Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 12. став 2. Закона о иновационој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05, 18/10 и 55/13),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о садржају, року за достављање и поступању у случају недостављања годишњег извештаја субјеката иновационе делатности

"Службени гласник РС", бр. 1 од 6. јануара 2014, 35 од 12. априла 2017.

Предмет Правилника

Члан 1.

Овим правилником уређује се садржај, рок за достављање и поступање у случају недостављања годишњег извештаја који министарству надлежном за науку и технолошки развој (у даљем тексту: Министарство) о свом раду, стању опреме и ресурса, као и плановима њиховог коришћења, подносе субјекти иновационе делатности који се воде у Регистру иновационе делатности (у даљем тексту: регистровани субјекат иновационе делатности).

Саставни део годишњег извештаја регистрованог субјекта иновационе делатности је потписана изјава којом руководилац правног лица, односно физичко лице потврђују, да у години за коју се годишњи извештај доставља, није било било промена које су утицале на статус у коме су уписани у Регистар.

Годишњи извештај правног лица

Члан 2.

Годишњи извештај правног лица које је регистровани субјекат иновационе делатности, достављен са садржином и у року прописаним овим правилником, саставни је део документације која се улаже у Књигу регистра.

Садржај годишњег извештаја правног лица

Члан 3.

Правно лице годишњи извештај доставља у писменом облику, потписан и оверен од стране лица овлашћеног за заступање и усвојен од стране надлежног органа правног лица.

Садржај годишњег извештаја чине:

1) подаци о раду, стању опреме и ресурса правног лица који се односе на годину за коју се подноси годишњи извештај;

2) подаци о плановима коришћења опреме и ресурса;

3) подаци о приходима оствареним од реализације пројеката финансираних буџетским средствима који се односе на годину за коју се подноси Годишњи извештај.

Саставни део годишњег извештаја правног лица је одговарајућа радна, књиговодствена и финансијска документација из које произлази тачност наведених података.

Подаци о раду

Члан 4.

О раду у години за коју подноси извештај, правно лице доставља податке:

1) о покренутом стечајном или ликвидационом поступку, односно о блокади рачуна дуже од три месеца без прекида у години за коју подноси Годишњи извештај;

2) о променама услова под којима је правно лице уписано или евидентирано у Регистар (нпр. у броју и структури запослених на (не)одређено време, у структури пословног простора, у садржини оснивачког акта привредног друштва сл.);

3) о обиму, врсти и успешности активности на реализацији појединих иновационих и развојних делатности и пројеката чији је правно лице носилац или учесник;

4) о структури, обиму и начину коришћења средстава за бављење иновационом делатношћу која је правно лице обезбедило из сопствених извора;

5) о структури, обиму и условима коришћења средстава за бављење иновационом делатношћу која је правно лице обезбедило из других извора;

6) о обиму и начину коришћења буџетских средстава и државних подстицајних мера у години за коју правно лице подноси Годишњи извештај.

Податке из става 1. овог члана правно лице документује актима надлежних органа, односно овереним исправама или образложеним изјавама руководиоца правног лица.

Ако је научно-технолошки парк у складу са основном делатношћу, у години за коју подноси годишњи извештај неком свом члану омогућио коришћење дела земљишта за изградњу развојних и производних капацитета, копија тог уговора о уступању прилаже се уз годишњи извештај, a саставни део годишњег извештаја за наредне године је писана информација о реализацији тог уговора у односној извештајној години.

Подаци о стању опреме и ресурса

Члан 5.

О стању опреме и ресурса у години за коју подноси извештај, правно лице доставља податке:

1) о обиму и квалитету опреме којом располаже, односно коју користи;

2) о обиму и квалитету простора којим располаже, односно који користи;

3) о обиму и структури финансијских ресурса којима располаже;

4) о бројности и квалификационој структури укупних, као и људских ресурса укључених у иновационе активности финансиране средствима буџета Републике Србије, са документацијом о основу, као и периоду радног ангажовања у години за коју правно лице подноси Годишњи извештај, као и податком о проценту са којим та лица учествују у укупним људским капацитетима правног лица;

5) о искоришћености постојеће опреме и ресурса.

Подаци из става 2. овог члана документују се актима надлежног органа, или овереним исправама правног лица (нпр. копија уговора о раду са копијом оверене пријаве надлежном фонду; копија уговора о делу или ауторског уговора за радно ангажоване у иновационој активности финансираној средствима буџета Републике Србије; извештај кадровске службе о укупном броју радно ангажованих на другим пословима из делатности правног лица, укључујући и преглед ангажовања на пројектно финансираним научноистраживачким пројектима).

Подаци о плановима за опрему и ресурсе

Члан 6.

