Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 26. Закона о пребивалишту и боравишту грађана („Службени гласник РС”, број 87/11),

Министар унутрашњих послова доноси

ПРАВИЛНИК

о поступку пријављивања и одјављивања пребивалишта и боравишта грађана, пријављивању привременог боравка у иностранству и повратака из иностранства, пасивизирања пребивалишта и боравишта, обрасцима и начину вођења евиденције

"Службени гласник РС", бр. 68 од 1. августа 2013, 106 од 5. децембра 2013, 3 oд 15. јануара 2016.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује поступак пријављивања и одјављивања пребивалишта и боравишта грађана, пријављивања привременог боравка у иностранству и повратка из иностранства, пасивизирањa пребивалишта и боравишта грађана и изглед и садржај образаца пријава, одјава, потврда и обрасца за вођење евиденција.

Члан 2.

Пријава пребивалишта врши се на Oбрасцу 1.

Грађанин уз пријаву подноси доказ о правном основу за пријаву пребивалишта, односно доказ о праву својине на стану, уговор о закупу стана или другом правном основу.

Проверу података из пријаве са подацима из личне карте, као и поднетих прилога, врши службено лице.

Податак о пријављеном пребивалишту уноси се у евиденцију која се води у електронском облику.

Податак о пријављеном пребивалишту уноси се у личну карту, а за малолетна лица издаје се потврда на Обрасцу 2.

Члан 3.

Проверу података из пријаве пребивалишта врши службено лице.

Ако орган утврди да грађанин има намеру сталног становања на адреси на којој пријављује пребивалиште, у складу са законом, по доношењу решења о утврђивању пребивалишта и адресе, уноси податке о томе у евиденцију пребивалишта која се води у електронском облику.

У случају утврђивања да лице не станује, односно нема намеру да стално станује на адреси на којој пријављује пребивалиште, надлежни орган, у складу са законом доноси решење којим се одбија пријава пребивалишта.

Члан 4.

Лице које пријављује пребивалиште на основу члана 11. став 2. тачка 4. Закона о пребивалишту и боравишту грађана, подноси пријаву на Обрасцу 1. уз коју прилаже потписану пријаву пребивалишта на адреси установе, односно центра за социјални рад, коју * оверава овлашћено службено лице установе, односно центра за социјални рад.

Проверу података из поднетих пријава врши службено лице након чега доноси решење о утврђивању пребивалишта на адреси установе, односно центра за социјални рад.

Адреса установе, односно центра за социјални рад уноси се у евиденцију пребивалишта која се води у електронском облику.

*Службени гласник РС, број 106/2013

Члан 5.

Лице које се исељава из Републике Србије у иностранство, врши одјаву пребивалишта ради исељења, на Обрасцу 3.

Службено лице уноси податак о одјављеном пребивалишту, у евиденцију пребивалишта која се води у електронском облику.

Лицу које се исељава из Републике Србије у иностранство, издаје се потврда на Обрасцу 4.

Члан 6.

Пријаву и одјаву пребивалишта и боравишта, пријаву привременог боравка у иностранству и повратка из иностранства за малолетно лице, уколико родитељи немају исту адресу становања, подноси један од родитеља уз сагласност другог родитеља, дату на законом прописан начин.

Пријава и одјава пребивалишта и боравишта, пријава привременог боравка у иностранству и повратка из иностранства за малолетно лице подноси се на обрасцу пријаве прописане овим правилником.

Одређивање јединственог матичног броја грађана за новорођено дете чија су оба родитеља држављани Републике Србије и имају пријављено пребивалиште на истој адреси, сматра се пријавом пребивалишта новорођеног детета на адреси његових родитеља, при чему се податак о пријави пребивалишта новорођеног детета уноси у електронску евиденцију након уписа новорођеног детета у матичну књигу рођених.*

Пријаву пребивалишта новорођеног детета чији родитељи имају различите адресе пријављеног пребивалишта, могу да изврше родитељи у здравственој установи – породилишту, попуњавањем обрасца – пријава пребивалишта (Образац 11), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Попуњен образац пријаве се, након уписа новорођеног детета у матичну књигу рођених, електронским путем прослеђује организационој јединици Министарства унутрашњих послова по месту у коме се врши пријава, која, уколико су испуњени законом прописани услови, врши пријаву пребивалишта новорођеног детета, док се попуњен образац пријаве прослеђује тој организационој јединици ради уноса и чувања у електронској евиденцији.*

*Службени гласник РС, број 3/2016

 

Члан 7.

