Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 34. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 10/13),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

 

ПРАВИЛНИК

о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса

"Службени гласник РС", бр. 83 од 20. септембра 2013, 35 од 17. априла 2015, 28 од 15. марта 2016, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон, 104 од 28. децембра 2018, 16 од 26. фебруара 2021, 30 од 4. марта 2022.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за очување животињских генетичких ресурса (у даљем тексту: подстицаји), услови, начин остаривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику и по појединој врсти мере.

Животињски генетички ресурси, у смислу овог правилника, су врсте и расе, односно сојеви: подолско говече, буша, домаћи биво, домаћи – брдски коњ, нониус, липицанер, балкански магарац, мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка, ресавка, праменка (пиротска, кривовирска, бардока, баљуша, влашићка, липска, шарпланинска, влашко виторога и каракачанска), чоканска цигаја, баура, балканска коза, домаћа бела коза, живина – сомборска капорка, банатски голошијан, косовски певач и сврљишка кокош.

*Службени гласник РС, број 30/2022

Члан 2.

Подстицаји обухватају подршку програму који се односи на очување и унапређење животне средине и природних ресурса и то очувањем животињских генетичких ресурса.

*Службени гласник РС, број 104/2018

Члан 3.

Подршка програму из члана 2. овог правилника обезбеђује се давањем подстицаја за следеће врсте и расе аутохтоних домаћих животиња:

1) подолско говече и буша (бикови, краве и сва грла преко две године старости);

2) подолско говече и буша (сва грла од шест месеци до две године старости);

3) подолско говече и буша (телад испод шест месеци старости);

4) домаћи биво (бикови биволи, биволице и сва грла преко две године старости);

5) домаћи биво (сва грла од шест месеци до две године старости);

6) домаћи биво (телад испод шест месеци старости);

7) домаћи – брдски коњ, нониус и липицанер (сва грла старија од шест месеци);

8) балкански магарац (сва грла старија од шест месеци);

9) мангулица, моравка и ресавка (приплодне крмаче);

10) мангулица, моравка и ресавка (приплодни нерастови и  );

10а) мангулица, моравка и ресавка (приплодне назимице – сва грла старија од седам месеци);

11) овце расе/соја праменка (пиротска, кривовирска, баљуша, бардока, липска, шарпланинска, влашићка, влашко виторога, каракачанска), баура, чоканска цигаја (сва грла старија од дванаест месеци);

12) балканска и домаћа бела коза (сва грла старија од дванаест месеци);

13) живина – сомборска капорка, банатски голошијан, косовски певач и сврљишка кокош (кокице и петлови).

Подстицаји не могу да се остваре за кастрирана грла.

*Службени гласник РС, број 35/2015

**Службени гласник РС, број 28/2016

***Службени гласник РС, број 104/2018

****Службени гласник РС, број 30/2022

Члан 4.

Право на подстицајe има физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, правно лице и предузетник.

Лица из става 1. овог члана право на подстицаје остварују под условом да су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са законом којим се уређује пољопривреда и налазе се у активном статусу и ако су уписана у Регистар одгајивача аутохтоних раса домаћих животиња у складу са законом којим се уређује сточарство.

*Службени гласник РС, број 104/2018

Члан 5.

Подстицаји се остварују по грлу, односно јединки за све врсте и расе животињских генетичких ресурса из члана 3. овог правилника.

Лица из члана 4. овог правилника право на подстицаје остварују ако су власници животиња за које су поднели захтев или је власник животиња члан породичног пољопривредног газдинства.

Члан 6.

 

Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на огласној табли Управе, као и на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Лице из члана 4. овог правилника подноси захтев за остваривање права на подстицаје Управи у року одређеном јавним позивом из става 1. овог члана, на Обрасцу – Захтев за подстицајна средства за очување животињских генетичких ресурса за ______ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз захтев из става 2. овог члана прилаже се следећа документација:

1) записник о одржаној селекцијској смотри, оверен од стране основне, регионалне и главне одгајивачке организације;

2) за правна лица и предузетнике:

(1) фотокопија картона депонованих потписа (ОП – образац),

(2) фотокопија решења о регистрацији Агенције за привредне регистре.

*Службени гласник РС, број 16/2021

Члан 7.

Испуњеност прописаних услова упоређивањем података из поднетог захтева и приложене документације врши Управа у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Приликом провере испуњености прописаних услова за остваривање права на подстицаје из члана 3. овог правилника спроводи се контрола на терену од стране надлежног инспектора који сачињава записник о извршеном прегледу и доставља га Управи.

Члан 8.

После извршеног контролног прегледа и утврђивања испуњености прописаних услова за остваривање права на подстицаје, Управа решењем утврђује право на коришћење подстицаја, износ подстицаја који се додељују кориснику подстицаја, као и друге податке.

Решењем из става 1. овог члана нарочито се уређује обавеза корисника подстицаја да чува и гаји животиње у текућој години за коју је примио подстицајна средства, у складу са законом којим се уређује сточарство.

Члан 9.

Максимални износ подстицаја по кориснику је 3.000.000 динара.

Максимални износи подстицаја по врсти подстицаја дати су у Прилогу – Максимални износи подстицаја по врсти подстицаја, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 35/2015

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00121/2013-09

У Београду, 13. септембра 2013. године

Министар,

проф. др Драган Гламочић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

Правилник о изменама и допуни Правилника о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса: "Службени гласник РС", број 104/2018-136

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а примењује се од 1. јануара 2019. године.

Правилник о измени Правилника о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса: "Службени гласник РС", број 16/2021-8

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Правилник о изменама Правилника о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса: "Службени гласник РС", број 30/2022-32

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Правилником о изменама Правилника о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса ("Службени гласник РС", број 28/2016), Прилог - Максимални износи подстицаја по врсти подстицаја замењен је новим Прилогом (види члан 2. Правилника - 28/2016-21).

Даном почетка примене Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 44/2018), односно 1. октобра 2018. године престају да важе одредбе овог правилника, у обрасцу, у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника (види члан 160. Закона - 44/2018-27).

Правилником о изменама и допуни Правилника о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса ("Службени гласник РС", број 104/2018) Прилог - Максимални износи подстицаја по врсти подстицаја замењен је новим Прилогом (види члан 6. Правилника - 104/2018-136).

Правилником о изменама Правилника о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса ("Службени гласник РС", број 30/2022) Прилог - Максимални износи подстицаја по врсти подстицаја замењен је новим Прилогом (види члан 3. Правилника - 30/2022-32).

Образац - Захтев за подстицајна средства за очување животињских генетичких ресурса

Прилог - Максимални износи подстицаја по врсти подстицаја