Zakon

 

На основу члана 84. став 3. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10 и 60/13 – УС),

Министар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација доноси

 

ПРАВИЛНИК

о утврђивању плана расподеле фреквенција/локација/зонa расподеле за терестричке дигиталне тв радио-дифузне станице у UHF опсегу за територију Републике Србије

"Службени гласник РС", број 73 од 16. августа 2013.

 

Члан 1.

Овим правилником утврђује се План расподеле фреквенција/локација/зонa расподеле за терестричке дигиталне ТВ радио-дифузне станице у UHF опсегу за територију Републике Србије (у даљем тексту: План расподеле).

План расподеле је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

План расподеле садржи услове за расподелу радио-фреквенција по локацијама/зонама расподеле, расподелу радио-фреквенција, као и друге техничке услове за коришћење радио-фреквенција у опсегу 470–862 MHz.

Прелазак на дигитално емитовање телевизијског програма вршиће се по фазама, у роковима одређеним прописом којим се дефинише прeлaзак сa aнaлoгнoг нa дигитaлнo eмитoвaњe тeлeвизиjскoг прoгрaмa и приступ мултиплeксу у тeрeстричкoj дигитaлнoj рaдиoдифузиjи.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00011/2013-07

У Београду, 7. августа 2013. године

Министар,

Расим Љајић, с.р.

ПЛАН РАСПОДЕЛЕ
ФРЕКВЕНЦИЈА/ЛОКАЦИЈА/ЗОНА РАСПОДЕЛЕ ЗА ТЕРЕСТРИЧКЕ ДИГИТАЛНЕ ТВ РАДИО-ДИФУЗНЕ СТАНИЦЕ У UHF ОПСЕГУ ЗА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

I. УВОД

План расподеле фреквенција/локација/зона расподеле за терестричке дигиталне ТВ радио-дифузне станице у UHF опсегу за територију Републике Србије (у даљем тексту: План расподеле) утврђује се на основу Плана намене радио-фреквенцијских опсега и других релевантних националних аката и одговарајућих међународних споразума и препорука имајући у виду потребе и захтеве корисника.

Поједини изрази коришћени за потребе овог Плана расподеле имају следеће значење:

геп-филер: уређај који реемитује сигнал на истом или другом радио-фреквенцијском каналу као и предајник од кога је примио сигнал, а користи се за попуњавање празнина које се јављају у покривању одређене зоне расподеле;

добитак антене у односу на полуталасни дипол: однос потребне снаге на улазу у полуталасни дипол без губитака и снаге доведене на улаз дате антене, обично изражен у децибелима, да би обе антене произвеле, у посматраном смеру, исту јачину поља или густину флукса снаге на истом растојању;

додељена фреквенција: центар радио-фреквенцијског опсега додељеног радио-станици;

додељени фреквенцијски опсег: фреквенцијски опсег унутар којег је емисија станице дозвољена, чија је ширина једнака ширини потребног опсега увећаној за двоструку апсолутну вредност толеранције фреквенције. За неке службе користи се и израз „додељени канал”;

ефективна висина предајне антене: висина антене изнад просечне висине терена између 3 и 15 km од предајне антене, у смеру пријемника. Претпоставља се да је висина пријемне антене 10 m изнад нивоа земље;

ефективна израчена снага (ERP) – у посматраном смеру: производ снаге која се доводи антени и добитка антене у посматраном смеру у односу на полуталасни дипол;

зона покривања радио-дифузне станице или групе радио-дифузних станица (у случају мреже која ради на једној фреквенцији): област унутар које жељени ниво ЕМ поља је једнак или превазилази употребљиви ниво ЕМ поља дефинисан за специфициране пријемне услове и за захтевани проценат покривања пријемних локација;

зона сервиса је област унутар које администрација/корисник има право да захтева да договорени услови заштите буду обезбеђени;

зона расподеле (алотмент): географско подручје одређено тест тачкама, са придруженом фреквенцијом (каналом);

јачина употребљивог поља: минимална вредност јачине поља потребна да се омогући жељени квалитет пријема, под специфицираним пријемним условима, у присуству природног и индустријског шума, као и у присуству сметњи, како у постојећој ситуацији или како је одређено планом расподеле;

координација: процес договарања око коришћења фреквенција и/или радио-канала ради ефикаснијег и рационалнијег коришћења фреквенција и у циљу елиминисања штетних сметњи. У процесу модификовања постојећих планова или увођењем нових радио-дифузних станица координација је саставни, често обавезујући, део тог процеса;

максимална ефективна висина предајне антене: највећа вредност ефективне висине у датом правцу за дату локацију и предајну антену;

мобилни пријем: пријем за пријемник у покрету и са антеном на висини не мањој од 1.5 m изнад тла;

MFN: вишефреквенцијска (вишеканална) мрежа предајника, који емитују идентичан сигнал за покривање једне или више зона расподеле;

План расподеле: скуп радио-фреквенција и/или радио-фреквенцијских канала, усвојен на утврђен начин и под одређеним условима, у циљу коришћења за радио-дифузију у UHF опсегу;

портабл пријем (спољни): пријем где је пријемник повезан са антеном или са уграђеном антеном у отвореном простору на висини не мањој од 1.5 m изнад тла;

предајник: уређај који се користи за емитовање радио-дифузних сигнала, укључуjући потребну припaдajућу oпрeму, како би се остварило жељено покривање у оквиру одговарајућих зона расподеле;

радио-дифузија: облик једносмерних електронских комуникација намењене великом броју корисника који имају одговарајуће пријемне капацитете, а остварује се помоћу радио мрежа;

радио-дифузна служба: радио-комуникацијска служба чије емисије су намењене за непосредан пријем од стране најшире јавности. Ове емисије могу укључити пренос сигнала звука, телевизијског сигнала или сигнала друге врсте;

радио-дифузна станица: сваки предајник или геп-филер са припадајућим антенским системом, постављен на једнозначно одређеном месту који емитује сигнале звука, слике и остале релевантне сигнале у фреквенцијским опсезима намењеним за терестричку радиодифузију;

радио-фреквенција: основни физички параметар ЕМ таласа или радио-таласа који се слободно простиру кроз простор и чије се вредности, по конвенцији, налазе у опсегу 9 kHz до 3000 GHz (у даљем тексту, фреквенција);

радио-фреквенцијски канал: део радио-фреквенцијског спектра намењен да се користи за емисију, а који може бити дефинисан помоћу две одређене границе, или својом централном фреквенцијом и придруженом ширином опсега, или помоћу било којег еквивалентног показатеља;

радио-фреквенцијски опсег: део радио-фреквенцијског спектра одређен граничним радио-фреквенцијама;

радио-фреквенцијски спектар: део електромагнетског спектра који се односи на радио-фреквенције конвенционално смештене у опсегу од 9 kHz до 3000 GHz;

RF однос заштите: минимална вредност односа жељеног и нежељеног сигнала, обично изражена у децибелима, на улазу у пријемник, одређена под утврђеним условима тако да се на излазу пријемника постигне специфицирани квалитет пријема жељеног сигнала;

сметња: присуство нежељених сигнала на улазу у пријемник датог телекомуникационог система, као последица емисије, зрачења, индукције или њихових комбинација од стране других телекомуникационих система. Присуство сметње манифестује се деградацијом квалитета пријема сигнала;

SFN: једнофреквенцијска (истоканална) мрежа синхронизованих предајника који емитују идентичан сигнал за покривање једне зоне расподеле;

угао прокрчености (clereance angle): угао у пријемној тачки између хоризонталне линије и линије која спаја највишу препреку у оквиру растојања од 16 km у смеру предајне антене;

фиксни пријем: пријем за који се користи усмерена пријемна антена постављена на крову. За прорачун јачине поља за фиксни пријем висина пријемне антене је 10 m;

фреквенцијска додела: овлашћење дато од администрације (надлежног органа) за коришћење радио-фреквенције, под специфицираним условима (географске координате, надморска и ефективна висина локације, висина емисионе антене изнад тла, додељена фреквенција, снага предајника, врста емисије, добитак и дијаграм зрачења антенског система, поларизација израченог електромагнетског сигнала и слично);

штетна сметња: сметња која угрожава рад радио-навигацијске службе, или друге службе безбедности, или озбиљно деградира, омета, или често прекида радио-комуникацијску службу која ради у складу са међународним Правилником о радио-комуникацијама.

II. САДРЖИНА ПЛАНА

1. Расподела радио-фреквенција/телевизијских канала по зонама расподеле/локацијама

1.1. Зоне расподеле

За потребе планирања и израде Плана GE06D територија Републике Србије је подељена на 16 зона расподеле (географских регија, алотмента), када је реч о UHF опсегу.

Подручје главног града Београда представља засебну зону расподеле (једну од 16).

1.1.1. Географски приказ зона расподеле

UHF_Page_01.tiff

UHF_Page_02.tiff

Контуре граница зона расподеле (алотмента) дефинисане су тест тачкама, и то:

UHF_Page_03.tiff

UHF_Page_04.tiff

UHF_Page_05.tiff

UHF_Page_06.tiff

UHF_Page_07.tiff

UHF_Page_08.tiff

UHF_Page_09.tiff

Контуре дефинисане тест тачкама представљају границе зона расподеле чије се покривање реализује једнофреквенцијским мрежама (SFN) и уједно представљају границе зона расподеле у којима треба обезбедити заштиту од сметњи.

Сметња која се односи на одређену зону расподеле рачуна се унутар контуре оивичене тест тачкама те зоне расподеле. Сметња проузрокована једнофреквенцијском мрежом рачуна се на основу параметра додела за све радио-дифузне станице који раде у тој једнофреквенцијској мрежи.

1.2. Расподела телевизијских канала по зонама расподеле и начини формирања мрежа

Свакоj од зона расподеле придружен је одређен број канала.