О плановима коришћења опреме и ресурса правно лице доставља податке:

1) о плановима у односу на коришћење постојеће опреме, просторних и људских ресурса за обављање активности по појединим иновационим и развојним делатностима и пројектима у наредном једногодишњем или дужем периоду;

2) о недостајућој опреми, односно просторним и људским ресурсима чије коришћење је у функцији планираног унапређења обима и квалитета бављења иновационом делатношћу у наредном периоду, а по основу већ уговорених или реално очекиваних ангажовања по појединим иновационим и развојним делатностима и пројектима.

Подаци о приходима

Члан 7.

О приходима оствареним од реализације пројекта (су)финансираног средствима буџета Републике Србије (иновационог, развојног, научноистраживачког, међународног), а окончаног у години која претходи години за коју подноси Годишњи извештај, правно лице доставља податке:

1) о проценту и структури укупно остварених прихода од реализације пројекта у првој години након завршетка његове реализације;

2) о проценту и структури укупно остварене добити од производа или услуге који су настали као резултат пројекта у првој години након завршетка његове реализације.

Рок за достављање годишњег извештаја правног лица

Члан 8.

Годишњи извештај усвојен од стране надлежног органа правног лица, доставља се Министарству најкасније до 31. марта текуће године, за претходну годину.

*Службени гласник РС, број 35/2017

Поступање у случају недостављања годишњег извештаја правног лица

Члан 9.

Правном лицу, које је регистровани субјекат иновационе делатности, које Министарству не достави годишњи извештај о свом раду, стању опреме и ресурса, као и плановима њиховог коришћења, са садржином и у року које прописује овај правилник, Министарство ће наложити доставу, односно допуну благовремено достављеног извештаја и за то одредити накнадни рок.

Ако правно лице не поступи по налогу, у накнадно одређеном року, Министарство га брише из Регистра иновационе делатности по службеној дужности.

Садржај годишњег извештаја физичког лица

Члан 10.

Физичко лице које је регистровани субјекти иновационе делатности дужно је да Министарству поднесе годишњи извештај о свом раду, стању опреме и ресурса, као и плановима њиховог коришћења, са садржајем и у року које прописује овај правилник.

Годишњи извештај физичког лица достављен са садржином и у року прописаним овим правилником, саставни је део документације која се улаже у Књигу регистра.

Садржај годишњег извештаја физичког лица

Члан 11.

Годишњи извештај физичког лица које је уписано у Регистар у својству регистрованог иноватора садржи:

1) податке о раду, а нарочито:

– о евентуалној промени услова под којима је уписано у Регистар;

– о конкретним иновационим активностима и пројектима у којима је учествовало у години за коју подноси годишњи извештај;

2) податке о стању опреме и ресурса, а нарочито:

– о укупном износу буџетских средстава за развој иновационе делатности која је користило у години за коју подноси годишњи извештај, као и о износу и условима под којима је користило средства из других извора;

– о укупно оствареним приходима од иновационе делатности која је реализована уз учешће средстава буџета Републике Србије, а окончана је у години која претходи години за коју подноси годишњи извештај;

– о обиму коришћења државних подстицајних мера у години за коју подноси годишњи извештај;

3) податке о плановима коришћења опреме и ресурса, а нарочито о планираном начину бављења иновационом делатношћу у наредном једногодишњем периоду, уз предрачун укупног износа и структуре потребних, обезбеђених и недостајућих средстава.

У односу на податке из става 1. овог члана, физичко лице подноси одговарајућу документацију.

Рок за достављање годишњег извештаја физичког лица

Члан 12.

Физичко лице које је уписано у Регистар у својству регистрованог иноватора, писани годишњи извештај доставља Министарству најкасније до 15. фебруара текуће године, за претходну годину.

Поступање у случају недостављања годишњег извештаја физичког лица

Члан 13.

Физичком лицу, које је регистровани субјекат иновационе делатности, које Министарству не достави годишњи извештај о свом раду, стању опреме и ресурса, као и плановима њиховог коришћења, са садржином и у року из чл. 11. и 12. овог правилника, Министарство ће наложити доставу, односно допуну благовремено достављеног извештаја и за то одредити накнадни рок.

Ако физичко лице не поступи по налогу, у накнадно одређеном року, Министарство га брише из Регистра иновационе делатности по службеној дужности.

Престанак важења ранијег прописа

Члан 14.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржају годишњег извештаја субјеката иновационе делатности („Службени гласник РС”, број 16/11).

Ступање на снагу

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-190/2013-16-1/1

У Београду, 20. новембра 2013. године

Министар,

проф. др Томислав Јовановић, с.р.