доведу потрошача у заблуду по питању порекла, квалитета и слично) у складу са посебним прописима;

4) је анализа квалитета вина извршена у складу са чланом 2. тачка 1) овог правилника;

5) је пре подношења захтева за остваривање права на подстицаје извршио плаћање трошкова лабораторијске анализе квалитета вина и сензорног оцењивања вина;

6) није остварио подстицаје за ове намене по неком другом основу.

*Службени гласник РС, број 18/2018

Општи услови за остваривање права на подстицаје произвођачу ракије

Члан 12.

Право на подстицаје из члана 4. тач. 1) и 2) овог правилника у делу који се односи на подршку програму анализе квалитета ракије, у складу са законом којим се уређују подстицаји и овим правилником, има произвођач ракије без географске ознаке порекла и произвођач ракије са географском ознаком порекла (у даљем тексту: произвођач ракије) под условом да:

1) је уписан у Регистар;

2) је уписан у Регистар произвођача јаких алокохолних пића у складу са законом којим се уређују јака алкохолна пића;

3) је  прибавио извештај пољопривредног инспектора о испуњености услова у погледу декларисања и обележавања (навођење географске одреднице и израза за квалитет и порекло, односно израза, слика и других података који могу да доведу потрошача у заблуду по питању порекла, квалитета и слично) у складу са посебним прописима;

4) је анализа квалитета ракије извршена у складу са чланом 2. тачка 1) овог правилника;

5) је пре подношења захтева за остваривање права на подстицаје извршило плаћање трошкова лабораторијске анализе квалитета ракије и сензорног оцењивања ракије;

6) није остварило подстицај за ове намене по неком другом основу.

*Службени гласник РС, број 33/2016

**Службени гласник РС, број 18/2018

Посебни услови у погледу анализе квалитета вина односно ракије

Члан 13.

Право на подстицаје из члана 4. тач. 1) и 2) овог правилника произвођач вина, односно произвођач ракије може да оствари за анализе квалитета извршене у складу са чланом 2. тачка 1) овог правилника, и то:

1) за највише пет анализа вина, односно за највише пет анализа ракије – за подстицаје произвођачу вина без географског порекла, односно произвођачу ракије без географске ознаке порекла;

2) за највише 10 анализа вина, односно за највише 10 анализа ракије – за подстицаје произвођачу вина са географским пореклом, односно произвођачу ракије са географском ознаком порекла.

2. Услови за остваривање права на подстицаје удружењу произвођача вина

Општи услови

Члан 14.

Право на подстицаје из члана 4. тач. 3) и 5) овог правилника, у складу са законом којим се уређују подстицаји и овим правилником, има удружење произвођача вина који успостављају ознаку географског порекла вина, односно удружење произвођача вина са географским пореклом (у даљем тексту: удружење произвођача вина) под условом да:

1) је делатност којом се бави и за коју се дају подстицаји уписана у Регистар привредних субјеката;

2) су сви чланови удружења уписани у Регистар, као и у Винарски, односно Виноградарски регистар, у складу са законом којим се уређује вино;

3) су оснивачи удружења лица која представљају произвођаче вина уписане у Винарски регистар, односно произвођачи вина уписани у Винарски регистар у складу са законом којим се уређује вино;

4) је оснивачким актом и статутом удружења утврђено да је једна од области остваривања циљева удружења успостављање и функционисање ознаке географског порекла вина;

5) сви чланови удружења обављају производњу грожђа, односно вина на територији одређеног виноградарског географског производног подручја која се односи на одређену ознаку географског порекла вина;

6) је пре подношења захтева за остваривање права на подстицаје извршило плаћање одговарајућих трошкова из чл. 7–10. овог правилника;

7) није остварило подстицај за те намене по неком другом основу;

8) сви чланови удружења обављају производњу грожђа, односно вина на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди – за остваривање права на исплату процентуалног износа који се исплаћује за подстицаје у отежаним условима рада у пољопривреди у складу са посебним прописом који доноси Влада за сваку буџетску годину.

*Службени гласник РС, број 33/2016

Посебан услов ради подршке програму успостављања ознаке географског порекла вина

Члан 15.

Удружење произвођача вина који успостављају ознаку географског порекла вина може да оствари право на подстицаје из члана 4. тачка 3) овог правилника за само једну стручну израду елабората, односно студије која се односи на успостављање одређене ознаке географског порекла вина.

Посебни услови у погледу интерне контроле квалитета вина

Члан 16.

Удружење произвођача вина са географским пореклом може да оствари право на подстицаје из члана 4. тачка 5) овог правилника под условом да се интерна контрола квалитета вина у удружењу врши ангажовањем стручног лица са стеченим високим, односно вишим образовањем у научној области биотехничких наука према студијском програму, односно наставном плану и програму чији садржај обухвата прераду грожђа, производњу вина или алкохолну ферментацију.

