Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 59. став 17. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

 

ПРАВИЛНИК

о ближим условима за избор директора установa образовања и васпитања

"Службени гласник РС", број 108 од 24. децембра 2015.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилник престаје да важи даном ступања на снагу Правилника о престанку важења Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања ("Службени гласник РС". број 52/2021), односно 1. јуна 2021. године (види Правилник - 52/2021-41).

 

Предмет Правилника

Члан 1.

Овим правилником уређују се ближи услови за избор директора установа образовања и васпитања – директора предшколске установе и директора основне и средње школе.

Сви услови за избор директора

Члан 2.

За директора установе образовања и васпитања може да буде изабрано лице:

1) које има одговарајуће образовање;

2) које има одговарајуће радно искуство на пословима образовања и васпитања;

3) које има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;

4) које није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања;

5) за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;

6) које има држављанство Републике Србије;

7) које зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад;

8) које има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора.

Образовање и радно искуство за директора предшколске установе

Члан 3.

Кандидат за директора предшколске установе има одговарајуће образовање и радно искуство:

1) ако је стекао високо образовање за васпитача или стручног сарадника на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и има најмање пет година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања;

2) ако је стекао високо образовање за васпитача на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем и има најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања.

Образовање и радно искуство за директора основне и средње школе

Члан 4.

Кандидат за директора основне и средње школе има одговарајуће образовање и радно искуство ако је стекао високо образовање за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања.

Изузетно, ако се на конкурс за директора основне школе не пријави ни један кандидат са одговарајућим образовањем, за директора основне школе може се изабрати и лице које има високо образовање за наставника те врсте школе на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем и има најмање десет година рада у установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања.

Стечено стручно и научно звање

Члан 5.

Предност за избор директора установе образовања и васпитања има кандидат који је стекао неко од звања према прописима из области образовања.

Психичка, физичка и здравствена способност

Члан 6.

Кандидат за директора установе образовања и васпитања мора да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.

Способност из става 1. овог члана доказује се лекарским уверењем које издаје надлежна здравствена установа.

Услови који се односе на ранију осуђиваност и понашање

Члан 7.

Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да буде лице за које је у поступку и на начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашање.

Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да буде лице које је правноснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности.

Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да буде лице које је осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца.

Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да буде лице које је осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита и друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом – без обзира на изречену кривичну санкцију.

Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да оствари предност приликом избора ако је у току избора утврђено да је против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога – за кривична дела из става 4. овог члана.

Ступање на снагу Правилника

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-511/2015-04

У Београду, 23. децембра 2015. године

Министар,

др Срђан Вербић, с.р.