Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 34. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, број 10/13),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о подстицајима за очување биљних генетичких ресурса

"Службени гласник РС", бр. 85 од 27. септембра 2013, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон

Члан 1.

Овим правилником ближe се прoписуjу врсте подстицајa за очување биљних генетичких ресурса (у даљем тексту: подстицаји), услoви, нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, образац захтева за остваривање права на подстицаје, кao и мaксимaлни изнoси пoдстицaja пo кориснику и врсти подстицаја.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) биљни генетички ресурси су оне старе сорте и локалне популације, укључујући и одомаћене сорте уписане, односно брисане из Регистра сорти пољопривредног биља које води министарство надлежно за пољопривреду, пољопривредног биља (житарице, крмно биље, индустријско биље) и хортикултурног биља (повртарско биље, воћке, винова лоза, хмељ, медицинско и ароматично биље) које се користе за храну и пољопривреду;

2) генетички материјал је било који део биљке, укључујући репродуктивне или вегетативне делове за размножавање, којим се преносе наследна својства;

3) in situ чување је чување генетичког материјала у екосистему или природном станишту и одржавање и обнављање одрживе популације врста у њиховом природном окружењу и у случају гајених биљних врста на пољопривредном газдинству где су се развила њихова карактеристична својства;

4) ex situ чување је чување генетичког материјала за пољопривреду ван његовог природног станишта;

5) ex situ колекције су колекције генетичког материјала за пољопривреду које се чувају изван његовог природног станишта;

6) принова је основна јединица у чувању и документовању биљних генетичких ресурса која представља узорак семена или садног материјала, односно групу биљака у колекцији у пољу.

Члан 3.

Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на одрживи рурални развој који се спроводи с циљем унапређења заштите животне средине, и то:

1) програму за очување и одржавање националне ex situ колекције у семену;

2) програму за очување и одрживо коришћење биљних генетичких ресурса;

3) програму за реализацију посебних пројеката у области очувања биљних генетичких ресурса.

Члан 4.

Подршка програму из члана 3. тачка 1) овог правилника обезбеђује се давањем подстицаја за:

1) чување принова националне ex situ колекције у семену, и то: у коморама и одржавање базе података;

2) контролу клијавости и умножавање, регенерацију и примарну карактеризацију принова националне ex situ колекције у семену.

Подршка програму из члана 3. тачка 2) овог правилника обезбеђује се давањем подстицаја за:

1) попис, односно инвентар биљних генетичких ресурса;

2) колекционисање биљних генетичких ресурса;

3) контролу клијавости и умножавање, регенерацију и примарну карактеризацију принова колекција у семену биљних генетичких ресурса;

4) одржавање колекција воћака, винове лозе и хмеља;

5) чување in situ и преношење из in situ у ex situ статус вишегодишњих биљних врста;

6) карактеризацију и евалуацију принова биљних генетичких ресурса.

Подршка програму из члана 3. тачка 3) овог правилника обезбеђује се давањем подстицаја за:

1) подизање јавне свести о значају очувања и одрживог коришћења биљних генетичких ресурса.

Члан 5.

Подстицаји из члана 4. овог правилника остварују се кроз надокнаду трошкова који су дати у Табели – Подстицаји и прихватљиви трошкови (у даљем тексту: Табела).

Табела – Подстицаји и прихватљиви трошкови

Ред.

број

Врста програма и подстицаја

Спецификација прихватљивих трошкова и активности

1.

Програм за очување и одржавање националне ex situ колекције у семену

1)

Чување принова националне ex situ колекције у семену, и то: у коморама и одржавање базе података

(1) Електрична енергија за комору;

(2) текуће одржавање коморе;

(3) хардвер и софтвер за одржавање базе података.

 

2)

Контрола клијавости и умножавање, регенерација и примарна карактеризација принова националне ex situ колекције у семену

(1) Провера клијавости принова националне ex situ колекције у семену;

(2) умножавање, регенерација и примарна карактеризација по принови националне ex situ колекције у семену, и то:

– самооплодне једногодишње врсте,

– странооплодне једногодишње врсте;

(3) трошкови набавке лабораторијског потрошног материјала за контролу клијавости, хемикалија за културу ткива, прибора за рад у пољу и средстава за прихрану и заштиту биља.

2.

