Zakon

На основу члана 60. став 5. Закона о психоактивним контролисаним супстанцама („Службени гласник РС”, број 99/10),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

 

ПРАВИЛНИК

о условима за гајење конопље

"Службени гласник РС", број 64 од 24. јула 2013.

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се:

1) сорта конопље (Cannabis) коју је дозвољено гајити;

2) услови које мора испуњавати правно или физичко лице за добијање дозволе за гајење конопље;

3) начин издавања и рок важења дозволе, као и трошкови издавања дозволе за гајење конопље (Cannabis);

4) остали услови за дозвољено гајење конопље (Cannabis) у складу са законом.

Члан 2.

Дозвољено је гајити само сорте конопље које припадају врсти конопље (Cannabis sativa L) које су уписане у Регистар сорти пољопривреденог биља у складу са законом којим се уређује признавање сорти пољопривредног биља и чији је садржај супстанци из групе тетрахидроканабинола мањи од 0,3%.

Члан 3.

Услов за добијање дозволе за гајење конопље ради производње влакана, производње семена за исхрану животиња, прераде, испитивања квалитета семена, као и његовог промета за правно или физичко лице је да за сетву користи семе конопље које произведено, дорађено, упаковано, декларисано и обележено у складу са законом којим се уређује семе.

Услов за добијање дозволе за гајење конопље ради производње семена за даље размножавање за правно лице или предузетника је да је уписано у Регистар произвођача семена, расада, мицелија јестивих и лековитих гљива у складу са законом којим се уређује семе.

Члан 4.

Дозвола за гајење конопље издаје се на основу поднетог захтева за издавање дозволе за гајење конопље (у даљем тексту: захтев) који садржи податке и документацију из чл. 5. и 6. овог правилника.

Захтев се подноси министарству надлежном за послове пољопривреде, пре сетве конопље, а најкасније до 30. априла текуће године.

Члан 5.

Захтев садржи:

1) назив, седиште и матични број правног лица или предузетника из решења о регистрацији у Регистар привредних субјеката, односно име, адресу физичког лица и јединствени матични број грађана и број телефона за контакт;

2) сврху гајења конопље;

3) податке о парцели (власништво, основ коришћења, катастарска општина, потес, број катастарске парцеле и површина на којој се планира гајење конопље);

4) податке о семену конопље које ће се користити за сетву (назив сорте, категорија и количина семена);

5) планирани датум сетве и жетве;

6) изјаву подносиоца захтева да је упознат са одредбама члана 87. Закона о психоактивним контролисаним супстанцама („Службени гласник РС”, број 99/10);

7) датум подношења захтева и потпис подносиоца захтева.

Члан 6.

Правно или физичко лице које подноси захтев у сврху производње влакана, производње семена за исхрану животиња, прераде, испитивања квалитета семена, као и његовог промета, уз захтев доставља:

1) доказ о основу коришћења пољопривредног земљишта (власнички лист или уговор о закупу земљишта оверен у суду);

2) копију решења о регистрацији у Регистар привредних субјеката којим правно лице или предузетник доказујe да је регистровано за обављање делатности 01.11 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица, 01.16 Гајење биљака за производњу влакана или 10.41 Производња уља и масти;

3) уговор о производњи и откупу конопље који је правно лице, предузетник или физичко лице закључило с правним лицем које је регистровано за обављање делатности из тачке 2) овог става, оверен у суду, као и извод о регистрованим подацима из Регистра привредних субјеката којим се доказује да је правно лице са којим је закључен уговор о производњи и откупу конопље регистровано за обављање делатности из тачке 2) овог става, за правно лице, предузетникa или физичко лице које конопљу гаји на основу уговора;

4) доказ да одговорно лице у правном лицу или код предузетника или физичко лице није кажњавано за кривична дела неовлашћене производње и стављање у промет опојних дрога, неовлашћено држање опојних дрога и омогућавање уживања опојних дрога из Кривичног законика („Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05 – исправка, 107/05 – исправка, 72/09, 111/09 и 121/12);

5) копију личне карте за одговорно лице у правном лицу или код предузетника или за физичко лице;

6) копију Декларације о квалитету семена уз отпремницу;

7) копију рачуна о купљеном семену конопље.

Правно лице или предузетник који подноси захтев у сврху производње семена за даље размножавање, уз захтев доставља копију решења о упису у Регистар произвођача семена, расада, мицелија јестивих и лековитих гљива.

Члан 7.

Дозвола за гајење конопље важи једну производну годину и садржи податке из члана 5. тач. 1)–5) овог правилника.

По примерак дозволе за гајење конопље доставља се министарству надлежном за послове здравља и министарству надлежном за унутрашње послове.

Трошкови издавања дозволе за гајење конопље обухватају таксу за поступак по захтеву и таксу за издавање решења, односно дозволе за гајење конопље које су прописане законом којим се уређују републичке административне таксе.

Члан 8.

Дозвола за гајење конопље из члана 7. став 1. овог правилника чува се годину дана од дана њеног издавања, као и:

1) оригинал рачуна о купљеном семену;

2) декларација о квалитету семена са видљивим подацима о дорађивачу, односно увознику, количинама и сорти купљеног семена конопље;

3) оригинална амбалажа у којој је семе конопље било упаковано;

4) етикета са паковања семена конопље.

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-52/2013-09

У Београду, 15. јула 2013. године

Министар,

Горан Кнежевић, с.р.