У Табели I приказане су зоне расподеле са припадајућим каналима:

Табела I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ИМЕ ЗОНЕ РАСПОДЕЛЕ

ПРИПАДАЈУЋИ КАНАЛИ ПО ЗОНАМА РАСПОДЕЛЕ

1

СОМБОР

34

39

40

43

58

62

64

 

 

2

СУБОТИЦА

29

40

43

55

58

59

69

 

 

3

КИКИНДА

29

32

51

55

59

63

69

 

 

4

ЧОТ ВЕНАЦ

24

30

41

48

54

61

66

 

 

5

ВРШАЦ

25

31

37

42

49

56

60

 

 

6

АВАЛА

22

28

33

45

57

62

64

 

 

7

МАЉЕН ЦЕР

32

34

37

42

47

49

52

 

 

8

РУДНИК ЦРНИ ВРХ (Ј)

26

29

35

40

46

67

69

 

 

9

ДЕЛИ ЈОВАН

23

24

41

43

52

59

63

66

68

10

ТОРНИК ОВЧАР

23

36

39

50

56

59

63

 

 

11

ЈАСТРЕБАЦ

27

33

38

42

45

55

57

60

64

12

ТУПИЖНИЦА (ЦРНИ ВРХ) (П)

22

25

28

31

37

44

50

58

65

13

КОПАОНИК

22

24

28

32

34

41

51

61

66

14

БЕСНА КОБИЛА

35

39

43

49

54

59

62

63

69

15

КОСОВО И МЕТОХИЈА

21

31

44

46

48

58

67

 

 

16

БЕОГРАД

43

50

51

53

59

68

 

 

 

На основу расподеле канала по зонама расподеле из Табеле I могу се реализовати мреже за покривање једне или више зона расподеле.

Мрежа за национално покривање реализује се са по једним каналом за сваку од зона расподеле од 1 до 15 из Табеле I.

Мрежа намењена за покривање дела територије Републике Србије (једна или више зона расподеле) реализује се са по једним каналом за сваку од одговарајућих зона расподеле.

Коришћење канала 61–69 у планирању мрежа изузима се због потребе да исти остану слободни како би се оставила могућност да се тај опсег користи за формирање дигиталне дивиденде након окончања преласка.

1.3. Фреквенцијске доделе

Сходно Плану GE06D Република Србија има 297 фреквенцијских додела у UHF опсегу, са одговарајућим техничким и другим параметрима, а које су придружене зонама расподеле према Табели I.

Параметри потребни за планирање мрежа налазе се у Табелама II и III и Прилогу 1 за доделе Републике Србије као и у ITU BRIFIC-у (Radiocommunication Bureau International Frequency Information Circular) за доделе и/или области других држава.

Табела II

Канал

Географска
дужина (WGS)

Географска
ширина (WGS)

Назив зоне расподеле

или локације

Назив доделе

ERP [dBW]

Надморска висина [m]

Дијаграм зрачења*

Висина антене [m]

Максимална ефективна висина [m]

 

 

 

КOСOВO И METOХИJA 21 CH

 

 

 

 

 

 

21

020°44‘54 ”E

42°10‘20 ”N

ЦВИЉEН

ЦВИЉЕН 2

40

1380

ND

76

1091

21

020°58’59 ”E

42°34‘07 ”N

ГOЛEШ

ГОЛЕШ 2

40

1018

ND

90

560

 

 

 

AВAЛA 22 CH

 

 

 

 

 

 

22

020°30’52”E

44°41’45”N

АВАЛА

АВАЛА 2

53

439

(220-310) -10 dB

Дијаграм Авала

160

500

22

020°34’38”E

44°28’34”N

КОСМАЈ

КОСМАЈ 2

33

546

ND

20

386

 

 

 

ТУПИЖНИЦА 22 CH

 

 

 

 

 

 

22

022°09’24”E

43°41’55”N

ТУПИЖНИЦА

ТУПИЖНИЦА 8

47

1160

(350-150) -7 dB

Дијаг.Тупижница

40

875

22

022°39’10”E

43°10’57”N

ЦРНИ ВРХ (П)

ЦРНИ ВРХ (П) 8

40

1152

ND

20

760

 

 

 

ТОРНИК-ОВЧАР 23 CH

 

 

 

 

 

 

23

020°13’02”E

43°53’47”N

ОВЧАР

ОВЧАР 8

50

986

(300-330) -10 dB, (240-290) -6 dB, (340-350) -6 dB

Дијаграм Овчар

40

773

23

019°38’23”E

43°39’14”N

ТОРНИК

ТОРНИК 8

40

1497

(200-330) - 3 dB

Дијаграм Торник

45

783

23

019°41’33”E

43°26’54”N

БИТОВИК

БИТОВИК 8

33

1376

ND

25

892

23

019°49’59”E

43°16’37”N

ЈАДОВНИК

ЈАДОВНИК 8

37

1700

(140-270) -7 dB

Дијаг.Јадовник

30

899

23

019°27’29”E

43°56’32”N

БАЈИНА БАШТА

БАЈИНА БАШТА 8

33

1124

(210-350) -6 dB

Дијаг. Б. Башта

30

835

 

 

 

КОПАОНИК 24 CH

 

 

 

 

 

 

24

020°49’21”E

43°19’04”N

КОПАОНИК гоб

КОПАОНИК 5

47

1934

(270-310) - 3 dB

(315-45) -7 dB

Дијаг. Копаоник

47

1025

24

020°49’21”E

43°16’09”N

КОПАОНИК пан

КОПАОНИК 5

37

1990

(270-90) - 13 dB

Дијаг. Копаоник2

30

1258

24

020°37’57”E

42°51’18”N

КУРИЛО

КУРИЛО 5

37

997

ND

35

488

24

020°30’54”E

43°06’40”N

НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР 5

30

795

ND

20

379

24

020°50’30”E

42°53’48”N

МАЛИ ЗВЕЧАН

МАЛИ ЗВЕЧАН 5

30

675

ND

30

186

 

 

 

ЧОТ-ВЕНАЦ 24 CH

 

 

 

 

 

 

24

019°42’40”E

45°09’04”N

ЦРВЕНИ ЧОТ

ЦРВЕНИ ЧОТ 2

53

538

(320-040) - 3 dB, (280-310) - 7 dB, (200-270) - 10 dB

Диј. Црвени Чот

110

536

24

019°23’18”E

45°09’21”N

ШИД

ШИД 2

30

230

D(120/210/300), 3 pravca

Дијаграм Шид

100

200

24

020°22’58”E

45°21’25”N

ЗРЕЊАНИН

ЗРЕЊАНИН 2

40

80

(300-000) - 3 dB

Дијаг. Зрењанин

150

156

 

 

 

ДЕЛИ ЈОВАН 24 CH

 

 

 

 

 

 

24

022°13’01”E

44°13’15”N

ДЕЛИ ЈОВАН

ДЕЛИ ЈОВАН 10

43

1137

D(30/150/320), 3 pravca

Дијаг. Дели Јован

60

888

24

022°30’24”E

44°38’36”N

КЛАДОВО

КЛАДОВО 10

33

440

D(140), jedan pravac

Дијаг. Кладово

25

408

24

021°55’43”E

44°26’15”N

МАЈДАНПЕК-СТАРИЦА

МАЈДАНПЕК-СТАРИЦА 10

30

804

ND

25

314

 

 

 

ВРШАЦ 25 CH

 

 

 

 

 

 

25

021°19’34”E

45°07’22”N

ВРШАЦ

ВРШАЦ 6

50

400

D(160/250/340)

Дијаграм Вршац1

40

350

 

 

 

РУДНИК-ЦВЈ 26 CH

 

 

 

 

 

 

26

020°32’27”E

44°07’53”N

РУДНИК

РУДНИК 6

43

1132

(250-060) - 3 dB

Дијаг. Рудник1

50

802

26

021°06’38”E

44°00’36”N

ЦРНИ ВРХ (Ј)

ЦРНИ ВРХ (Ј) 6

50

708

ND

60

583

 

 

 

ЈАСТРЕБАЦ 27 CH

 

 

 

 

 

 

27

021°27’56”E

43°22’57”N

ЈАСТРЕБАЦ

ЈАСТРЕБАЦ 2

50

1482

ND

40

1063

27

020°52’23”E

43°33’44”N

ГОЧ

ГОЧ 2

37

1060

ND

30

833

 

 

 

КИКИНДА 32 CH

 

 

 

 

 

 

32

020°27’08 ”E

45°51’42 ”N

КИКИНДА

КИКИНДА 6

50

83

(10-80) - 5 dB

Дијаг. Кикинда1

150

150

32

020°40’45 ”E

45°26’59 ”N

Б. ВИШЊИЋЕВО

Б. ВИШЊИЋЕВО 6

40

77

ND

110

109

 

 

 

МАЉЕН-ЦЕР 32 CH

 

 

 

 

 

 

32

019°29’40”E

44°36’11”N

ЦЕР

ЦЕР 3

40

689

(200-340) - 3 dB

Дијаграм Цер

61

616

32

020°00’35”E

44°08’27”N

МАЉЕН

МАЉЕН 3

40

1036

(000-070) - 6 dB

Дијаг. Маљен2

22

757

32

019°10’38”E

44°29’18”N

ГУЧЕВО

ГУЧЕВО 3

33

779

(200-000) - 9 dB

Дијаграм Гучево

25

679

32

019°17’39”E

44°20’38”N

КРУПАЊ ЈАГОДЊА

КРУПАЊ ЈАГОДЊА 3

27

939

ND

25

644

32

019°26’04”E

44°10’42”N

ЉУБОВИЈА НЕМИЋ

ЉУБОВИЈА НЕМИЋ 3

27

797

(130-280) - 3 dB

Дијаг. Љубовија Немић

35

611

 

 

 

БЕСНА КОБИЛА35 CH

 

 

 

 

 

 

35

022°13’49”E

42°31’46”N

БЕСНА КОБИЛА

БЕСНА КОБИЛА4

47

1923

(285-345) - 3 dB

Дијаг. Б.Кобила2

25

976

35

021°48’17”E

42°34’25”N

ВРАЊЕ СВ. ИЛИЈА

ВРАЊЕ СВ. ИЛИЈА 4

33

1240

ND

30

788

 

 

 

СУБОТИЦА 40 CH

 

 

 

 

 

 

40

019°37’45”E

46°04’31”N

СУБОТИЦА

СУБОТИЦА 2

53

114

(240-060) -13 dB

Дијаг. Суботица

210

214

 

 

 

СОМБОР 40 CH

 

 

 

 

 

 

40

019°09’02”E

45°46’50 ”N

СОМБОР

СОМБОР 7

47

90

(240-340) - 10 dB

Дијаграм Сомбор

150

150

 

 

 

БЕОГРАД 43 CH

 

 

 

 

 

 

