Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 43. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, број 83/14),

Министар културе и информисања доноси

 

ПРАВИЛНИК

о документацији која се прилаже у поступку регистрације медија у Регистар медија

"Службени гласник РС", бр. 126 од 19. новембра 2014, 61 од 10. јула 2015, 40 од 7. јуна 2019.

Предмет Правилника

Члан 1.

Овим правилником прописује се документација која се прилаже уз регистрациону пријаву у поступку регистрације медија у Регистар медија (у даљем тексту: Регистар).

Регистрациона пријава подноси се Aгенцији за привредне регистре која води Регистар у складу са законом.

Документација која се прилаже уз регистрациону пријаву уписа медија у Регистар

Члан 2.

Уз регистрациону пријаву уписа медија у Регистар прилаже се следећа документација:

1) одлука издавача медија (у даљем тексту: издавач) о оснивању медија и називу медија;

2) одлука издавача о језику издања, односно о језику пружања медијске услуге;

3) одлука издавача о именовању одговорног уредника медија;

4) извод из јавног регистра, којим се доказује идентитет издавача ако није регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре;

5) доказ о матичном броју издавача, ако није регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре;

6) доказ о идентитету одговорног уредника медија (за домаће физичко лице – оверена фотокопија личне карте, за страно физичко лице – оверена фотокопија пасоша, односно оверена фотокопија личне карте ако је издата страном физичком лицу);

7) овлашћење за пружање медијске услуге у складу са законом који регулише област електронских медија;

8) потврда из базе Регистра националног Интeрнет домена Србије – РНИДС о интернет адреси електронског издања;

9) акт који садржи следеће податке о лицима из члана 39. став 1. тачка 8) Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, број 83/14):

– пословно име, односно назив, седиште и матични, односно регистарски број за правно лице;

– лично име и ЈМБГ домаћег физичког лица или број пасоша и назив државе која је издала пасош страног физичког лица;

– појединачно процентуално учешће у оснивачком капиталу медија, за чију тачност и потпуност, својим потписом одговара физичко лице издавач медија, односно одговорно лице у правном лицу издавачу медија;

10) доказ о уплаћеној накнади за вођење поступка регистрације.

Документација која садржи податак о тиражу медија

Члан 3.

Уз регистрациону пријаву прилаже се и документација о тиражу медија која садржи:

1) податак о просечно продатом тиражу медија у претходној календарској години, за чију тачност и потпуност својим потписом гарантује одговорно лице издавача;

2) доказ о уплаћеној накнади за вођење поступка регистрације.

Документација која садржи податак о новчаним средствима додељеним или добијеним од органа јавне власти

Члан 4.

Уз регистрациону пријаву, законски заступник органа јавне власти прилаже и документацију о новчаним средствима додељеним или добијеним од органа јавне власти:

1) решење органа јавне власти о додели новчаних средстава медију на име државне помоћи, а на основу спроведених конкурса и појединачних давања ради суфинансирања пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса;

2) акт на основу кога се средства додељују медију као и износ новчаних средстава добијених по било ком основу, непосредно или посредно, а која се не додељују на основу правила о додели државне помоћи;

3) доказ о уплаћеној накнади за вођење поступка регистрације.

*Службени гласник РС, број 40/2019

Документација о промени регистрованих података о медију

Члан 5.

Уз регистрациону пријаву о промени податка о медију прилаже се:

1) документ који је основ за промену регистрованог податка о медију;

2) доказ о уплаћеној накнади за вођење поступка регистрације.

Документација која садржи основ за брисање медија из Регистра

Члан 6.

Уз регистрациону пријаву за брисање медија из Регистра прилаже се:

1) одлука издавача о престанку издавања медија, односно пружања медијске услуге;

2) доказ о уплаћеној накнади за вођење поступка регистрације.

Документација која се прилаже за упис података у Регистар, за медије који су регистровани у Регистру јавних гласила

Члан 7.

Уз регистрациону пријаву за упис података у Регистар, за медије који су регистровани у Регистру јавних гласила, прилаже се:

1) одлука издавача о језику издања, односно о језику пружања медијске услуге;

2) доказ о идентитету одговорног уредника медија (за домаће физичко лице – оверена фотокопија личне карте, за страно физичко лице – оверена фотокопија пасоша, односно оверена фотокопија личне карте ако је издата страном физичком лицу);

3) акт који садржи следеће податке о лицима из члана 39. став 1. тачка 8) Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, број 83/14):

– пословно име, односно назив, седиште и матични, односно регистарски број за правно лице;

– лично име и ЈМБГ домаћег физичког лица или број пасоша и назив државе која је издала пасош страног физичког лица;

– појединачно процентуално учешће у оснивачком капиталу медија, за чију тачност и потпуност, својим потписом одговара физичко лице издавач медија, односно одговорно лице у правном лицу издавачу медија;

4) податак о просечно продатом тиражу медија у претходној календарској години, за чију тачност и потпуност својим потписом гарантује одговорно лице издавача;

5) брисана је (види члан 1. Правилника - 61/2015-21)

6) брисана је (види члан 1. Правилника - 61/2015-21)

7) доказ о уплаћеној накнади за вођење поступка регистрације.

Члан 8.

Податке из члана 7. овог правилника, издавач медија је дужан да пријави у Регистар, у року од шест месеци од дана почетка примене овог правилника.

Ступање на снагу

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 13. фебруара 2015. године.

 

Број 110-00-00068/2014-04

У Београду, 13. новембра 2014. године

Министар,

Иван Тасовац, с.р.