Zakon

Редакцијски пречишћен текст


На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 10/13),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за производњу конзумне рибе

"Службени гласник РС", број 61 од 12. јула 2013, 44 од 26. априла 2014, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон, 139 од 16. децембра 2022.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује начин остваривања права на подстицаје у сточарству за производњу конзумне рибе (у даљем тексту: подстицаји), као и образац захтева за остваривање подстицаја.

Члан 2.

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, подстицаје остварује за произведену конзумну рибу која је испоручена правном лицу, односно предузетнику који се бави расецањем и прерадом меса рибе, односно прометом рибе на мало на основу захтева који подноси Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа).

Члан 3.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје у сточарству за производњу конзумне рибе (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове пољопривреде и Управе.

Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи податке о начину подношења и роковима за подношење захтева, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Зaхтeв за остваривање права на подстицаје у сточарству за производњу конзумне рибе (у даљем тексту: захтев) пoднoси сe Управи, на Обрасцу – Захтев за подстицаје за производњу конзумне рибе за _____ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз захтев из става 3. овог члана за произведену конзумну рибу подноси се:

1) копија отпремнице, доставнице или пријемнице оверенa од стране правног лица, односно предузетника који се бави расецањем и прерадом меса рибе, односно прометом рибе на мало који има одговарајући објекат одобрен у складу са законом којим се уређује ветеринарство и који је уписан у Централни регистар објеката у складу са законом којим се уређује безбедност хране;

2) обрачун подстицаја за производњу конзумне рибе у ______ години дат у Прилогу 1 – Обрачун подстицаја за производњу конзумне рибе у______ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

3) изјава правног лица, односно предузетника о количини примљене конзумне рибе дата у Прилогу 2 – Изјава правног лица, односно предузетника о количини примљене конзумне рибе, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

За извезену конзумну рибу, уз захтев из става 3. овог члана подноси се:

1) копија међународне ветеринарске потврде (сертификата), издате у складу са законом којим се уређује ветеринарство оверена од стране надлежног ветеринарског инспектора као и копија Јединствене царинске исправе, издате у складу са законом којим се уређује царински поступак;

2) обрачун подстицаја за произвeдену и извезену конзумну рибу у ______ години дат у Прилогу 3 – Обрачун подстицаја за произведену и извезену конзумну рибу у ______ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 139/2022

Члан 4.

Испуњеност прописаних услова за остваривање права на подстицаје, одобравање исплате и давање налога за пренос средстава на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке врши Управа, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Испуњеност прописаних услова за остваривање права на подстицаје утврђује се на основу података на дан подношења захтева из члана 3. овог правилника.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-98/2013-09

У Београду, 8. јула 2013. године

Министар,

Горан Кнежевић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

Правилник о измени Правилника о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за производњу конзумне рибе: „Службени гласник РС”, број 139/2022-54

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а примењује се од 1. јануара 2023. године.

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Правилником о изменама Правилника о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за производњу конзумне рибе ("Службени гласник РС", број 44/2014) Образац 1 – Захтев за подстицаје за производњу конзумне рибе за _______ годину и Образац 2 – Изјава правног лица, односно предузетника о количини примљене конзумне рибе, замењени су новим Обрасцем – Захтев за подстицаје за производњу конзумне рибе за _______ годину, Прилогом 1 – Обрачун подстицаја за производњу конзумне рибе у______ години, Прилогом 2 – Изјава правног лица, односно предузетника о количини примљене конзумне рибе и Прилогом 3 – Обрачун подстицаја за произведену и извезену конзумну рибу у ______ години (види члан 2. Правилника - 44/2014-16).

Даном почетка примене Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 44/2018), односно 1. октобра 2018. године престају да важе одредбе овог правилника, у обрасцу и прилозима, у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника (види члан 160. Закона - 44/2018-27).

 

Листа образаца и прилога:

Образац – Захтев за подстицаје за производњу конзумне рибе за _______ годину

Прилог 1 – Обрачун подстицаја за производњу конзумне рибе у______ години

Прилог 2 – Изјава правног лица, односно предузетника о количини примљене конзумне рибе

Прилог 3 – Обрачун подстицаја за произведену и извезену конзумну рибу у ______ години