43

020°34’38”E

44°28’34”N

КОСМАЈ

БЕОГРАД КОСМАЈ 5

33

546

ND

20

386

43

020°30’47”E

44°43’52”N

БЕОГРАД-ТОРЛАК

БЕОГРАД ТОРЛАК 5

33

332

ND

30

227

 

 

 

ТУПИЖНИЦА 25 CH

 

 

 

 

 

 

25

022°09’24”E

43°41’55”N

ТУПИЖНИЦА

ТУПИЖНИЦА 2

47

1160

(350-150) - 7 dB

Дијаг.Тупижница

40

875

25

022°39’10”E

43°10’57”N

ЦРНИ ВРХ (П)

ЦРНИ ВРХ (П) 2

40

1152

ND

20

760

 

 

 

АВАЛА 28 CH

 

 

 

 

 

 

28

020°30’52”E

44°41’45”N

АВАЛА

АВАЛА 3

53

439

(220-310) - 10 dB

Дијаграм Авала

160

500

28

020°34’38”E

44°28’34”N

КОСМАЈ

КОСМАЈ 3

33

546

ND

20

386

 

 

 

РУДНИК – ЦВЈ 29 CH

 

 

 

 

 

 

29

020°32’27”E

44°07’53”N

РУДНИК

РУДНИК 7

43

1132

(250-060) - 3 dB

Дијаг. Рудник1

50

802

29

021°06’38”E

44°00’36”N

ЦРНИ ВРХ (Ј)

ЦРНИ ВРХ (Ј) 7

50

708

ND

60

583

 

 

 

ЧОТ-ВЕНАЦ 30 CH

 

 

 

 

 

 

30

019°42’40”E

45°09’04”N

ЦРВЕНИ ЧОТ

ЦРВЕНИ ЧОТ 3

53

538

(200-270) -10dB, (280-310) - 7 dB, (320-040) - 3 dB

Диј. Црвени Чот

110

536

30

019°23’18”E

45°09’21”N

ШИД

ШИД 3

30

230

D(120/210/300)

Дијаграм Шид

100

200

30

020°22’58”E

45°21’25”N

ЗРЕЊАНИН

ЗРЕЊАНИН 3

40

80

(300-000) - 3 dB

Дијаг. Зрењанин

150

156

 

 

 

ВРШАЦ 31 CH

 

 

 

 

 

 

31

021°19’34”E

45°07’22”N

ВРШАЦ

ВРШАЦ 3

50

400

D(160/250)

Дијаграм Вршац2

40

350

 

 

 

КОПАОНИК 32 CH

 

 

 

 

 

 

32

020°49’21”E

43°19’04”N

КОПАОНИК гоб

КОПАОНИК 10

47

1934

(270-310) - 3 dB

(315-45) -7 dB

Дијаг. Копаоник

47

1025

32

020°49’21”E

43°16’09”N

КОПАОНИК пан

КОПАОНИК 10

37

1990

(270-90) - 13 dB

Дијаг. Копаоник2

30

1258

32

020°37’57”E

42°51’18”N

КУРИЛО

КУРИЛО 10

37

997

ND

35

488

32

020°50’30”E

42°53’48”N

МАЛИ ЗВЕЧАН

МАЛИ ЗВЕЧАН 10

30

675

ND

30

186

32

020°30’54”E

43°06’40”N

НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР 10

30

795

ND

20

379

 

 

 

МАЉЕН-ЦЕР 34 CH

 

 

 

 

 

 

34

019°29’40”E

44°36’11”N

ЦЕР

ЦЕР 4

40

689

(200-340) - 3 dB

Дијаграм Цер

61

616

34

020°00’35”E

44°08’27”N

МАЉЕН

МАЉЕН 4

40

1036

(000-070) - 6 dB

Дијаг. Маљен2

22

757

34

019°10’38”E

44°29’18”N

ГУЧЕВО

ГУЧЕВО 4

33

779

(200-000) - 9 dB

Дијаграм Гучево

25

679

34

019°17’39”E

44°20’38”N

КРУПАЊ ЈАГОДЊА

КРУПАЊ ЈАГОДЊА 4

27

939

ND

25

644

34

019°26’04”E

44°10’42”N

ЉУБОВИЈА НЕМИЋ

ЉУБОВИЈА НЕМИЋ 4

27

797

(130-280) - 3 dB

Дијаг. Љубовија Немић

35

611

 

 

 

ТОРНИК-ОВЧАР 36 CH

 

 

 

 

 

 

36

020°13’02”E

43°53’47”N

ОВЧАР

ОВЧАР 7

50

986

(300-330) -10 dB, (240-290) -6 dB, (340-350) -6 dB

Дијаграм Овчар

40

773

36

019°38’23”E

43°39’14”N

ТОРНИК

ТОРНИК 7

40

1497

(200-330) -3 dB

Дијаграм Торник

45

783

36

019°27’29”E

43°56’32”N

БАЈИНА БАШТА

БАЈИНА БАШТА 7

33

1124

(210-350) -6 dB

Дијаг. Б. Башта

30

835

36

019°41’33”E

43°26’54”N

БИТОВИК

БИТОВИК 7

33

1376

ND

25

892

36

019°49’59”E

43°16’37”N

ЈАДОВНИК

ЈАДОВНИК 7

37

1700

(140-270) -7 dB

Дијаг.Јадовник

30

899

 

 

 

ЈАСТРЕБАЦ 38 CH

 

 

 

 

 

 

38

021°27’56”E

43°22’57”N

ЈАСТРЕБАЦ

ЈАСТРЕБАЦ 9

50

1482

ND

40

1063

38

020°52’23”E

43°33’44”N

ГОЧ

ГОЧ 9

37

1060

ND

30

833

 

 

 

БЕСНА КОБИЛА39 CH

 

 

 

 

 

 

39

022°13’49”E

42°31’46”N

БЕСНА КОБИЛА

БЕСНА КОБИЛА10

47

1923

(285-345) - 3 dB

Дијаг. Б.Кобила2

25

976

39

021°48’17”E

42°34’25”N

ВРАЊЕ СВ. ИЛИЈА

ВРАЊЕ СВ. ИЛИЈА 10

33

1240

ND

30

788

 

 

 

ДЕЛИ ЈОВАН 41 CH

 

 

 

 

 

 

41

022°13’01”E

44°13’15”N

ДЕЛИ ЈОВАН

ДЕЛИ ЈОВАН 9

43

1137

D(30/150/320)

Дијаг. Дели Јован

60

888

41

022°30’24”E

44°38’36”N

КЛАДОВО

КЛАДОВО 9

33

440

D(140), jedan pravac

Дијаг. Кладово

25

408

41

021°55’43”E

44°26’15”N

МАЈДАНПЕК-СТАРИЦА

МАЈДАНПЕК-СТАРИЦА 9

30

804

ND

25

314

 

 

 

СОМБОР 43 CH

 

 

 

 

 

 

43

019°09’02 ”E

45°46’50 ”N

СОМБОР

СОМБОР 3

47

90

(240-340) - 10 dB

Дијаграм Сомбор

150

150

 

 

 

СУБОТИЦА 43 CH

 

 

 

 

 

 

43

019°37’45”E

46°04’31”N

СУБОТИЦА

СУБОТИЦА 3

53

114

230 - 8 dB (240-060) - 13 dB

Дијаг. Суботица

210

214

 

 

 

БЕОГРАД 50 CH

 

 

 

 

 

 

50

020°34’38”E

44°28’34”N

КОСМАЈ

БЕОГРАД КОСМАЈ 4

33

546

ND

20

386

50

020°30’47”E

44°43’52”N

БЕОГРАД-ТОРЛАК

БЕОГРАД ТОРЛАК 4

33

332

ND

30

227

 

 

 

КИКИНДА 51 CH

 

 

 

 

 

 

51

020°27’08 ”E

45°51’42 ”N

КИКИНДА

КИКИНДА 8

50

83

(10-80) - 5 dB (250-270) - 10 dB

Дијаг. Кикинда2

150

150

51

020°40’45 ”E

45°26’59 ”N

Б. ВИШЊИЋЕВО

Б. ВИШЊИЋЕВО 8

40

77

ND

110

109

 

 

 

КОСОВО И МЕТОХИЈА 58 CH

 

 

 

 

 

 

58

020°44’54 ”E

42°10’20”N

ЦВИЉЕН

ЦВИЉЕН 6

40

1380

ND

76

1091

58

020°58’59 ”E

42°34’07 ”N

ГОЛЕШ

ГОЛЕШ 6

40

1018

ND

90

560

 

 

 

КОПАОНИК 22 CH

 

 

 

 

 

 

22

020°49’21”E

43°19’04”N

КОПАОНИК гоб

КОПАОНИК 9

47

1934

(270-310) - 3 dB

(315-45) -7 dB

Дијаг. Копаоник

47

1025

22

020°49’21”E

43°16’09”N

КОПАОНИК пан

КОПАОНИК 9

37

1990

(270-90) - 13 dB

Дијаг. Копаоник2

30

1258

22

020°37’57”E

42°51’18”N

КУРИЛО

КУРИЛО 9

37

997

ND

35

488

22

020°50’30”E

42°53’48”N

МАЛИ ЗВЕЧАН

МАЛИ ЗВЕЧАН 9

30

675

ND

30

186

22

020°30’54”E

43°06’40”N

НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР 9

30

795

ND

20

379

 

 

 

ДЕЛИ ЈОВАН 23 CH

 

 

 

 

 

 

23

022°13’01”E

44°13’15”N

ДЕЛИ ЈОВАН

ДЕЛИ ЈОВАН 2

43

1137

max slabljenje 3 dB

Дијаг. Дели Јован

60

888

23

022°30’24”E

44°38’36”N

КЛАДОВО

КЛАДОВО 2

33

440

D(140), jedan pravac

Дијаг. Кладово

25

408

23

021°55’43”E

44°26’15”N

МАЈДАНПЕК-СТАРИЦА

МАЈДАНПЕК-СТАРИЦА 2

30

804

ND

25

314

 

 

 

КОПАОНИК 28 CH

 

 

 

 

 

 