О ангажовању лица из става 1. овог члана закључује се уговор о његовом стручном ангажовању, који садржи нарочито податке о: уговорним странама, стручној спреми лица које се ангажује, одговарајућим пословима интерне контроле из члана 9. став 1. тачка 1) овог правилника и другим подацима.

Лице из става 1. овог члана може да обавља послове интерне контроле квалитета вина у само једном удружењу које подноси захтев за подстицаје из члана 4. тачка 5) овог правилника.

3. Услови за остваривање права на подстицаје удружењу произвођача ракије

Општи услови

Члан 17.

Право на подстицаје из члана 4. тач. 4) и 6) овог правилника, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником, има удружење произвођача ракије који успостављају географску ознаку порекла ракије, односно удружење произвођача ракије са географском ознаком порекла (у даљем тексту: удружење произвођача ракије) под условом да:

1) је делатност којом се бави и за коју се дају подстицаји уписана у Регистар привредних субјеката;

2) су сви чланови удружења уписани у Регистар;

3) су оснивачи удружења лица која представљају произвођаче ракије уписане у Регистар произвођача јаких алокохолних пића, односно произвођачи ракије уписани у Регистар произвођача јаких алокохолних пића, у складу са законом којим се уређују јака алкохолна пића;

4) је оснивачким актом и статутом удружења дефинисано да је једна од области остваривања циљева удружења регистрација и функционисање географске ознаке порекла ракије;

5) сви чланови удружења обављају производњу воћа, грожђа односно ракије на територији одређеног производног подручја која се односи на одређену географску ознаку порекла ракије;

6) је пре подношења захтева за остваривање права на подстицаје извршио плаћање одговарајућих трошкова из чл. 7–10. овог правилника;

7) није остварио подстицај за те намене по неком другом основу;

8) сви чланови удружења обављају производњу воћа, грожђа односно ракије на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди – за остваривање права на исплату процентуалног износа који се исплаћује за подстицаје у отежаним условима рада у пољопривреди у складу са посебним прописом који доноси Влада за сваку буџетску годину.

*Службени гласник РС, број 33/2016

Посебан услов ради подршке програму успостављања географске ознаке порекла ракије

Члан 18.

Удружење произвођача ракије који успостављају географску ознаку порекла ракије може да оствари право на подстицаје из члана 4. тачка 4) овог правилника за само једну стручну израду елабората, односно за студију која се односи на успостављање одређене географске ознаке порекла ракије.

Посебни услови у погледу интерне контроле квалитета ракија

Члан 19.

Удружење произвођача ракије са географском ознаком порекла може да оствари право на подстицаје из члана 4. тачка 6) овог правилника под условом да се интерна контрола квалитета ракије у удружењу врши ангажовањем стручног лица са стеченим високим, односно вишим образовањем у научној области биотехничких наука према студијском програму, односно наставном плану и програму чији садржај обухвата прераду воћа и грожђа, производњу ракије или алкохолну ферментацију и дестилацију.

О ангажовању лица из става 1. овог члана закључује се уговор о његовом стручном ангажовању, који садржи нарочито податке о: уговорним странама, стручној спреми лица које се ангажује, одговарајућим пословима интерне контроле из члана 10. став 1. тачка 1) овог правилника и другим подацима.

Лице из става 1. овог члана може да обавља послове интерне контроле квалитета ракије у само једном удружењу које је подносилац захтева за подстицаје из члана 4. тачка 6) овог правилника.

IV. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Подношење захтева за остваривање права на подстицаје произвођача вина, односно ракије и образац захтева

Члан 20.

Право на подстицаје произвођачу вина без географског порекла, односно произвођачу ракије без географске ознаке порекла и подстицаје произвођачу вина са географским пореклом, односно произвођачу ракије са географском ознаком порекла остварује се тако што, у складу са законом којим се уређују подстицаји и овим правилником, произвођач вина односно ракије подноси захтев на Обрасцу 1. – Захтев за остваривање права на подстицаје произвођачу вина односно ракије за унапређење квалитета вина односно ракије (у даљем тексту: Захтев 1), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Захтев 1 подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа за аграрна плаћања), и то у периоду од 1. априла до 30. септембра текуће календарске године.

Произвођач вина, односно ракије остварује право на подстицаје из става 1. овог члана подношењем само једног захтева у току текуће календарске године.

Захтев 1 односи се на различита вина, односно ракије, као и на вина са истим називом (трговачким именом), односно ракије са истим називом, али различитог лота.

