Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 31. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 10/13),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

 

ПРАВИЛНИК

о условима, начину и обрасцимa захтева за остваривање права на регрес за трошкове складиштења пољопривредних производа у јавним складиштима

"Службени гласник РС", бр. 61 од 12. јула 2013, 141 од 23. децембра 2022.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови, начин остваривања права на регрес за трошкове складиштења пољопривредних производа у јавним складиштима (у даљем тексту: право на регрес), као и обрасци захтева за остваривање права на регрес.

Пољопривредни производи, у смислу овог правилника, су:

1) пшеница, и то: А-1, А-2 и А-3 класе;

2) кукуруз, и то: А и Б класе;

3) малина, и то: роленд, полублок, блок и гриз категорије;

4) купина, и то: конфитура, полублок, блок и гриз категорије;

5) вишња, и то: са коштицом и без коштице категорије.

Члан 2.

Услови за остваривање права на регрес, које у складу са законом остварују правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, су услови прописани законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, као и следећи услови:

1) да је површине под пољопривредним производима пријавио у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој;

2) да је пољопривредне производе подигао из јавног складишта у периоду који не може бити дужи од годину дана пре подношења захтева за остваривање права на регрес.

Лице из става 1. овог члана право на регрес остварује за пун месец од дана издавања робног записа, а најдуже за шест месеци од дана издавања робног записа у складу са законом којим се уређују јавна складишта за пољопривредне производе, у износу од 40% од трошкова складиштења за највише 2 000 тона ускладиштене пшенице и/или кукуруза, односно за највише 20 тона ускладиштене малине и/или купине и/или вишње.

Члан 2а

„Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа за аграрна плаћања) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на регрес за трошкове складиштења пољопривредних производа у јавним складиштима (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове пољопривреде и Управе за аграрна плаћања.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи податке о начину подношења и роковима за подношење захтева, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

*Службени гласник РС, број 141/2022

Члан 3.

Захтев за остваривање права на регрес из члана 2. овог правилника подноси се у два примерка Министарству финансија– Управа за трезор (у даљем тексту: Управа) у року одређеном јавним позивом из члана 2а овог правилника, и то за пшеницу и кукуруз на Обрасцу 1 – Захтев за остваривање права на регрес за трошкове складиштења пшенице и кукуруза у јавним складиштима (у даљем тексту: Образац 1), а за малину, купину и вишњу на Обрасцу 2 – Захтев за остваривање права на регрес за трошкове складиштења малине, купине и вишње у јавним складиштима (у даљем тексту: Образац 2).

Образац 1 и Образац 2 су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се оригинал или оверена копија уговора о складиштењу, фактура за услуге складиштења, копија робног записа издатог у складу са законом којим се уређују јавна складишта за пољопривредне производе и копија отпремнице издате у складу са прописом којим се уређује евиденција промета робе и услуга.

*Службени гласник РС, број 141/2022

Члан 4.

Испуњеност прописаних услова за остваривање права на регрес, упоређивање података из захтева са подацима из Регистра пољопривредних газдинстава, одобравање исплате и испостављање налога за пренос средстава на наменски рачун пољопривредног газдинства отворен код пословне банке врши Управа.

Пренос средстава на наменски рачун пољопривредног газдинства отворен код пословне банке врши се према редоследу подношења захтева из члана 3. овог правилника.

Члан 5.

Управа доставља податке о регресираној количини пољопривредних производа и исплаћеном износу средстава оствареном по основу права на регрес министарству надлежном за послове пољопривреде ради уписивања у Регистар подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-78/2013-09

У Београду, 8. јула 2013. године

Министар,

Горан Кнежевић, с.р.

 

skladiste_Page_1.tif

 

skladiste_Page_2.tif