28

020°49’21”E

43°19’04”N

КОПАОНИК гоб

КОПАОНИК 2

47

1934

(270-310) - 3 dB

(315-45) -7 dB

Дијаг. Копаоник

47

1025

28

020°49’21”E

43°16’09”N

КОПАОНИК пан

КОПАОНИК 2

37

1990

(270-90) - 13 dB

Дијаг. Копаоник2

30

1258

28

020°37’57”E

42°51’18”N

КУРИЛО

КУРИЛО 2

37

997

ND

35

488

28

020°50’30”E

42°53’48”N

МАЛИ ЗВЕЧАН

МАЛИ ЗВЕЧАН 2

30

675

ND

30

186

28

020°30’54”E

43°06’40”N

НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР 2

30

795

ND

20

379

 

 

 

ТУПИЖНИЦА 28 CH

 

 

 

 

 

 

28

022°09’24”E

43°41’55“N

ТУПИЖНИЦА

ТУПИЖНИЦА 9

47

1160

(350-150) - 7 dB

Дијаг.Тупижница

40

875

28

022°39’10”E

43°10’57”N

ЦРНИ ВРХ (П)

ЦРНИ ВРХ (П) 9

40

1152

ND

20

760

 

 

 

КИКИНДА 29 CH

 

 

 

 

 

 

29

020°27’08 ”E

45°51’42 ”N

КИКИНДА

КИКИНДА 4

50

83

(10-80) - 5 dB

Дијаг. Кикинда1

150

150

29

020°40’45 ”E

45°26’59 ”N

Б. ВИШЊИЋЕВО

Б. ВИШЊИЋЕВО 4

40

77

ND

110

109

 

 

 

СУБОТИЦА 29 CH

 

 

 

 

 

 

29

019°37’45”E

46°04’31”N

СУБОТИЦА

СУБОТИЦА 4

53

114

(240-060) -13 dB

Дијаг. Суботица

210

214

 

 

 

КОСОВО И МЕТОХИЈА 31 CH

 

 

 

 

 

 

31

020°58’59 ”E

42°34’07 ”N

ГОЛЕШ

ГОЛЕШ 7

40

1018

ND

90

560

31

020°44’54 ”E

42°10’20 ”N

ЦВИЉЕН

ЦВИЉЕН 7

40

1380

ND

76

1091

 

 

 

ТУПИЖНИЦА 31 CH

 

 

 

 

 

 

31

022°09’24”E

43°41’55”N

ТУПИЖНИЦА

ТУПИЖНИЦА 3

47

1160

(350-150) - 7 dB

Дијаг.Тупижница

40

875

31

022°39’10”E

43°10’57”N

ЦРНИ ВРХ (П)

ЦРНИ ВРХ (П) 3

40

1152

ND

20

760

 

 

 

АВАЛА 33 CH

 

 

 

 

 

 

33

020°30’52”E

44°41’45”N

АВАЛА

АВАЛА 8

53

439

(220-310) -10 dB

Дијаграм Авала

160

500

33

020°34’38”E

44°28’34“N

КОСМАЈ

КОСМАЈ 8

33

546

ND

20

386

 

 

 

ЈАСТРЕБАЦ 33 CH

 

 

 

 

 

 

33

021°27’56”E

43°22’57”N

ЈАСТРЕБАЦ

ЈАСТРЕБАЦ 3

50

1482

(320-005) - 7 dB

Дијаг. Јастребац2

40

1063

33

020°52’23”E

43°33’44”N

ГОЧ

ГОЧ 3

37

1060

ND

30

833

 

 

 

КОПАОНИК 34 CH

 

 

 

 

 

 

34

020°49’21”E

43°19’04”N

КОПАОНИК гоб

КОПАОНИК 3

47

1934

(270-310) - 3 dB

(315-45) -7 dB

Дијаг. Копаоник

47

1025

34

020°49’21”E

43°16’09”N

КОПАОНИК пан

КОПАОНИК 3

37

1990

(270-90) - 13 dB

Дијаг. Копаоник2

30

1258

34

020°37’57”E

42°51’18”N

КУРИЛО

КУРИЛО 3

37

997

ND

35

488

34

020°50’30”E

42°53’48”N

МАЛИ ЗВЕЧАН

МАЛИ ЗВЕЧАН 3

30

675

ND

30

186

34

020°30’54”E

43°06’40”N

НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР 3

30

795

ND

20

379

 

 

 

СОМБОР 34 CH

 

 

 

 

 

 

34

019°09’02 ”E

45°46’50 ”N

СОМБОР

СОМБОР 2

47

90

(240-340) - 10 dB

Дијаграм Сомбор

150

150

 

 

 

РУДНИК-ЦВЈ 35 CH

 

 

 

 

 

 

35

020°32’27”E

44°07’53”N

РУДНИК

РУДНИК 2

43

1132

(250-060) - 3 dB

(130-160) - 3 dB

Дијаг. Рудник2

50

802

35

021°06’38”E

44°00’36”N

ЦРНИ ВРХ (Ј)

ЦРНИ ВРХ (Ј) 2

50

708

ND

60

583

 

 

 

МАЉЕН-ЦЕР 37 CH

 

 

 

 

 

 

37

019°29’40”E

44°36’11”N

ЦЕР

ЦЕР 2

40

689

(200-340) - 3 dB

Дијаграм Цер

61

616

37

020°00’35”E

44°08’27”N

МАЉЕН

МАЉЕН 2

40

1036

(000-070) - 6 dB

Дијаг. Маљен2

22

757

37

019°10’38”E

44°29’18”N

ГУЧЕВО

ГУЧЕВО 2

33

779

(200-000) - 9 dB

Дијаграм Гучево

25

679

37

019°17’39”E

44°20’38”N

КРУПАЊ ЈАГОДЊА

КРУПАЊ ЈАГОДЊА 2

27

939

ND

25

644

37

019°26’04”E

44°10’42”N

ЉУБОВИЈА НЕМИЋ

ЉУБОВИЈА НЕМИЋ 2

27

797

(130-280) - 3 dB

Дијаг. Љубовија Немић

35

611

 

 

 

ТУПИЖНИЦА 37 CH

 

 

 

 

 

 

37

022°09’24”E

43°41’55”N

ТУПИЖНИЦА

ТУПИЖНИЦА 4

47

1160

(350-150) - 7 dB

Дијаг.Тупижница

40

875

37

022°39’10”E

43°10’57”N

ЦРНИ ВРХ (П)

ЦРНИ ВРХ (П) 4

40

1152

ND

20

760

 

 

 

ВРШАЦ 37 CH

 

 

 

 

 

 

37

021°19’34”E

45°07’22”N

ВРШАЦ

ВРШАЦ 7

50

400

D(160/250)

Дијаграм Вршац2

40

350

 

 

 

ТОРНИК-ОВЧАР 39 CH

 

 

 

 

 

 

39

020°13’02”E

43°53’47”N

ОВЧАР

ОВЧАР 4

50

986

(300-330) -10 dB, (240-290) -6 dB, (340-350) -6 dB

Дијаграм Овчар

40

773

39

019°38’23”E

43°39’14”N

ТОРНИК

ТОРНИК 4

40

1497

(200-330) -3 dB

Дијаграм Торник

45

783

39

019°27’29”E

43°56’32”N

БАЈИНА БАШТА

БАЈИНА БАШТА 4

33

1124

(210-350) -6 dB

Дијаг. Б. Башта

30

835

39

019°41’33”E

43°26’54”N

БИТОВИК

БИТОВИК 4

33

1376

ND

25

892

39

019°49’59”E

43°16’37”N

ЈАДОВНИК

ЈАДОВНИК 4

37

1700

(140-270) -7 dB

Дијаг.Јадовник

30

899

 

 

 

СОМБОР 39 CH

 

 

 

 

 

 

39

019°09’02”E

45°46’50 ”N

СОМБОР

СОМБОР 4

47

90

(240-340) - 10 dB

Дијаграм Сомбор

150

150

 

 

 

РУДНИК-ЦВЈ 40 CH

 

 

 

 

 

 

40

020°32’27”E

44°07’53”N

РУДНИК

РУДНИК 5

43

1132

(250-060) - 3 dB

Дијаг. Рудник1

50

802

40

021°06’38”E

44°00’36”N

ЦРНИ ВРХ (Ј)

ЦРНИ ВРХ (Ј) 5

50

708

ND

60

583

 

 

 

КОПАОНИК 41 CH

 

 

 

 

 

 

41

020°49’21”E

43°19’04“N

КОПАОНИК гоб

КОПАОНИК 4

47

1934

(270-310) - 3 dB

(315-45) -7 dB

Дијаг. Копаоник

47

1025

41

020°49’21”E

43°16’09”N

КОПАОНИК пан

КОПАОНИК 4

37

1990

(270-90) - 13 dB

Дијаг. Копаоник2

30

1258

41

020°37’57”E

42°51’18”N

КУРИЛО

КУРИЛО 4

37

997

ND

35

488

41

020°50’30”E

42°53’48”N

МАЛИ ЗВЕЧАН

МАЛИ ЗВЕЧАН 4

30

675

ND

30

186

41

020°30’54”E

43°06’40”N

НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР 4

30

795

ND

20

379

 

 

 

ЧОТ-ВЕНАЦ 41 CH

 

 

 

 

 

 

41

019°51’43”E

45°09’32”N

ВЕНАЦ

ВЕНАЦ 6

53

502

(200-240) -10dB,250 - 7 dB (260-300) - 6 dB,310 0 dB (320-040) - 3 dB

Дијаграм Венац

160

555

41

019°23’18”E

45°09’21”N

ШИД

ШИД 6

30

230

D(120/210/300)

Дијаграм Шид

100

200

41

020°22’58”E

45°21’25”N

ЗРЕЊАНИН

ЗРЕЊАНИН 6

40

80

300-000 - 3 dB

Дијаг. Зрењанин

150

156

 

 

 

ЈАСТРЕБАЦ 42 CH

 

 

 

 

 

 

42

021°27’56”E

43°22’57”N

ЈАСТРЕБАЦ

ЈАСТРЕБАЦ 10

50

1482

ND

40

1063

42

020°52’23”E

43°33’44”N

ГОЧ

ГОЧ 10

37

1060

ND

30

833

 

 

 

МАЉЕН-ЦЕР 42 CH

 

 

 

 

 

 

