Zakon

 

На основу члана 155. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси,

 

ПРАВИЛНИК

о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама

"Службени гласник РС", број 146 од 30. децембра 2014.

 

Члан 1.

Овим правилником утврђују се мерила на основу којих надлежни орган локалне самоуправе утврђује економску цену програма васпитања и образовања по детету у предшколским установама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: економска цена).

Члан 2.

Економска цена из члана 1. овог правилника утврђује се у дневном и месечном износу, по детету.

Члан 3.

При утврђивању економске цене полази се од годишњег плана рада установе, односно законом утврђених програма рада, дужине њиховог трајања и структуре цене која обухвата све текуће расходе за обрачунски период, кориговане за просечну присутност деце.

Члан 4.

Структуру економске цене чине следећи расходи:

1) зараде запослених и други расходи за запослене, који се утврђују у складу са законом, општим актом и уговором о раду;

2) трошкови пословања.

Члан 5.

Број запослених у установи утврђује се зависно од потребног месечног радног времена запослених за реализацију одговарајућег програма рада.

Члан 6.

Потребно месечно радно време по васпитној групи, за реализацију програма васпитања и образовања детета узраста до три године, зависно од дужине дневног рада, износи:

Редни број

Врста посла

Облици рада

Узраст детета до 3 године

9 сати рада дневно

10 сати рада дневно

11 сати рада дневно

12 сати рада дневно

Вишедневно трајање дуже од 24 сата

радно време месечно

радно време месечно

радно време месечно

радно време месечно

радно време месечно

1.

Руковођење

7,238

7,239

7,238

7,238

7,238

2.

Стручни сарадници и сарадници

Педагог, психолог, педагог за ликовно, музичко и физичко васпитање и логопед.

6,264

6,264

6,264

6,264

6,264

Сарадник за превентивну здравствену заштиту

1,740

1,740

1,740

1,740

1,740

Сарадник за исхрану и негу

3,619

3,619

3,619

3,619

3,619

Сарадник за социјалну заштиту

1,450

1,450

1,450

1,450

1,450

3.

Васпитачи (васпитач, медицинска сестра-васпитач и дефектолог-васпитач)

284,660

316,330

348,000

348,000

696,000

4.

Припремање хране

21,750

21,750

21,750

21,750

32,625

5.

Сервирање хране

34,800

34,800

34,800

34,800

52,200

6.

Административно правни и финансијски послови

17,400

17,400

17,400

17,400

17,400

7.

Одржавање хигијене

87,000

87,000

87,000

87,000

87,000

8.

Технички послови

17,400

17,400

17,400

17,400

17,400

УКУПНО:

483,321

514,992

546,661

546,661

922,936

Члан 7.

Потребно месечно радно време по васпитној групи, за реализацију програма васпитања и образовања детета узраста од три до пет и по година, зависно од дужине дневног рада, износи:

Редни број

Врста послова

Облици рада

Узраст детета од 3 до 5,5 година

9 сати рада дневно

10 сати рада дневно

11 сати рада дневно

12 сати рада дневно

Вишедневно трајање дуже од 24 сата

Са сметњама у развоју 12 сати

радно време месечно

радно време месечно

радно време месечно

радно време месечно

радно време месечно

радно време месечно

1.

Руковођење

7,238

7,238

7,238

7,238

7,238

7,238

2.

Стручни сарадници и сарадници

Педагог, психолог, педагог за ликовно, музичко и физичко васпитање и логопед.

6,264

6,264

6,264

6,264

6,264

6,264

Сарадник за превентивну здравствену заштиту

2,419

2,419

2,419

2,419

2,419

2,419

Сарадник за исхрану и негу

3,619

3,619

3,619

3,619

3,619

1,206

Сарадник за социјалну заштиту

1,931

1,931

1,931

1,931

1,931

3,862

3.

Васпитачи (васпитач и дефектолог-васпитач)

284,660

316,330

348,000

348,000

696,000

348,000

4.

Медицинска сестра за превентивну здравствену заштиту

21,054

21,054

21,054

21,054

21,054

45,675

5.

Припремање хране

21,750

21,750

21,750

21,750

32,625

7,250

6.

Сервирање хране

34,800

34,800

34,800

34,800

52,200

13,060

7.

Административно правни и финансијски послови

17,400

17,400

17,400

17,400

17,400

5,220

8.

Одржавање хигијене

87,000

87,000

87,000

87,000

87,000

54,200

9.

Технички послови

17,400

17,400

17,400

17,400

17,400

12,180

УКУПНО:

505,535

537,205

568,875

568,875

945,150

506,574

Члан 8.