Уз Захтев 1 подноси се:

1) решење о испуњености услова за производњу вина и упису у Винарски регистар, односно решење о испуњености услова за производњу ракије и упису у Регистар произвођача ракије и других алкохолних пића;

2)  извештај пољопривредног инспектора за вино, односно ракију;

3) извештај овлашћене лабораторије о анализи квалитета вина, односно о анализи квалитета ракије;

4) одговарајући оригинални рачун и оригинал извод из банке за извршена плаћања по приложеном рачуну, односно плаћања за извршене услуге из рачуна оверен од стране банке, којима се доказују уплате накнада овлашћеним лабораторијама за лабораторијске анализе које су предмет захтева;

5) решење о признавању ознаке географског порекла (за подстицаје произвођачу вина са географским пореклом), односно решење о одобравању коришћења географске ознаке порекла (за подстицаје произвођачу ракије са географском ознаком порекла).

Извештај овлашћене лабораторије о анализи квалитета вина односно ракије мора да буде издат у периоду од почетка четвртог квартала претходне календарске године до краја трећег квартала текуће календарске године у којој се подноси захтев за остваривање права на подстицаје.

Уз Захтев 1 прилажу се фотокопије документација из става 5. овог члана, изузев документације из става 5. тачка 4) овог члана, која треба да је издата пре датума подношења захтева, као и да је насловљена на подносиоца захтева.

*Службени гласник РС, број 18/2018

Подношење захтева за остваривање права на подстицаје удружењу произвођача вина и образац захтева

Члан 21.

Удружење произвођача вина остварује право на подстицаје ради подршке програму успостављања ознаке географског порекла вина и подстицаје удружењу произвођача вина са географским пореклом тако што, у складу са законом којим се уређују подстицаји и овим правилником, подноси захтев на Обрасцу 2. – Захтев за остваривање права на подстицаје удружењу произвођачу вина за унапређење квалитета вина (у даљем тексту: Захтев 2), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Захтев 2 подноси се Управи за аграрна плаћања, и то у периоду од 1. априла до 30. септембра текуће календарске године.

Удружење произвођача вина остварује право на подстицаје из става 1. овог члана подношењем само једног захтева у току текуће календарске године.

Уз Захтев 2 подноси се:

1) решење о упису удружења у Регистар привредних субјеката;

2) оснивачки акт удружења;

3) статут удружења;

4) одговарајући оригинални рачун и оригинал извод из банке за извршена плаћања по приложеном рачуну за извршене активности, односно услуге из рачуна оверен од стране банке;

5) решење о установљавању ознаке географског порекла вина – за подстицаје из члана 9. став 1. тачка 2) овог правилника.

За подстицаје из члана 9. став 1. тачка 1) овог правилника уз Захтев 2 доставља се документација из става 4. тач. 1)–3) и 5) овог члана и:

1) уговор о ангажовању стручног лица из члана 16. став 2. овог правилника и оригинал извод из банке за извршена плаћања по основу уговора за извршене активности из уговора, а којима се доказују уплате накнаде трошкова који су предмет захтева;

2) доказ о испуњености услова у погледу стручне спреме (диплома и потврда о положеном испиту који обухвата прераду грожђа, производњу вина или алкохолну ферментацију, извод из наставног плана и програма и слично).

Документација из става 4. тачка 4) овог члана, као и документација о плаћањима по основу уговора о ангажовању стручног лица из става 5. тачка 1) овог члана мора да буде издата у периоду од четвртог квартала претходне календарске године до краја трећег квартала текуће календарске године у којој се подноси захтев за остваривање права на подстицаје.

Уз Захтев 2 прилажу се фотокопије документације из ст. 4. и 5. овог члана, изузев документације из става 4. тачка 4) овог члана, која треба да је издата пре датума подношења захтева и насловљена на подносиоца захтева.

Подношење захтева за остваривање права на подстицаје удружењу произвођача ракије и образац захтева

Члан 22.

Удружење произвођача ракије остварује право на подстицаје ради подршке програму успостављања географске ознаке порекла ракије и подстицаје удружењу произвођача ракије са географском ознаком порекла тако што, у складу са законом којим се уређују подстицаји и овим правилником, подноси захтев на Обрасцу 3. – Захтев за остваривање права на подстицаје удружењу произвођача ракије за унапређење квалитета ракије (у даљем тексту: Захтев 3), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Захтев 3 подноси се Управи за аграрна плаћања, и то у периоду од 1. априла до 30. септембра текуће календарске године.

Удружење произвођача ракије остварује право на подстицаје из става 1. овог члана подношењем само једног захтева у току текуће календарске године.