42

019°29’40”E

44°36’11”N

ЦЕР

ЦЕР 8

40

689

(200-340) - 3 dB

Дијаграм Цер

51

616

42

020°00’35”E

44°08’27”N

МАЉЕН

МАЉЕН 8

40

1036

(000-070) - 6 dB

Дијаг. Маљен2

22

757

42

019°10’38”E

44°29’18”N

ГУЧЕВО

ГУЧЕВО 8

33

779

(200-000) -9 dB

Дијаграм Гучево

25

679

42

019°17’39”E

44°20’38”N

КРУПАЊ ЈАГОДЊА

КРУПАЊ ЈАГОДЊА 8

27

939

ND

25

644

42

019°26’04”E

44°10’42”N

ЉУБОВИЈА НЕМИЋ

ЉУБОВИЈА НЕМИЋ 8

27

797

(130-280) - 3 dB

Дијаг. Љубовија Немић

35

611

 

 

 

ВРШАЦ 42 CH

 

 

 

 

 

 

42

021°19’34”E

45°07’22”N

ВРШАЦ

ВРШАЦ 5

50

400

D(160/250/340)

Дијаграм Вршац1

40

350

 

 

 

ДЕЛИ ЈОВАН 43 CH

 

 

 

 

 

 

43

022°13’01”E

44°13’15”N

ДЕЛИ ЈОВАН

ДЕЛИ ЈОВАН 4

43

1137

D(30/150/320)

Дијаг. Дели Јован

60

888

43

022°30’24”E

44°38’36”N

КЛАДОВО

КЛАДОВО 4

33

440

D(140), jedan pravac

Дијаг. Кладово

25

408

43

021°55’43”E

44°26’15”N

МАЈДАНПЕК-СТАРИЦА

МАЈДАНПЕК-СТАРИЦА 4

30

804

ND

25

314

 

 

 

БЕСНА КОБИЛА 43 CH

 

 

 

 

 

 

43

022°13’49”E

42°31’46”N

БЕСНА КОБИЛА

БЕСНА КОБИЛА6

47

1923

ND

25

976

43

021°48’17”E

42°34’25”N

ВРАЊЕ СВ. ИЛИЈА

ВРАЊЕ СВ. ИЛИЈА 6

33

1240

ND

30

788

 

 

 

КОСОВО И МЕТОХИЈА 44 CH

 

 

 

 

 

 

44

020°58’59 ”E

42°34’07 ”N

ГОЛЕШ

ГОЛЕШ 3

40

1018

ND

90

560

44

020°44’54 ”E

42°10’20 ”N

ЦВИЉЕН

ЦВИЉЕН 3

40

1380

ND

76

1091

 

 

 

ТУПИЖНИЦА 44 CH

 

 

 

 

 

 

44

022°09’24”E

43°41’55”N

ТУПИЖНИЦА

ТУПИЖНИЦА 10

47

1160

(350-150) - 7 dB

Дијаг.Тупижница

40

875

44

022°39’10”E

43°10’57”N

ЦРНИ ВРХ (П)

ЦРНИ ВРХ (П) 10

40

1152

ND

20

760

 

 

 

ЈАСТРЕБАЦ 45 CH

 

 

 

 

 

 

45

021°27’56”E

43°22’57”N

ЈАСТРЕБАЦ

ЈАСТРЕБАЦ 4

50

1482

(320-005) - 7 dB

Дијаг. Јастребац2

40

1063

45

020°52’23”E

43°33’44”N

ГОЧ

ГОЧ 4

37

1060

ND

30

833

 

 

 

АВАЛА 45 CH

 

 

 

 

 

 

45

020°30’52”E

44°41’45”N

АВАЛА

АВАЛА 4

53

439

(220-310) -10 dB

Дијаграм Авала

160

500

45

020°34’38”E

44°28’34”N

КОСМАЈ

КОСМАЈ 4

33

546

ND

20

386

 

 

 

РУДНИК-ЦВЈ 46 CH

 

 

 

 

 

 

46

020°32’27”E

44°07’53”N

РУДНИК

РУДНИК 3

43

1132

(250-060) - 3 dB

Дијаг. Рудник1

50

802

46

021°06’38”E

44°00’36”N

ЦРНИ ВРХ (Ј)

ЦРНИ ВРХ (Ј) 3

50

708

ND

60

583

 

 

 

КОСОВО И МЕТОХИЈА 46 CH

 

 

 

 

 

 

46

020°58’59 ”E

42°34’07 ”N

ГОЛЕШ

ГОЛЕШ 4

40

1018

ND

90

560

46

020°44’54 ”E

42°10’20 ”N

ЦВИЉЕН

ЦВИЉЕН 4

40

1380

ND

76

1091

 

 

 

МАЉЕН-ЦЕР 47 CH

 

 

 

 

 

 

47

019°29’40”E

44°36’11”N

ЦЕР

ЦЕР 6

40

689

(200-340) - 3 dB

Дијаграм Цер

51

616

47

020°00’35”E

44°08’27”N

МАЉЕН

МАЉЕН 6

40

1036

(000-070) - 6 dB

Дијаг. Маљен2

22

757

47

019°10’38”E

44°29’18”N

ГУЧЕВО

ГУЧЕВО 6

33

779

(200-000) - 9 dB

Дијаграм Гучево

25

679

47

019°17’39”E

44°20’38”N

КРУПАЊ ЈАГОДЊА

КРУПАЊ ЈАГОДЊА 6

27

939

ND

25

644

47

019°26’04”E

44°10’42”N

ЉУБОВИЈА НЕМИЋ

ЉУБОВИЈА НЕМИЋ 6

27

797

(130-280) - 3 dB

Дијаг. Љубовија Немић

35

611

 

 

 

КОСОВО И МЕТОХИЈА 48 CH

 

 

 

 

 

 

48

020°44’54 ”E

42°10’20 ”N

ЦВИЉЕН

ЦВИЉЕН 5

40

1380

ND

76

1091

48

020°58’59 ”E

42°34’07 ”N

ГОЛЕШ

ГОЛЕШ 5

40

1018

ND

90

560

 

 

 

ЧОТ-ВЕНАЦ 48 CH

 

 

 

 

 

 

48

019°51’43”E

45°09’32”N

ВЕНАЦ

ВЕНАЦ 7

53

502

(200-240) -10dB,250 - 7 dB (260-300) - 6 dB,310 0 dB (320-040) - 3 dB

Дијаграм Венац

160

555

48

019°23’18”E

45°09’21”N

ШИД

ШИД 7

30

230

D(120/210/300)

Дијаграм Шид

100

200

48

020°22’58”E

45°21’25”N

ЗРЕЊАНИН

ЗРЕЊАНИН 7

40

80

(300-000) - 3 dB

Дијаг. Зрењанин

150

156

 

 

 

БЕСНА КОБИЛА 49 CH

 

 

 

 

 

 

49

022°13’49”E

42°31’46”N

БЕСНА КОБИЛА

БЕСНА КОБИЛА2

47

1923

ND

25

976

49

021°48’17”E

42°34’25”N

ВРАЊЕ СВ. ИЛИЈА

ВРАЊЕ СВ. ИЛИЈА 2

33

1240

ND

30

788

 

 

 

МАЉЕН-ЦЕР 49 CH

 

 

 

 

 

 

49

019°29’40”E

44°36’11”N

ЦЕР

ЦЕР 5

40

689

(200-340) - 3 dB

Дијаграм Цер

51

616

49

020°00’35”E

44°08’27”N

МАЉЕН

МАЉЕН 5

40

1036

(000-070) - 6 dB

Дијаг. Маљен2

22

757

49

019°10’38”E

44°29’18”N

ГУЧЕВО

ГУЧЕВО 5

33

779

(200-000) - 9 dB

Дијаграм Гучево

25

679

49

019°17’39”E

44°20’38”N

КРУПАЊ ЈАГОДЊА

КРУПАЊ ЈАГОДЊА 5

27

939

ND

25

644

49

019°26’04”E

44°10’42”N

ЉУБОВИЈА НЕМИЋ

ЉУБОВИЈА НЕМИЋ 5

27

797

(130-280) - 3 dB

Дијаг. Љубовија Немић

35

611

 

 

 

ВРШАЦ 49 CH

 

 

 

 

 

 

49

021°19’34”E

45°07’22”N

ВРШАЦ

ВРШАЦ 4

50

400

D(160/250/340)

Дијаграм Вршац1

40

350

 

 

 

ТОРНИК-ОВЧАР 50 CH

 

 

 

 

 

 

50

020°13’02”E

43°53’47”N

ОВЧАР

ОВЧАР 6

50

986

(300-330) -10 dB, (240-290) -6 dB, (340-350) -6 dB

Дијаграм Овчар

40

773

50

019°38’23”E

43°39’14”N

ТОРНИК

ТОРНИК 6

40

1497

(200-330) -3 dB

Дијаграм Торник

45

783

50

019°27’29”E

43°56’32”N

БАЈИНА БАШТА

БАЈИНА БАШТА 6

33

1124

(210-350) -6 dB

Дијаг. Б. Башта

30

835

50

019°41’33”E

43°26’54”N

БИТОВИК

БИТОВИК 6

33

1376

ND

25

892

50

019°49’59”E

43°16’37”N

ЈАДОВНИК

ЈАДОВНИК 6

37

1700

(140-270) -7 dB

Дијаг.Јадовник

30

899

 

 

 

ТУПИЖНИЦА 50 CH

 

 

 

 

 

 

50

022°09’24”E

43°41’55”N

ТУПИЖНИЦА

ТУПИЖНИЦА 5

47

1160

(350-150) - 7 dB

Дијаг.Тупижница

40

875

50

022°39’10”E

43°10’57”N

ЦРНИ ВРХ (П)

ЦРНИ ВРХ (П) 5

40

1152

ND

20

760

 

 

 

БЕОГРАД 51 CH

 

 

 

 

 

 

51

020°30’47”E

44°43’52”N

БЕОГРАД-ТОРЛАК

БЕОГРАД ТОРЛАК3

33

332

ND

30

227

51

020°34’38”E

44°28’34”N

КОСМАЈ

БЕОГРАД КОСМАЈ 3

33

546

ND

20

386

 

 

 

КОПАОНИК 51 CH

 

 

 

 

 

 

51

020°49’21”E

43°19’04”N

КОПАОНИК гоб

КОПАОНИК 6

47

1934

(270-310) - 3 dB

(315-45) -7 dB

Дијаг. Копаоник

47

1025

51

020°49’21”E

43°16’09”N

КОПАОНИК пан

КОПАОНИК 6

37

1990

(270-90) - 13 dB

Дијаг. Копаоник2

30

1258

51

020°37’57”E

42°51’18”N

КУРИЛО

КУРИЛО 6

37

997

ND

35

488

51

020°50’30”E

42°53’48”N

МАЛИ ЗВЕЧАН

МАЛИ ЗВЕЧАН 6

30

675

ND

30

186

51

020°30’54”E

43°06’40”N

НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР 6

30

795

ND

20

379

 

