Zakon

 

На основу члана 25. став 2. Закона о правобранилаштву („Службени гласник РС”, број 55/14), уз прибављено мишљење Државног правобранилаштва,

Mинистар правде доноси

 

ПРАВИЛНИК

о образовању одељења Државног правобранилаштва

"Службени гласник РС", број 73 од 16. јула 2014.

 

Члан 1.

Овим правилником одређује се број, месна надлежност и седишта одељења Државног правобранилаштва.

Члан 2.

Образују се следећа одељења Државног правобранилаштва:

1) Одељење са седиштем у Ваљеву, за подручја Колубарског управног округа и Мачванског управног округа;

2) Одељење са седиштем у Зајечару, за подручја Борског управног округа и Зајечарског управног округа;

3) Одељење са седиштем у Зрењанину, за подручја Јужнобанатског управног округа, Севернобанатског управног округа и Средњобанатског управног округа;

4) Одељење са седиштем у Краљеву, за подручја Моравичког управног округа, Расинског управног округа и Рашког управног округа;

5) Одељење са седиштем у Крагујевцу, за подручја Поморавског управног округа и Шумадијског управног округа;

6) Одељење са седиштем у Лесковцу, за подручја Јабланичког управног округа и Пчињског управног округа;

7) Одељење са седиштем у Нишу, за подручја Нишавског управног округа, Пиротског управног округа и Топличког управног округа;

8) Одељење са седиштем у Новом Саду, за подручја Јужнобачког управног округа и Сремског управног округа;

9) Одељење са седиштем у Пожаревцу, за подручја Браничевског управног округа и Подунавског управног округа;

10) Одељење са седиштем у Суботици, за подручја Западнобачког управног округа и Севернобачког управног округа;

11) Одељење са седиштем у Ужицу, за подручје Златиборског управног округа.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-93/2014-05

У Београду, 9. јула 2014. године

Министар,

Никола Селаковић, с.р.