Програм за очување и одрживо коришћење биљних генетичких ресурса

1)

Попис, односно инвентар биљних генетичких ресурса

(1) Ангажовање максимално три лица која обављају послове пописа, односно инвентарисања биљних генетичких ресурса за максимално по 30 дана (*);

(2) путни трошкови (гориво и путарине) за теренско обављање послова пописа, односно инвентарисања.

2)

Колекционисање биљних генетичких ресурса

(1) Ангажовање максимално три лица која обављају послове колекционисања биљних генетичких ресурса за максимално по 30 дана (*);

(2) путни трошкови (гориво и путарине) за теренско обављање послова колекционисања биљних генетичких ресурса.

3)

Контрола клијавости и умножавање, регенерација и примарна карактеризација принова колекција у семену биљних генетичких ресурса

(1) Провера клијавости принова колекција у семену;

(2) умножавање, регенерација и примарна карактеризација по принови колекције у семену, и то:

– самооплодне једногодишње врсте,

– странооплодне једногодишње врсте,

– вегетативно размножавање једногодишње врсте,

– вегетативно размножавање вишегодишње врсте;

(3) ангажовање максимално пет лица који обављају послове контроле клијавости и умножавања, регенерације и примарне карактеризације принова колекција у семену биљних генетичких ресурса за максимално по 90 дана (*);

(4) трошкови набавке лабораторијског потрошног материјала за контролу клијавости, хемикалија за културу ткива, прибора за рад у пољу и средстава за прихрану и заштиту биља.

4)

Одржавање колекција воћака, винове лозе и хмеља

(1) Трошкови потрошног материјала за рад у пољу и средстава за прихрану и заштиту биља;

(2) ангажовање максимално три лица за одржавање колекција воћака, винове лозе и хмеља за за максимално по 30 дана (*).

5)

Чување in situ и преношење из in situ у ex situ статус вишегодишњих биљних врста

(1) Ангажовање максимално три лица која обављају послове чувања in situ и преношења из in situ у ex situ статус вишегодишњих биљних врста за максимално по 30 дана (*);

(2) путни трошкови (гориво и путарине) за теренско обављање послова чувања in situ и преношења из in situ у ex situ статус вишегодишњих биљних врста.

 

6)

Карактеризација и евалуација принова биљних генетичких ресурса

(1) Трошкови набавке прибора за рад у пољу, лабораторијског потрошног материјала и хемикалија за испитивања везана за карактеризацију и евалуацију принова;

(2) ангажовање максимално пет лица која обављају послове карактеризације и евалуације принова биљних генетичких ресурса за максимално по 90 дана (*).

3.

Програм за реализацију посебних пројеката у области очувања биљних генетичких ресурса

1)

Подизање јавне свести о значају очувања и одрживог коришћења биљних генетичких ресурса

(1) Ангажовање максимално три лица која држе предавања о значају очувања и одрживог коришћења биљних генетичких ресурса;

(2) трошкови организације предавања, трибина, медијских промоција у максималном трајању од једног дана, и то: закуп простора за предавање и изнајмљивање аудио и видео опреме, као и штампања промотивног материјала (брошура) о значају очувања биљних генетичких ресурса.

За ангажовање лица које је означено звездицом у Табели, ако једно лице врши више активности из Табеле може бити ангажовано најдуже 270 дана у периоду од 1. октобра претходне године до дана подношења захтева, а најкасније до 31. октобра текуће године.

Члан 6.

Услови за остваривање права на подстицаје од стране физичког лица – носиоца комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетника и правног лица, поред услова прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, су:

1) да има пријављену биљну производњу у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој;

2) да по неком другом основу не користи финансијска средства за исту намену.

Поред услова из става 1. овог члана, услови за остваривање права на подстицаје су за:

1) научноистраживачку организацију и високошколску установу:

(1) да је регистрована у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност, односно законом којим се уређује иновациона делатност,

(2) да обавља делатност научног истраживања и експерименталног развоја у природним наукама, односно истраживања и експерименталног развоја у биотехнологији или оплемењивању биља;

2) правно лице чији је оснивач Република Србија, поред услова из тачке 1) овог става, и:

(1) да има у радном односу лице које има радно искуство у обављању послова оплемењивања дуже од 10 година, односно да има закључен уговор о ангажовању лица које има радно искуство у обављању послова производње семена или садног материјала дуже од 15 година;

3) предузетника и друга правна лица:

(1) да је регистровано у одговарајућем регистру у Агенцији за привредне регистре;

(2) да има у радном односу лице које има радно искуство у обављању послова оплемењивања дуже од 10 година, односно да има закључен уговор о ангажовању лица које има радно искуство у обављању послова производње семена или садног материјала дуже од 15 година;

4) за удружење:

(1) да је регистровано у одговарајућем регистру код Агенције за привредне регистре у складу са законом којим се уређују удружења,

(2) да је основано с циљем промоције руралног развоја, очувања традиционалних знања и биљних генетичких ресурса.