 

 

МАЉЕН-ЦЕР 52 CH

 

 

 

 

 

 

52

019°29’40”E

44°36’11”N

ЦЕР

ЦЕР 7

40

689

(200-340) - 3 dB

Дијаграм Цер

51

616

52

020°00’35”E

44°08’27”N

МАЉЕН

МАЉЕН 7

40

1036

(000-070) - 6 dB

Дијаг. Маљен2

22

757

52

019°10’38”E

44°29’18”N

ГУЧЕВО

ГУЧЕВО 7

33

779

(200-000) - 9 dB

Дијаграм Гучево

25

679

52

019°17’39”E

44°20’38“N

КРУПАЊ ЈАГОДЊА

КРУПАЊ ЈАГОДЊА 7

27

939

ND

25

644

52

019°26’04”E

44°10’42”N

ЉУБОВИЈА НЕМИЋ

ЉУБОВИЈА НЕМИЋ 7

27

797

(130-280) - 3 dB

Дијаг. Љубовија Немић

35

611

 

 

 

ДЕЛИ ЈОВАН 52 CH

 

 

 

 

 

 

52

022°13’01”E

44°13’15”N

ДЕЛИ ЈОВАН

ДЕЛИ ЈОВАН 5

43

1137

D(30/150/320)

Дијаг. Дели Јован

60

888

52

022°30’24”E

44°38’36”N

КЛАДОВО

КЛАДОВО 5

33

440

D(140), jedan pravac

Дијаг. Кладово

25

408

52

021°55’43”E

44°26’15”N

МАЈДАНПЕК-СТАРИЦА

МАЈДАНПЕК-СТАРИЦА 5

30

804

ND

25

314

 

 

 

БЕОГРАД 53 CH

 

 

 

 

 

 

53

020°30’47”E

44°43’52”N

БЕОГРАД-ТОРЛАК

БЕОГРАД ТОРЛАК6

33

332

ND

30

227

53

020°34’38”E

44°28’34”N

КОСМАЈ

БЕОГРАД КОСМАЈ 6

33

546

ND

20

386

 

 

 

ЧОТ-ВЕНАЦ 54 CH

 

 

 

 

 

 

54

019°51’43”E

45°09’32”N

ВЕНАЦ

ВЕНАЦ 4

53

502

(200-240) -10dB,250 - 7 dB (260-300) - 6 dB,310 0 dB (320-040) - 3 dB

Дијаграм Венац

160

555

54

019°23’18”E

45°09’21”N

ШИД

ШИД 4

30

230

D(120/210/300)

Дијаграм Шид

100

200

54

020°22’58”E

45°21’25”N

ЗРЕЊАНИН

ЗРЕЊАНИН 4

40

80

(300-000) - 3 dB

Дијаг. Зрењанин

150

156

 

 

 

БЕСНА КОБИЛА 54 CH

 

 

 

 

 

 

54

022°13’49”E

42°31’46”N

БЕСНА КОБИЛА

БЕСНА КОБИЛА5

47

1923

ND

25

976

54

021°48’17”E

42°34’25”N

ВРАЊЕ СВ. ИЛИЈА

ВРАЊЕ СВ. ИЛИЈА 5

33

1240

ND

30

788

 

 

 

КИКИНДА 55 CH

 

 

 

 

 

 

55

020°27’08 ”E

45°51’42 ”N

КИКИНДА

КИКИНДА 7

50

83

(10-80) - 5 dB

Дијаг. Кикинда1

150

150

55

020°40’45 ”E

45°26’59 ”N

Б. ВИШЊИЋЕВО

Б. ВИШЊИЋЕВО 7

40

77

ND

110

109

 

 

 

ЈАСТРЕБАЦ 55 CH

 

 

 

 

 

 

55

021°27’56”E

43°22’57”N

ЈАСТРЕБАЦ

ЈАСТРЕБАЦ 5

50

1482

ND

40

1063

55

020°52’23”E

43°33’44”N

ГОЧ

ГОЧ 5

37

1060

ND

30

833

 

 

 

СУБОТИЦА 55 CH

 

 

 

 

 

 

55

019°37’45”E

46°04’31”N

СУБОТИЦА

СУБОТИЦА 7

53

114

230 - 8 dB (240-060) - 13 dB

Дијаг. Суботица

210

214

 

 

 

ТОРНИК-ОВЧАР 56 CH

 

 

 

 

 

 

56

020°13’02”E

43°53’47”N

ОВЧАР

ОВЧАР 2

50

986

(300-330) -10 dB, (240-290) -6 dB, (340-350) -6 dB

Дијаграм Овчар

40

773

56

019°38’23”E

43°39’14”N

ТОРНИК

ТОРНИК 2

40

1497

(200-330) -3 dB

Дијаграм Торник

45

783

56

019°27’29”E

43°56’32”N

БАЈИНА БАШТА

БАЈИНА БАШТА 2

33

1124

(210-350) -6 dB

Дијаг. Б. Башта

30

835

56

019°41’33”E

43°26’54”N

БИТОВИК

БИТОВИК 2

33

1376

ND

25

892

56

019°49’59”E

43°16’37”N

ЈАДОВНИК

ЈАДОВНИК 2

37

1700

(140-270) -7 dB

Дијаг.Јадовник

30

899

 

 

 

ВРШАЦ 56 CH

 

 

 

 

 

 

56

021°19’34”E

45°07’22”N

ВРШАЦ

ВРШАЦ 2

50

400

D(160/250/340)

Дијаграм Вршац1

40

350

 

 

 

ЈАСТРЕБАЦ 57 CH

 

 

 

 

 

 

57

021°27’56”E

43°22’57”N

ЈАСТРЕБАЦ

ЈАСТРЕБАЦ 6

50

1482

(320-005) - 7 dB

Дијаг. Јастребац2

40

1063

57

020°52’23”E

43°33’44“N

ГОЧ

ГОЧ 6

37

1060

ND

30

833

 

 

 

АВАЛА 57 CH

 

 

 

 

 

 

57

020°30’52”E

44°41’45”N

АВАЛА

АВАЛА 6

53

439

(220-310) -10 dB

Дијаграм Авала

160

500

57

020°34’38”E

44°28’34”N

КОСМАЈ

КОСМАЈ 6

33

546

ND

20

386

 

 

 

ТУПИЖНИЦА 58 CH

 

 

 

 

 

 

58

022°09’24”E

43°41’55”N

ТУПИЖНИЦА

ТУПИЖНИЦА 6

47

1160

(350-150) - 7 dB

Дијаг.Тупижница

40

875

58

022°39’10”E

43°10’57”N

ЦРНИ ВРХ (П)

ЦРНИ ВРХ (П) 6

40

1152

ND

20

760

 

 

 

СУБОТИЦА 58 CH

 

 

 

 

 

 

58

019°37’45”E

46°04’31”N

СУБОТИЦА

СУБОТИЦА 6

53

114

230 - 8 dB (240-060) - 13 dB

Дијаг. Суботица

210

214

 

 

 

СОМБОР 58 CH

 

 

 

 

 

 

58

019°09’02 ”E

45°46’50 ”N

СОМБОР

СОМБОР 6

47

90

(240-340) - 10 dB

Дијаграм Сомбор

150

150

 

 

 

КИКИНДА 59 CH

 

 

 

 

 

 

59

020°27’08 ”E

45°51’42 ”N

КИКИНДА

КИКИНДА 3

50

83

(10-80) - 5 dB

Дијаг. Кикинда1

150

150

59

020°40’45 ”E

45°26’59 ”N

Б. ВИШЊИЋЕВО

Б. ВИШЊИЋЕВО 3

40

77

ND

110

109

 

 

 

БЕОГРАД 59 CH

 

 

 

 

 

 

59

020°30’47”E

44°43’52”N

БЕОГРАД-ТОРЛАК

БЕОГРАД ТОРЛАК2

33

332

ND

30

227

59

020°34’38”E

44°28’34”N

КОСМАЈ

БЕОГРАД КОСМАЈ 2

33

546

ND

20

386

 

 

 

ТОРНИК-ОВЧАР 59 CH

 

 

 

 

 

 

59

020°13’02”E

43°53’47”N

ОВЧАР

ОВЧАР 3

50

986

(300-330) -10 dB, (240-290) -6 dB, (340-350) -6 dB

Дијаграм Овчар

40

773

59

019°38’23”E

43°39’14”N

ТОРНИК

ТОРНИК 3

40

1497

(200-330) -3 dB

Дијаграм Торник

45

783

59

019°27’29”E

43°56’32”N

БАЈИНА БАШТА

БАЈИНА БАШТА 3

33

1124

(210-350) -6 dB

Дијаг. Б. Башта

30

835

59

019°41’33”E

43°26’54”N

БИТОВИК

БИТОВИК 3

33

1376

ND

25

892

59

019°49’59”E

43°16’37”N

ЈАДОВНИК

ЈАДОВНИК 3

37

1700

(140-270) -7 dB

Дијаг.Јадовник

30

899

 

 

 

ДЕЛИ ЈОВАН 59 CH

 

 

 

 

 

 

59

022°13’01”E

44°13’15”N

ДЕЛИ ЈОВАН

ДЕЛИ ЈОВАН 6

43

1137

D(30/150/320)

Дијаг. Дели Јован

60

888

59

022°30’24”E

44°38’36”N

КЛАДОВО

КЛАДОВО 6

33

440

D(140), jedan pravac

Дијаг. Кладово

25

408

59

021°55’43”E

44°26’15”N

МАЈДАНПЕК-СТАРИЦА

МАЈДАНПЕК-СТАРИЦА 6

30

804

ND

25

314

 

 

 

СУБОТИЦА 59 CH

 

 

 

 

 

 

59

019°37’45”E

46°04’31”N

СУБОТИЦА

СУБОТИЦА 8

53

114

230 - 8 dB (240-060) - 13 dB

Дијаг. Суботица

210

214

 

 

 

БЕСНА КОБИЛА 59 CH

 

 

 

 

 

 

59

022°13’49”E

42°31’46”N

БЕСНА КОБИЛА

БЕСНА КОБИЛА3

47

1923

(285-345) - 3 dB

Дијаг. Б.Кобила2

25

976

59

021°48’17”E

42°34’25”N

ВРАЊЕ СВ. ИЛИЈА

ВРАЊЕ СВ. ИЛИЈА 3

33

1240

ND

30

788

 

 

 

ЈАСТРЕБАЦ 60 CH

 

 

 

 

 

 

60

021°27’56”E

43°22’57”N

ЈАСТРЕБАЦ

ЈАСТРЕБАЦ 8

50

1482

ND

40

1063

60

020°52’23”E

43°33’44”N

ГОЧ

ГОЧ 8

37

1060

ND

30

833

 

 

 

ВРШАЦ 60 CH

 

 

 

 

 

 

60

021°19’34”E

45°07’22”N

ВРШАЦ

ВРШАЦ 8

50

400

D(160/250)

Дијаграм Вршац2

40

350

* Напомена: У овој колони је дат опис дијаграма зрачења и назив прецизнијег дијаграма зрачења из Прилога 1 за одговарајућу доделу.