Потребно месечно радно време по васпитној групи, за реализацију програма васпитања и образовања у полудневном трајању, зависно од дужине дневног рада, износи:

Редни број

Врста послова

Облици рада

4 сата

5 сати

До 6 сати

До 6 сати дневно 3 пута недељно

радно време месечно

радно време месечно

радно време месечно

радно време месечно

1

2

4

5

6

7

1.

Руковођење

4,343

4,343

4,343

4,343

2.

Стручни сарадници и сарадници

Педагог, психолог, педагог за ликовно, музичко и физичко васпитање и логопед.

4,384

4,384

4,384

4,384

Сарадник за превентивну здравствену заштиту

8,420

8,420

8,420

8,420

Сарадник за исхрану и негу

0,905

0,905

0,905

0,905

Сарадник за социјалну заштиту

0,966

0,966

0,966

0,966

3.

Васпитачи (васпитач, медицинска сестра васпитач и дефектолог-васпитач)

174,000

158,166

158,166

158,166

4.

Припремање хране

4,350

4,350

4,350

4,350

5.

Сервирање хране

7,090

7,090

7,090

7,090

6.

Административно правни и финансијски послови

6,960

6,960

6,960

6,960

7.

Одржавање хигијене

34,800

34,800

34,800

34,800

8.

Технички послови

6,960

6,960

6,960

6,960

УКУПНО:

253,178

237,344

237,344

237,344

Члан 9.

Број запослених утврђује се тако што се број добијен множењем потребног укупног радног времена по облицима рада предвиђених чл. 6, 7. и 8. овог правилника са бројем група из усвојеног плана рада установе дели са бројем 174.

Члан 10.

Трошкове пословања чине:

1) стални трошкови:

(1) трошкови електричне енергије, који се утврђују се на основу количине и цене електричне енергије;

(2) трошкови грејања утврђују се на основу површине простора који се греје, дужине грејне сезоне и цене енергената. Установе чији су објекти прикључени на месну топлификациону мрежу, трошкове грејања утврђују на основу величине простора и текуће цене испоручиоца топлотне енергије;

(3) комуналне услуге (водовод и канализација, чистоћа, дератизација и друге комуналне услуге);

(4) трошкови осигурања лица и имовине;

(5) други стални трошкови (трошкови закупа, фиксне и мобилне телефоније, поште, провизија платног промета и други стални трошкови);

(6) трошкови превоза за реализацију програма (осим накнаде за превоз запослених);

2) услуге по уговору (административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања, издаци за стручне испите, услуге информисања, услуге за домаћинство и угоститељство и остале опште и стручне услуге);

3) специјализоване услуге (услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, контрола намирница и здравствени прегледи запослених и остале специјализоване услуге);

4) текуће поправке и одржавање, објеката и опреме;

5) трошкови намирница за припрему оброка за исхрану деце;

6) трошкови одржавања хигијене;

7) материјал (канцеларијски материјал, радна одећа и обућа за запослене, дидактика, медицински материјал потрошни материјал за рад са децом, алат, инвентар, материјал за саобраћај и други материјал);

8) остали расходи (регистрација возила, обавезне републичке, општинске и судске таксе, накнаде за социјалну заштиту, накнада штете и други расходи).

Члан 11.

Економска цена по детету на годишњем нивоу утврђује се за календарску годину на основу свих планираних расхода који чине структуру економске цене према члану 4. овог правилника, на основу броја уписане деце који је утврђен годишњим планом рада установе, коригованог са просечном присутношћу деце.

Месечна економска цена по детету утврђује се дељењем економске цене из става 1. овог члана са бројем 12.

Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене по детету из става 2. овог члана са бројем радних дана у месецу.

Члан 12.

Појединачно учешће корисника у месечној економској цени по детету, надлежни орган локалне самоуправе утврђује у складу са законом.

Износ утврђен ставом 1. овог члана кориснику се обрачунава по истеку обрачунског месеца.

За дане одсуства корисник плаћа износ од 50% од утврђеног износа из става 1. овог члана.

У случају проглашења ванредне ситуације или елементарне непогоде за дане одсуства детета услуга се не наплаћује.

У случају више силе (реконструкције, санације, адаптације објекат и др.) уколико установа не обезбеди адекватан боравак детета у другом објекту за дане одсуства детета услуга се не наплаћује.

Члан 13.

Економска цена програма из члана 11. овог правилника умањује се за износ средстава који се трансферишу из буџета Републике Србије јединицама локалне самоуправе ради остваривања припремног предшколског програма у трајању од четири сата дневно, у складу са законом.

Члан 14.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у дечјим установама („Службени гласник РС”, бр. 1/93 и 6/96).

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. јануара 2015. године.

Број 110-00-00320/2014-02

У Београду, 24. децембра 2014. године

Министар,

др Срђан Вербић, с.р.