Члан 7.

Лице из члана 6. овог правилника право на подстицаје остварује ако за трошкове и активности из члана 5. овог правилника поднесе захтев за текућу годину, као и ако је трошак, односно активност из Табеле настао, односно извршен у периоду од 1. октобра претходне године до дана подношења захтева, а најкасније до 31. октобра текуће године.

Члан 8.

Подстицаји се остварују за један или више подстицаја из члана 4. овог правилника и додељују се у процентуалном износу од укупнио насталих трошкова из Табеле, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и пoсeбним aктoм Влaде.

Члан 9.

Научноистраживачка организација и високошколска установа захтев за остваривање права на један или више подстицаја из члана 4. овог правилника подноси једанпут годишње Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управи) у периоду од 1. октобра до 31. октобра текуће године на Обрасцу – Захтев за остваривање права на подстицаје за очување биљних генетичких ресурса за ______ годину (у даљем тексту: Образац), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз Образац прилаже се:

1) копија решења о упису у Регистар научноистраживачких организација у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност, односно копија решења о упису у Регистар иновационих делатности у складу са законом којим се уређује иновациона делатност;

2) оригинал или оверена копија статута, односно оснивачког акта из кога се види да обавља делатност научног истраживања и експерименталног развоја у природним наукама, односно истраживања и експерименталног развоја у биотехнологији или оплемењивању биља;

3) за подстицаје из члана 4. став 1. тачка 1) овог правилника – за трошкове који се односе на утрошак електричне енергије за коморе рачун о плаћеној електричној енергији за период од 1. октобра претходне године до дана подношења захтева, а најкасније до 31. октобра текуће године са прорачуном потрошње електричне енергије коморе у којој се чувају принове националне ex situ колекције у семену оверен  потписом подносиоца захтева, а за трошкове који се односе на текуће одржавање коморе и хардвер и софтвер за одржавање базе података рачун о текућем одржавању коморе и хардвера и софтвера за одржавање базе података;

4) за подстицаје из члана 4. став 1. тачка 2) и став 2. тачка 3) овог правилника извештај о спроведеним активностима на провери клијавости, умножавању, регенерацији и примарној карактеризацији по принови са описом трошкова набавке лабораторијског потрошног материјала за контролу клијавости, хемикалија за културу ткива, прибора за рад у пољу и средстава за прихрану и заштиту биља који је дат у Прилогу 1 – Контрола клијавости и умножавања, регенерација и примарна карактеризација принова (у даљем тексту: Прилог 1), који је одштампан уз овој правилник и чини његов саставни део, као и рачун о плаћеном лабораторијском потрошном материјалу, хемикалијама за културу ткива, прибору за рад у пољу и средствима за прихрану и заштиту биља и списак генотипова/принова са пасошким подацима за сваки појединачни генотип/принову, а за подстицаје из члана 4. став 2. тачка 3) овог правилника прилаже се и оригинал или оверена копија уговора о ангажовању лица са изводом из банке, као доказом о извршеној уплати;

5) за подстицаје из члана 4. став 2. тач. 1), 2) и 5) овог правилника извештај са описом трошкова који је дат у Прилогу 2 – Попис, колекционисање и чување и преношење биљних генетичких ресурса (у даљем тексту: Прилог 2), који је одштампан уз овој правилник и чини његов саставни део, као и рачун о плаћеним путним трошковима и оригинал или оверена копија уговора о ангажовању лица са изводом из банке, као доказом о извршеној уплати;

6) за подстицаје из члана 4. став 2. тачка 4) овог правилника извештај са описом трошкова резидбе, заштите и бербе који је дат у Прилогу 3 – Одржавање колекција воћака, винове лозе и хмеља (у даљем тексту: Прилог 3), који је одштампан уз овој правилник и чини његов саставни део, као и рачун о плаћеном потрошном материјалу за рад у пољу и средствима за прихрану и заштиту биља, списак генотипова/принова са пасошким подацима за сваки појединачни генотип/принову и оригинал или оверена копија уговора о ангажовању лица са изводом из банке, као доказом о извршеној уплати;