Уз Захтев 3 подноси се:

1) решење о упису удружења у Регистар привредних субјеката;

2) оснивачки акт удружења;

3) статут удружења;

4) одговарајући оригинални рачун и оригинал извод из банке за извршена плаћања по приложеном рачуну за извршене активности, односно услуге из рачуна оверен од стране банке;

5) решење о регистрацији географске ознаке порекла – за подстицаје из члана 10. став 1. тачка 2) овог правилника.

За подстицаје из члана 10. став 1. тачка 1) овог правилника уз Захтев 2 доставља се документација из става 4. тач. 1)–3) и 5) овог члана и:

1) уговор о ангажовању стручног лица из члана 19. став 2. овог правилника и оригинал извод из банке за извршена плаћања по основу уговора за извршене активности из уговора, а којима се доказују уплате накнаде трошкова који су предмет захтева;

2) доказ о испуњености услова у погледу стручне спреме (диплома и потврда о положеном испиту који обухвата прераду воћа и грожђа, производњу ракије или алкохолну ферментацију и дестилацију, извод из наставног плана и програма и слично).

Документација из става 4. тачка 4) овог члана, као и документација о плаћањима по основу уговора о ангажовању стручног лица из става 5. тачка 1) овог члана мора да буде издата у периоду од четвртог квартала претходне календарске године до краја трећег квартала текуће календарске године у којој се подноси захтев за остваривање права на подстицаје.

Уз Захтев 3 прилажу се фотокопије документације из ст. 4. и 5. овог члана, изузев документације из става 4. тачка 4) овог члана, која треба да је издата пре датума подношења захтева и насловљена на подносиоца захтева.

Обрада података из захтева за остваривање права на подстицаје

Члан 23.

Управа за аграрна плаћања после упоређивања података из захтева и приложене документације уз захтеве, као и после извршеног контролног прегледа од стране пољопривредног инспектора уколико за тим постоји потреба, доноси решење о праву на коришћење и исплати подстицаја, у складу са законом којим се уређују подстицаји и овим правилником.

*Службени гласник РС, број 18/2018

Исплата подстицаја

Члан 24.

Подстицаји се исплаћују на основу решења из члана 23. овог правилника, по редоследу подношења захтева, до износа утврђеног у складу са посебним прописом који доноси Влада за сваку буџетску годину.

V. МАКСИМАЛНИ ИЗНОСИ ПОДСТИЦАЈА ПО КОРИСНИКУ ПОДСТИЦАЈА

Члан 25.

Подстицаје за унапређење квалитета вина односно ракије остварује произвођач вина односно ракије, као и удружење произвођача вина односне ракије по спроведеном поступку у складу са законом којим се уређују подстицаји и под условима и на начин прописан овим правилником (у даљем тексту: корисник подстицаја), и то у одговарајућем процентуалном износу у складу са посебним прописом који доноси Влада за сваку буџетску годину, умањеног за износ средстава на име пореза на додату вредност.

Корисник подстицаја – произвођач вина, односно ракије, у зависности да ли се његово седиште и производни погон у којем је произведено вино на које се подстицаји односе налазе на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, утврђеним у складу са посебним прописом, или се не налази на том подручју, остварује право на подстицаје у максималним износима датим у Прилогу 1. – Максимални износи подстицаја за произвођаче вина односно ракије, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Корисник подстицаја – удружење произвођача вина односно удружења произвођача ракије, у зависности од врсте трошкова који се надокнађују, остварује право на подстицаје у максималним износима датим у Прилогу 2. – Максимални износи подстицаја за удружење произвођача вина односно удружење произвођача ракије, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.

Изузетно, у 2013. години подношење захтева из члана 20. став 2, члана 21. став 2. и члана 22. став 2. овог правилника врши се од дана ступања на снагу овог правилника до 30. септембра 2013. године.

Члан 27.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-71/2013-09

У Београду, 30. маја 2013. године

Министар,

Горан Кнежевић, с.р.

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Даном почетка примене Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 44/2018), односно 1. октобра 2018. године престају да важе одредбе овог правилника, у обрасцу, у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника (види члан 160. Закона - 44/2018-27).

Образац 1 - Захтев за остваривање права на подстицаје произвођачу вина односно ракије за унапређење квалитета вина односно ракије

Образац 2 - Захтев за остваривање права на подстицаје удружењу произвођача вина за унапређење квалитета вина

Образац 3 - Захтев за остваривање права на подстицаје удружењу произвођача ракије за унапређење квалитета ракије

Прилог 1 - Максимални износи подстицаја за произвођаче вина односно ракије

Прилог 2 - Максимални износи подстицаја за удружење произвођача вина односно удружење произвођача ракије