У Табели III дате су фреквенцијске доделе за канале 61 – 69. из опсега 790 – 862 MHz који се користи за остваривање дигиталне дивиденде за технолошки неутралне системе након преласка на дигитално емитовање, а најкасније од 17. јуна 2015. године.

По потреби, доделе из Табеле III могу се користити до коначног преласка са аналогног на дигитално емитовање.

Табела III

Канал

Географска

дужина (WGS)

Географска

ширина (WGS)

Назив зоне расподеле

или локације

Назив доделе

ERP [dBW]

Надморска висина [m]

Дијаграм зрачења*

Висина антене [m]

Максимална ефективна висина [m]

 

 

 

КОПАОНИК 61 CH

 

 

 

61

020°49‘21”E

43°19‘04”N

КОПАОНИК гоб

КОПАОНИК 7

47

1934

(270-310) - 3 dB

(315-45) -7 dB

Дијаг. Копаоник

47

1025

61

020°49’21”E

43°16‘09”N

КОПАОНИК пан

КОПАОНИК 7

37

1990

(270-90) - 13 dB

Дијаг. Копаоник2

30

1258

61

020°37’57”E

42°51’18”N

КУРИЛО

КУРИЛО 7

37

997

ND

35

488

61

020°50’30”E

42°53’48”N

МАЛИ ЗВЕЧАН

МАЛИ ЗВЕЧАН 7

30

675

ND

30

186

61

020°30’54”E

43°06’40”N

НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР 7

30

795

ND

20

379

 

 

 

ЧОТ-ВЕНАЦ 61 CH

 

 

 

 

 

 

61

019°42’40”E

45°09’04”N

ЦРВЕНИ ЧОТ

ЦРВЕНИ ЧОТ 5

53

538

(200-270) -10dB, (280-310) - 7 dB, (320-040) - 3 dB

Диј. Црвени Чот

110

536

61

019°23’18”E

45°09’21”N

ШИД

ШИД 5

30

230

D(120/210/300)

Дијаграм Шид

100

200

61

020°22’58”E

45°21’25”N

ЗРЕЊАНИН

ЗРЕЊАНИН 5

40

80

(300-000) - 3 dB

Дијаг. Зрењанин

150

156

 

 

 

АВАЛА 62 CH

 

 

 

 

 

 

62

020°30’52”E

44°41’45”N

АВАЛА

АВАЛА 5

53

439

(220-310) -10 dB

Дијаграм Авала

160

500

62

020°34’38”E

44°28’34”N

КОСМАЈ

КОСМАЈ 5

33

546

ND

20

386

 

 

 

БЕСНА КОБИЛА62 CH

 

 

 

 

 

 

62

022°13’49”E

42°31’46”N

БЕСНА КОБИЛА

БЕСНА КОБИЛА9

47

1923

ND

25

976

62

021°48’17”E

42°34’25”N

ВРАЊЕ СВ. ИЛИЈА

ВРАЊЕ СВ. ИЛИЈА 9

33

1240

ND

30

788

 

 

 

СОМБОР 62 CH

 

 

 

 

 

 

62

019°09’02 ”E

45°46’50 ”N

СОМБОР

СОМБОР 5

47

90

(240-340) - 10 dB

Дијаграм Сомбор

150

150

 

 

 

КИКИНДА 63 CH

 

 

 

 

 

 

63

020°27’08 ”E

45°51’42 ”N

КИКИНДА

КИКИНДА 2

50

83

(010-080) - 5 dB

(250-270) - 10 dB

Дијаг. Кикинда2

150

150

63

020°40’45 ”E

45°26’59 ”N

Б. ВИШЊИЋЕВО

Б. ВИШЊИЋЕВО 2

40

77

ND

110

109

 

 

 

ТОРНИК-ОВЧАР 63 CH

 

 

 

 

 

 

63

020°13’02”E

43°53’47”N

ОВЧАР

ОВЧАР 5

50

986

(300-330) -10 dB, (240-290) -6 dB, (340-350) -6 dB

Дијаграм Овчар

40

773

63

019°38’23”E

43°39’14”N

ТОРНИК

ТОРНИК 5

40

1497

(200-330) -3 dB

Дијаграм Торник

45

783

63

019°27’29”E

43°56’32”N

БАЈИНА БАШТА

БАЈИНА БАШТА 5

33

1124

(210-350) -6 dB

Дијаг. Б. Башта

30

835

63

019°41’33”E

43°26’54”N

БИТОВИК

БИТОВИК 5

33

1376

ND

25

892

63

019°49’59”E

43°16’37”N

ЈАДОВНИК

ЈАДОВНИК 5

37

1700

(140-270) -7 dB

Дијаг.Јадовник

30

899

 

 

 

ДЕЛИ ЈОВАН 63 CH

 

 

 

 

 

 

63

022°13’01”E

44°13’15”N

ДЕЛИ ЈОВАН

ДЕЛИ ЈОВАН 7

43

1137

D(30/150/320)

Дијаг. Дели Јован

60

888

63

022°30’24”E

44°38’36”N

КЛАДОВО

КЛАДОВО 7

33

440

D(140), jedan pravac

Дијаг. Кладово

25

408

63

021°55’43”E

44°26’15”N

МАЈДАНПЕК-СТАРИЦА

МАЈДАНПЕК-СТАРИЦА 7

30

804

ND

25

314

 

 

 

БЕСНА КОБИЛА 63 CH

 

 

 

 

 

 

63

022°13’49”E

42°31’46”N

БЕСНА КОБИЛА

БЕСНА КОБИЛА7

47

1923

(285-345) - 3 dB

Дијаг. Б.Кобила2

25

976

63

021°48’17”E

42°34’25”N

ВРАЊЕ СВ. ИЛИЈА

ВРАЊЕ СВ. ИЛИЈА 7

33

1240

ND

30

788

 

 

 

АВАЛА 64 CH

 

 

 

 

 

 

64

020°30’52”E

44°41’45”N

АВАЛА

АВАЛА 7

53

439

(220-310) -10 dB

Дијаграм Авала

160

500

64

020°34’38”E

44°28’34”N

КОСМАЈ

КОСМАЈ 7

33

546

ND

20

386

 

 

 

ЈАСТРЕБАЦ 64 CH

 

 

 

 

 

 

64

021°27’56”E

43°22’57”N

ЈАСТРЕБАЦ

ЈАСТРЕБАЦ 7

50

1482

ND

40

1063

64

020°52’23”E

43°33’44”N

ГОЧ

ГОЧ 7

37

1060

ND

30

833

 

 

 

СОМБОР 64 CH

 

 

 

 

 

 

64

019°09’02 ”E

45°46’50 ”N

СОМБОР

СОМБОР 8

47

90

(240-340) - 10 dB

Дијаграм Сомбор

150

150

 

 

 

ТУПИЖНИЦА 65 CH

 

 

 

 

 

 

65

022°09’24”E

43°41’55”N

ТУПИЖНИЦА

ТУПИЖНИЦА 7

47

1160

(350-150) - 7 dB

Дијаг.Тупижница

40

875

65

022°39’10”E

43°10’57”N

ЦРНИ ВРХ (П)

ЦРНИ ВРХ (П) 7

40

1152

ND

20

760

 

 

 

ЧОТ-ВЕНАЦ 66 CH

 

 

 

 

 

 

66

019°42’40”E

45°09’04”N

ЦРВЕНИ ЧОТ

ЦРВЕНИ ЧОТ 8

53

538

(200-270) -10dB, (280-310) - 7 dB, (320-040) - 3 dB

Диј. Црвени Чот

110

536

66

019°23’18”E

45°09’21”N

ШИД

ШИД 8

30

230

D(120/210/300)

Дијаграм Шид

100

200

66

020°22’58”E

45°21’25”N

ЗРЕЊАНИН

ЗРЕЊАНИН 8

40

80

(300-000) - 3 dB

Дијаг. Зрењанин

150

156

 

 

 

ДЕЛИ ЈОВАН 66 CH

 

 

 

 

 

 

66

022°13’01”E

44°13’15”N

ДЕЛИ ЈОВАН

ДЕЛИ ЈОВАН 3

43

1137

D(30/150/320)

Дијаг. Дели Јован

60

888

66

022°30’24”E

44°38’36”N

КЛАДОВО

КЛАДОВО 3

33

440

D(140), jedan pravac

Дијаг. Кладово

25

408

66

021°55’43”E

44°26’15”N

МАЈДАНПЕК-СТАРИЦА

МАЈДАНПЕК-СТАРИЦА 3

30

804

ND

25

314

 

 

 

КОПАОНИК 66 CH

 

 

 

 

 

 

66

020°49’21”E

43°19’04”N

КОПАОНИК гоб

КОПАОНИК 8

47

1934

(270-310) - 3 dB

(315-45) -7 dB

Дијаг. Копаоник

47

1025

66

020°49’21”E

43°16’09”N

КОПАОНИК пан

КОПАОНИК 8

37

1990

(270-90) - 13 dB

Дијаг. Копаоник2

30

1258

66

020°37’57”E

42°51’18”N

КУРИЛО

КУРИЛО 8

37

997

ND

35

488

66

020°50’30”E

42°53’48”N

МАЛИ ЗВЕЧАН

МАЛИ ЗВЕЧАН 8

30

675

ND

30

186

66

020°30’54”E

43°06’40”N

НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР 8

30

795

ND

20

379

 

