Zakon

 

На основу члана 89. став 3. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13 – УС и 62/14),

Министар за трговину, туризам и телекомуникације доноси

 

ПРАВИЛНИК

о минималним условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијском опсегу 1710–1785/1805–1880 MHz

"Службени гласник РС", број 136 од 12. децембра 2014.

 

1. Уводна одредба

Члан 1.

Овим правилником прописују се минимални услови за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања, у радио-фреквенцијском опсегу 1710–1785/1805–1880 MHz за пружање јавне електронске комуникационе услуге за стандард GSM 1800/MFCN укључујући и IMT (International Mobile Telecommunications, у даљем тексту: појединачна дозвола), који нарочито садржи број појединачних дозвола које се могу издати за одређени радио-фреквенцијски опсег, период на који се издају појединачне дозволе, најмањи износ једнократне накнаде која се плаћа приликом издавања појединачне дозволе, услове у погледу обезбеђивања покривености одређеног дела територије или становништва, као и друге минималне услове за издавање појединачних дозвола.

2. Правни оквир за издавање појединачне дозволе

Члан 2.

Појединачна дозвола издаје се у складу са Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13 – УС и 62/14, у даљем тексту: Закон), Уредбом о утврђивању Плана намене радио-фреквенцијских опсега („Службени гласник РС”, број 99/12) и Правилником о утврђивању Плана расподеле радио-фереквенција за рад у радио-фреквенцијским опсезима 1710–1785/1805–1880 MHz („Службени гласник РС”, бр. 112/14 и 125/14, у даљем тексту: План расподеле).

Број појединачних дозвола које се издају за радио-фреквенцијски опсег 1710–1785/1805–1880 MHz

Члан 3.

У складу са Планом расподеле и издатим појединачним дозволама за коришћење радио-фреквенција расположиво је седам радио-фреквенцијских блокова, ширине по 5 MHz.

За територију Републике Србије, за расположиве радио-фреквенцијске блокове у радио-фреквенцијском опсегу из члана 1. овог правилника, издају се највише три појединачне дозволе.

Једном оператору може бити издата највише једна појединачна дозвола.

Појединачном дозволом могу се доделити највише два радио-фреквенцијска блока.

Уколико на овај начин није могуће доделити шест радио-фреквенцијских блокова, преостали радио-фреквенцијски блокови се могу доделити без ограничења из става 4. овог члана.

Период на који се издају појединачне дозволе

Члан 4.

Појединачна дозвола се издаје на период од 10 година.

Након истека периода на који је издата појединачна дозвола, иста ће се у складу са чланом 92. став 2. Закона продужити на период од две године.

Најмањи износ једнократне накнаде која се плаћа приликом издавања појединачне дозволе

Члан 5.

Најмањи износ једнократне накнаде која се плаћа приликом издавања појединачне дозволе је 3.500.000 EUR за сваки појединачни радио-фреквенцијски блок одређен Планом расподеле.

Најмањи износ једнократне накнаде плаћа се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Врста услуге

Члан 6.

Ималац појединачне дозволе дужан је да пружа јавну електронску комуникациону услугу у складу са стандардом GSM 1800/MFCN укључујући и IMT, у радио-фреквенцијском опсегу 1710–1785/1805–1880 MHz, на технолошки неутралној основи.

Услови у погледу обезбеђивања почетка коришћења радио-фреквенција, покривености територије и квалитета услуге

Члан 7.

У складу са чланом 3. став 2. Плана расподеле ималац појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција наставља да користи радио-фреквенције до њихове замене, односно доделе нових радио-фреквенција.

Замена, односно додела нових радио-фреквенција из става 1. овог члана и додела радио-фреквенција у складу са новим појединачним дозволама, извршиће се тако да се сваком од оператора доделе суседни радио-фреквенцијски блокови са временски усклађеним почетком коришћења замењених радио-фреквенција и радио-фреквенција додељених новим појединачним дозволама.

Ималац појединачне дозволе, издате у складу са Законом, дужан је да одржава покривеност територије Републике Србије на нивоу који није нижи од нивоа који је утврђен важећим лиценцама за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и пружање услуга јавне мобилне телекомуникационе мреже за стандард GSM/GSM 1800 и UMTS/IMT-2000 издатим у складу са Законом о телекомуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/03 и 36/06), непрекидно 24 сата дневно, седам дана у недељи.

Ималац појединачне дозволе, издате у складу са Законом, дужан је да, у року од шест месеци од дана издавања појединачне дозволе, обезбеди покривеност сигналом на 50% територије Републике Србије, непрекидно 24 сата дневно, седам дана у недељи. Ималац појединачне дозволе, издате у складу са Законом, дужан је да, у року од два месеца од дана издавања појединачне дозволе, започне комерцијално пружање услуга.

Све сметње и прекиди у мрежи морају бити откривени и отклоњени у периоду утврђеном релевантним међународним нормама, препорукама и општим актима Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге.

Завршна одредба

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-00059/2014-07

У Београду, 11. децембра 2014. године

Министар,

Расим Љајић, с.р.