Zakon

 

На основу члана 44. став 1. Закона о посредовању у решавању спорова („Службени гласник РС”, број 55/14),

Министар правде доноси

 

ПРАВИЛНИК

о Програму основне обуке посредника

"Службени гласник РС", број 146 од 30. децембра 2014.

 

Члан 1.

Овим правилником утврђује се Програм основне обуке посредника.

Члан 2.

Програм основне обуке посредника спроводи се у пет радних дана.

У току једног радног дана обука траје пет часова од по 45 минута.

Члан 3.

Први дан основне обуке обухвата пет општих тема:

1) алтернативно решавање спорова – појам и врсте (један час);

2) појам посредовања и историјски развој (један час);

3) упоредноправна решења и одредбе Закона о посредовању у решавању спорова (један час);

4) основна начела посредовања и карактеристике поступка (један час);

5) етичка питања у посредовању – конфликти интереса и начело поверљивости (један час).

Члан 4.

Други дан основне обуке обухвата четири теме, и то:

1) појам посредника – ко може да буде посредник – услови, склоности и вештине за бављење овим послом (један час);

2) начин утврђивања подобности случајева за посредовање и упућивање на посредовање (један час);

3) припрема посредовања – утврђивање услова за почетак посредовања (један час);

4) поступак посредовања (два часа):

(1) започињање посредовања (отварање и представљање),

(2) истраживање (идентификација проблема и интереса),

(3) преговарање (развијање процеса преговарања, изналажења могућих решења),

(4) окончање поступка (споразум или обустава).

Члан 5.

Трећи и четврти дан основне обуке обухватају упознавање са вештинама и техникама вођења поступка посредовања.

Трећи и четврти дан основне обуке састоје се из теоријског излагања и обављања практичне вежбе.

Члан 6.

Трећи дан основне обуке обухвата:

1) уводно излагање посредника (представљање странама и обавештавање о поступку);

2) договор о правилима поступка и понашања;

3) узимање уводне изјаве страна у поступку, начин слушања уводних изјава и подстицање страна да их саопште;

4) начин успостављања односа поверења и сарадње са странама у заједничким и одвојеним разговорима;

5) вештина слушања;

6) вештина постављања питања;

7) вештина прикупљања информација.

Члан 7.

Четврти дан основне обуке обухвата упознавање са вештинама посредовања, и то:

1) вештина идентификовања проблема страна, њихових побуда и интереса;

2) вештина идентификовања тачке конфликта;

3) вештина идентификовања разлога за прекид комуникације;

4) вештина идентификовања јаких позиција и слабости обе стране;

5) вештина преговарања;

6) вештина изналажења опција за споразум;

7) вештина изналажења предлога за споразум, а да се при том не наметне решење;

8) вештина формулисања споразума.

Члан 8.

Пети дан основне обуке обухвата спровођење практичних вежби.

Практичне вежбе садрже вежбу полазника обуке у својству посредника и у својству странке у поступку.

Пети дан основне обуке завршава се оцењивањем полазника.

Члан 9.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о програму обуке за посредника („Службени гласник РС”, број 44/05).

Члан 10.

Оваj правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-173/2014-05

У Београду, 29. децембра 2014. године

Министар,

Никола Селаковић, с.р.