 

 

КОСОВО И МЕТОХИЈА 67 CH

 

 

 

 

 

 

67

020°44’54 ”E

42°10’20 ”N

ЦВИЉЕН

ЦВИЉЕН 8

40

1380

ND

76

1091

67

020°58’59 ”E

42°34’07 ”N

ГОЛЕШ

ГОЛЕШ 8

40

1018

ND

90

560

 

 

 

РУДНИК - ЦВЈ67 CH

 

 

 

 

 

 

67

020°32’27”E

44°07’53”N

РУДНИК

РУДНИК 8

43

1132

(250-060) - 3 dB

Дијаг. Рудник1

50

802

67

021°06’38”E

44°00’36”N

ЦРНИ ВРХ (Ј)

ЦРНИ ВРХ (Ј) 8

50

708

ND

60

583

 

 

 

БЕОГРАД 68 CH

 

 

 

 

 

 

68

020°30’47”E

44°43’52”N

БЕОГРАД-ТОРЛАК

БЕОГРАД ТОРЛАК7

33

332

ND

30

227

68

020°34’38”E

44°28’34”N

КОСМАЈ

БЕОГРАД КОСМАЈ 7

33

546

ND

20

386

 

 

 

ДЕЛИ ЈОВАН 68 CH

 

 

 

 

 

 

68

022°13’01”E

44°13’15”N

ДЕЛИ ЈОВАН

ДЕЛИ ЈОВАН 8

43

1137

D(30/150/320)

Дијаг. Дели Јован

60

888

68

022°30’24”E

44°38’36”N

КЛАДОВО

КЛАДОВО 8

33

440

D(140), jedan pravac

Дијаг. Кладово

25

408

68

021°55’43”E

44°26’15”N

МАЈДАНПЕК-СТАРИЦА

МАЈДАНПЕК-СТАРИЦА 8

30

804

ND

25

314

 

 

 

КИКИНДА 69 CH

 

 

 

 

 

 

69

020°27’08 ”E

45°51’42 ”N

КИКИНДА

КИКИНДА 5

50

83

(010-080) - 5 dB

Дијаг. Кикинда1

150

150

69

020°40’45 ”E

45°26’59 ”N

Б. ВИШЊИЋЕВО

Б. ВИШЊИЋЕВО 5

40

77

ND

110

109

 

 

 

БЕСНА КОБИЛА 69 CH

 

 

 

 

 

 

69

022°13’49”E

42°31’46”N

БЕСНА КОБИЛА

БЕСНА КОБИЛА8

47

1923

(285-345) - 3 dB

Дијаг. Б.Кобила2

25

976

69

021°48’17”E

42°34’25”N

ВРАЊЕ СВ. ИЛИЈА

ВРАЊЕ СВ. ИЛИЈА 8

33

1240

ND

30

788

 

 

 

РУДНИК-ЦВЈ 69 CH

 

 

 

 

 

 

69

020°32’27”E

44°07’53”N

РУДНИК

РУДНИК 4

43

1132

(250-060) - 3 dB

Дијаг. Рудник1

50

802

69

021°06’38”E

44°00’36”N

ЦРНИ ВРХ (Ј)

ЦРНИ ВРХ (Ј) 4

50

708

ND

60

583

 

 

 

СУБОТИЦА 69 CH

 

 

 

 

 

 

69

019°37’45”E

46°04’31”N

СУБОТИЦА

СУБОТИЦА 5

53

114

230 - 8 dB (240-060) - 13 dB

Дијаг. Суботица

210

214

* Напомена: У овој колони је дат опис дијаграма зрачења и назив прецизнијег дијаграма зрачења из Прилога 1 за одговарајућу доделу.

2. Технички и други параметри и услови за реализацију
мреже

2.1. Фреквенцијски опсези, канални размак, поларизација и ознака емисије

Фреквенцијски опсег намењен за дигиталну телевизију је UHF опсег 470 – 862 MHz (канали 21–69.).

Канални размак је 8 MHz.

Централна фреквенција канала fk je

fk [MHz] = 474 + (k-21) x 8,

где је k редни број канала и 21 ≤ k ≤ 69.

Поларизација је хоризонтална.

Ознака емисије је X7FXF.

2.2. Реализација мреже

Услови дефинисани у складу са GE06 морају се у потпуности испоштовати у делу контуре који се поклапа са државном границом.

При реализацији покривања националне територије или неког њеног дела толерише се да покривање додела из појединих зона расподеле одступа од контуре зоне расподеле у делу који је унутар Републике Србије ако су сви други услови из овог плана расподеле испуњени.

Покривеност одређене зоне расподеле подразумева да је у тој зони расподеле задовољен однос корисног сигнала и сметње која потиче од радио-дифузних станица на истом каналу или радио-дифузних станица на суседним каналима за одговарајућу врсту пријема.

Прорачун укупне сметње врши се у складу са споразумом GE06, односно користи се Power-Sum метод.

Реализацијом једнофреквенцијске мреже (SFN) радио-дифузних станица остварује се покривеност одређене зоне расподеле на истој фреквенцији. За параметре радио-дифузних станица ове мреже користе се параметри из Табела II. По потреби, до коначног преласка са аналогног на дигитално емитовање за параметре радио-дифузних станица могу се користити и параметри из Табеле III.

При реализацији једнофреквенцијске мреже потребно је прилагодити параметре радио-дифузних станица у једнофреквенцијској мрежи, посебно водећи рачуна о смањењу утицаја сметњи унутар једнофреквенцијске мреже.

За реализацију захтеване покривености могу се користити и други параметри и локације предајника.

Доделе намењене покривању једне зоне расподеле једнофреквенцијском мрежом радио-дифузних станица могу се реализовати на територији Републике Србије, унутар контуре те зоне расподеле или до 20 km ван контуре те зоне расподеле ако су задовољени сви критеријуми из следећа два става.

Доделе из Табеле II и III се могу реализовати уз одступања при том поштујући услов да су у складу са одредбама Споразума GE06, као и услов да у тест тачкама контура других једнофреквенцијских зона расподеле у Републици Србији и на граници са другим земљама не стварају већу сметњу од сметње коју стварају доделе у складу са параметрима из Табела II и III.

Доделе за радио-дифузне станице, које нису наведене у Табелама II и III, у оквиру једнофреквенцијске мреже за покривање једне зоне расподеле, које не треба координисати, могу се реализовати уз услов да не стварају већу сметњу од сметње коју стварају доделе у складу са параметрима из Табела II и III на граници са другим земљама и услов да не повећавају употребљиво поље за више од 0,5 dB у тест тачкама других зона расподелу Републици Србији сходно параметрима додела из Табела II и III и релевантним параметрима додела из Плана GE06D.

У случају да у појединим деловима зона расподеле није могуће остварити покривање са SFN-ом, могуће је користити геп-филере на другим фреквенцијама под условом да ERP ових геп-филера не пређе 50 W, уз сагласност ресорног министарства и регулаторног тела надлежног за област електронских комуникација, при чему се не могу користити фреквенцијске доделе за канале 61–69. из опсега 790–862 MHz који се користи за остваривање дигиталне дивиденде за технолошки неутралне системе након преласка на дигитално емитовање, а најкасније од 17. јуна 2015. године.

Фреквенцијске доделе које је, према Споразуму GE06, потребно међународно искоординисати (ускладити) не могу се пустити у рад пре завршетка поступка међународне координације, односно пре добијања сагласности од регулаторног тела надлежног за област електронских комуникација.

2.3. Технички стандарди

Технички стандард:

– за компресију података је ITU-T H.264 (MPEG-4 верзија 10) и

– за дигитално терестричко емитовање телевизијског сигнала је DVB-T2.

Параметри мреже за мултиплексирање и дистрибуцију дигиталног телевизијског програма предвиђени су прописом којим се дефинише прeлaзак сa aнaлoгнoг нa дигитaлнo eмитoвaњe тeлeвизиjскoг прoгрaмa и приступ мултиплeксу у тeрeстричкoj дигитaлнoj рaдиoдифузиjи.

За друге мреже за мултиплексирање и дистрибуцију дигиталног телевизијског програма, параметри ће бити дефинисани у поступку јавног надметања у складу са чланом 89. Закона о електронским комуникацијама.

Одабрани стандарди могу се накнадно променити у складу са развојем и применом нових технологија уз сагласност ресорног министарства и регулаторног тела надлежног за област електронских комуникација.

2.4. Параметри мреже

Оператор мреже планира и одређује параметре сваке поједине SFN мреже: модулацију, заштитни интервал, кодни количник, преносни капацитет и друге.

Сагласно одабраним параметрима SFN мреже, одређују се и минимални нивои ЕМ поља, као и заштитни односи.

2.5. Начин пријема (врсте пријема) и заштитни односи за пријем дигиталног телевизијског сигнала

Врсте пријема:

– фиксни,

– портабл спољашњи,

– портабл унутрашњи и

– мобилни,

и заштитни односи:

– корисни сигнал/шум,

– корисни сигнал/интерференција

– између додела на истом каналу,

– између додела на суседним каналима (виши и нижи),

су дефинисани ITU-R препорукама, односно одговарајућим EBU техничким извештајем.

2.6. Јачина ЕМ поља на пријему

Минимална потребна јачина ЕМ поља на месту пријема одређује се у складу са ITU-R препорукама, односно одговарајућим EBU техничким извештајем.

За прорачун нивоа ЕМ поља у планирању се користе модели пропагације према међународним стандардима и препорукама засновани на статистичким и детерминистичким методама.

За прорачуне вредности ЕМ поља корисног сигнала треба узимати проценат вероватноће локација од 95% и проценат вероватноће времена од 50%.

За прорачун нивоа ЕМ поља сметњи користи се проценат вероватноће локација од 50% и проценат вероватноће времена од 1%.

За прорачун нивоа ЕМ поља сметњи од и према другим земљама користи се важећа верзија препоруке ITU-R P.1546.

Код прорачуна нивоа ЕМ поља при планирању мреже користи се референтна висина пријемне антене од 10 m за фиксни пријем, односно 1.5 m за друге врсте пријема.

За прорачун нивоа ЕМ поља у планирању се обавезно користи дигитални модел терена са прецизношћу 100 m x 100 m или већом.

UHF_Page_10.tiff

UHF_Page_11.tiff

UHF_Page_12.tiff