Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13 и 142/14),

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК

о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела

"Службени гласник РС", бр. 33 од 9. априла 2015, 14 од 22. фебруара 2016, 20 од 16. марта 2018, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон, 27 од 12. априла 2019, 76 од 21. маја 2020.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела, као и образац захтева за остваривање тих подстицаја.

Члан 2.

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, може да оствари право на подстицаје у сточарству по кошници пчела за најмање 20, а највише 1.000 кошница пчела.

*Службени гласник РС, број 20/2018

**Службени гласник РС, број 27/2019

Члан 3.

Захтев за остваривање права на подстицаје по кошници пчела подноси се за сваку календарску годину, једанпут годишње, министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), од 15. априла до 31. маја текуће године, на Обрасцу – Захтев за подстицаје по кошници пчела за _____ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

*Службени гласник РС, број 76/2020

Члан 4.

Испуњеност прописаних услова за остваривање права на подстицаје по кошници пчела, упоређивање података из поднетог захтева са пријављеним подацима у Централној бази података о обележавању животиња, одобравање исплате и давање налога за пренос средстава на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке врши Управа, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Испуњеност прописаних услова за остваривање права на подстицаје по кошници пчела утврђује се на основу података на дан подношења захтева из члана 3. овог правилника.

Члан 5.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела („Службени гласник РС”, бр. 60/13 и 36/14).

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-57/2015-09

У Београду, 7. априла 2015. године

Министар,

проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ПРАВИЛНИКА

Правилник о измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела: „Службени гласник РС“, број 76/2020-62

Члан 2.

Изузетно у 2020. години, испуњеност прописаних услова за остваривање права на подстицаје по кошници пчела утврђује се на основу пријављених података и стања у Централној бази података о обележавању животиња, без обзира да ли пчелар пријави промену података о пчелињаку и кошницама преко овлашћеног обележивача, односно редовно пријави стање овлашћеном обележивачу, у складу са посебним прописом којим се уређује начин обележавања пчелињих друштава и регистрација пчелињака.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престају да важе одредбе Правилника у обрасцу, у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника, даном почетка примене члана 160. Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 44/2018), односно 1. октобра 2018. године (види члан 160. Закона – 44/2018-27).