Пријава и одјава боравишта врши се на Обрасцу 5.

Грађанин приликом пријаве боравишта прилаже доказ о привременом боравку ван места свог пребивалишта дужег од 90 дана.

Проверу података из пријаве са подацима из личне карте, као и поднетих прилога, врши службено лице и податак о пријављеном боравишту уноси у евиденцију која се води у електронском облику.

О пријављеном боравишту издаје се потврда на Обрасцу 6, док се о одјављеном боравишту издаје потврда на Обрасцу 7.

Члан 8.

Надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих послова на чијем подручју лице има пријављено боравиште, уноси у евиденцију боравишта, по службеној дужности, податак о престанку боравишта након истека времена трајања боравка наведеног у пријави, односно након две године од дана пријаве боравишта.

Члан 9.

Лице које пријављује боравиште на основу члана 17. став 1. Закона о пребивалишту и боравишту грађана, подноси пријаву на Обрасцу 5.

По спроведеном поступку утврђивања чињеница од значаја за испуњеност услова за пријаву боравишта, службено лице доноси решење о утврђивању боравишта на адреси коју уноси у евиденцију боравишта која се води у електронском облику.

Члан 10.

Надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих послова на чијем подручју лице има пријављено пребивалиште, односно боравиште, уноси у евиденцију податак о пасивизирању пребивалишта, односно боравишта на основу решења о пасивизирању.

Члан 11.

Пријава привременог боравка у иностранству с намером да се непрекидно борави дуже од 90 дана, као и повратка у земљу, врши се на Обрасцу 8.

Службено лице проверава податке из пријаве, након чега податак о пријави привременог боравка у иностранству дужег од 90 дана и повратка из иностранства уноси у евиденцију која се води у електронском облику.

О пријављеном боравку у иностранству и повратку из иностранства издаје се потврда на Обрасцу 9.

Члан 12.

Евиденција пребивалишта и боравишта и привременог боравка у иностранству води се у електронском облику на Обрасцу 10.

Члан 13.

Обрасци пријаве: 8, одјаве: 3, пријаве – одјаве: 1 и 5, потврда: 2, 4, 6, 7. и 9. као и Образац 10, одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 01-7541/12-9

У Београду, 29. јула 2013. године

Министар,

Ивица Дачић, с.р.

 

Прилози

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о допуни Правилника о поступку пријављивања и одјављивања пребивалишта и боравишта грађана, пријављивању привременог боравка у иностранству и повратака из иностранства, пасивизирања пребивалишта и боравишта, обрасцима и начину вођења евиденције ("Службени гласник РС", број 3/2016) додат је Образац 11. - Пријава пребивалишта (види члан 1. Правилника - 3/2016-35).

 

 

Образац 1. - Пријава - одјава пребивалишта

Образац 2. - Потврда (o пријављеном пребивалишту за малолетна лица)

Образац 3. - Одјава пребивалишта ради исељења из Републике Србије у иностранство

Образац 4. - Потврда (лицу које се исељава из Републике Србије у иностранство)

Образац 5. - Пријава - одјава боравишта

Образац 6. - Потврда (о пријављеном боравишту)

Образац 7. - Потврда (о одјављеном боравишту)

Образац 8. - Пријава привременог боравка у иностранству дужег од 90 дана - повратка из иностранства

Образац 9. - Потврда (о пријављеном боравку у иностранству и повратку из иностранства)

Образац 10. - Евиденција пребивалишта и боравишта и привременог боравка у иностранству

Образац 11. - Пријава пребивалишта