7) за подстицаје из члана 4. став 2. тачка 6) овог правилника извештај са описом трошкова набавке прибора за рад у пољу, лабораторијског потрошног материјала и хемикалија за испитивања везана за карактеризацију и евалуацију принова који је дат у Прилогу 4 – Карактеризација и евалуација принова биљних генетичких ресурса (у даљем тексту: Прилог 4), који је одштампан уз овој правилник и чини његов саставни део, као и рачун о плаћеном прибору за рад у пољу, лабораторијском потрошном материјалу и хемикалијама за испитивања везана за карактеризацију и евалуацију, литература (научни рад) или извод из радне процедуре за методе коришћене у спровођењу карактеризације и евалуације принова, оригинал или оверена копија уговора о ангажовању лица са изводом из банке, као доказом о извршеној уплати и списак генотипова/принова са пасошким подацима за сваки појединачни генотип/принову;

8) за подстицаје из члана 4. став 3. овог правилника образложен опис пројекта, односно активности са описом трошкова који је дат у Прилогу 5 – Посебни пројекти у области очувања биљних генетичких ресурса (у даљем тексту: Прилог 5), који је одштампан уз овој правилник и чини његов саставни део, као и рачун о трошковима закупа простора и изнајмљивања аудио и видео опреме и штампања брошура, затим презентације, брошуре и фотографије са предавања са списком учесника и оригинал или оверена копија уговора о ангажовању предавача са изводом из банке, као доказом о извршеној уплати.

*Службени гласник РС, број 44/2018

Члан 10.

Правно лице чији је оснивач Република Србија захтев за остваривање права на један или више подстицаја из члана 4. ст. 2. и 3. овог правилника подноси једанпут годишње Управи у периоду од 1. октобра до 31. октобра текуће године на Обрасцу.

Уз Образац прилаже се:

1) оригинал или оверена копија уговора о раду лица које има радно искуство у обављању послова оплемењивања, односно уговора о ангажовању лица које има радно искуство у обављању послова производње семена или садног материјала и оригинал или оверена копија потврде о радном искуству лица на пословима оплемењивања, односно производње семена и садног материјала;

2) копија решења о упису у Регистар научноистраживачких организација у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност, односно копија решења о упису у Регистар иновационих делатности у складу са законом којим се уређује иновациона делатност;

3) оригинал или оверена копија оснивачког акта из кога се види да обавља делатност научног истраживања и експерименталног развоја у природним наукама, односно истраживања и експерименталног развоја у биотехнологији или оплемењивању биља;

4) за подстицаје из члана 4. став 2. тачка 3) овог правилника Прилог 1, рачун о плаћеном лабораторијском потрошном материјалу, хемикалијама за културу ткива, прибору за рад у пољу и средствима за прихрану и заштиту усева, списак генотипова/принова са пасошким подацима за сваки појединачни генотип/принову и оригинал или оверена копија уговора о ангажовању лица са изводом из банке, као доказом о извршеној уплати;

5) за подстицаје из члана 4. став 2. тач. 1), 2) и 5) овог правилника Прилог 2, рачун о плаћеним путним трошковима и оригинал или оверена копија уговора о ангажовању лица са изводом из банке, као доказом о извршеној уплати;

6) за подстицаје из члана 4. став 2. тачка 4) овог правилника Прилог 3, рачун о плаћеном потрошном материјалу за рад у пољу и средствима за прихрану и заштиту биља, списак генотипова/принова са пасошким подацима за сваки појединачни генотип/принову и оригинал или оверена копија уговора о ангажовању лица са изводом из банке, као доказом о извршеној уплати;

7) за подстицаје из члана 4. став 2. тачка 6) овог правилника Прилог 4, рачун о плаћеном прибору за рад у пољу, лабораторијском потрошном материјалу и хемикалијама за испитивања везана за карактеризацију и евалуацију, литература (научни рад) или извод из радне процедуре за методе коришћене у спровођењу карактеризације и евалуације принова, оригинал или оверена копија уговора о ангажовању лица са изводом из банке, као доказом о извршеној уплати и списак генотипова/принова са пасошким подацима за сваки појединачни генотип/принову;

8) за подстицаје из члана 4. став 3. овог правилника Прилог 5, рачун о трошковима закупа простора и изнајмљивања аудио и видео опреме и штампања брошура, као и презентације, брошуре и фотографије са предавања са списком учесника и оригинал или оверена копија уговора о ангажовању предавача са изводом из банке, као доказом о извршеној уплати.

Члан 11.

Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, удружење, предузетник и друго правно лице захтев за остваривање права на један или више подстицаја из члана 4. став 3. овог правилника подноси једанпут годишње Управи у периоду од 1. октобра до 31. октобра текуће године на Обрасцу.

Уз Образац прилаже се Прилог 5, рачун о трошковима закупа простора и изнајмљивања аудио и видео опреме и штампања брошура, као и презентације, брошуре и фотографије са предавања са списком учесника и оригинал или оверена копија уговора о ангажовању предавача са изводом из банке, као доказом о извршеној уплати.

Поред документације из ст. 1. и 2. овог члана, предузетник и правно лице прилаже оригинал или оверену копију уговора о раду лица које има радно искуство у обављању послова оплемењивања, односно уговора о ангажовању лица које има радно искуство у производњи семена или садног материјала и оригинал или оверену копију потврде о радном искуству лица на пословима оплемењивања, односно производње семена и садног материјала, а удружење прилаже копију решења о упису у Регистар удружења у складу са законом којим се уређују удружења и оригинал или оверену копију оснивачког акта из кога се види да је основано с циљем промоције руралног развоја, очувања традиционалних знања и биљних генетичких ресурса.

Члан 12.

Рачун из чл. 9 – 11. овог правилника доставља се у оригиналу или овереној копији и треба да гласи на име подносиоца захтева, на коме је јасно исказана основна цена коштања, ПДВ и укупна цена плаћених трошкова.

Прихвата се и део рачуна за стварно учињене трошкове настале током реализације подстицаја из члана 4. овог правилника који подносилац захтева посебно означава у рачуну и оверава својим  потписом.

Стварно учињени трошкови настали током реализације подстицаја из члана 4. овог правилника приказани су у прилозима 1 – 5, а за подстицаје из члана 4. став 1. тачка 1) овог правилника који се односе на утрошену електричну енергију за комору приказани су у прорачуну потрошње електричне енергије коморе у којој се чувају принове националне ex situ колекције у семену оверен  потписом подносиоца захтева.

Уз рачун прилаже се и оригинал или оверена копија фискалног исечка издат у складу са законом којим се уређују фискалне касе, односно оригинал или оверена копија потврде о преносу средстава, односно оригинал или оверена копија извода из банке оверена од стране банке, као доказ о извршеној уплати.

Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а тај податак мора да буде јасно наведен у рачуну.

*Службени гласник РС, број 44/2018

Члан 13.

Испуњеност прописаних услова за остваривање права на подстицаје упоређивањем података из поднетог захтева и приложене документације, као и доношење решења којим се утврђује право на коришћење подстицаја врши Управа, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Решењем из става 1. овог члана нарочито се уређују износ средстава који се додељује кориснику подстицаја, начин преноса подстицаја, обавезе корисника подстицаја да за потребе дугорочног чувања обезбеди дупликате принова са пасошким и другим релевантним подацима у количини и квалитету који задовољавају стандарде банке биљних гена за дату биљну врсту и рок за њихово достављање, осим за подстицаје из члана 4. став 2. тачка 1) и став 3. овог правилника, мере које се спроводе у циљу неге, одржавања и заштите колекција, осим за подстицаје из члана 4. став 2. тач. 1), 2) и 6) и став 3. овог правилника, као и други подаци.

Члан 14.

Максимални износ подстицаја по кориснику подстицаја за трошкове и активности из Табеле износи 2.000.000 динара.

Максимални износи подстицаја по врсти подстицаја дати су у Прилогу 6 – Максимални износи подстицаја по врсти подстицаја, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-130/2013-09

У Београду, 23. септембра 2013. године

Министар,

проф. др Драган Гламочић, с.р.

Прилози

Образац - Захтев за остваривање права на подстцаје за очување биљних генетичких ресурса за __________ годину

Прилог 1 - Контрола клијавости и умножавања, регенерација и примарна карактеризација принова

Прилог 2 - Попис, колекционарисање и чување и преношење биљних генетичких ресурса

Прилог 3 - Одржавање колекција воћака, винове лозе и хмеља

Прилог 4 - Карактеризација и евалуација принова биљних генетичких ресурса

Прилог 5 - Посебни пројекти у области очувања биљних генетичких ресурса

Прилог 6 - Масксимални износи подстицаја по врсти подстицаја